YIT BYGGER FYRA ENERGIEFFEKTIVA LIVSCYKELDAGHEM I BORGÅ, FINLAND

INVESTOR NEWS             31.8.2011 kl. 13.00 (EET)

YIT BYGGER FYRA ENERGIEFFEKTIVA LIVSCYKELDAGHEM I BORGÅ, FINLAND

YIT och Borgå stad har undertecknat ett avtal om byggande av fyra daghem enligt livscykelmodellen i Finland. YIT ansvarar för planeringen och byggandet av daghemmen Aurinkopelto, Omenatarha, Ylä-Haikkoo och Peiponpesä och för energilösningarna i dessa samt för underhållstjänsterna och energiförbrukningen i fastigheterna i 20 års tid. Den totala kostnadsberäkningen för byggandet av daghemmen uppgår till 11 miljoner euro.

De nya daghemmen kommer att ha totalt cirka 360 dagvårdsplatser. Daghemmen inklusive miljöerna har planerats så att de är hinderfria, stimulerande och trygga. Lokallösningarna för dagvårdsgrupperna är flexibla, vilket gör att de kan användas på ett mångsidigt sätt och anpassas efter eventuella ändringar i användningsändamålet i framtiden. Byggandet inleds i höst, och i slutet av sommaren 2012 kommer de första användarna att kunna flytta in i daghemmen.

- Daghemmet Ylähaikkoo med sex dagvårdsgrupper färdigställs först. Nästa i tur är Omenatarha som färdigställs före utgången av 2012. De två sista daghemmen blir färdiga i augusti 2013, säger lokalitetsdirektör Börje Boström vid Borgå stad.

Säkra och funktionsdugliga lösningar med livscykelmodellen

De fyra daghemmen i Borgå hör till de första daghemmen i Finland som uppförs enligt livscykelmodellen. Man valde livscykelmodellen för att säkerställa att daghemmen alltid är funktionsdugliga och i god kondition. Tack vare systematiskt underhåll och reparationer hålls lokaliteterna trygga och hälsosamma för användarna. Daghemmen kommer att anslutas till YIT:s fastighetskontrollrum där deras kondition och energiförbrukning följs upp dygnet runt. Borgå stad råkar inte ut för några oväntade kostnader eller reparationsskulder, eftersom YIT ansvarar för alla risker som hänför sig till byggandet och underhållet av livscykelprojektet i 20 års tid.

- Vi vill göra vår insats för utvecklingen av livscykelmodellen. YIT:s kompetens omfattar hela livscykeln från planering och byggande till underhåll. Vi kan också utnyttja våra erfarenheter från våra övriga livscykelprojekt, till exempel skol- och daghemscentrumet som byggs i Huhtasuo i Jyväskylä, säger projektutvecklingsdirektör Hannu Soikkeli på YIT.

Energieffektivitet utgångspunkten i planeringen

Borgå stads energieffektivitetsmål uppnås i daghemmen genom planeringen av byggnaderna och deras olika tekniska lösningar. Daghemmen placerar sig nästan i energiklassen för passivhus tack vare konstruktionslösningarna och genom att de har golvvärme, en kombination av jordvärme och solfångare, LED-belysning och rörelsedetektorer samt ventilation som anpassas efter huruvida någon befinner sig i byggnaden. I planeringen låg fokus inte enbart på energieffektiviteten, utan också på inomhusluftens kvalitet och användarnas säkerhet och trivsel.

Mer information:
Hannu Soikkeli, projektutvecklingsdirektör, YIT Construction Services Finland, telefon 0400 409 445, hannu.soikkeli@yit.fi
Jukka Siltanen, marknadsföringschef, YIT Building Systems Finland, telefon 050 390 1105, jukka.siltanen@yit.fi
Börje Boström, lokalitetsdirektör, Borgå stad, telefon 040 580 4131. borje.bostrom@porvoo.fi
 

YIT ABP


Virva Salmivaara                   
Kommunikationsdirektör        

 

Distribution: De centrala massmedierna, de lokala medierna

 

YIT är ett betydande europeiskt serviceföretag inom fastighets- och byggbranschen samt inom industrin. Vi bygger, utvecklar och underhåller god livsmiljö i Norden, Centraleuropa, Ryssland och Baltikum. År 2010 omsatte YIT 3,8 miljarder euro. Antalet anställda i koncernen är över 26 000 personer. YIT:s aktie noteras på NASDAQ OMX Helsinki.

 

 

Prenumerera