Tilgin till Stockholmsbörsen

Detta pressmeddelande får ej distribueras till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan eller i några andra länder där distributionen eller erbjudandet strider mot regler i sådana länder eller kräver ytterligare åtgärder, utöver de som följer av svensk lag. Erbjudandet riktas inte till personer vilkas medverkan skulle kräva ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller i övrigt andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

• Tilgin genomför nyemissioner om sammanlagt 85 Mkr och noteras på Stockholmsbörsen
• Allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utlandet inbjuds att teckna sammanlagt högst en miljon aktier (”Erbjudandet”). Därutöver kan en övertilldelningsoption om maximalt ytterligare en miljon aktier komma att utnyttjas
• Teckningskurs: 25 kr per aktie
• Anmälningsperiod: 28 november 2006 - 8 december 2006
• Beräknad första dag för handel: 15 december 2006

Med anledning av börsnoteringen av Tilgin håller bolaget en press- och analytikerträff tisdagen den 28 november klockan 12.00 på Operaterrassen i Stockholm. VD Jan Werne kommer då att presentera bolagets strategi och utveckling samt Erbjudandet. En lättare lunch kommer att serveras.

Bakgrund och motiv till börsnoteringen

”Börsnoteringen förbättrar våra möjligheter att ta tillvara på den exceptionella marknadsutvecklingen och skapar förutsättningar för en fortsatt internationalisering med fokus på Europa, Mellanöstern och Nordamerika. En lyckad notering ger också bolaget en ytterligare kvalitetsstämpel samt skapar en ökad kännedom om bolaget”, säger Jan Werne, VD för Tilgin.

Tilgin bedömer att bolagets nya produktplattformar, som kombinerar erbjudanden inom såväl IP residential gateway som IP-TV, har lagt grunden för en fortsatt betydande tillväxt, såväl volym- som lönsamhetsmässigt. Rörelsekapitalbindningen bedöms fortsätta att öka i takt med en fortsatt försäljningstillväxt. En notering på Stockholmsbörsen är ett sätt att säkerställa rörelsekapitalfinansieringen samt finansiell flexibilitet och uthållighet i den fortsatta utvecklingen av produkter och verksamhet.

Kort om Tilgin

Tilgin utvecklar och säljer produkter, systemlösningar och tjänster som gör att operatörer kan erbjuda sina kunder internetaccess och telefoni- och TV-tjänster, så kallade triple play-tjänster, via bredband. Det pågående teknikskiftet och övergången från flera olika nät till ett IP-baserat bredbandsnät skapar nya förutsättningar och nya affärsmöjligheter för bolagets kunder; teleoperatörer, kabel-TV-bolag och bredbandsleverantörer, vilket genererar nya möjligheter för leverantörer av utrustning. Tilgin gör det möjligt för operatörer att erbjuda ett brett spektrum av differentierade och kostnadseffektiva bredbandstjänster. Tilgins lösningar ger stöd för en fullständig konvergens mellan röst, video- och datatjänster.

Tilgin har utvecklat IP-produkter sedan 1999. Under 2004 påbörjades utveckling av flera helt nya produktplattformar, vilka har lanserats under 2005 och mottagits mycket väl på marknaden. Under 2005 ökade bolagets försäljning med över 300 procent till 208 Mkr och under de första nio månaderna 2006 ökade försäljningen med över 100 procent jämfört med samma period 2005 till 283 Mkr. Den kraftiga tillväxten förväntas fortsätta under de kommande åren, då marknaden för triple play och det pågående teknikskiftet befinner sig i ett mycket tidigt skede. Tilgin har etablerat en global marknadsposition där mer än 30 operatörer, kommersiellt och i större omfattning, erbjuder tjänster som baseras på lösningar från bolaget.

Bolaget erbjuder produkter, systemlösningar och tjänster inom två rörelsegrenar: IP residential gateways (produktlinje Vood) och IP-TV (produktlinje Mood). Kombinationen av hårdvara och avancerad egenutvecklad mjukvara är det som framför allt särskiljer Tilgins produkter från många konkurrenters enklare modem och IP residential gateways. De egenutvecklade systemlösningarna och mjukvaran ger Tilgin den flexibilitet som behövs för anpassning och integration med övriga delar av operatörens bredbands- och tjänste-nätverk. Dessutom erbjuder Tilgin serverbaserad mjukvara som ger operatören möjlighet att automatiskt driftsätta den kundplacerade utrustningen samt kontrollera tjänsteutbud och underhåll. Tilgins produkter och lösningar är även framtidssäkra och kompatibla med IMS (IP Multimedia Subsystem), som ger operatörerna möjlighet att erbjuda sina abonnenter fast telefoni, mobiltelefoni, TV, Internet och nya multimediatjänster över samma IP-baserade nät.

Om Erbjudandet

Erbjudandet omfattar totalt 1 000 000 nyemitterade aktier och är uppdelat i två delar: erbjudandet till allmänheten samt det institutionella erbjudandet. Teckningskursen är 25 kr per aktie. Courtage utgår ej. Genom Erbjudandet och vissa villkorade nyemissioner kommer Tilgin totalt att tillföras högst 85 Mkr före emissionskostnader. Utöver detta har Tilgin förbundit sig att på begäran av Evli Bank Plc, Stockholmsfilial, emittera ytterligare högst 1 000 000 aktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Därigenom kan Tilgin komma att tillföras ytterligare högst 25 Mkr före emissionskostnader. Fördelning av aktier till respektive del av Erbjudandet kommer att ske på basis av efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas av styrelsen för Tilgin i samråd med Evli Bank Plc, Stockholmsfilial.

Lage Jonason AB och Evli Bank Plc, Stockholmsfilial, har varit finansiella rådgivare till Tilgin i samband med Erbjudandet. Fullständig och detaljerad information om Erbjudandet återfinns i prospektet.

Anmälningssedlar och prospekt kan erhållas från Evli Bank Plc, Stockholmsfilial (besöksadress Regeringsgatan 30-32, 4 tr., 103 26 Stockholm), eller från Mangold Fondkommission AB (besöksadress Engelbrektsplan 2, 104 32 Stockholm) samt via Internet: www.tilgin.se samt, www.evli.com.

Tidplan

Offentliggörande av prospekt 27 november 2006
Anmälningsperiod 28 november - 8 december 2006
Likviddag 14 december 2006
Beräknad första handelsdag 15 december 2006


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Werne, VD
Tel: 08-572 386 00
E-mail: jan.werne@tilgin.com

Mikael Sköld, CFO
Tel: 08-572 386 00
E-mail: mikael.skold@tilgin.com

Ytterligare information om Tilgin finns på www.tilgin.se

--------------------------------------------------------------------------------

För att ladda ner ovanstående pressmeddelande i Adobe PDF-format (39 Kb), klicka här >>

För att ta del av prospekt och anmälningssedel i Adobe PDF-format, klicka här >>

About Us

Tilgin has more than 20 years of experience and expertise within the broadband industry which has generated a strong client base and a broad international reach which has generated that Tilgin’s systems and solutions are deployed at more than 100 operators in more than 30 countries. Tilgin was founded in 1997 with headquarter located in Kista, Sweden.Since the start, Tilgin has worked with its own gateway software as part of an overall delivery of premium gateway solutions, but has since 2014 a separate and dedicated business unit focusing upon the specific standalone software. Tilgin is now taking the next step forward by launching Open HGA, an open and modular software based platform for IoT, Smart Home solutions and services. For more information around our new Open HGA platform, please visit www.tilgin.com

Subscribe

Documents & Links