Delårsrapport Januari - September 2001

Delårsrapport Januari - September 2001 ·Försäljningen under perioden uppgick till 552 MSEK, en ökning med 38% ·Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 34,7 MSEK (16,1) ·Framgång på Telecom-marknaden, men marknaden pressas av mindre marknadstillväxt och av större lager hos operatörerna ·Order på leverans av SIM-kort till ett värde av 30 MSEK till asiatisk tele-operatörer Resultaträkning i sammandrag Styrelsen aviserade vid bolagsstämman 2000 att ett alternativ till ny struktur var en uppdelning av koncernen i en grafisk del och en kortdel; ett annat alternativ var en försäljning av den grafiska verksamheten. En extra bolagsstämma beslutade i januari 2001 att avyttra den grafiska verksamhet inklusive namnet Graphium AB till det finska bolaget Oy Edita Ab. Proforma-redovisningen visar därför koncernen med den grafiska verksamheten borttagen för år 2000. Det börsnoterade bolaget Graphium AB ändrade i maj namn till XPonCard Group AB. I resultaträkningen nedan visas jämförelse med Proforma 2000, vilket motsvarar koncernen exklusive den avyttrade grafiska verksamheten, samt utan engångsposter för SPP-medel (12,4 MSEK samt skatteeffekt). Juli- Januari- Helår september september MSEK proforma proforma 2000 rulland profor 200 2000 2001 e ma 1 12 mån 2000 (*) Försäljning 174 130,0 551,6 398,9 733,1 580,4 ,0 Rörelsekostnade - -126,1 - -380,0 -679,8 -548,8 r 162 511,0 ,3 Resultat före 11, 3,9 40,6 18,9 53,3 31,6 finansnetto 7 Rearesultat/eng - - 6,7 - 6,7 - ångsposter Finansnetto - -1,0 -5,9 -2,8 -6,4 -3,3 2,0 Resultat före 9,7 2,9 41,4 16,1 53,6 28,3 skatt Skatt - -1,0 -13,7 -5,6 -18,0 -9,9 4,0 Resultat efter 5,7 1,9 27,7 10,5 35,6 18,4 skatt Data per aktie Antal aktier, 3.0 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098 000 st 98 Antal aktier efter full 3.3 3.343 3.343 3.343 3.343 3.343 utspädning, 000 43 st Vinst per 1,8 0,61 8,94 3,39 11,49 5,94 aktie, SEK 4 Vinst per aktie efter full 1,7 0,57 8,28 3,14 10,65 5,50 utspädning, SEK 0 * I rullande 12 månader ingår proforma för år 2000, dock utan engångsposter för SPP-medel. För jämförelsetal inklusive den avyttrade grafiska verksamheten se sid 5 "Avyttring av den grafiska verksamheten". XPonCard är marknadsledande i Norden vad gäller utveckling, tillverkning och administration av helhetslösningar för plastkort och har en global verksamhet inom SIM-kort för mobiltelefoni. Bland kunderna återfinns banker, telekomoperatörer och butikskedjor, som ser plastkort med magnetremsa och i växande grad SmartCards som ett medel för säkrare transaktioner och långsiktiga kundrelationer. XPonCard är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Försäljning och resultat 2001 Alla jämförelsetal är proforma om inte annat anges. Försäljningen uppgick under tredje kvartalet till 174,0 MSEK (130,0), en ökning med 34%. För hela perioden uppgick försäljningen till 551,6 MSEK (398,9), en ökning med 38%. Rörelseresultatet före finansnetto uppgick under tredje kvartalet till 11,7 MSEK (3,9) och till 40,6 MSEK (18,9) för hela perioden. Avskrivningarna uppgick under tredje kvartalet till -11,4 MSEK (-9,0) varav goodwill -3,0 MSEK (-2,7). För hela perioden uppgick avskrivningarna till -33,3 MSEK, varav goodwill -8,9 MSEK. Resultatet före skatt uppgick för tredje kvartalet till 9,7 MSEK (2,9), medan resultat efter skatt uppgick till 5,7 MSEK (2,9). För hela perioden uppgick resultatet före skatt och reavinster till 34,7 MSEK (16,1), inkluderas reavinster uppgick resultatet till 41,4 MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 27,7 MSEK (10,5). Finansiella måltal Soliditeten uppgick vid utgången av perioden till 47%. Förbättringen under tredje kvartalet beror på minskat rörelsekapital. Rörelsemarginalen uppgick under 2001 till 7,3%, vilket är en förbättring jämfört med år 2000. Avkastningen på eget kapital uppgick till 20,0%, vilket är en ökning. 