BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

Fortsatt tillväxt - nu på egna ben

FJÄRDE KVARTALET

 • Omsättningsökningen var 10 procent i lokala valutor. Försäljningen var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal och uppgick till 14,7 MSEK (13,7*), motsvarande en ökning om 7 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 MSEK (2,5*). Engångskostnader ingår om 2,7 MSEK. EBITDA exklusive engångskostnader uppgick till 3,3 MSEK motsvarande en EBITDA marginal om 22 procent.
 • Nettoresultatet uppgick till -0,8 MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om -0,04 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,7 MSEK.
 • Den 1 oktober 2012 delades XVIVO Perfusion ut till Vitrolifes aktieägare och XVIVO Perfusions aktie upptogs till handel på NASDAQ OMX First North med första handelsdag den 8 oktober.
 • XVIVO Perfusion erhöll under november försäljningsgodkännande för STEEN Solution™ i Kanada. Den första kommersiella ordern av STEEN Solution fakturerades till Kanada under december månad.
 • I oktober återkom FDA med kompletterande frågor rörande ansökan om marknadsgodkännande för STEEN Solution på den amerikanska marknaden. Dessa frågor har behandlats och besvarats.
 • Den kliniska studien i USA fortgår enligt plan, med goda kliniska resultat, 32 av planerade 42 patienter transplanterade.
 • Fortsatt mycket stort intresse från kliniker i USA.
 • Ytterligare två stämningar i USA inlämnade mot Vitrolifes amerikanska dotterbolag rörande Perfadex. Eftersom produkterna sålts före utdelningen av XVIVO Perfusion är XVIVO Perfusion inte skadeståndsskyldigt och Vitrolife hanterar stämningarna även framgent.

HELÅRET PRO FORMA*

 • Omsättningsökningen var 18 procent i lokala valutor. Försäljningen pro forma* för 2012 var 56,9 MSEK (48,1*). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 18 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) pro forma* uppgick till 8,3 MSEK (20,8*). EBITDA marginalen var 15 procent. Engångskostnader ingår om 8,6 MSEK. EBITDA exklusive engångskostnader uppgick till 16,9 MSEK motsvarande en EBITDA marginal om 30 procent.
 • Ansökan om försäljningsgodkännande för STEEN Solution™ i USA skickades i juli in till det amerikanska läkemedelsverket, FDA. I oktober återkom FDA med kompletterande frågor, vilka behandlades och besvarades.
 • Ytterligare två stämningar i USA inlämnade mot Vitrolifes amerikanska dotterbolag rörande Perfadex. Eftersom produkterna sålts före utdelningen av XVIVO Perfusion är XVIVO Perfusion inte skadeståndsskyldigt och Vitrolife hanterar stämningarna även framgent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

 • Lager och distribution av produkter för Europa/Asien har tagits över i egen regi.
 • FDA har i början på februari flaggat för kompletterande frågor kommer inom kort. På Xvivos svar på dessa frågor kommer FDA ha 75 dagar, det vill säga drygt tre månader, på sig att svara.

Göteborg 19 februari 2013

XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

*Pro forma 2012 är resultaträkningen för Vitrolifes segment Transplantation för perioden januari till september 2012, som det redovisats i Vitrolifes rapportering, adderat med XVIVO Perfusions resultaträkning för perioden oktober till december 2012. Jämförelsetal 2011 är Vitrolifes segment Transplantation så som det redovisats i Vitrolifes rapportering.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om Xvivo Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 19 februari 2013, kl. 16:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
Xvivo Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. Xvivo-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar