Kutsu Adapteo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokokseen

Report this content

Adapteo Oyj Pörssitiedote 19.03.2021 klo 14:15 CET

Adapteo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 19.4.2021, alkaen klo 13.00 Adapteo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Äyritie 12 B, Vantaa. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 2.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta varsinainen yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

A Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen

Adapteon osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että managing partner Mårten Knuts Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä valitaan varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. Mikäli Mårten Knutsilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Paul Raade. Mikäli Paul Raadella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

 1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön viimeistään 26.3.2021 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.adapteogroup.com/fi/ viimeistään 26.3.2021 alkaen.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,12 euroa osaketta kohti (eli 49 124 722 osakkeelle yhteensä enintään 5 894 966,64 euroa). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.4.2021.

Koska hallitus on ehdottanut vähemmistöosingon vähimmäismäärää pienempää osinkoa, osakkeenomistajilla on oikeus vaatia hallituksen ehdottaman osingon sijaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on 6 991 221,11 euroa, mikä vastaa puolta emoyhtiön tilikauden 2020 voitosta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2020
 1. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Adapteon palkitsemisraportti vuodelta 2020 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle, kun se on saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.adapteogroup.com/fi/ viimeistään 26.3.2021 alkaen. Päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin.

 1. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtä muutosta Nimitystoimikunnan työjärjestykseen koskien Nimitystoimikunnan muodostamispäivän muuttamista syyskuun lopusta elokuun loppuun.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Adapteon hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 92 500 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 37 500 euroa vuodessa.

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 15 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 7 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 10 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 5 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työskentelyn kokonaiskorvaus ei saa ylittää 50 000 euroa.

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkiot maksetaan käteisenä. Adapteon hallitus on vahvistanut hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevan ohjeen. Ohjeen mukaan niiden hallituksen jäsenten, jotka eivät jo omista Adapteon osakkeita yhteenlasketulta markkina-arvoltaan vähintään yhden vuoden hallituspalkkiotaan ennen veroja vastaavaa määrää, pois lukien mahdolliset valiokuntapalkkiot, odotetaan neljän (4) vuoden kuluessa hallitusjäsenyyden alkamisesta hankkivan Adapteon osakkeita vähintään edellä mainittu määrä. Nimitystoimikunta seuraa hallituksen jäsenten osakeomistusta vuosittain osana työskentelyään ja arvioi, onko omistus ohjeen edellyttämällä tasolla.

Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Adapteon hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

 1. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kaikki Adapteon nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen, eli hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja hallituksen jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Sophia Mattsson-Linnala, Andreas Philipson, Joakim Rubin ja Ulf Wretskog. Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että Rickard Wilson valitaan uutena jäsenenä Adapteon hallitukseen. Kaikkien Adapteon hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Adapteon vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Rickard Wilsonilla (s. 1985) on yli 10 vuoden kokemus sijoituksista ja arvonluonnista pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä. Hän kuuluu tällä hetkellä EQT Partners AB:n Public Value-neuvonantoryhmään. Ennen liittymistään EQT Partnersiin vuonna 2018 Rickard Wilson oli Zeres Capital AB:n osakas ja CapMan Oyj:n Julkisen markkinarahaston sijoituspäällikkö. Ennen tätä hän työskenteli liikkeenjohdon konsulttina Applied Value -yrityksessä. Rickard Wilson on Ruotsin kansalainen ja hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Tukholman kauppakorkeakoulusta.

Kaikkien ehdolla olevien henkilöiden katsotaan olevan riippumattomia Adapteosta, sen johdosta ja merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Joakim Rubinia ja Rickard Wilsonia, joiden ei katsota olevan riippumattomia Adapteon merkittävästä osakkeenomistajasta EQT Public Value Investments S.à r.l:sta.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Adapteon tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Adapteon hyväksymän laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen, valitaan uudelleen Adapteon tilintarkastajaksi vuoden 2022 yhtiökokouksen päättymiseen asti.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 900 000 osaketta, mikä vastaisi noin 10 prosenttia Adapteon kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Adapteon hallussa olevia osakkeita.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, Yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Adapteolle itselleen vastikkeetta, kuitenkin niin, että Adapteo ei yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia sen kaikista osakkeista.

Adapteon hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja Adapteon osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Adapteon hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa Adapteon seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Adapteon omien osakkeiden hankkimisista ja niiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 100 000 osaketta. Adapteo ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Adapteon osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Adapteon vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä säännellyllä markkinalla, jolla Adapteon osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena hankintapäivänä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Adapteon hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Adapteon pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Adapteon ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa Adapteon seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

 1. Kokouksen päättäminen

B Varsinaisen yhtiökokouksen kokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja Nimitystoimikunnan ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.adapteogroup.com/fi/. Adapteon vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 26.3.2021 alkaen.

Kopiot hallituksen ja Nimitystoimikunnan ehdotuksista sekä muista edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 3.5.2021 alkaen.

C Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, ettei osakkeenomistajien ole sallittua olla läsnä kokouspaikalla. Osakkeenomistaja ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.4.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 30.3.2021 klo 16.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 12.4.2021 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Euroclear Finland Oy:lle tai Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 30.3.2021 klo 16.00–12.4.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

 1. Yhtiön internet-sivujen kautta osoitteessa www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm-2021/

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. Muut ennakkoäänestämistä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilta.

 1. postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internet-sivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Adapteo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm-2021/.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 7.4.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen. Myös osakkeenomistajan, jonka osakkeet ovat hallintarekisteröityjä, on mahdollista osallistua kokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

4. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 7.4.2021.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Adapteo Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 9.4.2021 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Myös osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään, on mahdollista osallistua kokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Osakkeenomistajat, joilla on ruotsalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 30.3.2021 – 9.4.2021 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

 1. henkilöomistajien osalta Yhtiön internetsivuilla osoitteessa: https://www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm-2021/

Sähköinen ennakkoäänestäminen tapahtuu suojatun vahvan tunnistautumisen kautta ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla ruotsalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien tulee noudattaa alla kohdassa b) kuvattua menettelyä ja toimittaa ennakkoäänestyslomake Euroclear Sweden AB:lle postitse tai sähköpostitse.

 1. postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla (https://www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm-2021/) saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Sweden AB:lle postitse osoitteeseen Adapteo Plc "AGM 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sweden tai sähköpostitse osoitteeseen GeneralMeetingService@euroclear.com. Äänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.3.2021 klo 10.00 alkaen.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Sweden AB:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla myös Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm-2021/.

5. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan varsinaisessa yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen tulee äänestää ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjan ja ennakkoäänten toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumis- ja äänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikäli niihin sisältyy edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

6. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen investor.relations@adapteo.com viimeistään 24.3.2021. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm-2021/ viimeistään 25.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 1.4.2021 asti sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@adapteo.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla https://www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm-2021/ viimeistään 8.4.2021. Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Adapteo Oyj:llä on varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivänä 19.3.2021 yhteensä 49 124 722 osaketta ja ääntä.

Vantaalla 19.3.2021

ADAPTEO OYJ

Hallitus

 
Lisätietoja antavat:

Philip Isell Lind af Hageby, toimitusjohtaja, +46 73 022 19 36, philip.isell@adapteo.com
Erik Skånsberg, vt talousjohtaja, +46 70 264 70 35, erik.skansberg@adapteo.com

Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö. Rakennamme, vuokraamme ja myymme mukautettavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitustiloiksi ja tapahtumiin. Tiedämme, että yhteiskuntamme muuttuu valtavasti tulevina vuosina. Mitä tahansa tulevaisuus tuokaan, uskomme, että mukautettavuus on paras ratkaisu. Modulaarisen ja kestävän rakennuskonseptimme ansiosta rakennustemme käyttötarkoituksen voi vaihtaa tai niitä voi muuntaa, suurentaa tai pienentää muutamassa viikossa. Rakennuksemme voi ottaa käyttöön muutamaksi päiväksi tai toistaiseksi ja ne on aina optimoitu senhetkisiin tarpeisiin. Näin rakennamme mukautuvia yhteiskuntia.

Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa ja se toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa,  Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa. Vuonna 2020 Adapteon liikevaihto oli 231 miljoonaa euroa.

www.adapteogroup.com/fi/

Avainsanat: