Össur - Delårsrapport for 2. kvartal 2013

Hovedpunkter
 * Omsætningen udgjorde USD 106 mio. sammenlignet med USD 103 mio. i 2. kvartal
  2012 svarende til en vækst på 3% målt i lokal valuta.
 * Inden for skinner og støtteprodukter var omsætningen uændret, mens
  omsætningen inden for proteser steg med 6% målt i lokal valuta.
 * Udviklingen i EMEA var særdeles positiv med kraftig vækst på tværs af alle
  markeder og segmenter. Udviklingen på det amerikanske marked var varierende
  og fortsat præget af turbulens på refusionsområdet.
 * De iværksatte tiltag, som skal reducere Össurs omkostninger, forløber
  planmæssigt og forventes at medføre besparelser på USD 5 mio. i 2013.
  Helårseffekten 2014 af tiltagene udgør USD 8 mio. Engangsomkostninger
  forbundet med disse tiltag udgjorde USD 4,5 mio. i 2. kvartal 2013.
 * Bruttoresultatet udgjorde USD 65 mio. svarende til 61%. Justeret for
  engangsomkostninger var bruttomarginen 62% og uændret i forhold til samme
  periode sidste år.
 * EBITDA udgjorde USD 15 mio. svarende til 14%. Justeret for
  engangsomkostninger udgjorde EBITDA USD 20 mio. svarende til en margin på
  19% og uændret i forhold til samme periode sidste år.
 * Periodens resultat blev USD 8 mio. svarende til 8% af omsætningen. Justeret
  for engangsomkostninger udgjorde resultatet USD 12 mio. og 11% af
  omsætningen. I 2. kvartal 2012 udgjorde periodens resultat USD 10 mio. og
  10% af omsætningen.
 * Pengestrømme fra driften udgjorde 11% af omsætningen sammenlignet med 19% i
  2. kvartal 2012. Engangsomkostninger og en stigning i arbejdskapitalen
  påvirkede udviklingen.
 * I maj indgik Össur en aftale om at overtage den svenske udbyder af
  ortopædteknik og proteser TeamOlmed for USD 47 mio. Opkøbet forventes
  endeligt gennemført i 3. kvartal 2013.


Forventninger 2013

 * Ledelsen fastholder de tidligere offentliggjorte forventninger for 2013. Den
  organiske omsætningsvækst forventes at være 2-4% målt i lokal valuta, og den
  justerede EBITDA-margin forventes at være i niveauet 18-19%.
 * Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2013 forventer ledelsen, at
  både omsætning og EBITDA vil være i den lave ende af de udmeldte intervaller
  i 2013.


Jón Sigurðsson, President & CEO, udtaler:
"2. kvartals resultater er på linje med vores forventninger. Udviklingen i EMEA
er særdeles positiv, og vi opnåede vækst inden for alle produktsegmenter og
markeder. Udfordringerne på det amerikanske marked fortsætter som tidligere
meddelt. De omkostningsreducerende tiltag forløber efter planen, og vi er
overbeviste om, at de vil give de forventede resultater. I maj indgik vi en
aftale om at overtage TeamOlmed, en udbyder af ortopædteknik og proteser, og
styrke vores position på det svenske marked".

Telefonkonference
Össur afholder en telekonference torsdag den 25. juli 2013 kl. 12:00 CET/ 10:00
GMT/ 6:00 EST. Ring på et af følgende numre for at deltage i konferencen,
Europa: +44 (0) 203 364 5374 eller +46 (0) 8 505 564 74, USA:
+ 1 855 753 2230, Island: 800 8660.