Offentliggörande av prospektet inför företrädesemissionen i Zenergy AB (publ) med teckningsperiod från den 8 juni till den 22 juni

Företrädesemissionen är garanterad av ett garantikonsortium på cirka 35 MSEK, vilket utgör en garanti på ca. 75 %. Vid fulltecknad emission tillförs Zenergy cirka 47,1 MSEK före emissions-kostnader.

Erbjudandet i sammandrag;
Teckningstid:
8 juni – 22 juni 2017

Teckningskurs: 3 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Villkor: För en (1) befintlig aktie eller teckningsoption erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier för 3,00 SEK/ST.
Antal befintliga aktier: 15 512 367
Antal nya aktier i emissionen:
15 701 860
Totalt emissionsbelopp:
47 105 580 SEK
Garanti:
35 325 000 SEK
Handel i aktien:
Bolagets aktie handlas på AktieTorget.
Kortnamn:
ZENZIP
ISIN-kod:
SE0009997273

Prospekt, teaser och anmälningssedel


Prospektet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via Zenergys ( www.zenergy.se ), AktieTorgets ( www.aktietorget.se ) och Göteborg Corporate Finance ( www.gcf.se ) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde finns även att tillgå på respektive hemsidor. Det går även att teckna sig digitalt i emissionen via Mangold Fondkommission ( www.mangold.se/emission/zenergy )

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Zenergy i samband med nyemissionen.
Telefon: 031-13 82 30
E-post: info@gcf.se

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar