Hyvä kasvu jatkui

Report this content

Hyvä kasvu jatkui Aktia-konsernin kasvu jatkui vuoden 2002 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Luotonanto kotitalouksille ylitti markkinoiden kasvun ja lisääntyi 17 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Erityisen hyvin onnistui Aktian uuden asuntolainatuotteen, hypoteekkilainan, myynti, mikä myötävaikutti uusien asuntolainojen peräti 37 prosentin kasvuun. Säästämisessä kasvu oli vähäisempää, mutta rahastosäästäjien lukumäärä kasvoi pääomamarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta 16 prosenttia. Rahoituskate laski korkotilanteen ja kireän hintakilpailun vuoksi, mutta liiketoiminnan kasvu lievensi laskua. Kulut nousivat lähinnä uuteen henkilöstöön ja tekniikkaan tehtyjen investointien vuoksi. Luottotappiot sitä vastoin olivat edelleen merkityksettömän pienet. Liikevoitto oli 19 miljoonaa euroa ja oman pääoman tuotto 10 prosenttia. Konsernin vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoitto oli 19,0 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 8,0 miljoonan euron laskua vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna nähden. Pankin riskejä karttavan luottopolitiikan ansiosta luottotappiot säilyivät marginaalisina ja nettotulosvaikutus oli -0,1 miljoonaa euroa (+0,4 milj. ?). Rahoituskate laski 56 miljoonaan euroon (-6 %) kireän hintakilpailun ja matalan markkinakorkotason johdosta. Osittain laskua lievensi liiketoiminnan kasvu. Muut tuotot nousivat jonkin verran lähinnä maksuliikenteestä, antolainauksesta ja vakuutusten myynnistä saatujen palkkiotuottojen ansiosta. Kulut yhteensä nousivat yli 8 prosenttia 65 miljoonaan euroon. Eniten nousivat henkilöstö- ja muut hallintokulut. - Kauden tulos on odotustemme mukainen. Markkinatilanteeseen nähden olemme melko tyytyväisiä, sanoo toimitusjohtaja Mikael Ingberg. Antolainaus, erityisesti asuntolainat, ja säästäminen kasvoivat Aktian strategian mukaisesti liiketoiminnan kasvu jatkui edelleen. Viimeisten kahdentoista kuukauden aikana antolainaus kasvoi 15 prosenttia 2 357 miljoonaan euroon ja säästäminen 5 prosenttia 2 430 miljoonaan euroon. Verrattuna vastaavaan jaksoon edellisvuonna uuslainananto lisääntyi 29 prosenttia ja uudet asuntolainat peräti 37 prosenttia. Erityisen hyvin menestyi Aktian uusi asuntolainatuote, hypoteekkilaina. Pääomamarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta uusien rahastosäästäjien lukumäärä kasvoi 16 prosenttia ja uusien Täysetu- ja Etuasiakkaiden lukumäärä 10 prosenttia. - Olemme hyvin tyytyväisiä erityisesti uusien asuntolainojen myyntiin. Hypoteekkilainojen onnistunut myynti on meille varsin tärkeää myös strategisesti, koska ne varmistavat turvallisen ja edullisen jälleenrahoituksen. Säästämisessä kasvua oli vähemmän, ja tähän kiinnitämme jatkossa erityistä huomiota. Myönteistä on, että rahastosäästäminen lisääntyi pääomamarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta. Aktian suuri haaste on kuitenkin tuottavuuden kohottamisessa, sanoo Ingberg. Näkymät vuodelle 2002 Aktian kasvustrategian mukaiset toimenpiteet ovat johtaneet suunniteltuun kasvuun, jonka odotetaan jatkuvan. Alentuneen korkotason vuoksi viimeisen neljänneksen tulos muodostuu kuitenkin edellisiä neljänneksiä heikommaksi, minkä vuoksi koko vuoden tulos ei saavuta vuoden 2001 tasoa. Liite: Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2002 Tulosesittelyn voi ladata osoitteesta www.aktia.fi kohdasta Tulostiedotteet. