Bokslutskommuniké januari – december 2017

  • Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin® fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling.
  • Isofol Medical har offentliggjort nya viktiga framsteg med läkemedelskandidaten Modufolin®. Bland annat positiva effektdata.
  • Isofol Medical noterade bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under första kvartalet 2017. Bolaget genomförde även en nyemission som övertecknades och tillförde bolaget 473 Mkr.
  • Yield Life Science delade under perioden ut en stor del av sitt innehav i Isofol Medical till aktieägarna i Yield Life Science.
  • Resultatet för perioden uppgick till -4 123 Tkr (2 067). Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till -3 257 Tkr (2 634).
  • Efter perioden: Styrelsen i Yield Life Science föreslår till årsstämma att så stor del av resterande innehav i Isofol Medical som möjligt delas ut till aktieägarna. För var sextonde aktie i Yield Life Science delas ut en aktie i Isofol Medical.

Yield Life Sciences affärsidé

Yield Life Science är ett listat investeringsbolag som utvecklar företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER

Resultatet för perioden uppgår före skatt till -4 123 Tkr (2 067).

Utveckling i portföljbolagen

Isofol Medical

Isofol är ett medicinskt utvecklingsföretag i klinisk fas som utvecklar Modufolin®som ersättare till leucovorin, en substans som listas av världshälsoorganisationen, WHO bland de mest betydelsefulla preparaten inom sjukvården. Det används bland annat för att öka effekten av 5FU (fluorouracil) vid behandling av kolorektal cancer och som rescue tillsammans med metotrexat vid behandling av osteosarcom. Modufolin®genomgår för närvarande kliniska fas I/II studier vid behandling av både kolorektal cancer och osteosarcom vid kliniker i Sverige och utomlands. Modufolin®förväntas ge bättre effekt av cancerbehandlingen för avsevärt fler patienter än leucovorin. Modufolin®avses licensieras till större läkemedelsföretag. Den potentiella marknaden för Modufolin®uppskatts till flera miljarder dollar. Yield äger idag cirka 3 % av Isofol Medical.

Under perioden har bland annat följande skett:

•         Årsstämman beslutade att dela ut del av innehavet i Isofol Medical. Aktieägarna i Yield Life Science tilldelades under våren 2017 en Isofol-aktie för var tionde aktie i Isofol Medical.

•         Yield Life Science’ intressebolag Isofol Medical noterade bolagets aktie i april 2017. I samband med detta genomförde en kapitalanskaffning i syfte att finansiera en registreringsstudie som visar att Modufolin® ger en effektivare behandling än nuvarande standardbehandling med leucovorin, det mest använda läkemedlet inom all cancervård. Emissionen övertecknades och tillförde bolaget 473 Mkr. Kapitaltillskottet säkrar finansieringen för Isofol Medical ända fram till registrering och kommersialisering av Modufolin®. Den finansiella risken i bolaget har därmed minimerats.

•         Isofol Medical rapporterade under året om ett flertal framgångar. Bland annat positiva effektdata för läkemedelskandidaten Modufolin®.

Efter perioden:

  • Styrelsen i Yield Life Science föreslår till årsstämma att så stor del som möjligt av resterande innehav i Isofol Medical delas ut till aktieägarna. För var sextonde aktie i Yield Life Science delas ut en aktie i Isofol Medical.
  • Under inledningen av 2018 har Isofol Medical genomfört ett framgångsrikt möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Detta, tillsammans med tidigare myndighets­interaktioner, tar Modufolin® ännu ett steg närmare ett marknadsgodkännande.

Yield Life Science finansierar sina portföljbolag med egna medel och ett omfattande nätverk av direktinvesterare. Yield Life Science har aktivt deltagit i utvecklingen av Isofol Medical, både på lednings- och styrelsenivå. Därutöver har Yield medverkat i arbetet att bygga upp en styrelse och ledningsorganisation med kompetens och erfarenhet både inom medicinsk forskning och utveckling och affärsmässiga strukturaffärer. Yield Life Science representeras i Isofols styrelse av styrelseledamoten Lars Lind som också är medlem i Isofols Exekutivkommitté. 

Framtida inriktning

Om årsstämma den 26 februari 2018 i Yield Life Science beslutar att dela ut så hög andel som möjligt av resterande innehav i Isofol Medical, kan Yield Life Science bli föremål för strukturaffär eller avveckling av verksamheten, vilket i så fall beslutas av en bolagsstämma.

 

Yields aktieinnehav per sista december 2017 

Isofol Medical AB

Ägarandel ca 3 % av aktierna i bolaget.

 

ÖVRIG INFORMATION

 

Kommentarer till räkenskaperna

Eget kapital per aktie uppgick till 0,53 kr (1,56). Resultatet per aktie uppgick till
-0,28 kr (0,14).
Likvida medel uppgick vid periodens ingång till 1 727 Tkr (414) och vid periodens slut till 680 Tkr (1 727). Soliditeten uppgick till 99,43 % (99,64).

 

Aktien

Antalet registrerade aktier i Yield Life Science uppgick per 2017-12-31 till
14 972 498 stycken. Totalt antal röster uppgick till 14 972 498 stycken. Aktiens kvotvärde är 0,03 kr. 

Yield Life Science har cirka 2 500 Euroclear-registrerade aktieägare. Bolagets aktie handlas sedan den 3 november 2008 på AktieTorget. Kortnamn för Yield Life Science på aktielistan är Yild B.

Aktiekursen och orderdjupet kan följas på www.aktietorget.se

Redovisningsmetoder

Bolaget har vid upprättandet av denna rapport tillämpat Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

 

Kommande rapporttillfällen 2018

Årsstämma, måndag den 26 februari 2018, kl 15. Stämman kommer att hållas i Göteborg. Årsredovisning kommer att hållas tillgänglig på bolagets och AktieTorgets hemsidor tre veckor innan årsstämman.

Delårsrapport                      onsdag 23 maj

Delårsrapport                      onsdag 15 augusti

Delårsrapport                      fredag 23 november

 

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Prenumerera