Aiforia Technologies Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Report this content

Aiforia Technologies Oyj, Yhtiötiedote, 5.4.2022 klo 17:00 EEST. Aiforia Technologies Oyj:n ("Aiforia") varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5.4.2022 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021. Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset.

Tilikauden voitto / tappio

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021, ja että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:  

Hallituksen jäsenille maksetaan 20.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 40.000 euroa. Lisäksi, mikäli hallitus näkee parhaaksi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan, maksetaan tälle 25.000 euron vuosipalkkio.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöhön liittyvät kohtuulliset matkakulut.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet: Pekka Mattila, Johan Lundin ja John Sweeney. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Maria Fe Paz de Paz ja Jerry Jian Hong. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.577.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista päätöksentekohetkellä liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa aiemman, osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 14.5.2021 hallitukselle myönnetyn ja osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 20.9.2021 muutetun osakeantivaltuutuksen. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet voivat oikeuttaa lukumäärältään yhteensä enintään 1.400.000 osakkeeseen. Optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://investors.aiforia.com/fi-fi/yhtiökokous viimeistään 19.4.2022 alkaen.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Pekka Mattilan.

Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Aiforiasta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Johan Lundinia, jonka ei katsota olevan riippumaton Aiforiasta, John Sweeneytä, jonka ei katsota olevan riippumaton Aiforian merkittävästä osakkeenomistajasta Shandon Diagnostics Limitedista ja Jerry Jiang Hongia, jonka ei katsota olevan riippumaton Aiforian merkittävästä osakkeenomistajasta Ascend Tapio S.a.r.l.:sta.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

Tarkastusvaliokunta: Pekka Mattila puheenjohtaja, Jerry Jian Hong, ja Maria Fe Paz de Paz.

Palkitsemisvaliokunta: Pekka Mattila puheenjohtaja, Johan Lundin, ja John Sweeney.

Lisätietoja antavat

Jukka Tapaninen, toimitusjohtaja, Aiforia Technologies Oyj, puh. +33610416686

Veli-Matti Parkkonen, talousjohtaja, Aiforia Technologies Oyj, puh. +358405009878

Hyväksytty neuvonantaja

UB Securities Oy, p. +358 40 588 6769

Tietoja Aiforiasta

Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille prekliinisissä ja kliinisissä laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston, jonka avulla kuvista voidaan tehdä löydöksiä, päätöksiä ja diagnooseja. Aiforian pilvipohjaisten tuotteiden ja palvelujen tavoitteena on parantaa lääketieteellisten kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta monilla eri aloilla, onkologiasta neurotieteeseen. Lisätietoja: www.aiforia.com.