Kommuniké från årsstämman 2018 i Zenergy AB (publ)

Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, har hållit årsstämma måndagen den 7 maj 2018. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.
Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till stämmans förfogande stående medel i ny räkning. Ingen utdelning ska ske.
Styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor
Styrelsen ska oförändrat bestå av fyra bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Olle Magnusson, Michael Lindström, Jan Bengtsson och Göran Gustafsson. Michael Lindström omvaldes till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade att omvälja Roger Mattsson som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt
275 000 kronor, varav 125 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av A eller B aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till teckning av A och/eller B aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning eller med annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra kapitalanskaffning utan att behöva kalla till extra bolagsstämma samt skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning och vid upptagande och säkerställande av lån.

Besluten i sin helhet

De antagna besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.zenergy.se

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

 

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.
Samarbetet med K-fastigheter är värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning under 2018.

Handelsbeteckningen för aktien på AktieTorget är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.
Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar