ZINZINO AB (PUBL): STARK TILLVÄXT OCH FÖRSLAG TILL KRAFTIGT ÖKAD UTDELNING

Delårsrapport Q4 - 2017
Fjärde kvartalet präglas av fortsatt stark tillväxt på hemmamarknaden Sverige. Även Finland och Tyskland fortsätter växa och det har varit ökad kundtillströmning i Lettland och Litauen.

Kvartalet har även präglats av att investeringarna som gjorts i samband med det digitala skiftet – nya plattformar, webbsidor och e-commerce – nu börjar visa positiva effekter och borgar för ökad effektivisering, försäljningstillväxt och nya marknadsetableringar kommande år.

Produktsegmentet Zinzino Health ökade med 17 % under fjärde kvartalet och står nu för 71 % av de totala intäkterna.

”Under 2017 uppnådde vi en tillväxt på hela 13 % vilket jag som VD är nöjd med. Vår tillväxttakt under fjärde kvartalet slutade på 7%, vilket var i linje med vår prognos. Vi kommer att fortsätta balansera tillväxt med investeringar inom e-commerce och lönsamhet under kommande kvartal”, skriver Dag Bergheim Pettersen (CEO) i sin kommentar till rapporten.

Zinzinos verksamhet fortsatte att generera ett positivt kassaflöde under 2017 och även under Q4. Styrelsen har gjort en strategisk översyn och har utarbetat en plan för att arbeta aktivt med balansräkningen i koncernen. På så vis skapas bland annat utrymme till ökad aktieutdelning under 2018. Styrelsen kommer därmed att föreslå årsstämman 2018 en aktieutdelning på 45 (25) öre per aktie vilket motsvarar en ökning på 80 % mot föregående år.

Kvartalet som gått

 • Totala intäkter ökade med 7 % (29 %) till 154,7 (144,5) MSEK.
 • Produktsegmentet Health ökade med 17 % till 109,3 (93,8) MSEK.
 • Bruttovinsten uppgick till 45,2 (46,0) MSEK och bruttomarginalen till 29,2 % (31,9 %).
 • EBITDA uppgick till -2,3 (4,6) MSEK och rörelsemarginalen före avskrivning -1,5% (3,2 %).
 • Kvartalets kassaflöde uppgick 10,1 (5,2) MSEK.
 • Resultatet för perioden försämrades av tillfälligt förhöjda kostnader för kampanjer och provisioner till företagets säljkår under senare delen av Q4. Detta har skapat ett ytterligare förstärkt momentum för att generera accelererande tillväxt under 2018.

Helåret 2017

 • Totala intäkter ökade med 13 % (7 %) till 540,3 (478,9) MSEK.
 • Produktsegmentet Health ökade med 16 % till 379,4 (326,0) MSEK.
 • Bruttovinsten uppgick 159,8 (153,8) MSEK och bruttovinstmarginalen uppgick till 29,6 % (32,1 %).
 • EBITDA uppgick till 10,8 (23,0) MSEK och rörelsemarginalen före avskrivning 2,0 (4,8 %).
 • Årets kassaflöde uppgick till 25,1 (-3,5) MSEK.
 • Styrelsens föreslår årsstämman 2018 en aktieutdelning på 45 (25) öre per aktie.
 • Likvida medel uppgick per rapportdagen till 48,4 (23,3) MSEK.

* Jämförelsetal justerade med hänsyn till ny redovisningspolicy avseende valutarelaterade intäkter och kostnader

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.zinzino.se  

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn + 47 93 22 57 00’

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn + 46 (0) 70-190 03 12  

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB  

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 28 februari 2018.  

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som opererar i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag 2015” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag 2015” och Dagens Industris Gasellföretag.