KUTSU AKTIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUSEEN

Aktia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsi¬naiseen yhtiökokoukseen maanantaina 30.3.2009 kello 16.00 hotelli Scandic Grand Marinaan, Katajanokanlaituri 7, Helsinki.

Käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi käsitellään hallituksen ehdotusta emissiovaltuutuksesta.

Ehdotus esityslistaksi
1. Kokous avataan.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskennan valvojaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Todetaan osanottajat ja hyväksytään kokouksen ääniluettelo.
6. Esitetään tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hal-lintoneuvoston lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
8. Päätetään konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.
9. Päätetään taseen osoittaman voiton käytöstä.
10. Päätetään osingonjaon ajankohdasta.
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, toimitu-sjohtajalle ja hänen varamiehelleen.
12. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.
13. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.
14. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä.
15. Vahvistetaan tilintarkastajien lukumäärä.
16. Valitaan hallintoneuvoston jäsenet.
17. Valitaan tilintarkastaja tai tilintarkastajat sekä mahdolliset varatilintarkastajat tilikaudelle.
18. Päätetään emissiovaltuutuksen antamisesta yhtiön hallitukselle.
19. Kokous päätetään.

Hallituksen osinkoehdotus (kohdat 9–10)
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Oikeus osin-koon on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä, torstaina 2.4.2009 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti torstaina 9.4.2009.

Hallituksen ehdotus emissiovaltuutukseksi (kohta 18)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa hallitukselle valtuutuksen laskea liikkeeseen osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia rahoitusvälineitä seu-raavin ehdoin. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen korkeintaan 6 700 000 uutta osaket-ta, mikä vastaa 10 %:a yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista. Enintään kolmasosa valtuutuk-sen nojalla liikkeeseen laskettavien osakkeiden kokonaismäärästä saa olla R-sarjan osakkeita. Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta yhtiön omien varojen vahvistamiseksi. Emissiovaltuutus ei sulje pois hallituksen oikeutta päättää poikkeuksesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeuteen (suunnattu osakeanti). Vastike voidaan hallituksen päätöksellä maksaa myös kuittaamalla tai ap-porttiomaisuudella. Hallituksella on oikeus päättää muista valtuutuksen käsittämien osakkeiden an-tia koskevista ehdoista ja olosuhteista. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen, ja se voidaan yhtiökokouksen päätöksellä peruuttaa myös tänä aikana. Valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettavien osakkeiden merkintäaika voi olla pidempi kuin valtuutuksen voimassaoloaika. Valtuu-tus ei kumoa yhtiökokouksen 20.12.2006 antamaa valtuutusta laskea liikkeeseen osakkeita osake-pohjaisten kannusteiden perustamiseksi avainhenkilöille, joka valtuutus käsittää tällä hetkellä 938 498 A-sarjan osaketta ja pysyy voimassa alkuperäisten ehtojensa mukaisesti.

Kokousasiakirjat
Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, tilintarkastuskertomuksesta ja hallintoneuvoston näitä koskeva esitys sekä hallituksen ehdotuksesta päätökseksi emissiovaltuutuksesta ovat 11.3. alkaen nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, ja ne lähetetään viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää (puh. 010 247 6250). Lisäksi asiakirjat julkaistaan viimeistään 16.3. yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tulostietoja.

Osallistumisoikeus
Osakeyhtiölaissa oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen annettujen ohjeiden mukaan oikeus osal-listua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajilla, jotka on viimeistään 20.3.2009 merkitty pankin osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanan-taina 23.3.2009 ennen klo 16. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti osoitteessa www.aktia.com kohdassa Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen, puhelimitse numeroon 0800 0 2474 (arkisin klo 8–20) tai faksilla numeroon 010 247 6568. Asiamiehiä pyydetään toimittamaan valtakirjansa yhtiöön en-nen kokousta osoitteella Aktia Oyj/Löthner, PL 207, 00101 Helsinki, sähköpostilla annika.lothner@aktia.fi tai käyttämällä edellä mainittua faksinumeroa. Hallinta¬rekisteröityjen osakkeiden omistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, tulee viipymättä ilmoittaa osallis¬tumisestaan yhtiö¬kokoukseen omai¬suu¬den¬hoitajalleen tämän anta¬mien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeiden määrä
Tiedot osakkeiden ja äänten määrästä osakelajia kohti yhtiökokouskutsun päivämääränä on jul-kaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.aktia.com kohdassa Corporate Governance - Yhtiökoko-us.


AKTIA OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Berndt Hertsberg, päälakimies, puh. 010 247 6297

Lähettäjä:
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369


Jakelu:
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com