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mikael Ingberg, puh. 010 247 6210 Viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk, puh. 010 247 6590, 050 563 8554 Lähettäjä: Ulrika Romantschuk ulrika.romantschuk@aktia.fi Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2002 Hyvä kasvu jatkui Kausi lyhyesti ·Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M?:oon verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin ·Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen, myynti ylitti odotukset ·Kotitalouksien säästäminen kasvoi 4,3 % 1 853,9 M?:oon* ·Luottotappiot olivat edelleen merkityksettömän pienet ·Palkkiotuotot lisääntyivät 3,7 %** 23,7 M?:oon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ·Rahoituskate laski 5,6 % 56,1 M?:oon ·Liikevoitto väheni 29,6 % 19,0 M?:oon ·Oman pääoman tuotto (ROE) oli 10,0 % ·Mikael Ingberg aloitti toimitusjohtajana 15.9.2002 * Yksityisasiakkaiden talletukset ja rahastosäästäminen Aktia- konsernissa ** Konsernin muuttuneiden konsolidointiperiaatteiden vuoksi tuloslaskelma osoittaa 8,4 %:n kasvua Tulos Konsernin vuoden 2002 ensimmäisten yhdeksän kuukauden liikevoitto oli 19,0 miljoonaa euroa ja oman pääoman tuotto (ROE) 10,0 prosenttia. Liiketoiminnan kasvu jatkui. Antolainaus kotitalouksille ylitti edelleen markkinoiden kasvun ja säästäminen lisääntyi hieman. Rahoituskate kääntyi toisen neljänneksen aikana tapahtuneen nousun jälkeen laskuun. Verrattuna vastaavaan jaksoon edellisvuonna muut tuotot kasvoivat. Samalla kuitenkin kustannukset nousivat. Tuotot Tuotot yhteensä laskivat 3,4 prosenttia 83,6 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Rahoituskate laski 5,6 prosenttia 56,1 miljoonaan euroon. Lasku johtui lähinnä selvästi edellisvuotista alhaisemmista markkinakoroista ja kovan kilpailun rasittamista asiakasmarginaaleista. Liiketoiminnan kasvu lievensi laskua. Muut tuotot olivat 27,5 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 1,3 prosentin nousua vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna nähden. Maksuliikenteestä, antolainauksesta ja vakuutusmyynnistä saadut palkkiot lisääntyivät, kun taas markkinasidonnaiset rahasto- ja pörssipalkkiot pienenivät. Kulut Kulut yhteensä nousivat 8,2 prosenttia 64,9 miljoonaan euroon. Tämä johtui toisaalta tekniikkaan ja henkilöstöön tehdyistä investoinneista, toisaalta vastaavana ajanjaksona vuonna 2001 tehdyistä vertailua vaikeuttavista kertaluonteisista palautuksista. Henkilöstökulut nousivat 2,0 miljoonaa euroa, josta 1,1 miljoonaa euroa johtui tulokseen perustuvien palkkioerien jaksotuksesta ja loppuosa uuden henkilökunnan palkkaamisesta konttoriverkostoon. Muut hallintokulut nousivat 9,4 prosenttia 18,9 miljoonaan euroon uudistettuun yksityisasiakasorganisaatioon tehtyjen investointien, suurempien liikevolyymien ja korkeampien markkinointikustannusten seurauksena. Poistot lisääntyivät tekniikan ja konttoriverkoston uudistamiseen vuonna 2001 tehtyjen investointien vuoksi. Vuoden 2001 aikana tehtiin lisäksi 1,0 miljoonan euron kiinteistöjen arvonalennus. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa 11,6 miljoonaan euroon pääasiallisesti uusien konttoreiden aiheuttamien kohonneiden vuokrakulujen vuoksi. Lainaaminen ja säästäminen Aktian strategian mukaisesti liiketoiminnan kasvu jatkui edelleen. Voimakkainta kasvu oli antolainauksessa, erityisesti asuntolainoissa, kun taas säästämisen kasvu oli vähäisempää. Pääomamarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta uusien rahastosäästäjien lukumäärä nousi yli 3 000:lla (15,8 %). Konsernin antolainaus kasvoi 15,3 prosenttia 2 357,1 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Kotitalouksille myönnetyt luotot nousivat 17,2 prosenttia 1 813,5 miljoonaan euroon. Katsauskaudella uusluotonanto kasvoi 28,6 prosenttia ja uudet asuntolainat 36,9 prosenttia. Tämän seurauksena Aktian markkinaosuus asuntolainakannasta kasvoi 4,6 prosentista (8/2001) 4,9 prosenttiin (8/2002). Säästäminen - asiakkaiden talletukset ja rahasto-osuudet Aktia- konsernissa - lisääntyi 4,5 prosenttia 2 429,6 miljoonaan euroon edellisvuoteen nähden. Konsernin ottolainaus kasvoi 3,8 prosenttia 1 921,4 miljoonaan euroon ja rahastosäästäminen 7,1 prosenttia 508,2 miljoonaan euroon. Kotitalouksien säästäminen, ts. talletukset ja rahasto-osuuksien arvo, kasvoi 4,3 prosenttia 1 853,9 miljoonaan euroon. Kotitalouksien ottolainauksen markkinaosuus kehittyi vakaasti ollen 3,5 prosenttia (8/2002), kun taas markkinaosuus kotitalouksien rahastosäästämisestä kasvoi 5,6 prosentista 6,2 prosenttiin (8/2002). Riskienhallinta Luottotappiot ja -riskit Järjestämättömiä saatavia ja nollakorkoisia lainoja oli kauden lopussa 16,7 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 2,2 miljoonan euron nousua. Niiden osuus koko luottokannasta taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset mukaan lukien oli 0,6 prosenttia. Vuotta aiemmin osuus oli 0,7 prosenttia. Konsernin luottotappiot säilyivät marginaalisina johtuen pankin riskejä karttavasta luottopolitiikasta. Konserni kirjasi kauden aikana 0,4 miljoonaa euroa luottotappioita ja 0,3 miljoonaa euroa aiemmin tehtyjen luottotappioiden palautuksia. Yhteenlaskettu nettotulosvaikutus oli näin ollen 0,1 miljoonaa euroa negatiivinen. Vastaavana ajanjaksona 2001 nettovaikutus oli lähinnä perintäluottojen myynnin vuoksi yhteensä 0,4 miljoonaa euroa positiivinen. Korkoriskit Pankki on tehnyt koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia suojautuakseen koronlaskuja vastaan ja vakauttaakseen rahoituskatteen kehityksen. Kauden lopussa koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli 296,2 miljoonaa euroa ja korko-optiosopimusten nimellisarvo 170,0 miljoonaa euroa. Vakavaraisuus Konsernin omat varat olivat 30. syyskuuta 235,2 miljoonaa euroa. Tästä 169,6 miljoonaa euroa oli ensisijaista omaa pääomaa ja 65,6 miljoonaa euroa toissijaista omaa pääomaa. Vakavaraisuusaste oli 13,3 prosenttia ja ensisijaisen oman pääoman osuus 9,6 prosenttia. Aktia laski joukkovelkakirjalainaohjelmansa puitteissa huhtikuussa liikkeeseen 10 miljoonan euron debentuurilainan, jonka pääoma korotettiin toukokuussa 20 miljoonaan euroon. Elokuussa merkintäajan lopussa laina oli myyty kokonaisuudessaan. Saman ohjelman puitteissa pankki laski toukokuussa liikkeeseen osakeindeksidebentuurilainan, jota merkittiin 7,0 miljoonalla eurolla. Syyskuussa laskettiin liikkeeseen kiinteään korkoon sidottu 10 miljoonan euron debentuurilaina, jonka merkintäaika jatkuu joulukuun loppuun. Raportointikauden lopussa lainaa oli merkitty 3,3 miljoonalla eurolla. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli kauden lopussa 857 (819 vastaavana ajankohtana 2001), josta 811 (771/2001) oli varsinaista pankkihenkilökuntaa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kauden aikana oli 881 (847/2001). Kauden tapahtumia Ph.D. (Econ.) Mikael Ingberg aloitti Aktia Säästöpankki Oyj:n toimitusjohtajana 15. syyskuuta. Edellinen toimitusjohtaja Erik Anderson on hallituksen käytettävissä vuoden vaihteessa tapahtuvaan eläkkeelle jäämiseensä saakka. Aktia ilmoitti 16. syyskuuta, että se ei osallistu 33 muun säästöpankin Pohjolan ja Suomi-yhtiöiden kanssa tekemään yhteistyösopimukseen. Tällä hetkellä Aktia tekee yhteistyötä useiden eri vakuutustuotteiden toimittajien kanssa. Aktia pyrkii ratkaisuihin, joiden myötä pankki säilyttää oman asiakaskantansa asiakastiedot myös vakuutustuotteiden kohdalla. Toukokuun lopussa aloitettu Aktia Hypoteekkipankin asuntolainojen myynti on ylittänyt odotukset. Hypoteekkilaina on vahvistanut asemansa yhtenä Aktian asuntolainavalikoiman päätuotteena. Syyskuun loppuun mennessä oli myyty 684 lainaa 50,3 miljoonan euron edestä. Säästöpankkien Vakuusrahasto Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat säästöpankkien vapaaehtoiseen vakuusrahastoon. Rahaston tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan turvaaminen. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit eivät ole yhteisvastuussa toistensa veloista tai sitoumuksista. Rahasto on velaton, ja syyskuun lopussa sen varat olivat 27,5 miljoonaa euroa. Näkymät vuodelle 2002 Aktian kasvustrategian mukaiset toimenpiteet ovat johtaneet suunniteltuun kasvuun, jonka odotetaan jatkuvan. Alentuneen korkotason vuoksi viimeisen neljänneksen tulos muodostuu kuitenkin edellisiä neljänneksiä heikommaksi, minkä vuoksi koko vuoden tulos ei saavuta vuoden 2001 tasoa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00120/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00120/wkr0002.pdf The Full Report