Munksjö Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014: Vahva tulos ja loppuun saatettu integraatioprojekti


MUNKSJÖ OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo. 7.00 CET

Munksjö Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014: Vahva tulos ja loppuun saatettu integraatioprojekti

Keskeistä neljänneltä neljännekseltä 2014

- Liikevaihto oli 281,0 (255,7) milj. euroa. Liikevaihdon kasvu oli seurausta orgaanisesta kasvusta ja vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen liiketoimintojen yhdistämisestä.
-
Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 28,4 (16,0) milj. euroa, joka vastaa 10,1 % (6,3 %) oikaistua käyttökateprosenttia.
-
Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 14,4 (2,6) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -3,7 (-16,6) milj. euroa. Suurin osa kertaluonteisista kustannuksista liittyi neljänneksen aikana tiedotettuun myyntiorganisaation uudistamiseen.
-
Liiketulos oli 10,7 (-14,0) milj. euroa ja kauden tulos 2,7 (-26,2) milj. euroa.
-
Kaupankäynti Munksjön osakkeella alkoi Nasdaq Tukholmassa 8.12.2014. Rinnakkaislistauksen odotetaan helpottavan nykyisten ja tulevien osakkeenomistajien kaupankäyntiä yhtiön osakkeella.

Keskeistä katsauskaudelta tammi–joulukuu 2014

- Liikevaihto oli 1 137,3 (863,3) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen liiketoimintojen yhdistämisestä.
-
Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 105,0 (55,0) milj. euroa, joka vastaa 9,2 % (6,4 %) oikaistua käyttökateprosenttia.
-
Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 51,0 (15,7) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -5,6 (-49,1) milj. euroa.
-
Liiketulos oli 45,4 (-33,4) milj. euroa ja kauden tulos 7,7 (-57,4) milj. euroa. Kauden tulokseen vaikutti aiemmin pääomitettu 7,1 milj. euron rahoituskustannus, joka kirjattiin vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä kuluksi aiemman rahoituksen takaisinmaksun yhteydessä. Kirjauksella ei ollut kassavirtavaikutusta.
-
Osakekohtainen tulos oli 0,14 (-1,97) euroa.
-
Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 225,6 (31.12.2013: 229,3) milj. euroa, mikä vastaa 54,5 %:n (31.12.2013: 54,1 %) velkaantumisastetta.
-
Liiketoiminnan rahavirta oli 57,8 (45,7) milj. euroa.
-
Integraatiotyöstä ja sen seurannasta sekä synergiaeduista vastannut projektiryhmä sai työnsä päätökseen joulukuussa 2014, vuoden verran aikataulusta edellä.
-
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,25 euroa osaketta kohden. 

AVAINLUVUT   loka–joulu tammi–joulu
milj. euroa   2014 2013 2014 2013
Liikevaihto   281,0 255,7 1 137,3 863,3
Käyttökate (oik.*)   28,4 16,0 105,0 55,0
Käyttökateprosentti, % (oik.*)   10,1 6,3 9,2 6,4
Käyttökate   24,7 -0,6 99,4 5,9
Käyttökateprosentti, %   8,8 -0,2 8,7 0,7
Liiketulos (oik.*)   14,4 2,6 51,0 15,7
Liiketulosprosentti, % (oik.*)   5,1 1,0 4,5 1,8
Liiketulos   10,7 -14,0 45,4 -33,4
Liiketulosprosentti, %   3,8 -5,5 4,0 -3,9
Kauden tulos   2,7 -26,2 7,7 -57,4
Tulos/osake, EUR   0,05 -0,61 0,14 -1,97
Korollinen nettovelka**   225,6 229,3 225,6 229,3
           
* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Vertailukausien historialliset tiedot on oikaistu uuden standardin IFRS 11 mukaisesti, lisätietoja osavuosikatsauksen liitetiedoissa

Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2013 vastaavaa jaksoa, ellei toisin ole mainittu. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti

“Vuoden 2014 aikana Munksjön toiminnan painopiste on siirtynyt integraatiotyöstä ja liiketoiminnan uudelleenjärjestämisestä integraation loppuun saattamiseen, kassavirran kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Toimitusmäärien kehitys oli vuonna 2014 positiivista ja eri tuotesegmenttien keskimääräisen kasvuodotusten mukaista kolmessa, yhteensä neljästä, liike-toiminta -alueessa. Toimitusmäärät kehittyivät positiivisesti vuonna 2014 ja olivat noin 2 prosenttia edellisvuoden vertailukelpoisia toimitusmääriä korkeammat. Liiketoiminta-alueilla Decor, Release Liners ja Industrial Applications yhteenlasketut toimitusmäärät olivat noin 3 prosenttia edellisvuotta korkeammat. Liiketoiminta-alueella Graphics and Packaging teemme paraikaa toimenpiteitä muuttaaksemme tuotejakaumaa vahvistamaan liiketoiminta-alueen kilpailukykyä, ja nämä toimenpiteet ovat myös vaikuttaneet liiketoiminta-alueen toimitusmäärien kehitykseen. Tuloskehitys on ollut positiivinen ja odotusten mukainen. 

Koska valuutta-altistuksemme nettovaikutus on suhteellisen alhainen, viime ajan valuuttakurssien heilahteluilla ei ole ollut merkittävää tulosvaikutusta. 

Vuoden aikana jatkettiin työtä ja toimenpiteitä, jotka liittyvät kannattavuustavoitteeseemme 12 prosentin käyttökatteesta vuoden 2016 lopussa. Kaikki neljä liiketoiminta-aluetta esittivät omat käyttökatetavoitteensa ja niihin liittyvät hankkeet vuoden neljännellä neljänneksellä. Panostuksiin ja toimenpiteisiin kuuluvat mm. jatkuva orgaaninen kasvu, markkinaosuuksien vahvistaminen nykyisissä tuotesegmenteissä, asemien vakiinnuttaminen kasvavilla markkinoilla, lisätoimenpiteet kustannusrakenteen uudistamiseksi sekä toimenpiteet, joilla pyritään tehostamaan tuotantoa ja lisäämään teknisten palvelujen tarjontaa.

Olen erittäin iloinen nähdessäni Munksjön jälleen listattuna Tukholman pörssissä. Vuoropuhelu sekä institutionaalisten että yksityisten sijoittajien kanssa on Ruotsissa edelleen vilkasta, odotankin nyt pääseväni näyttämään myös ruotsalaiselle osakkeenomistajille, mitä älykäs paperiteknologia pitää sisällään.

Toimintojen yhdistämisestä ja integraation seurannasta sekä synergiaeduista vastannut projektiryhmä sai työnsä päätökseen vuodenvaihteessa, vuoden verran aikataulusta edellä. Yhdistymisen seurauksena saavutetut vuosittaiset synergiaedut olivat 26 milj. euroa, eli ylittivät aiemmin tiedotetun 20–25 milj. euron tavoitetason.

Vuosi 2015 on alkanut vakaassa markkinatilanteessa sekä tilauskannan että hintojen osalta. Tehokas organisaatiomme, vahva tuotetarjontamme sekä läheiset asiakassuhteemme luovat hyvät edellytykset pitkäaikaiselle menestykselle”

Tulevaisuuden näkymät

Näkymät erikoispaperien kysynnälle vuodelle 2015 ovat vakaat.

Munksjön tuotteiden markkinatilanteen ja kysynnän odotetaan pysyvän vakaina vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä toimitusmääriltään kausiluonteisesti hieman hiljaisemman neljännen neljänneksen 2014 jälkeen. Hintojen odotetaan pysyvän paikallisissa valuutoissa mitattuina samalla tasolla kuin kolmannella vuosineljänneksellä. Kassavirran odotetaan edelleen paranevan neljännellä vuosineljänneksellä.

Toisella ja kolmannella neljänneksellä 2015 toteutettavien vuosittaisten kunnossapito- ja lomaseisokkien sekä joulukuun 2015 lopussa toteutettavien sesonkiluonteisten seisokkien odotetaan toteutuvan suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2014.

Liiketoiminta-alueet jatkavat vuonna 2015 toimenpiteitä saavuttaakseen liiketoiminta-aluekohtaiset kannattavuustavoitteensa vuoden 2016 lopulla.

Synergiaeduista vastannut projektiryhmä sai työnsä päätökseen joulukuussa 2014 ja saavutetulla 26 milj. euron synergiatasolla odotetaan olevan täysimittainen tulosvaikutus vuoden 2015 tulokseen.

Uuden, syyskuussa 2014 allekirjoitetun rahoitussopimuksen odotetaan alentavan rahoituskustannuksia vuonna 2015. Sopimuksen allekirjoitusajankohdan velkaantumisasteen ja taloudellisten tunnuslukujen perusteella laskettuna, sopimuksen vaikutus vuositasolla vastaa noin 5 milj. euroa alempia rahoituskustannuksia. Vuonna 2014 kirjattiin kuluksi vuonna 2014 aiemmin pääomitettu 7,1 milj. euron rahoituskustannus. Vastaavaa kustannusta ei odoteta vuodelle 2015.

Yhdistymisen tuomat synergiaedut ja integraatiotyö

Vuosittaiset liiketoimintojen yhdistymisen tuomat synergiaedut olivat vuoden 2014 lopussa 26 milj. euroa ja ylittivät aiemmin tiedotetun 20–25 milj. euron tavoitetason. Noin 50 prosenttia yhdistymisen tuomista synergiaeduista saavutettiin hankinnassa, noin 40 prosenttia organisaatiota virtaviivaistamalla ja loput mittakaavaetujen ja tuotannon tehostamisen kautta.

Vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen tulos sisältää noin 6,5 milj. euroa toteutuneita synergioita. Koko vuoden 2014 tulos sisältää toteutuneita synergiaetuja noin 23 milj. euroa. Integraatiotyöstä ja sen seurannasta sekä synergiaeduista vastannut projektiryhmä sai työnsä päätökseen joulukuussa 2014, vuoden verran aikataulusta edellä.

Integraatiotyön ja synergiaetujen toteuttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset olivat odotettua alhaisemmat, ja vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä kirjattiin 1,5 milj. euron kertaluontoinen tuloerä. Siten kertaluonteisten kustannukset jäivät 10,0 milj. euroon ja vastasivat siten aiemmin ilmoitetun tason, 10-15 milj. euron, alempaa tasoa. Kertaluonteiset kustannukset rasittivat vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä kassavirtaa -0,5 milj. eurolla.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu synergiaetujen, niiden toteuttamiseen liittyvien kertaluonteisten kustannusten sekä kustannusten kassavirtavaikutuksen kehitystä neljännesvuosittain. 

milj. euroa Vuosittaiset synergiaedut katsauskauden lopussa Toteutuneet synergiat tuloksessa neljännesvuosittain Kertaluonteiset kustannukset neljännesvuosittain Kertaluonteisten kustannusten vaikutus kassavirtaan neljännesvuosittain
Q2-Q4/2013 11,0 5,0 11,0 -4,0
Q1/2014 20,0 5,0 0,5 -1,5
Q2/2014 23,0 5,5 - -1,0
Q3/2014 25,0 6,0 - -1,0
Q4/2014 26,0 6,5 -1,5 -0,5


