Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen
den 26 maj 2015 kl. 17.00 på på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 maj 2015 Anmälan sker till Euroclear Sweden senast onsdagen den 20 maj 2015
antingen per post på adress Zenicor Medical Systems AB, ”Årsstämman 2015” c/o Euroclear Sweden,
Box 191, 101 23 Stockholm, alternativt per telefon 08-402 9219. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, e-postadress, antal innehavda aktier och eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier  

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 20 maj 2015 att omregistreringen då är verkställd.

Ombud m.m.  

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD

8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

b. dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
     teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag presenterat i årsredovisningen och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas. Således föreslås ingen vinstutdelning.

Punkt 10-11: Omval föreslås av styrelseledamöterna Lars Fossum (styrelseordförande), Lena Kajland Wilén, Marie Rudberg, Sonny Norström, Mats Palerius och Gundars Rasmanis. Omval föreslås av revisorn Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Carlos Esterling. Nyval föreslås av Andreas Nyberg som personvald medrevisor. Styrelsearvode föreslås utgå med 120 000 kr till Lars Fossum samt med 60 000 kr till var och en av Lena Kajland Wilén, Marie Rudberg och Gundars Rasmanis. Övriga ledamöter skall inte erhålla någon ersättning. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1 000 000 aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning för att utveckla egna strategiska produkter och skapa bättre förutsättningar för bolaget att möta den ökande efterfrågan. Om nyemission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

Handlingar m.m.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 4 453 300 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmans beslut under punkten 12 skall för sin giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga från och med tre veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär. Övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar hålls tillgängliga från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär.

_____________________

Stockholm i april 2015

ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB (PUBL)
STYRELSEN

Om oss

Zenicor Medical Systems är ett av Sveriges ledande medicintekniska företag inom distansdiagnostik i hjärtsjukvården och inom strokeprevention. Zenicor har tillsammans med forskare på Karolinska Institutet utvecklat ett unikt system, Zenicor-EKG, som enkelt och kostnadseffektivt kan diagnostisera förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar. Förmaksflimmer ökar risken för stroke och genom att identifiera patienter med förmaksflimmer och behandla med läkemedel, kan stora grupper av patienter skyddas mot att drabbas av stroke.

Prenumerera

Dokument & länkar