XANO överväger utdelning och separatnotering av affärsenhet

Styrelsen i XANO Industri AB överväger att föreslå att årsstämman beslutar om avknoppning och utdelning till aktieägarna av bolagen inom affärsenheten Precision Components. Moderbolaget i den avknoppade koncernen avser att ansöka om separat notering på någon av börslistorna.

Bakgrunden till övervägandet är att förutsättningarna för fortsatt tillväxt och lönsamhet bedöms vara bättre om verksamheten bedrivs i två separata, självständiga enheter. Styrelsens bedömning är att avknoppningen också kommer att tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde.

XANO förvärvade i december 2012 de båda industriföretagen ÅGES och ITB Teknik i Unnaryd. Förvärven föranledde en omorganisation inom XANO-koncernen innebärande att de båda nyförvärvade bolagen tillsammans med Segerströms och Värnamo Industri bildade en ny affärsenhet, Precision Components. ÅGES/ITB Teknik har haft en kraftig volymtillväxt under året och i våras beslutades om kapacitetsutökning i Unnaryd. Även för Segerströms och Värnamo Industri har utvecklingen varit positiv. Affärsenhetens verksamhet är koncentrerad till komponenttillverkning genom pressgjutning och skärande bearbetning av metall i större serier med hög andel försäljning till fordons­industrin. Omsättningen uppgår till ca 600 MSEK och antalet anställda är ca 340.

Utdelningen avses ske enligt Lex Asea, vilket innebär att aktieägarna i XANO erhåller aktier i det avknoppade bolaget som utdelning och att denna är skattefri för mottagaren. Den föranleder inte heller någon uttagsbeskattning för XANO.

Mer information lämnas vid senare tillfälle, dock senast i samband med att bokslutskommunikén för 2013 offentliggörs den 13 februari 2014.


För ytterligare information, kontakta:
»  Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00


Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2013 kl. 10:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se


XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen tillhandahåller tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar