Kvartalsrapport januari - september 1999

Kvartalsrapport januari - september 1999 * Koncernens rörelseresultat uppgick till 7.0 MSEK (0.0 MSEK) * Koncernens omsättning uppgick till 186 MSEK (195 MSEK) * Koncernens rullande 12 månaders rörelseresultat uppgick till 13.4 MSEK * MTV Spider bildat genom sammanslagning av MTV Filmproduktion och kommunikationsbyrån Mästerverket Koncernöversikt Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (0.0 MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2.6 MSEK (-3.0 MSEK). Den danska kronans försvagning under första delen av 1999 har belastat finansnettot med cirka 2.5 MSEK. Omsättningen uppgick till 186.0 MSEK (195.0 MSEK). Affärsområdet TV-produktion inklusive rättighetsförsäljning har utvecklats väl. Rörelseresultat uppgick till 9.3 MSEK (-5.7 MSEK), vilket innebär en rörelsemarginal på 6 %. Affärsområdet ICE- Information, Communication & Entertainment, (Primetec, MTV Events, MTV Spider), redovisar ett rörelseresultat uppgående till -2.3 MSEK (5.7 MSEK). Under perioden har etableringskostnader i de nya bolagen MTV Events och MTV Spider samt kostnaderna för Primetec, Stockholm påverkat resultatet negativt. De nya verksamheterna förväntas ge ett positivt resultat under år 2000. Koncernens investeringar under de nio första månaderna uppgick till 7.0 MSEK (11.1 MSEK). Främst har investeringar gjorts i ny teknik inom affärsområdet TV-produktion. Koncernens soliditet uppgick vid rapporteringsperiodens slut till 47.6 %, jämfört med 42.4 % vid utgången av 1998. Likvida medel och outnyttjade krediter uppgick den 30 september till 24.5 MSEK. TV Produktion TV-produktionens rörelseresultat uppgick till 9.3 MSEK (-5.7 MSEK) för årets första nio månader. Omsättningen uppgick till 152.1 MSEK (160.0 MSEK). Det tredje kvartalet är för branschen ett traditionellt svagt kvartal, framförallt som en följd av att endast ett fåtal inspelningar äger rum under juli och halva augusti. Fjärde kvartalet blir årets bästa. Bland annat produceras en ny serie av "Vita Lögner" i såväl Sverige som Danmark. Marknad Det är bolagets bedömning att marknaden för TV produktion kommer att fortsätta växa med minst 10% per år under de närmaste åren. Under året har startats eller beslutats om etablering av minst tre nya TV kanaler: Metropol, Kunskaps TV och TV Danmark, vilket bidrar till den växande marknaden. Värt att notera är att det i Sverige var 37 sökande kanaler till de 4 nya digital-tv licenserna samt att "content providers" som MTV Produktion, i allt större utsträckning efterfrågas till nya media. Uppdelningen av TVN och TV2s programverksamheter beräknas öka utläggningarna till produktionsbolagen. Sverige MTV Produktion gör stor ny underhållning för TV4. För Sveriges Television produceras en ny sitcom samt årets Filmgala, som kommer att sändas från Cirkus i Stockholm. I vecka 43 slog "Vita Lögner" ännu ett tittarrekord med 380.000 tittare. Nedläggningen av "Scoop" har i sin helhet belastat resultatet under tredje kvartalet. "Kalas TV" fortsätter under nytt namn "Inte Bara Blix", efter att lotteridelen lyfts ut. Danmark Danska "Hvide Lögne" hade också nytt tittarrekord i oktober med 270.000 tittare. Även talkshowen "Synnöve Sös" för TV Danmark har varit mycket framgångsrik i höst. I det fjärde kvartalet 1999 och första kvartalet år 2000, kommer "Hvide Lögne" att dominera produktionen. Norge Från och med tredje kvartalet drivs verksamheten i gemensamma lokaler med Juritzen TV i centrala Oslo. "Metropol Live" har startats upp, en daglig live-sändning på 90 minuter för den nystartade TV kanalen Metropol. Produktionen är ett samarbete med Juritzen TV och sträcker sig i en första omgång fram till sommaren år 2000. Nina Grann, tidigare Canal +, har tillträtt som ny VD för det norska bolaget. MTV International Verksamheten för den internationella försäljningen av MTVs format och rättigheter har under perioden utvecklats väl med ett positivt resultat. I juni tecknades ett licensavtal med MT-ART i Polen om produktion av dramaserien "Vita Lögner". Avtalet omfattar 450 episoder över tre år. Förhandlingar förs med flera andra europeiska TV-kanaler. Licensavtalet för den animerade barnproduktionen "Rasmus Nalle" har förlängts från år 2010 till år 2015. Rättigheter till delar av MTVs video- och komediarkiv har sålts till TV- och produktionsbolag i ett tiotal länder, bland annat USA, Tyskland och England. I C E - Information, Communication & Entertainment Sedan tredje kvartalet har MTV koncernens dotterbolag inom övriga affärsområden samlats under förkortningen ICE, Information, Communication & Entertainment. Verksamhetsområdet omfattar dotterbolagen Primetec, MTV Events samt MTV Spider. Under årets första 9 månader har ICE omsatt 34 MSEK med ett negativt resultat på 2.3 MSEK till följd av etableringskostnader för Primetec Stockholm, MTV Events och MTV Spider. Affärsområdet förväntas generera ett positivt resultat år 2000. MTV Spider är resultatet av en sammanslagning av MTV Filmproduktion och kommunikationsbyrån Mästerverket. Bolaget verkar för att vara en stark kommunikationspartner för stora och medelstora företag i förändring. Bolagets konkurrensfördel är koncernens stora erfarenhet av innehållsproduktion och underhållning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00460/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00460/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar