XANO│Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Delårsperioden
»    Nettoomsättningen var 1 045 MSEK (853)
»    Rörelseresultatet uppgick till 122 MSEK (114)
»    Resultat före skatt uppgick till 115 MSEK (100)
»    Resultat efter skatt uppgick till 90 MSEK (77)
»    Resultat per aktie var 6:44 SEK (5:61)

Andra kvartalet
»    Nettoomsättningen var 541 MSEK (443)
»    Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK (62)
»    Resultat före skatt uppgick till 59 MSEK (52)
»    Resultat efter skatt uppgick till 47 MSEK (40)
»    Resultat per aktie var 3:33 SEK (2:94)

Viktiga händelser under perioden
»    Förvärv av Blowtech Group slutfördes
»    Nederländska Polyketting förvärvades

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Ett nytt starkt kvartal innebar att koncernens utfall för första halvåret blev vårt bästa hittills i kronor räknat. I förhållande till jämförelseperioden steg omsättningen med drygt 22 procent, varav nyförvärven Blowtech och Polyketting tillsammans bidrog med 19 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 7 procent och vinstmarginalen uppgick till 11,0 procent.
      Volymökningen om drygt 80 procent inom Industrial Products var i all huvudsak hänförlig till Blowtech, som förvärvades i början av året. Affärsenhetens rörelseresultat förbättrades med 31 procent. Ackurat stärkte sina marginaler medan Cipax lönsamhet fortsatt påverkades negativt av valutaeffekter och en högre andel kundspecifik produktion. Integreringen av Blowtech fortskrider och flera samordningsprojekt har startats upp.
      Affärsenheten Industrial Solutions visade en omsättningstillväxt om knappt 5 procent, till största delen hänförlig till koncernens senaste tillskott Polyketting. Rörelseresultatet sjönk med 11 procent, en försämring direkt kopplad till de lägre volymerna inom den projektrelaterade verksamheten. Här upplevdes dock en generellt högre aktivitetsnivå mot slutet av perioden. Försäljningen till större kontraktskunder hade en fortsatt positiv utveckling.
      Företagen inom affärsenheten Precision Technology rapporterade 16 procent högre fakturering och ett rörelseresultat som översteg jämförelseperiodens med 42 procent. Den goda lönsamheten har sin grund i en välbalanserad kund- och uppdragsstruktur i kombination med resurseffektiv tillverkning. Kapacitetsförstärkning via ytterligare maskininvesteringar och utökad produktionsyta pågår.
      Undantaget den projektrelaterade verksamheten var efterfrågeläget i koncernen generellt något mer avvaktande än normalt under avslutningen av det första halvåret. Vi har hittills i år upplevt större variationer i orderingång mellan månaderna än under föregående år och är därför försiktiga med att dra alltför långtgående slutsatser utifrån detta. Det finns en stor potential i de många projektofferter som väntar på avslut och vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling för koncernen som helhet.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD, tel 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 11:30 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar