Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016: Ennätyskorkea kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus ja kassavirta


MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 26.10.2016 KLO. 7.30 CEST

Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016: Ennätyskorkea kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus ja kassavirta


Keskeistä kolmannelta neljännekseltä 2016

- Liikevaihto oli 269,6 (269,3) milj. euroa.

- Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate oli 29,5 (20,0) milj. euroa, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 10,9 (7,4). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 (-4,9) milj. euroa.

- Liiketulos oli 15,5 (1,9) milj. euroa ja kauden tulos 8,3 (3,2) milj. euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,07) euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 32,6 (9,8) milj. euroa.  

- Vuosittaisten kunnossapito- ja lomaseisokkien lisäksi kolmannella neljänneksellä toteutettiin suunniteltu kunnossapitoseisokki erikoissellun tuotantolaitoksella.


Keskeistä katsauskaudelta tammi–syyskuu 2016

- Liikevaihto oli 860,5 (840,7) milj. euroa.

- Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate oli 100,6 (71,5) milj. euroa, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 11,7 (8,5). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 (-7,3) milj. euroa.

- Liiketulos oli 58,5 (24,2) milj. euroa ja kauden tulos 31,5 (15,6) milj. euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,62 (0,30) euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 73,0 (11,0) milj. euroa.

 

AVAINLUVUT heinä–syys   tammi–syys   tammi–joulu
milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015
               
Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7
Käyttökate (oik.*) 29,5 20,0 48 % 100,6 71,5 41 % 93,6
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,9 7,4   11,7 8,5   8,3
Käyttökate 29,5 15,1 95 % 100,6 64,2 57 % 86,3
Käyttökateprosentti, % 10,9 5,6   11,7 7,6   7,6
Liiketulos (oik.*) 15,5 6,8 128 % 58,5 31,5 86 % 40,0
Liiketulosprosentti, % (oik.*) 5,7 2,5   6,8 3,7   3,5
Liiketulos 15,5 1,9 - 58,5 24,2 142 % 32,7
Liiketulosprosentti, % 5,7 0,7   6,8 2,9   2,9
Kauden tulos 8,3 3,2 159 % 31,5 15,6 102 % 22,8
Tulos/osake, EUR 0,16 0,07 129 % 0,62 0,30 107 % 0,44
Korollinen nettovelka 199,8 264,1 -24 % 199,8 264,1 -24 % 227,4
               
* Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä              
Mikäli muutosprosentin esittäminen ei ole olennaista, se on taulukoissa merkitty ”-”        


Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2015 vastaavaa jaksoa, ellei toisin ole mainittu. Tämä taloudellinen katsaus on tilintarkastamaton. Katsaus julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota.


Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti

“Olemme vuonna 2016 kehittyneet positiivisesti ja kunnianhimoisten tavoitteidemme mukaisesti. Selkeästi parantunut tuloksemme näkyi jo ensimmäisen kuuden kuukauden tuloksessa ja liiketoimintamme suorituskyky oli jopa tätä vahvempi tällä vuosineljänneksellä. Liiketoimintamme kannattavuus kolmannella neljänneksellä oli ennätyksellisen korkea verrattuna vastaaviin ajanjaksoihin edellisinä vuosina erikoissellun tuotantolaitoksella toteutetusta sunnitellusta kunnossapitoseisokista huolimatta. Seisokki alensi käyttökatettamme noin 4 milj. euroa. Viime vuonna vastaava seisokki toteutettiin toisella vuosineljänneksellä.

Kokonaisparannus käyttökatteessa ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana oli 29 milj. euroa. Tästä noin puolet oli toimenpiteitä, jotka liittyvät ohjelmaamme kannattavuustavoitteemme saavuttamiseksi ja loppuosa liittyi pääasiassa suotuisiin kustannusolosuhteisiin. Odotamme kysyntätilanteen jatkuvan nykyisellä hyvällä tasolla myös neljännellä vuosineljänneksellä.

Olemme vuoden 2016 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana osoittaneet, että korkealaatuiset ja kestävän kehityksen mukaiset asiakasratkaisumme ovat johtaneet neljä prosenttia edellisvuotta korkeampiin toimitusmääriin. Parempi tuloksemme on näkynyt liiketoiminnan kassavirrassa ja on selkeästi vahvistanut tasettamme. Nettovelkamme on alimmalla tasolla sitten yhtiömme muodostamisen ja velkaantuneisuusasteemme on selkeästi alle tavoitteen. Tämä kehitys tukee strategisia kasvusuunnitelmiamme.

Syyskuussa teimme 14 milj. euron investointipäätöksen liittyen Ranskan Archesissa sijaitsevaan tehtaaseen hiomapaperien taustapamateriaalien johtavan markkina-aseman turvaamiseksi. Investointi tehdään lisääntyneen kysynnän seurauksena. Investointi sisältää paperikoneen jälleenrakennuksen, joka tulee mahdollistamaan uusien tuotesovellusten valmistuksen sekä tehokkaamman tuotannon. Investoinnin jälkeen paperikone otetaan suunnitelman mukaan käyttöön vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tulokset vuonna 2016 ovat entisestään vahvistaneet yhtiötä ja näkymämme tälle vuodelle sekä tuleville vuosille ovat myönteiset.”


Tulevaisuuden näkymät

Munksjön erikoispaperituotteiden kysynnän odotetaan vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä pysyvän vakaana nykyiseen hyvään tasoon verrattuna ja heijastavan kausivaihteluja.

Kausiluonteisten seisokkien vuoden 2016 lopussa odotetaan toteutuvan kausiaikataulun mukaisesti ja suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2015.

Käyttökatteen odotetaan vuoden 2016 osalta edelleen parantuvan edellisvuoteen verrattuna käynnissä olevan kannattavuuden parantamiseen tähtäävän suunnitelman seurauksena.  

Käyttöomaisuusinvestointien vaikutuksen rahavirtaan odotetaan olevan noin 40 miljoonaa euroa vuonna 2016.


Suunnitelma kannattavuustavoitteen saavuttamiseksi vuoden 2016 lopulla

Munksjön tavoitteena on saavuttaa 12 prosentin käyttökate vuoden 2016 lopulla. Kannattavuuden parantaminen perustuu operatiivisen tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen, kannattavaan kasvuun, tuotteiden ja palvelujen laatuun sekä johtavan markkina-aseman ja innovaatiojohtajuuden hyödyntämiseen. Suurin osa toimenpiteistä operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi sisältää kustannustason mukautustoimia.

Suurin osa kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimien tulosvaikutuksesta tammi–syyskuussa 2016 liittyivät operatiiviseen tehokkuuteen. Lisätietoja suunnitelmaan liittyvien toimien tulosvaikutuksesta kohdassa Munksjö-konserni.   

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.  


Munksjö-konserni 

  heinä–syys   tammi–syys   tammi–joulu
milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015
               
Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7
Käyttökate (oik.*) 29,5 20,0 48 % 100,6 71,5 41 % 93,6
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,9 7,4   11,7 8,5   8,3
Käyttökate 29,5 15,1 95 % 100,6 64,2 57 % 86,3
Käyttökateprosentti, % 10,9 5,6   11,7 7,6   7,6
Liiketulos (oik.*) 15,5 6,8 128 % 58,5 31,5 86 % 40,0
Liiketulosprosentti, % (oik.*) 5,7 2,5   6,8 3,7   3,5
Liiketulos 15,5 1,9 - 58,5 24,2 142 % 32,7
Liiketulosprosentti, % 5,7 0,7   6,8 2,9   2,9
Kauden tulos 8,3 3,2 159 % 31,5 15,6 102 % 22,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit 10,6 10,9 -3 % 28,5 30,9 -8 % 39,8
Henkilöstö keskimäärin, FTE 2 784 2 808 -1 % 2 756 2 782 -1 % 2 774

 


* Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Mikäli muutosprosentin esittäminen ei ole olennaista, se on taulukoissa merkitty ”-”


Kolmas neljännes 2016

Konsernin kokonaistoimitusmäärät kasvoivat ja olivat suurempia kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Toimitusmäärien suotuisa kehitys useimmissa tuotesegmenteissä, etenkin Brasilian paperiliiketoiminnassa Release Liners -liiketoiminta-alueella, kumosi ja ylitti erikoisselluliiketoiminnan toimitusmäärien laskun vaikutuksen. Tuotantolaitoksen kunnossapitoseisokki vaikutti erikoisselluliiketoiminnan toimitusmäärien laskuun.

Liikevaihto nousi 269,6 (269,3) milj. euroon, kun toimitusmäärien kasvu kumosi ja ylitti keskihinnan laskun vaikutuksen.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate nousi 29,5 (20,0) milj. euroon, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 10,9 % (7,4 %). Muuttuvat kustannukset pienenivät pääasiassa tehostamistoimien myötä. Muuttuvien kustannusten laskun positiivinen tulosvaikutus kumosi ja ylitti keskihinnan laskun ja kiinteiden kustannusten nousun negatiivisen tulosvaikutuksen. Keskihinta laski ja kiinteät kustannukset kasvoivat pääasiassa selluntuotantolaitoksen kunnossapitoseisokin ja kannustinjärjestelyihin liittyneiden varausten seurauksena.

Vuosittaiset kunnossapito- ja lomaseisokit toteutuivat suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2015. Ruotsissa sijaitsevan Aspan erikoissellun tuotantolaitoksen suunnitelman mukaisella kunnossapitoseisokilla on 4 milj. euron negatiivinen vaikutus käyttökatteeseen.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 (-4,9) milj. euroa.

Liiketulos oli 15,5 (1,9) milj. euroa, ja kauden tulos oli 8,3 (3,2) milj. euroa.

Valuuttasuojauksen vaikutus katsauskauden liiketulokseen oli -0,9 (-1,1) milj. euroa. Rahoituseriin kirjatut kurssitappiot olivat 0,1 milj. euroa (4,0 milj. euron voitto).


Tammi–syyskuu 2016

Konsernin kokonaistoimitusmäärät kasvoivat kaikilla neljällä liiketoiminta-alueella. Toimitusmäärien kehitys oli erityisen vahvaa erikoisselluliiketoiminnassa ja Brasilian paperiliiketoiminnassa Release Liners -liiketoiminta-alueella.

Liikevaihto nousi 860,5 (840,7) milj. euroon, kun volyymien kasvu kumosi keskihinnan laskun vaikutuksen. Keskihinnan lasku johtui pääasiassa pitkäkuituisen erikoissellun myyntihinnan laskusta ja epäsuotuisammasta tuotejakaumasta.  

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate nousi 100,6 (71,5) milj. euroon, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 11,7 % (8,5 %). Toimitusmäärien kasvulla oli 11 milj. euron positiivinen vaikutus, mutta keskihinnan laskulla oli 11 milj. euron negatiivinen vaikutus. Pääasiassa operatiivisten tehostamistoimien myötä pienentyneillä muuttuvilla kustannuksilla sekä energian ja raaka-aineiden hintojen laskulla oli 41 milj. euron positiivinen tulosvaikutus. Kiinteiden kustannusten kasvun negatiivinen tulosvaikutus oli 13 milj. euroa. Kiinteiden kustannusten nousu johtui pääasiassa kannustinjärjestelyihin liittyneistä varauksista ja korkeampien tuotantomäärien aiheuttamasta korkeammasta miehityksestä.  

Kannattavuuden kokonaisparannus oli 29 milj. euroa. Siitä noin puolet liittyi kannattavuustavoitteen saavuttamiseen tähtäävään toimenpideohjelmaan.

Vuosittaiset kunnossapito- ja lomaseisokit kolmannella neljänneksellä toteutuivat suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2015. Ruotsissa sijaitsevan Aspan erikoissellun tuotantolaitoksen suunnitelman mukaisella kunnossapitoseisokilla, joka toteutettiin syyskuussa, oli 4 milj. euron negatiivinen vaikutus kolmannen neljänneksen käyttökatteeseen.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 (-7,3) milj. euroa.

Liiketulos oli 58,5 (24,2) milj. euroa ja kauden tulos oli 31,5 (15,6) milj. euroa.

Valuuttasuojauksen vaikutus katsauskauden liiketulokseen oli -0,9 (-4,7) milj. euroa. Rahoituseriin kirjatut kurssitappiot olivat 3,1 milj. euroa (8,2 milj. euron voitto).  


Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys järjestetään julkaisupäivänä 26.10.2016 
klo. 11.00 EEST (10.00 CEST) Munksjön pääkonttorissa Tukholmassa (WTC, Klarabergsviadukten 70, hissi D, 5. kerros). Taloudellisen katsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus on englanninkielinen. 

Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelinkonferenssiin noin 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot

Puh. nro: +358 (0)9 7479 0404

Tilaisuuden tunnus: 6795982    

Linkki internetlähetykseen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2016_1026_q3/


Lisätietoja  

Jan Åström, toimitusjohtaja, puh. +46 10 250 1001
Pia Aaltonen-Forsell, CFO, puh. +46 10 250 1029

  

 

Made by Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa

Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.  

 

 

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa

Liitteet & linkit