SPP Livförsäkring AB (publ) Press release of Year-End Report for 2014

Bokslutskommuniké 2014 med jämförelsesiffror för 2013 inom parentes.

2015-02-11 klockan 07:30

 Premieinkomsten uppgick till 2 333 (2 609) miljoner kronor.

 Årets resultat efter skatt uppgick till 857 (840) miljoner kronor.

 Tekniskt resultat uppgick till 719 (695) miljoner kronor.

 Konsolideringskapitalet uppgick per 31 december till 8 795 (10 180) miljoner kronor.

 Solvenskvoten uppgick per 31 december till 1,71 (2,54).

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på bolagets hemsida spp.se.

SPP Livförsäkring AB (publ) har per 2015-01-02 fusionerats in i det tidigare systerbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB (publ). I samband med fusionen har bolaget bytt namn till SPP Pension & Försäkring AB (publ).

Ytterligare information kan lämnas av:

Kommunikationschef Åsa Wallenberg

Telefon +46 8 451 71 83

asa.wallenberg@spp.se

Vice President Capital Management Storebrand Lars Kramer

Telefon +47 900 68 287

lars.kramer@storebrand.no

Informationen är sådan som SPP Livförsäkring AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.