XMReality AB (publ) offentliggör prospekt avseende nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North

Styrelsen för XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”), ett ledande teknikföretag som utvecklar och säljer mjukvara och hårdvara inom augmented reality (”AR”), har beslutat att ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North och i samband med noteringen genomföra en nyemission om cirka 60 MSEK riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare (”Erbjudandet”). Ett prospekt avseende Erbjudandet offentliggjordes den 15 mars 2017. Teckningstiden inleds den 16 mars 2017 och pågår fram till och med 4 april 2017.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare och omfattar en nyemission av högst 4 379 562 aktier i Bolaget
  • Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 13,70 SEK, vilket motsvarar en värdering på Bolaget om cirka 140 MSEK (före Erbjudandet)
  • Det totala värdet av Erbjudandet, vid full teckning, uppgår till cirka 60 MSEK vilket innebär ett marknadsvärde för det totala antalet aktier efter genomförandet av Erbjudandet om cirka 200 MSEK
  • En stor svensk pensionsfond*, Handelsbanken Fonder AB, C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och Industrial Development Partners (Stockholm) AB (tillsammans ”Cornerstone Investors”) samt ett fåtal kvalificerade investerare har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett sammanlagt värde om cirka 38 MSEK
  • Beräknad första handelsdag för XMRealitys aktier på Nasdaq First North är den 26 april 2017 under kortnamnet ”XMR”
  • Ett prospekt med fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet offentliggörs idag den 15 mars 2017 på XMRealitys hemsida, www.xmreality.se, och på Redeyes hemsida för pågående erbjudanden, www.redeye.se

Johan Castevall, VD för XMReality:

”Vi lever i en spännande tid – mitt i den fjärde industriella revolutionen, där banbrytande teknologiska och vetenskapliga framsteg kontinuerligt skapar nya möjligheter, utmaningar och förväntningar. Det märker vi på XMReality tydligt i diskussionerna med våra globala kunder. XMReality är fokuserat på̊ industriella tillämpningar av så kallad förstärkt verklighet eller Augmented Reality (AR). Vi tillämpar vårt AR­kunnande på̊ Remote Guidance, vägledning på̊ distans. Vi var först med en industrianpassad AR-lösning och har redan intagit en stark marknadsposition. Remote Guidance innebär att en person på̊ en viss plats får instruktioner av en person på̊ en annan plats för att lösa en uppgift. Kunskap kan överföras var som helst – just då den behövs. Det sker med hjälp av XMRealitys internetbaserade AR-lösning i kombination med videokommunikation. Nu tar vi steget till den publika världen och genom en notering på Nasdaq First North kan vi erbjuda fler att vara med på vår resa in i framtiden.”

Om XMReality

XMReality grundades 2007 av forskare från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Linköping. Inledningsvis inriktades företaget mot uppdragsforskning inom AR, där militären såg stora möjligheter inom utbildning och service av teknisk utrustning i fält. Man experimenterade även med AR-lösningar för fältsjukhus och minröjning, situationer där kraven på tillförlitlighet i lösningen var mycket höga. Sedan starten har bolaget genomgått en transformation från konsultbolag mot försvarsmarknaden till produktbolag mot industrin och nu alltmer till ett mjukvarubolag som är väl positionerat på industrimarknaden och rustat för snabb tillväxt med en skalbar lösning. Sedan 2012 har XMReality fokuserat på industriella kunder med lösningar för effektiv fältservice och säljer sedan 2014 applikationen för remote guidance till sina kunder på prenumeration. Antalet användare ökar snabbt. XMRealitys kunder utgörs främst av ett antal globala industribolag, med vardera tusentals servicetekniker över hela världen. I och med att Remote Guidance nu även går att köra i mobiltelefonen får tekniken en allt snabbare spridning. XMReality är baserat i Linköping med drygt 20 medarbetare som arbetar med produktutveckling, marknadsföring och försäljning.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Ramberg Advokater KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

Redeye AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:

Claes Nylander, Styrelseordförande för XMReality

E-post: claes.nylander@xmreality.se

Johan Castevall, VD för XMReality

E-post: johan.castevall@xmreality.se

Om Handelsbanken Fonder

Handelsbanken Fonder är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken och är en betydande fondförvaltare i Skandinavien. Handelsbanken Fonder erbjuder fonder som riktar sig till såväl privatpersoner som institutionella kunder.

Om C WorldWide Asset Management

C WorldWide Asset Management (tidigare Carnegie Asset Management) är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare som sedan 1986 arbetar med att skapa långsiktiga mervärden för institutionella investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på̊ en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock picking och stabila, erfarna team. C WorldWide förvaltar cirka 120 miljarder i aktiefonder och diskretionära uppdrag världen över. För mer information, se cworldwide.com.

Om Industrial Development Partners

Industrial Development Partners är ett privat kapitalförvaltningsbolag med ett fåtal ägare som har bred och lång industriell erfarenhet.

*Information om den svenska pensionsfonden delges i Prospektet.

VIKTIG INFORMATION

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. XMReality har inte vidtagit och kommer inte vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja aktier eller andra värdepapper eller en uppmaning att köpa aktier eller andra värdepapper. Inget erbjudande lämnas i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Värdepapperna omnämnda i detta pressmeddelande har inte och kommer inte registreras i enlighet med den United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet.

Kontakt:
Johan Castevall, VD för XMReality
johan.castevall@xmreality.se
+46 (0)733 56 04 81

Prenumerera