Emissionsmemorandum offentliggörs

Yield Life Science genomför under januari en mindre nyemission om ca 4,2 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten kan deltaga i nyemissionen. Det kapital emissionen tillför ska i första hand användas för fortsatt investering i intressebolaget Isofol Medical. Emissionsmemorandum finns nu tillgängligt.

Villkoren i den förestående nyemissionen innebär att man för varje befintlig B-aktie i Yield Life Science tilldelas en teckningsrätt. Tolv teckningsrätter ger rättighet att teckna en ny B-aktie för 4 kronor. Teckningstiden är 7 januari 2016 till och med den 21 januari 2016. Avstämningsdag var den 4 januari 2016. Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på AktieTorget under perioden 7 januari – 19 januari 2016. Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på AktieTorget från och med den 7 januari 2016 fram till 29 januari 2016.

Vid full teckning i emissionen tillförs Bolaget 4 188 108 kr före emissionskostnader. Erbjudandet medför en teckning av högst 1 047 027 B-aktier där tolv (12) befintliga aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 4,00 kr per B-aktie. Vid full teckning ökar antalet B-aktier i bolaget till 13 343 327. Det totala antalet aktier i bolaget inklusive A-aktier kommer därmed att uppgå till 13 611 362.

Emissionsememorandum finns att ladda hem på hemsidorna för AktieTorget respektive Yield Life Science. Därutöver kommer memorandumet i pappersform att distribueras till samtliga aktieägare i Yield Life Science.

Om Modufolin®
Modufolin® (kemisk beteckning [6R]-5,10-metylentetrahydrofolat) är ett nytt folatbaserat läkemedel utvecklat för att öka effektiviteten och minska biverkningarna av antimetaboliter, en grupp läkemedel som används vid cancerbehandling. Modufolin® är den aktiva nyckelmetaboliten i alla folatbaserade läkemedel som används kliniskt i dagsläget, inklusive Leukovorin och Levoleukovorin. Modufolin® kräver till skillnad från dagens folatbaserade läkemedel inte enzymatisk metabolisk aktivering och har därför förutsättningar att förbättra behandlingen för alla patienter oberoende av deras förmåga att aktivera folater. Modufolin® utvärderas för närvarande i kliniska fas II-studier inriktade på kolorektal cancer och cancersjukdomen Osteosarkom.

Om Isofol Medical AB
Isofol Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar nya produkter för ouppfyllda behov inom onkologi. Isofols ledande kliniska läkemedelskandidat, Modufolin®, förväntas förbättra utsikterna för cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling med olika antimetaboliter. Isofols pågående kliniska prövningar är inriktade på kolorektal cancer och Osteosarkom. Isofol Medical har ett nära samarbete med sin strategiska FoU-partner Merck Millipore, världens ledande tillverkare av reducerade folater.

Yield Life Science ägarandel uppgår till cirka 16 % i Isofol Medical. Yield Life Science är, tillsammans med bolaget grundare Bengt Gustavsson, huvudägare i Isofol Medical.

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Yield Life Science AB, S Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709-424835 info@yield.nu

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Prenumerera

Dokument & länkar