12 månaders rullande värden har använts för beräkning av avkastningen på eget kapital. XPonCards marknad XPonCard Group har verksamhet inom fyra segment. Tre av dem - Bank&Finans, Handel&Lojalitet samt Offentligt&Transport - har sin huvudsakliga verksamhet i Norden. Ett av segmenten - Telekom - agerar på den globala marknaden. Bank&Finans Inom Bank&Finans fortsätter den stora utgivning av kort med magnetband, likväl som det arbetas intensivt på utveckling av den nya plattformen till smarta kort baserat på EMV-standarden (Europay, MasterCard, Visa). Det är nu i Sverige och Danmark beslutat om, utifrån standarden, definitionen på det lokala landets tjänsteinnehåll. Parallellt med detta sker det en utveckling för branschen mot att verksamheter som normalt inte anses höra till Bank&Finans erbjuder sina kunder bank-liknande tjänster för att stärka kundlojaliteten. Exempel på detta är etableringen av Coop Bank - ett samarbete mellan de tre svenska verksamheterna KF, Skandia och Telia. Handel&Lojalitet Inom Handel&Lojalitet har det under de senaste månaderna skett en öppning på marknaden, som har betytt att XPonCard har fått ett visst tillskott på nya kunder. Marknadsutvecklingen har dock varit något långdsammare än förväntat för nya lösningar. Ett intressant område har skapats genom den branschglidning som talas om under Bank&Finans som då även påverkar Handel&Lojalitet. Detta ger nya möjligheter att skapa en plattform för nya och annorlunda kortlösningar till dessa nya verksamheter. Samtidigt arbetar XPonCard fortsatt med att erbjuda kunderna helhetslösningar genom implementering av vår lösning för kortadministration - både genom att kunna ta hand om de traditionella lösningarna, men också genom att utveckla egna koncept som ger tillgång till helt nya kortmarknader. XPonCard har bland annat lanserat ett nytt koncept för elektroniska presentkort som har blivit mycket väl mottagit på marknaden. Offentligt&Transport Den ökade fokuseringen inom Offentligt&Transport på marknaden för både visuell och virituell identifikation fått en ännu större roll, både när det gäller personidentifikation och datatrafik. Det har inneburit att PKI (Personal Key Identification) har blivit ett än mer aktuellt ämne och att XPonCard kontinuerligt arbetar med att vidareutveckla den existerande lösningen. Telekom Trots den fortsatta avmattningen inom mobiltelefonibranschen upplever XPonCard en fortsatt framgång på marknaden. Den hårdnande konkurrensen har dock medfört en stor press på marknaden. I januari 2001 etablerade XPonCard ett försäljningskontor i Bangkok. Efter en intensiv bearbetning av marknaden har XPonCard nu fått sitt genombrott på den asiatiska marknaden genom att få en order på leverans av SIM-kort till ett faktureringsvärde om 30 MSEK. Genom XPonCards förvärv av 15% i CISL Systems Ltd. Har XPonCard fått tillgång till nya plattformar för kundanpassade lösningar med individualiserade tjänster för telefonabonenterna. Dessa plattformar har med framgång varit en del i försäljningen i Europa; och har gett XPonCard ett bredare produktutbud. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00920/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00920/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar