XANO│Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen var 1 154 MSEK (888)

»  Resultat efter skatt uppgick till 94 MSEK (50)
»  Resultat per aktie var 13,80 SEK (7,45)
»  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 142 MSEK
»  Räntebärande skulder minskade med 209 MSEK
»  Försäljning av industrifastighet i Tallinn
»  Kapacitetshöjande investeringar i ÅGES och ITB Teknik i Unnaryd

Tredje kvartalet
»  Nettoomsättningen var 340 MSEK (230)
»  Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (8)
»  Resultat per aktie var 3,00 SEK (1,25) 

VD:s kommentar
Koncernen rapporterar ännu ett bra kvartal. Jämfört med motsvarande period föregående år var omsättningen 48 procent högre medan resultat före skatt ökade med 38 procent exkluderat poster av engångskaraktär. Sammantaget för niomånadersperioden ökade omsättningen med 30 procent och resultat före skatt exklusive engångsposter med 34 procent jämfört med 2012. Kassaflödet var starkt och uppgick under delårsperioden till 142 MSEK före investeringar. Räntebärande skulder har minskat med 209 MSEK sedan årsskiftet.
   Trenden från andra kvartalet med ökande aktivitetsnivå och orderingång inom merparten av koncernens marknadssegment har planat ut. Bilden är fortsatt splittrad mellan olika branscher och perspektiven alltjämt kortsiktiga. Sammantaget ser dock affärsläget positivt ut inför avslutningen av året.

Se vidare bifogad rapport.


För ytterligare information, kontakta:
»  Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00


Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2013 kl. 13:00.


XANO Industri AB (publ)
www.xano.se


XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen tillhandahåller tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar