Företrädesemission kraftigt övertecknad

Nyemissionen av B-aktier i Yield Life Science med sista teckningsdag torsdag den 21 januari 2016, har avslutats. Emissionen innebär att bolaget tillförs ett kapital på 4,2 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 200 000 kronor. Nyemissionen tecknades totalt till 176 %. Befintliga aktieägare hade företrädesrätt vilket utnyttjades till 86 % motsvarande ca 3,6 Mkr. Därutöver tecknades nya aktier utan företrädesrätt för 3,8 Mkr. Det totala antalet aktier uppgår därmed till 13 611 362 stycken, inklusive 268 035 A-aktier.

-          Det är oerhört glädjande att intresset för vår nyemission var så stort, inte minst med tanke på det dåliga börshumöret under teckningstiden. Huvuddelen av det tillförda kapitalet kommer nu att investeras i vårt intressebolag Isofol Medical och deras cancerpreparat Modufolin®. Med möjlighet att ersätta leucovorin, representerar Modufolin® en potentiell marknad uppgående till flera miljarder US dollar om året med en mycket god bruttomarginal, säger Yield Life Science’s ordförande Tommy Marklund.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett enligt de principer som anges i informationsmemorandumet daterat den 22 december 2015. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare under vecka 4. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Yield Life Science med 628 216 kronor till 8 166 817och antalet B-aktier ökar med 1 047 027 till 13 343 327 stycken. Det totala antalet aktier uppgår till 13 611 362 stycken, inklusive 268 035 A-aktier.

Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på AktieTorget fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier.

Om Modufolin®

Modufolin® (kemisk beteckning [6R]-5,10-metylentetrahydrofolat) är ett nytt folatbaserat läkemedel utvecklat för att öka effektiviteten och minska biverkningarna av antimetaboliter, en grupp läkemedel som används vid cancerbehandling. Modufolin® är den aktiva nyckelmetaboliten i alla folatbaserade läkemedel som används kliniskt i dagsläget, inklusive Leukovorin och Levoleukovorin. Modufolin® kräver till skillnad från dagens folatbaserade läkemedel inte enzymatisk metabolisk aktivering och har därför förutsättningar att förbättra behandlingen för alla patienter oberoende av deras förmåga att aktivera folater. Modufolin® utvärderas för närvarande i kliniska fas II-studier inriktade på kolorektal cancer och cancersjukdomen Osteosarkom.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar nya produkter för ouppfyllda behov inom onkologi. Isofols ledande kliniska läkemedelskandidat, Modufolin®, förväntas förbättra utsikterna för cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling med olika antimetaboliter. Isofols pågående kliniska prövningar är inriktade på kolorektal cancer och Osteosarkom. Isofol Medical har ett nära samarbete med sin strategiska FoU-partner Merck Millipore, världens ledande tillverkare av reducerade folater.

Yield Life Science ägarandel uppgår till cirka 16 % i Isofol Medical. Yield Life Science är, tillsammans med bolaget grundare Bengt Gustavsson, huvudägare i Isofol Medical.

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Yield Life Science AB, S Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709-424835 info@yield.nu

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Prenumerera

Dokument & länkar