Aiforia: Vakauttamistoimenpiteitä suoritettu

Report this content

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Viitaten Aiforia Technologies Oyj:n ("Aiforia") 26.11.2021 päivättyyn esitteeseen ja Aiforian 9.12.2021 julkistamaan listautumisannin lopputulosta koskevaan yhtiötiedotteeseen, Aiforia on vastaanottanut tiedon, että listautumisannin vakauttamisjärjestäjänä toimiva Swedbank AB (publ) ("Swedbank") on suorittanut vakauttamistoimenpiteitä 10.12.2021 ja 20.12.2021 välisenä aikana.

Swedbank (yhteyshenkilö: Oscar Eklöf, puh. +358 20 746 9173) on ilmoittanut suorittaneensa vakauttamistoimenpiteitä (markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 artiklan 5(4) mukaisesti) Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alla olevan mukaisesti.

Vakauttamistiedot

Liikkeeseenlaskija

Aiforia Technologies Oyj

Arvopaperit

Osake (ISIN: FI4000507934)

Listautumisannin koko

5.393.657 osaketta

Merkintähinta

5,01 euroa osakkeelta

Kaupankäyntitunnus

AIFORIA

Vakauttamisjärjestäjä

Swedbank AB (publ)

 

Vakauttamistoimenpiteet

Päivämäärä

Hinta (alin)

Hinta (ylin)

Hinta (painotettu keskiarvo)

Määrä

Valuutta

Markkina

10.12.2021

4,85

5,01

4,9742

67.567

EUR

Nasdaq First North Growth Market Finland

13.12.2021

5,01

5,01

5,01

4.765

EUR

Nasdaq First North Growth Market Finland

14.12.2021

5,00

5,01

5,0058

99.348

EUR

Nasdaq First North Growth Market Finland

15.12.2021

4,99

5,01

4,9999

2.127

EUR

Nasdaq First North Growth Market Finland

16.12.2021

5,00

5,00

5,00

3.611

EUR

Nasdaq First North Growth Market Finland

17.12.2021

5,00

5,00

5,00

8.975

EUR

Nasdaq First North Growth Market Finland

20.12.2021

Ei vakauttamistoimenpiteitä.

Lisätietoja antavat

Jukka Tapaninen, toimitusjohtaja, Aiforia Technologies Oyj, puh. +33610416686
Veli-Matti Parkkonen, talousjohtaja, Aiforia Technologies Oyj, puh. +358405009878

Hyväksytty neuvonantaja

UB Securities Oy, p. +358 40 588 6769

Tietoja Aiforiasta

Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille prekliinisissä ja kliinisissä laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston, jonka avulla kuvista voidaan tehdä löydöksiä, päätöksiä ja diagnooseja. Aiforian pilvipohjaisten tuotteiden ja palvelujen tavoitteena on parantaa lääketieteellisten kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta monilla eri aloilla, onkologiasta neurotieteeseen. Missiomme on tarjota korkealaatuisia tekoälyratkaisuja kuvadiagnostiikkaan ja näin mahdollistaa potilaiden yksilöllinen ja parempi hoito. Lisätietoja: www.aiforia.com

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Aiforia Technologies Oyj:n ("Yhtiö") arvopapereita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisin rekisteröintiä koskevin poikkeuksin. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kaikki arvopapereita koskevat tarjoukset Yhdysvalloissa tullaan tekemään esitteellä, joka on saatavilla Yhtiöltä tai arvopapereiden myyjältä ja joka sisältää yksityiskohtaista tietoa Yhtiöstä ja johdosta sekä tilinpäätöksestä.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Swedbank AB (publ) tai UB Securities Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa Suomea lukuun ottamatta, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista muussa Relevantissa Jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen, ja joka on osa paikallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö on laatinut listautumisannin yhteydessä. Suomenkielinen esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa investors.aiforia.com/fi/listautuminen.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.