Bokslutskommuniké Zenergy AB (publ) januari – december 2017

Sammanfattning av Bokslutskommunikén - 2017

Koncernen, belopp i KSEK                     Q4 2017        Q4 2016                2017                2016

Nettoomsättning                                    17 366            6 801             36 831             38 266
Resultat för perioden                           -13 774           -5 914            -29 543           -17 597
Balansomslutning                               102 568          64 118           102 568             64 118
Soliditet                                                46,8%           56,1%              46,8%              56,1%
Likvida medel                                     19 236          14 876             19 236             14 876
Resultat per aktie, kr                            -0,42             -0,43                -0,91               -1,28

  • Ramavtal med K-fastigheter AB värt ca 700 MSEK under en femårsperiod
  • Leveranser av 89 ZIP-Bostäder till Wallenstam Fastigheter AB värda ca 28 MSEK
  • Avtal med K-Bostad Heby AB gällande köp av 22 ZIP-Bostäder värt ca 10 MSEK
  • Delfinansiering av statliga Vinnova för utvecklingen av WoodXZIP, en träbyggnadskonstruktion med Zenergys patenterade ZIP-Element och CLT (Cross
    Laminated Timber) tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola
  • Bidrag från statliga Vinnova för kommersialisering av energieffektiva så kallade nära-nollenergibyggnader (NZEB) baserade på bolagets ZIP-Element
  • Gjorda investeringar av engångskaraktär har tagits under 2017
  • Dessa investeringar kommer att ge ett positivt resultat 2018

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ) , 0707 – 61 81 33 , olle.magnusson@zenergy.se


Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera