Zenergy erhåller 0,5 MSEK i Vinnova-stöd för kommersialisering av energieffektiva bostäder med bolagets ZIP-Element

Zenergy har erhållit 0,5 MSEK i bidrag från statliga Vinnova för kommersialisering av energieffektiva så kallade nära-nollenergibyggnader (NZEB) baserade på bolagets patenterade och varumärkesskyddade ZIP-Element. Uppförandet av prototypbostäder planeras till det första kvartalet 2018. Marknaden för nära-nollenergi-bostäder väntas växa kraftigt då samtliga nya byggnader inom EU måste klara av dessa stränga energikrav från och med 2021.

– Det är glädjande att Vinnova ser de stora fördelarna med vårt ZIP-Element, som möjliggör snabb och kostnadseffektiv produktion av bostäder och andra byggnader i enlighet med mycket högt ställda krav på isoleringsförmåga, brandskygg och fuktresistens, säger Zenergys vd Olle Magnusson.

Bolaget siktar på att erhålla CE-märkning för sitt ZIP-Element under 2017, och har tidigare under året uppfört energieffektiva bostäder i både Sverige och Norge. Under 2018 planeras byggnation av de första nära-nollenergi-bostäderna för att därefter skala upp tillverkningen i enlighet med de erfarenheter som erhålls från dessa prototypbostäder.

– Om uppförandet av våra prototypbostäder faller väl ut räknar vi med att kunna leverera 30–35 serietillverkade nära-nollenergi-bostäder under 2018. Därefter kommer vi att kunna skala upp produktionen betydligt. I takt med att vi närmar oss 2021, då samtliga nya byggnader måste vara nära-nollenergi-klassade enligt det nya EU-regelverket, förväntar vi oss en kraftigt ökande efterfrågan, säger Olle Magnusson.

Enligt Boverket är bostadsbristen i Sverige så omfattande att det behövs 70 000 nya bostäder per år fram till och med år 2025. Behovet är störst av mindre lägenheter med förhållandevis låga hyror, ett segment som passar synnerligen väl för bostäder baserade på Zenergys teknologi.

Om Zenergys ZIP-Element

Zenergys patenterade och varumärkesskyddade ZIP-Element utvecklas för att följa framtidens byggstandarder och har mycket hög isoleringsförmåga kombinerat med branschledande brandklassning (EI60/A1). Det är dessutom mycket fuktresistent. Konstruktionen består av en högisolerande PIR-kärna som är laminerad med högkvalitativa magnesiumoxidskivor på båda sidor. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement, vilket gör att det går mycket fort att uppföra en brandsäker och fuktresistent byggnad utan köldbryggor.

Tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola utvecklar bolaget även en prototyp av ett byggelement i en träkonstruktion, WoodXZIP, för flervåningshus som skulle kunna möjliggöra uppförandet av hyreshus med ännu lägre klimatpåverkan. WoodXZIP är en träbyggnadskonstruktion gjord av Zenergy ZIP-Element i en träkonstruktion med CLT, Cross Laminated Timber (korslimmat trä) som prefabriceras. Även detta projekt erhöll stöd från Vinnova i november 2017.

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar