XANO│Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

DELÅRSPERIODEN

Kvarvarande verksamhet
»   Nettoomsättningen var 785 MSEK (736)
»   Resultat före skatt uppgick till 70 MSEK (48)
»   Resultat efter skatt uppgick till 54 MSEK (38)   
»   Resultat per aktie var 7,85 SEK (5,60)
Koncernen som helhet
»   Nettoomsättningen var 785 MSEK (981)
»   Resultat före skatt uppgick till 82 MSEK (72)
»   Resultat efter skatt uppgick till 66 MSEK (56)
»   Resultat per aktie var 9,70 SEK (8,30) 

TREDJE KVARTALET
Kvarvarande verksamhet
»   Nettoomsättningen var 256 MSEK (216)
»   Resultat före skatt uppgick till 22 MSEK (13)
»   Resultat efter skatt uppgick till 17 MSEK (10)   
»   Resultat per aktie var 2,50 SEK (1,60)
Koncernen som helhet
»   Nettoomsättningen var 256 MSEK (216)
»   Resultat före skatt uppgick till 22 MSEK (13)
»   Resultat efter skatt uppgick till 17 MSEK (10)   
»   Resultat per aktie var 2,50 SEK (1,60)

Viktiga händelser under perioden
»   Förvärv av Canline i Nederländerna
»   Försäljning av industrifastighet i Länna
»   Genombrott på ny marknad för NPB

Efter balansdagen
»   Styrelseordförande Tord Johansson bortgången

Informationen i föreliggande rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges. I jämförelsetalen för koncernen som helhet ingår den utdelade affärsenheten Precision Components (AGES) till och med den 30 april 2014.
     Från 2015 tillämpar koncernen successiv vinstavräkning för projektleveranser till förpackningsindustrin. Jämförelsetalen har omräknats i enlighet med de nya redovisningsprinciperna. 

VDs kommentar
Även årets tredje kvartal blev starkt såväl omsättnings- som resultatmässigt. Rörelsemarginalen för hela delårsperioden uppgick till 9,9 procent, att jämföra med föregående års 7,8 procent. Affärsenheterna Industrial Solutions och Precision Technology redovisade båda omsättningsökning och avsevärt högre rörelseresultat. Däremot försämrades rörelsemarginalen för Rotational Moulding, delvis till följd av fortsatta lönsamhetsproblem i affärsenhetens polska verksamhet.
     Det sammantaget starka utfallet till trots finns det förbättringspotential, speciellt inom Industrial Solutions där det under en längre tid funnits en återhållsamhet hos framför allt de stora kunderna inom kontraktstillverkning. Inför avslutningen på året ligger koncernens samlade ordervolymer på en god nivå sedan efterfrågeläget successivt stabiliserats men det finns fortsatt en viss försiktighet och tröghet i affärsprocesserna på berörda marknader.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD, tel 036 31 22 33
 

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2015 kl 15:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Under 2014 uppgick omsättningen till ca 1 miljard SEK och koncernen sysselsätter ca 670 personer. XANO-aktien är sedan 1988 noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar