Kommuniké från årsstämma i Yield Life Science AB

Aktieägarna i Yield Life Science AB (publ) har den 26 februari 2018 hållit ordinarie årsstämma i Göteborg.

Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning

avseende verksamhetsåret 2017. Stämman beslutade enligt förslaget i kallelsen om en utdelning av aktier i Isofol Medical med samma proportioner som respektive aktieägares innehav i Yield Life Science (d v s 1 aktie i Isofol Medical för 16 innehavda aktier i Yield Life Science (1/16)). Informationsdokument om utdelningen finns på bolagets hemsida www.yield.nu under Information till aktieägare. Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelseval och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2018 omvaldes Anders Hilmersson, Lars Lind, Tommy Marklund och Hans Wiklund. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Tommy Marklund till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ej skall utgå. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden och beslut

- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Övrigt

Årsredovisning för år 2017 kan rekvireras från bolaget vid förfrågan. Den finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.yield.nu samt www.AktieTorget.se 

OBS! Styrelsen i Yield Life Science har beslutat avnotera bolaget eftersom det saknar verksamhet och substantiella tillgångar. Därmed kommer de ekonomiska rapporttillfällena från bolaget att minska och endast publiceras vid helår.

För ytterligare information VD Anders Hilmersson

Telefon: 0709 424835 E-Post: info@yield.nu

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Prenumerera