Munksjö-konserni

    loka–joulu tammi–joulu       HANKITUT TOIMINNOT loka–joulu 27. touko–joulu
milj. euroa   2014 2013 2014 2013     milj. euroa 2013 2013
Raportoitu 1)               Raportoitu 1)     
Liikevaihto   281,0 255,7 1 137,3 863,3     Liikevaihto 105,0 257,0
Käyttökate (oik.*)   28,4 16,0 105,0 55,0     Käyttökate (oik.*) 3,6 6,9
Käyttökateprosentti, % (oik.*)   10,1 6,3 9,2 6,4     Käyttökateprosentti, % (oik.*) 3,4 2,7
Käyttökate   24,7 -0,6 99,4 5,9     Käyttökate -3,6 -3,5
Käyttökateprosentti, %   8,8 -0,2 8,7 0,7     Käyttökateprosentti, % -3,4 -1,4
Liiketulos (oik.*)   14,4 2,6 51,0 15,7     Liiketulos (oik.*) -1,9 -4,9
Liiketulosprosentti, % (oik*)   5,1 1,0 4,5 1,8     Liiketulosprosentti, % (oik.*) -1,8 -1,9
Liiketulos   10,7 -14,0 45,4 -33,4     Liiketulos -9,1 -15,3
Liiketulosprosentti, %   3,8 -5,5 4,0 -3,9     Liiketulosprosentti, % -8,7 -6,0
Kauden tulos   2,7 -26,2 7,7 -57,4     Toimitukset (tonnia) 90 900 223 400
Käyttöomaisuusinvestoinnit   4,6 8,2 35,1 22,6          
Henkilöstö keskimäärin, FTE   2 757 2 641 2 765 2 216          
Pro forma 2)  
Liikevaihto   281,0 265,2 1 137,3 1 120,3          
Käyttökate** (oik.*)   28,4 16,8 105,0 64,1          
Käyttökateprosentti**, % (oik.*)   10,1 6,3 9,2 5,7          
Käyttökate**   24,7 1,0 99,4 42,3          
Käyttökateprosentti**, %   8,8 0,4 8,7 3,8          
Toimitukset, tonnia   221 600 208 900 899 400 885 300            
                       

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä** Sisältää ne synergiasäästöt ja kustannussäästöt itsenäisenä yhtiönä, jotka on saavutettu 27.5.2013 jälkeen
1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.2013 ja Coated Specialties-liiketoiminnan alkaen 2.12.2013
2) Sisältää LP Europe- ja Coated Specialties –liiketoiminnot alkaen 1.1.2012. Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun vuonna 2013 ja pro forma-tiedot on näin ollen laadittu vuoden 2013 neljännen vuosineljännekseen saakka. Vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien luvut ovat raportoituja lukuja.

Raportoitu

Neljäs neljännes 2014

Liikevaihto oli 281,0 (255,7) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu johtui orgaanisesta kasvusta ja vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisestä.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 28,4 (16,0) milj. euroon. Oikaistu käyttökateprosentti oli 10,1 % (6,3 %). Kertaluonteiset erät olivat -3,7 (-16,6) milj. euroa. Näistä 1,0 milj. euroa oli kertaluonteinen kustannus aiempiin liiketoimintojen yhdistämisiin liittyen, pääasiassa (vuoden 2013 aikana toteutuneen) liiketoimintojen yhdistymisen yhteydessä annettuun vastuusitoumukseen liittyen tiettyjen Osnabrückissä Saksassa sijaitsevien toimintojen myyntiin, 2,7 milj. euroa oli kertaluonteinen kustannus vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä tiedotettuun myyntiorganisaation uudistamiseen ja 1,5 milj. euroa oli kertaluonteinen kustannus muihin uudelleenjärjestelytoimiin liittyen. Eriin kuuluu myös 1,5 milj. euron kertaluonteinen tulo, joka liittyy integraatiotyön ja synergiaetujen toteuttamiseen liittyvien kertaluonteisten kustannusten odotettua alhaisempaan tasoon.

Joulukuun lopussa toteutettujen sesonkiluonteisten seisokkien laajuus on esitetty liiketoiminta-alueittain.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 14,4 (2,6) milj. euroa ja oikaistu liiketulosprosentti 5,1 % (1,0 %). Liiketulos oli 10,7 (-14,0) milj. euroa ja kauden tulos 2,7 (-26,2) milj. euroa.

