Delårsrapport januari - mars 1999

Delårsrapport januari - mars 1999 MTV Produktion AB (publ) introducerades på Stockholms Fondbörs den 14 april 1997. MTV Produktion är ett fristående produktionsbolag specialiserat på underhållning och drama samt utveckling av egna och anpassning av internationella TV-program till den skandinaviska marknaden. MTV Produktion exploaterar rättigheter och varumärken som uppstår i TV-produktionen och utvecklar närliggande affärsområden. *Koncernens omsättning uppgick till 71,5 MSEK (70,4 MSEK) *Resultat före finansnetto uppgick till 4,0 MSEK (-1,3 MSEK) *Primetec tecknar stort produktionsavtal Omsättning Omsättningen under första kvartalet uppgick till 71,5 MSEK (70,4MSEK). Under första kvartalet har Primetec, MTV Events och MTV Filmproduktion, stått för ca 17% av koncernens omsättning. Resultat Resultatet före finansnetto uppgår till 4,0 MSEK (-1,3 MSEK). Förbättringen från föregående år är en följd av att marginalerna i TV produktion väsentligt förbättrats. Resultatet efter finansnetto uppgår till 1,7 MSEK (-2,0 MSEK). Finansnettot har påverkats negativt av en orealiserad valutaförlust på ca 2 MSEK, som en följd av den danska kronans försvagning sedan årsskiftet. Investeringar Investeringar i maskiner, inventarier och byggnader uppgick till 3,2 MSEK (8,0 MSEK) för perioden. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick till 47,8% vid utgången av kvartalet jämfört med 42,4% vid utgången av 1998. Likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick vid kvartalets utgång till 24,5 MSEK. Marknad och produktioner Det är bolagets bedömning att marknaden för TV-produktion kommer att öka med 5-10% under 1999 främst som en följd av: - en växande marknad för TV-reklam - ökade produktionsutlägg från Sveriges Television - fortsatt hård konkurrenssituation mellan TV-kanalerna i samtliga skandinaviska länder. - digitala distributionsnätet efterfrågar innehåll Primetec kommer bland annat att vara stor leverantör av teknik och tjänster i samband med Gamla stans millenniefirande. Ett avtal har under perioden tecknats med Gamla Stan Millennium Evenemang KB till ett värde av ca 9 MSEK. Under det andra kvartalet produceras förutom Vita Lögner bl.a. de spektakulära underhållningarna "Jakten på Ökenguldet" och "Fångarna på Fortet" för TV3 i Sverige, Danmark och Norge, samt en stor sommarunderhållning för TV2 i Norge. På TV-mässan i Cannes tecknades nyligen ett tiotal optionsavtal på MTV Produktions format. Uppgörelser om leveranser till England, Tyskland och Japan beträffande komediklipp genomfördes. Leveranserna påbörjas under 1999. MTV International har i och med det fått en bra start på året. Slutförhandlingar om Vita Lögner pågår i ett flertal länder. Resultaträkning för koncernen (MSEK) jan-mars 1999 jan-mars 1998 Nettoomsättning 71,4 70,4 Rörelsens kostnader -67,4 -71,7 Rörelseresultat 4,0 -1,3 Finansnetto -2,2 -0,7 Resultat efter finansnetto 1,8 -2,0 Skatt 0,0 0,0 Resultat efter skatt 1,8 -2,0 Balansräkning för koncernen (MSEK) 1999-03-31 1998-03-31 1998-12-31 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 20,1 18,3 21,4 Materiella anläggningstillgångar 48,6 59,9 52,2 Långfristiga fordringar 3,9 3,6 5,3 Kundfordringar 39,1 31,4 53,8 Övriga omsättningstillgångar 50,1 46,7 40,7 Likvida medel 1,6 3,6 6,4 Summa Tillgångar 163,4 163,5 179,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 78,5 69,8 75,4 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 23,3 51,2 37,9 Avsättningar för skatt 0,7 0,5 0,5 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 10,0 13,2 10,9 Övriga kortfristiga skulder 50,9 28,8 55,1 Summa Eget kapital och skulder 163,4 163,5 179,8 Nyckeltal jan-mars 1999 jan-mars 1998 1998 Rörelsemarginal, % 5,6 -1,9 2,3 Vinstmarginal, % 2,4 -2,8 1,8 Soliditet, % 47,8 42,7 42,4 1) Vinst per aktie 0,31 -0,36 0,89 1) Eget kapital per aktie 15,83 12,68 15,50 - efter fullt utnyttjande av optionsrätter - Kassaflödesanalys jan-mars 1999 Helår 1998 1998 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not Resultat efter 1 726 4 895 finansiella poster Just.för poster som inte 1 4 174 25 652 ingår i kassaflödet 5 900 30 547 Betald skatt - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 5 900 30 547 rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av - 761 - 290 varulager Förändring av övriga 7 491 - 24 719 fordringar Förändring av - 10 702 606 kortfristiga skulder Kassaflöden från den 1 928 6 144 löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av - - dotterbolag Inköp av materiella - 3 200 - 13 013 anläggningstillgångar Inköp av immateriella - - 12 648 anläggningstillgångar Kassaflöde från - 3 200 - 25 661 investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission - 818 Upptagna lån - 22 850 Amortering - 3 793 - 1 240 av skuld Aktieägartillskott/ - - koncernbidrag Utbetald - - utdelning Kassaflöde från - 3 793 22 428 finansieringsverksamheten Årets - 5 065 2 911 kassaflöde Likvida medel vid 6 399 3 188 årets början Kursdifferens i 300 300 likvida medel Likvida medel vid 1 634 6 399 årets slut Kommande rapporteringstillfälle; Kvartalsrapport för andra kvartalet lämnas den 24 augusti Kvartalsrapport för tredje kvartalet lämnas den 9 november Jonsered den 4 maj 1999 Olle Langenius VD MTV Produktion AB För ytterligare information kontakta; Olle Langenius Susanna Laursen Hallberg VD MTV Produktion Ek. chef MTV Produktion tel 031-721 21 00 tel: 031 - 721 21 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00330/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00330/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar