SinterCast Interim Report January-June 2000

SinterCast Delårsrapport januari - juni 2000 * Världspremiär för SinterCast kompaktgrafitjärn (CGI) i en serieproducerad personbilsmotor. * CGI maskinbearbetningstester genomförs i Europa av motortillverkare i samarbete med ledande verktygstillverkare. Resultaten ser lovande ut. * Ledande tillverkare fortsätter planera för volymproduktion av SinterCast CGI Diesel motorkomponenter. * SinterCasts position förstärks allt eftersom personbils- och lastvagnstillverkare utvecklar nya CGI Dieselmotorer. Audi Den nya Audi A8 personbilen med en ny V8 TDI Dieselmotor började säljas i Tyskland under maj 2000 och kommer att introduceras i Sverige under hösten i år. Den nya Audi V8 TDI dieselmotorn med motorblocket gjutet i SinterCast kompaktgrafitjärn hos Halberg i Tyskland representerar ett viktigt teknologiskt och miljömässigt steg i dieselmotorns utveckling med prestanda som 50 kW/liter och vridmoment på 480 Nm med endast 3,3 liter motorvolym. Kombinerad med Audis välkända Quattro chassiteknologi, erbjuder A8 V8 TDI utmärkta köregenskaper med avsevärda fördelar beträffande bränsleförbrukning. Dieselmotorkonstruktion Den tilltagande insikten inom fordonsindustrin att motoreffekt per viktenhet och cylindertryck i dieselmotorer inom de närmaste åren och senast år 2005 kommer att öka bortom tidigare beräknade nivåer, är mycket positivt för CGI. Högre cylindertryck bidrar till lägre bränsleförbrukning, som framtvingas av skärpta regler beträffande luftföroreningar och krav på förbättrade motorprestanda. Motoreffekten kan förväntas överstiga 60 kW per liter cylindervolym i kombination med ett cylindertryck väsentligt överstigande 180 bar. Kompaktgrafitjärn (CGI) är idealiskt som motormaterial vid dessa höga cylindertryck särskilt när hänsyn tas till vikt, skrymme och kostnadsfördelar. Det är ett spännande skede för dieselmotorkonstruktion. Den ökade motoreffekten kommer att leda till förstklassiga motorprestanda, samtidigt som mindre, högeffektiva motorer uppnår förbättrad total bränsleekonomi. De nya dieselmotorer som nu produktionsplaneras är miljövänliga och kraftfulla och samtidigt kostnadseffektiva. Maskinbearbetning Fordonstillverkare fortsätter att projektera maskinbearbetningslinjer för serietillverkning. Vidare pågår maskinbearbetningstester i Europa. I vissa fall planeras nya maskinbearbetningslinjer för CGI, vilka från början optimerar processen genom att ta tillvara den senaste utvecklingen av maskinbearbetningsverktygen. Samtidigt som ledande verktygstillverkare medverkar i provkörning av maskinbearbetningslinjer i Europa, ökar deras utvecklingsprogram för att möta slutanvändarnas maskinbearbetningskrav. Dessa förberedelser för volymproduktion av CGI är uppmuntrande för hela leverantörsindustrin. Produktion Under perioden har kommersiell produktion av SinterCast CGI ägt rum hos VDP i Italien och Sakana i Spanien för Allen Power Engineering, (del av Rolls-Roycegruppen), Storbritannien. Produktion av motorkomponenter i SinterCast CGI äger rum hos Caterpillar i Mapletongjuteriet i USA. Halberg i Tyskland producerar CGI motorblocket till Audis nya V8 dieselmotor. Även om nämnda SinterCast CGI produktionsaktiviteter hittills resulterat i begränsad produktionsvolym, utgör dessa viktiga referenser för SinterCast gentemot fordonsindustrin och tunga Dieselmotortillverkare. Leverans av mätsonder Cirka 2.100 exemplar av SinterCasts nya mätsond, som lanserades under 1999, har under perioden levererats till kunder och används för prototypgjutning och kundproduktion av CGI. Patent SinterCast har för närvarande 24 patent och patentansökningar. Bolagsstämman 8 maj 2000 Vid den ordinarie bolagsstämman i SinterCast AB (publ) omvaldes styrelsen. Verkställande direktörens presentation av nuvarande och framtida CGI- möjligheter är publicerad på SinterCasts hemsida. Förlagslån med avskiljbara optioner I enlighet med bolagsstämmans beslut tecknade SinterCast Technologies AB, ett helägt dotterbolag till SinterCast AB (publ), förlagslånet om nominellt värde 1.000 kronor förenat med 250.000 avskiljbara optionsrätter. Varje avskiljbar optionsrätt ger rätt att under perioden 9 maj - 30 juni 2003 teckna en ny A-aktie i SinterCast AB för 82 kronor. SinterCast Technologies avskiljde optionsrätterna och överlät i maj i år 178.000 optionsrätter till anställda i SinterCastgruppen. Resterande optionsrätter kommer att behållas av SinterCast Technologies AB som en reserv för nyanställningar i SinterCastgruppen samt för att täcka kommande sociala avgifter relaterade till optionsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer SinterCast att tillföras 20,5 miljoner kronor i juni 2003. Rörelsens resultat och investeringar Koncernens rörelseintäkter för perioden januari - juni 2000 uppgick till SEK 2,0 miljoner (SEK 1,5 miljoner för motsvarande period föregående år). Intäkterna hänför sig huvudsakligen till ersättningar för produktion, demonstrationer och installationer. Koncernens resultat efter finansiella poster och beräknad skatt uppgick till SEK -18,6 miljoner, SEK -4,1 per aktie (SEK -22,0 miljoner, SEK -5,2 per aktie). Resultatet inkluderar återbetalning till koncernen från SPP med SEK 1,0 miljon. Koncernens investeringar under perioden uppgick till SEK 1,1 miljoner (SEK 1,7 miljoner). Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2000 till SEK 65,1 miljoner (SEK 103,0 miljoner). Utan hänsyn tagen till intäkter förväntas nuvarande likviditet täcka kostnaderna till och med år 2001. Även om Bolaget förväntar vissa initiala intäkter fr.o.m. 2001, är det inte sannolikt att SinterCast kommer att generera positivt kassaflöde 2001. SinterCast förväntar att biltillverkare i år fattar beslut om storskalig produktion av SinterCast CGI komponenter. Styrelsen har därför tillförsikt att lämplig finansieringslösning i form av emission av aktier, lån eller en kombination av båda kommer att kunna presenteras. Styrelsen avser återkomma till denna fråga före slutet av detta år. Hög risk Den kommersiella risken är alltjämt hög, intill dess storskalig produktion påbörjas. Delårsrapporter Delårsrapport för januari - september publiceras den 14 november 2000 Bokslutskommuniké för år 2000 publiceras den 22 februari 2001. Stockholm den 23 augusti 2000 På uppdrag av styrelsen Bertil Hagman Verkställande direktör SinterCast AB (publ) Tel: +46 8 660 7750 Box 10203 Fax: +46 8 661 7979 SE-100 55 Stockholm e-post: info@sintercast.com Sweden hemsida: http://www.sintercast.com SinterCast Interim Report January-June 2000 * World premiere for SinterCast Compacted Graphite Iron (CGI) in a series produced passenger car engine. * CGI engine prototype transfer line trials are being undertaken in Europe by car manufacturers supported by leading tool manufacturers. The results are encouraging. * Major automobile companies continue to aggressively pursue their plans to start volume production of SinterCast CGI Diesel engines. * SinterCast's position strengthens as passenger car and truck companies develop CGI Diesel engines. Audi The new Audi A8 car with a new V8 TDI Diesel engine went on sale in Germany during May 2000 and will be introduced in Sweden during autumn 2000. This engine represents a significant technological and environmental step in Diesel engine development. The new Audi V8 TDI Diesel engine, with an engine block cast in SinterCast CGI at the Halberg foundry in Germany, leads the way in Diesel engine design, achieving a V8 class leading 50 kW/litre and 480 Nm of torque from a displacement of only 3.3 litres. Combined with Audi's renowned Quattro chassis technology, the A8 V8 TDI offers outstanding driving performance with considerable fuel consumption advantages. Diesel engine engineering Very positive for CGI for all Diesel engine applications is the unfolding realisation within the industry that specific power outputs and peak firing cylinder pressures will rise beyond those originally considered in the relatively near future, and certainly by 2005. Higher cylinder pressure helps reduce fuel consumption, prompted by new emission standards and performance issues. It can be expected that specific power outputs well above 60 kW/litre may be realised using peak firing cylinder pressures significantly higher than 180 bar. CGI is ideal as engine material for these high cylinder pressures, particularly in consideration of weight, space and cost advantages. It is an exciting time for Diesel engine engineering. While high specific powers will lead to top class overall vehicle performance, the same technology will be applied to smaller, downsized engines to obtain improved overall fuel consumption from highly efficient small engines. The new Diesel engines now in production planning are truly environmentally friendly and powerful, yet lean in operating costs. Machining The front-running end users of CGI are continuing their machining developments to plan their production transfer line processes. Prototype transfer line trials are underway in Europe. Several of these applications are supported by plans to build new transfer lines for CGI production, which can more readily allow a fully optimised process