XVIVO Perfusion avser att genomföra en riktad emission av aktier

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO Perfusion” eller “Bolaget”) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier.

XVIVO Perfusion avser att erbjuda upp till 2 361 408 nya aktier genom en riktad emission (”Nyemissionen”). Den eventuella Nyemissionen är riktad till institutionella svenska och internationella investerare och bland annat villkorad av att styrelsen för XVIVO Perfusion (”Styrelsen”) fattar ett emissionsbeslut efter genomförandet av det accelererade bookbuilding-förfarande som kommer att genomföras av Pareto Securities AB (”Pareto Securities”). Ett eventuellt emissionsbeslut av Styrelsen kommer att vara villkorat  av efterföljande godkännande på en extra bolagsstämma.

Teckningskursen för aktierna i Nyemissionen kommer att fastställas genom bookbuilding-förfarandet. Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas tidigast kl. 18:45 (CET) den 16 mars 2017 och avslutas före Nasdaq Stockholms öppning den 17 mars 2017. Den minsta ordern kommer att fastställas till det antal aktier som motsvaras av 100 000 euro. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas av vilken anledning som helst.

Anledningen till att Nyemissionen genomförs är att accelerera Bolagets kliniska produktutvecklingsprojekt, främst hjärttransplantationsprojektet, med målet att nå en global marknadsregistrering. Styrelsen för XVIVO Perfusion bedömer att likviden, i det fall Nyemissionen blir fulltecknad, kommer att vara tillräcklig för att finansiera hjärttransplantationsprojektet fram till marknadsintroduktionen.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att bredda ägarbasen samt att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, vilket  sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Pareto Securities har blivit utsedd till sole bookrunner och lead manager i samband med Nyemissionen. 

Göteborg 16 mars 2017
Magnus Nilsson, VD

XVIVO Perfusion AB (publ)

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +1 720 616 2101, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 18:45 den 16 mars 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar