Eläkeajan toimeentulo huolestuttaa: Työeläkkeen riittämiseen uskoo suomalaisista vain joka kolmas

Suomalaiset ovat skeptisiä työeläkkeensä riittämisen suhteen ja uskovat tarvitsevansa noin 20 000 – 100 000 euron säästöt säilyttääkseen elintasonsa myös eläkkeellä. Tulevina säästämisen muotoina mainitaan ensisijaisesti kiinteistöomaisuuden hankkiminen sekä talletukset ja rahastot. Tiedot käyvät ilmi säästämiseen ja sijoittamiseen erikoistuneen Alexandria Pankkiiriliikkeen tuoreesta kyselytutkimuksesta. Taloustutkimuksen omassa Internet-paneelissaan toteuttamaan tutkimukseen vastasi kesäkuussa 1273 henkilöä.

Vain kolmannes suomalaisista (32 %) uskoo tulevansa eläkevuosinaan toimeen pelkällä työeläkkeellä. Kaikista pessimistisimpiä asian suhteen ovat 30-39-vuotiaat, joista yli puolet (54 %) pitää pelkällä työeläkkeellä selviämistä erittäin tai melko epätodennäköisenä.

Mitä nuorempi vastaaja, sitä epävarmemmat näkymät

Joka toinen vastaajista (51 %) arvioi työeläkkeen kattavan alle 80 % kuukausittaisista menoista. Ainoastaan 14 % vastaajista uskoo selviävänsä pelkällä työeläkkeellä tai rahaa jäävän jopa säästöön.

Arvio siitä, miten eläke riittää, korreloi vahvasti iän kanssa. Nuoret arvioivat työeläkkeen riittävyyden huomattavasti vanhempia vastaajia alhaisemmaksi. 25-29-vuotiaista vain 46 % ja 30-39-vuotiaista 57 % uskoo työeläkkeen kattavan yli 60 % kuukausittaisista elinkustannuksista, kun taas 40-49-vuotiaiden ikäryhmästä näin ajattelee 64 % ja yli 50-vuotiaista 74 %. Nuorimmasta, 25-29-vuotiaiden ikäryhmästä jopa joka neljäs (26 %), ei osannut tai halunnut vastata asiaan.

”Eläkkeiden ympärillä viime vuosina vellonut keskustelu on ollut omiaan herättämään epätietoisuutta erityisesti nuorten keskuudessa, joilla työelämää on edessä vielä kymmenien vuosien verran”, arvioi Alexandrian asiakaspalvelun johtaja Arja-Leena Puhakka. ”Luottamus eläkejärjestelmään ei ole entisellä tasollaan, ja yhä useampi haluaa tietää, miten voisi itse parantaa omaa taloudellista tulevaisuuttaan.”

Elintason ylläpitämiseen riittävät 20 000 – 100 000 € säästöt

Eroja löytyy myös alueellisesti. Etelä- ja Länsi-Suomessa vain 38 % vastaajista uskoo työeläkkeen kattavan yli 80 % kuukausittaisista elinkustannuksista, kun taas Lapin läänin asukkaista näin uskoo puolet (50 %). Tästä huolimatta Etelä- ja Keski-Suomessa on varauduttu eläkepäivien varalle pohjoisen asukkaita laiskemmin. Siinä, missä eteläsuomalaisista eläkepäiviin varautumisen on aloittanut 49 % vastaajista, Lapin osalta vastaava luku on 69 % ja Oulun osalta 60 %.

Suomalaiset uskovat 20 000 – 100 000 euroa olevan summa, jonka avulla he voivat työuran jälkeen ylläpitää haluamaansa elintasoa. Näin vastasi lähes puolet (45 %) kyselyyn vastaajista. Vastaajista 21 % mielestä säästöjä ja sijoituksia tulisi olla enemmän kuin 100 000 euroa. Joka neljäs (24 %) suomalaisista ei osaa sanoa, mikä olisi sopiva summa elintason ylläpitämiseen myös eläkepäivien aikana.

Kiinteistöomaisuuden, talletusten ja rahastojen suosio kasvussa

Niistä, jotka ovat jo varautuneet eläkepäivien varalle, lähes puolet (48 %) mainitsi asunto- ja kiinteistöomistuksen eläkesäästämisen muotona. Myös vakuutussäästäminen (44 %), rahastosäästäminen (43 %), pankkitalletukset (33 %) ja osakesäästäminen (24 %) ovat heidän parissaan suosittuja tapoja varautua eläkepäiviin. Sukupuolien välillä on eroa: naiset ovat valinneet vakuutussäästämisen miehiä useammin kun taas miehet suosivat asunto- ja rahastosäästämistä naisia enemmän. Mahdollisiin tuleviin perintöihin luottaa vain 16 %.

Suosituimpien tulevaisuuteen varautumisen keinojen voimasuhteet ovat kuitenkin tutkimuksen mukaan muutoksessa. Kysyttäessä, millä tavoin vastaajat aikovat jatkossa varautua eläkepäivien varalta, yleisimmin mainittiin edelleen asunnot ja kiinteistöt (37 %). Pankkitalletukset ovat kuitenkin suunnitelmissa jo toisella sijalla (36 %) ja sitä seuraavat rahastosäästäminen (28 %) sekä mahdolliset tulevat perinnöt (23 %). Vakuutussäästämistä ja osakesäästämistä suunnittelee 16 % vastaajista. Vaikka suomalaisista vain noin viidennes (18 %) käyttää sijoittamisen ja säästämisen asiantuntijapalveluita, 51 % pitää sitä harkinnan arvoisena vaihtoehtona tai pidemmällä tähtäimellä jopa todennäköisenä.

”Talletukset ovat edelleen yllättävän suosittuja sijoituskohteita, vaikka korot ovat jääneet inflaation jalkoihin jo vuosien ajan. Rahastosäästämisen suosio on kuitenkin jatkuvasti nousussa, mikä kertoo osaltaan siitä että yhä useampi haluaa säästöilleen myös parempaa tuottoa”, Puhakka sanoo.

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa kesäkuussa 2013. Kyselytutkimukseen vastasi 1273 suomalaista 2560-vuotiasta kuluttajaa.

INFOGRAAFI:

Alexandria kuluttajatutkimus2013

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Alexandria Pankkiiriliike Oyj
Viestintä- ja markkinointijohtaja
anssi.huisman at alexandria.fi
puh. 040 138 4639

Alexandria on toiminut vuodesta 1996 ja 17 vuoden aikana olemme kasvaneet yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Sijoittamisen ja säästämisen palveluitamme on käyttänyt jo yli 55000 asiakasta, yhteensä asiakkaamme ovat sijoittaneet kauttamme yli 1 MRD €. Alexandria palvelee suomalaisia yli 230 sijoitusalan ammattilaisen voimin 21 paikkakunnalla ympäri maan.

Enemmän vaihtoehtoja sijoittamiseen

www.alexandria.fi

Avainsanat: