Offentliggörande av prospektet inför företrädesemissionen i Zenergy AB (publ) med teckningsperiod från den 8 juni till den 22 juni

Företrädesemissionen är garanterad av ett garantikonsortium på cirka 35 MSEK, vilket utgör en garanti på ca. 75 %. Vid fulltecknad emission tillförs Zenergy cirka 47,1 MSEK före emissions-kostnader.

Erbjudandet i sammandrag;
Teckningstid:
8 juni – 22 juni 2017

Teckningskurs: 3 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Villkor: För en (1) befintlig aktie eller teckningsoption erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier för 3,00 SEK/ST.
Antal befintliga aktier: 15 512 367
Antal nya aktier i emissionen:
15 701 860
Totalt emissionsbelopp:
47 105 580 SEK
Garanti:
35 325 000 SEK
Handel i aktien:
Bolagets aktie handlas på AktieTorget.
Kortnamn:
ZENZIP
ISIN-kod:
SE0009997273

Prospekt, teaser och anmälningssedel


Prospektet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via Zenergys (www.zenergy.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde finns även att tillgå på respektive hemsidor. Det går även att teckna sig digitalt i emissionen via Mangold Fondkommission (www.mangold.se/emission/zenergy)

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Zenergy i samband med nyemissionen.
Telefon: 031-13 82 30
E-post: info@gcf.se

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar