Delårsrapport januari – september 2015

 • Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin® fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling.

 • De första patienterna har behandlats med Modufolin® som rescue terapi med två cykler av HDMTX. Målen med studien uppfylldes framgångsrikt.

 • United States Patent and Trademark Office har godkänt Isofols patent avseende användandet och den farmaceutiska kompositionen av Modufolin®.

 • Resultatet för perioden uppgick till -359 Tkr (-522). Resultatet för tredje kvartalet uppgick till -83 Tkr (171).

 • Efter perioden: Nya förbättrade förutsättningar för Isofol Medical (för full info se pressmeddelande www.yield.nu eller www.aktietorget.se)

Yield Life Sciences affärsidé

Yield Life Science är ett listat investeringsbolag som utvecklar företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER

Resultatet för perioden uppgår före skatt till -359 Tkr (-522).

Utveckling i portföljbolagen

Isofol Medical

Isofol är ett medicinskt utvecklingsföretag i klinisk fas som utvecklar Modufolin® som ersättare till leucovorin, en substans som listas av världshälsoorganisationen, WHO bland de mest betydelsefulla preparaten inom sjukvården. Det används bland annat för att öka effekten av 5FU (fluorouracil) vid behandling av kolorektal cancer och som rescue tillsammans med metotrexat vid behandling av osteosarcom. Modufolin® genomgår för närvarande kliniska fas I/II studier vid behandling av både kolorektal cancer och osteosarcom vid kliniker i Sverige och utomlands. Modufolin® förväntas ge bättre effekt av cancerbehandlingen för avsevärt fler patienter än leucovorin. Modufolin® avses licensieras till större läkemedelsföretag,. Den potentiella marknaden för Modufolin® uppskatts till flera miljarder dollar. Yield äger idag cirka 16 % av Isofol Medical.

Under perioden har bland annat följande skett:

 • Isofol Medical har meddelat att de första patienterna som behandlats med Modufolin® som rescue terapi, efter behandling med två cykler av HDMTX, framgångsrikt uppfyllt målen med studien. Patienterna deltar i en fas I/II open label, multicenter studie där varje patient utvärderas under två behandlings-cykler med HDMTX och Modufolin®. Studien är en säkerhets/effekt studie på 3 – 6 patienter avsedd att identifiera den dos av Modufolin® som bäst motverkar toxiciteten hos HDMTX.

Studien är den första i vilken HDMTX rescue terapi med Modufolin® testas. Isofol förutspår att Modufolin®kommer att ge högre tillförlitlighet och därför kraftfullare rescue effekt vid behandling med HDMTX än leucovorin eller levoleucovorin, en hypotes som har starkt vetenskapligt stöd. Tidigare kliniska försök har inte visat några Modufolin®relaterade bieffekter vid dosnivåer mellan 10 – 500 mg/m2 efter mer än 240 administrerade doser.

 • Isofol Medical har meddelat resultatet av en publicerad studie vilken visar att Modufolin®genererar signifikant högre koncentration av methylen­tetrahydrofolat än Isovorin®(levoleucovorin), ett av de vanligast före­kommande läkemedlen inom kemoterapi mot cancer. Resultatet stöder Isofols uppfattning att Modufolin®kan förbättra verkan av kemoterapi vid behandling av koloncancer.

 • Isofol Medical meddelar att United States Patent and Trademark Office har godkänt Isofols patent nr 12/805 287 avseende användandet och den farmaceutiska kompositionen av Modufolin® rörande dess förmåga att reducera de toxiska biverkningarna av så kallade multi targeting antifolatmediciner vid kemoterapi.

 • Isofol har presenterat övertygande bevisning för att Modufolin® är klart överlägset folsyra för reduktion av de toxiska biverkningarna från pemetrexed.
  - Det är mycket glädjande att Modufolins överlägsna effekt har accepterats av den amerikanska patentmyndigheten och att patentet godkänts. Det ger Isofol långsiktig exklusivitet inom detta användningsområde, säger Anders Rabbe, CEO i Isofol Medical AB.

 • Yield äger idag cirka 16 % av Isofol Medical och är tillsammans med bolagets grundare, Bengt Gustavsson (via Biofol AB), huvudägare i bolaget.

Efter perioden:

Isofol Medical har i en inbjudan till ett informationsmöte för sina aktieägare redogjort för nya förbättrade möjligheter för bolaget. I korthet handlar det om följande:
- Sannolikheten bedöms ha ökat ytterligare för att behandling med bolagets läkemedelskandidat Modufolin®kommer ge en väsentligt förbättrad medicinsk effekt för många patienter med elakartade sjukdomar.
- Vid gynnsamma resultat i de kommande studierna avseende coloncancer kan Modufolin®komma att godkännas som ersättning för leucovorin (eller levoleucovorin) oberoende av använda cellgifter i behandlingarna. Det innebär i så fall en väsentligt minskad dokumentationsvolym och större marknadspotential för Modufolin®. Studierna påbörjas 2016 och beräknas vara klara senast under 2018.
- Den nu planerade stora kolorektalstudien kan ses som en registreringsstudie om vissa resultatnivåer uppnås. Utvecklingstiden har därmed sannolikt kortats ned med tre år vilket minskar utvecklingskostnaderna fram till en färdig produkt med upp emot en miljard kronor.
(Den fullständiga lydelsen i informationen finns i Yield Life Science’s pressmeddelande av den 2 november. Denna finns publicerad på bolagets hemsida och även på AktieTorgets hemsida.)

Yield finansierar sina portföljbolag med egna medel och ett omfattande nätverk av direktinvesterare. Yield deltar aktivt i utvecklingen av portföljbolagen både på lednings- och styrelsenivå. Sedan 2008 har Isofol tillförts cirka 140 Mkr med mål att föra bolaget till exit via en försäljning. Därutöver har Yield aktivt deltagit i arbetet att bygga upp en styrelse och ledningsorganisation med kompetens och erfarenhet både inom medicinsk forskning och utveckling och affärsmässiga strukturaffärer. Yield representeras i Isofols styrelse av sin ordförande Tommy Marklund och styrelseledamoten Lars Lind som också är medlem i Isofols Exekutivkommitté.

Framtida inriktning

Yields framtid kommer till fullo att fokuseras på utvecklingen i Isofol Medical. Potentialen för kraftig värdeökning bedöms som god.

Yields aktieinnehav per sista september 2015

Onoterade aktier

Isofol Medical AB

Ägarandel ca 16 % av aktierna i bolaget.

ÖVRIG INFORMATION

Kapitalanskaffning

Under perioden har Yield Life Science genomfört en mindre nyemission riktad till externa investerare. Emissionsbeloppet uppgick till 600 000 kronor med en teckningskurs på 5 kronor per aktie. Antalet B-aktier ökade därmed med 120 000 stycken, innebärande en utspädning på cirka 0,95 procent. Emissionen kommer att registreras under fjärde kvartalet 2015.

Kommentarer till räkenskaperna

Eget kapital per aktie uppgick till 0,94 kr (0,96). Resultatet per aktie uppgick till
-0,03 kr (-0,03).
Likvida medel uppgick vid periodens ingång till 17 Tkr och vid periodens slut till
1 Tkr. Soliditeten uppgick till 99,18 % (99,44).

Aktien

Antalet registrerade aktier i Yield Life Science uppgick per 2015-09-30 till 268 035 stycken av serie A och 12 176 300 stycken av serie B. Det totala antalet aktier uppgick till 12 444 335. Totalt antal röster uppgick till 14 856 650 stycken. Aktiens kvotvärde är 0,6 kr.

Yield Life Science har cirka 2 300 Euroclear-registrerade aktieägare. Bolagets B-aktie handlas sedan den 3 november 2008 på AktieTorget. Kortnamn för Yield Life Science på aktielistan är Yild B.

Aktiekursen och orderdjupet kan följas på www.aktietorget.se

Redovisningsmetoder

Bolaget har vid upprättandet av denna rapport tillämpat Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

 Kommande rapporttillfälle

 • Bokslutskommuniké för helåret 2015 lämnas fredagen den 19 februari 2016.

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.

Taggar:

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Prenumerera

Dokument & länkar