Delårsrapport kvartal 3, 2015

Sammanfattning

 • Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 10 701 (8 201) KSEK
 • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 589 (2 019) KSEK
 • Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till -3 733 (-1 125) KSEK
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 556 (-1 139)
 • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till - 0,35 kr

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på ca 300 kliniker i norra Europa.

Viktiga händelser under perioden

 • Omsättningen för perioden januari-september 2015 uppgick till 10 701 (8 201) KSEK, en ökning med 30 % jämfört med motsvarande period 2014.
 • Omsättningen för tredje kvartalet 2015 uppgick till 2 589 (2 019) KSEK, en ökning med 28 % jämfört med motsvarande kvartal 2014.
 • Rörelseresultatet för perioden januari-september 2015 blev – 3 753 (-1 125) KSEK.    
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2015 blev - 1 556 (-1 139) KSEK.
 • Det negativa rörelseresultatet följer Zenicors plan för expansion och härrör främst från ökade personalkostnader i marknadsorganisationen. Resultatet påverkas också med ca - 500 KSEK på grund av ändrad princip att utbetala månadslön i den månad intjänandet sker.

Viktiga händelser efter perioden

 • Efter periodens utgång har inga väsentliga nyheter rapporterats.

VD har ordet:

Fortsatt satsning på strokeprevention

Under de tre första kvartalen av 2015 har vi konsekvent och strategiskt arbetat med att initiera och stödja projekt för strokeprevention genom screening för förmaksflimmer. Detta arbete pågår på samtliga våra marknader såväl i Skandinavien som i Tyskland och Storbritannien. Denna satsning är långsiktig med målet att etablera nationella och regionala program för screening för förmaksflimmer under 2017/2018. Under 2016 planerar vi för att starta ett antal pilotprojekt på dessa marknader, som en förberedelse inför att de första officiella screeningprogrammen startas.

Vi känner oss mycket inspirerade att fortsätta vårt arbete med att ”Hitta Flimmer – Stoppa Stroke”. Vårt mål är att ingen människa skall drabbas av stroke på grund av odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius

VD Zenicor Medical Systems AB

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över 3 % av befolkningen som är drabbade. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 % av fallen.

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på ca 300 kliniker i norra Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver forskning, utveckling och tillverkning i Sverige. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Antalet anställda 2015-09-30 uppgick till 11 personer.


Övrigt

Resultat tredje kvartalet 2015

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till - 0,35 kr (före utnyttjande av utestående teckningsoptioner).

Antalet utestående aktier per 2015-09-30 var 4 453 300.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och Bokföringsnämndens kompletterande normgivning BFNAR 2007:1, frivilligdelårsrapportering och följer Aktietorgets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2014).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2014).

Transaktioner med närstående

Under perioden har inga ersättningar utgått till närstående.

Optionsprogram

Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram riktat till företagets anställda. Optionsprogrammet innefattar emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs om 16 öre. Personaloptionerna skall ha en löptid om tre år med teckning av aktier under perioden 1-30 september 2017.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av 182 822 aktier kommer utspädningen av aktiekapitalet uppgå till ca 4,1 %.

Finansiella utvecklingen

Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors marknader. Rörelseresultatet är relaterat till personalkostnader för uppbyggnad av marknads- och säljorganisationen i samband med Zenicors expansion. Inga större investeringar har gjorts under perioden.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2015 lämnas 2016-02-19.

Stockholm 2015-11-20

Lars Fossum, styrelseordförande                     Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot             Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot                   Marie Rudberg, styrelseledamot

Om oss

Zenicor Medical Systems är ett av Sveriges ledande medicintekniska företag inom distansdiagnostik i hjärtsjukvården och inom strokeprevention. Zenicor har tillsammans med forskare på Karolinska Institutet utvecklat ett unikt system, Zenicor-EKG, som enkelt och kostnadseffektivt kan diagnostisera förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar. Förmaksflimmer ökar risken för stroke och genom att identifiera patienter med förmaksflimmer och behandla med läkemedel, kan stora grupper av patienter skyddas mot att drabbas av stroke.

Prenumerera

Dokument & länkar