Tammi-joulukuu 2014

Liikevaihto oli 1 137,3 (863,3) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistämisestä.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 105,0 (55,0) milj. euroon. Oikaistu käyttökateprosentti oli 9,2 % (6,4 %). Positiivinen tuloskehitys johtuu pääasiassa synergiaeduista, toimitusmäärien kasvusta ja entistä alhaisemmasta kustannuspohjasta.

Kertaluonteiset erät olivat -5,6 (-49,1) milj. euroa. Näistä kustannuksista 1,4 milj. euroa liittyi Euroopan komission väitetiedoksiantoon ja 1,0 milj. euroa aiempiin liiketoimintojen yhdistämisiin, pääasiassa (vuoden 2013 aikana toteutuneen) liiketoimintojen yhdistymisen yhteydessä annettuun vastuusitoumukseen liittyen tiettyjen Osnabrückissä Saksassa sijaitsevien toimintojen myyntiin ja 3,2 milj. euroa muihin uudelleenjärjestelykustannuksiin. Näistä uudelleenjärjestelykustannuksista 2,7 milj. euroa liittyi vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä tiedotettuun myyntiorganisaation uudistamiseen.

Toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä toteutetut vuosittaiset kunnossapito- ja lomaseisokit, joiden aikana suunnitellut kunnossapitotyöt suoritettiin, toteutettiin samassa laajuudessa kuin vuonna 2013 poikkeuksena liiketoiminta-alue Graphics and Packaging, jossa kahden tuotantolaitoksen seisokit kestivät vuonna 2014 noin viikon edellisvuotta pidempään. Joulukuun lopussa toteutettujen sesonkiluonteisten seisokkien laajuus on esitetty liiketoiminta-alueittain.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 51,0 (15,7) milj. euroa ja oikaistu liiketulosprosentti 4,5 % (1,8 %). Liiketulos oli 45,4 (-33,4) milj. euroa ja kauden tulos 7,7 (-57,4) milj. euroa. Kauden tulokseen vaikutti aiemmin pääomitettu 7,1 milj. euron rahoituskustannus, joka kirjattiin vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä kuluksi aiemman rahoituksen takaisinmaksun yhteydessä.

Raportoitujen lukujen ja pro forma -lukujen vertailu

Neljäs neljännes 2014

Liikevaihto oli 281,0 (265,2) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 28,4 (16,8) milj. euroon. Oikaistu käyttökateprosentti oli 10,1 % (6,3 %).

Joulukuun lopussa toteutettujen sesonkiluonteisten seisokkien laajuus on esitetty liiketoiminta-alueittain.

Tammi–joulukuu 2014

Liikevaihto oli 1 137,3 (1 120,3) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 105,0 (64,1) milj. euroon. Oikaistu käyttökateprosentti oli 9,2 % (5,7 %).

Toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä toteutetut vuosittaiset kunnossapito- ja lomaseisokit, joiden aikana suunnitellut kunnossapitotyöt suoritettiin, toteutettiin samassa laajuudessa kuin vuonna 2013 poikkeuksena liiketoiminta-alue Graphics and Packaging, jossa kahden tuotantolaitoksen seisokit kestivät vuonna 2014 noin viikon edellisvuotta pidempään. Joulukuun lopussa toteutettujen sesonkiluonteisten seisokkien laajuus on esitetty liiketoiminta-alueittain.

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tulokseen sisältyi noin 3 milj. euron positiivinen tuloerä, joka oli seurausta jaksotettujen henkilöstökulujen purkamisesta.

Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 12.2.2015 klo. 11.00 EET (10.00 CET) ravintola Savoyssä, huone Kabinetti 2, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7. kerros, Helsinki. Taloudellisen katsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström.

Tilaisuus on englanninkielinen. Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelin-konferenssiin noin 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot

Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201
Tilaisuuden tunnus: 950741
Linkki internetlähetykseen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2015_0212_q4/

Lisätietoja

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, puh. +46 10 250 1015

Tilaa

Liitteet & linkit