incorporating the latest tooling developments. Leading tool manufacturers in Europe are supporting transfer line trials and the tool manufacturers themselves are increasing their own in-house development programmes to achieve the OEM requirements. It is encouraging to the whole supplier industry that commitments are now being made to volume CGI production. Production During the period, commercial SinterCast CGI production has taken place at VDP in Italy and Sakana in Spain for Allen Power Engineering, part of the Rolls-Royce Group, United Kingdom. Caterpillar produces SinterCast CGI engine components in its Mapleton plant in USA. The Halberg foundry in Germany is producing Audi's new V8 CGI Diesel engine cylinder block. Although these SinterCast CGI production activities have so far resulted in only limited volumes, they represent important references for SinterCast vis-à-vis the automotive and heavy Diesel engine industries. Delivery of probes During the period, approximately 2,100 units of the new SinterCast sampling probe, released last year, have been delivered to customers. These probes are being used for prototype castings and customers' current CGI production. Patents SinterCast owns 24 patents and patent applications. The Annual General Meeting 8 May 2000 At the Annual General Meeting of SinterCast AB (publ), the Board Members were re-elected. The presentation made by the Managing Director, regarding present and future CGI opportunities is published on the SinterCast website. Debenture loan and detachable warrants Following the decision by the Annual General Meeting, SinterCast Technologies AB, a wholly owned subsidiary of SinterCast AB (publ), subscribed for the debenture loan with a nominal value of SEK 1,000 with 250,000 detachable warrants. Each detachable warrant entitles the holder to subscribe during the period 9 May - 30 June 2003 to one new A-share in SinterCast AB with an exercise price of SEK 82. SinterCast Technologies AB detached the warrants and transferred 178,000 warrants to the employees of the SinterCast Group in May 2000. The remaining warrants are kept by SinterCast Technologies AB as a reserve for new employees and to cover future expenses for national insurance contributions related to the option program. At a maximum utilisation of the 250,000 warrants SinterCast will receive SEK 20.5 million during June 2003. Operating Result and Investments The Group's turnover for the period January - June 2000 amounted to SEK 2.0 million (SEK 1.5 million same period previous year). The turnover mainly relates to income from production, demonstrations and installations. The result for the Group, after calculated tax, amounted to SEK -18.6 million, SEK -4.1 per share (SEK -22.0 million, SEK -5.2 per share). The result includes repayment to the Group by SPP, the Swedish pension fund, amounting to SEK 1.0 million. Investments by the Group during the period amounted to SEK 1.1 million (1.7 million). Liquidity and financing The Group's liquidity on 30 June 2000 amounted to SEK 65.1 million (SEK 103.0 million). Without any income the liquidity should see the Company through until the end of 2001. Although the Company anticipates some initial income as from 2001, it is not likely that SinterCast will generate positive cash flow by 2001. SinterCast expects some decisions to be made this year by automotive manufacturers for volume production of SinterCast CGI components, thereby the Board is confident that the Company will be able to find an appropriate financial solution in the form of new equity, debt or a combination of both, and the Board will revert to this issue by the end of this year. High Risk The commercial risk remains high until large-scale production commences. Interim Reports The Interim Report January-September 2000 will be published 14 November 2000. The Preliminary Financial Report for 2000 will be published 22 February 2001. Stockholm, 23 August 2000 On behalf of the Board of Directors Bertil Hagman President and CEO SinterCast AB (publ) Tel: +46 8 660 7750 Box 10203 Fax: +46 8 661 7979 SE-100 55 Stockholm e-mail: info@sintercast.com Sweden web site: http://www.sintercast.com ------------------------------------------------------------ This information was brought to you by BIT http://www.bit.se The following files are available for download: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/23/20000823BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/23/20000823BIT00410/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/08/23/20000823BIT00410/bit0003.xls Appendix