Hyvä tulos ja kannattava kasvu

Hyvä tulos ja kannattava kasvu · Asiakkaat tyytyväisempiä · Markkinaosuudet · 15 000 uutta asiakasta kasvaneet · Hyvä tuloskehitys · Säästäminen* 13 702,7 Mmk, +9 · Rahoituskate 443 Mmk, +32 % % · Kulut yhteensä 347 Mmk, +19 % · Kotitalouksien säästäminen** · Liikevoitto 251 Mmk, +93 % 10 515 Mmk, +6 % · Antolainaus 11 288 Mmk, +13 % · Tuotot yhteensä 749 Mmk, +35 · Oman pääoman tuotto (ROE) 24,0 % % (16,5 %/99) * talletukset ja rahastosäästäminen ** Yksityisasiakkaiden talletukset ja Aktia-konsernissa rahastosäästäminen Aktia-konsernissa Aktia-konsernin liikevoitto vuodelta 2000 kasvoi kokonaiset 93 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui erityisesti konsernin ydintoiminnan kannattavasta kehityksestä, ja sen seurauksena kasvaneesta liiketoiminnasta ja lisääntyneistä palkkiotuotoista. Myös korkeamman markkinakorkotason ansiosta kasvaneilla ottolainausmarginaaleilla oli myönteinen vaikutus tulokseen. Niin säästämisen kuin antolainauksenkin volyymit jatkoivat kasvuaan huolimatta osakemarkkinoiden levottomuudesta ja koronnostoista. Esimerkiksi Aktian hallinnoima rahastopääoma kasvoi yli 43 prosenttia ja markkinaosuus nousi 2,93 prosentista 3,54 prosenttiin. Myös uusien lainojen, erityisesti asuntolainojen, määrä lisääntyi, mikä kasvatti Aktian markkinaosuutta asuntolainoista 4,24 prosentista 4,52 prosenttiin. Samalla uusien asiakkaiden määrä lisääntyi entisestään. Aktia sai mm. yli 16 000 uutta rahastoasiakasta ja yli 15 000 uutta pankkiasiakasta. Myös toiminta verkossa kehittyi tyydyttävästi, mm. Internet-pankin kautta tehtyjen tapahtumien lukumäärä kasvoi 100 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. - Olemme erittäin tyytyväisiä viime vuoden tulokseen, painottaa toimitusjohtaja Erik Anderson. Strategiammehan on kasvaa, ja niin parantunut tulos kuin lisääntyneet volyymitkin puhuvat omaa selkeää kieltään. Panostamme hyvään henkilökohtaiseen palveluun ja tuotevalikoimaan, minkä ansiosta konttorit ovat voineet yhä paremmin keskittyä palveluun ja myyntiin. Siksi kiinnitimme viime vuonna erityistä huomiota järjestelmälliseen asiakkaanhoitoon ja henkilökunnan kouluttamiseen varsinkin säästämistuotteissa. Uusien asiakkaiden määrän jatkuva kasvu ja viimeisimmän asiakastyytyväisyysmittauksen tulos, jonka mukaan Aktian kouluarvosana nousi 8,64:ään, vahvistaa, että olemme oikealla tiellä. Uusia konttoreita - fyysisiä ja verkossa Aktia avaa tänä vuonna uusia konttoreita kasvualueillaan Vaasassa, Turussa ja Tampereella. Pankki perustaa myös erillisen verkkokonttorin tarjotakseen nykyisille ja potentiaalisille asiakkailleen vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hoitaa pankkiasioita. Verkkokonttori tarjoaa asiakkailleen kaikkia pankkipalveluita sekä henkilökohtaista neuvontaa ja personoidun Internet-palvelun. - Panostus Aktian palvelukonseptin ja tuotevalikoiman kehittämiseen asiakkaan tarpeiden ja odotusten mukaisesti painopisteenä palvelun mukauttaminen kunkin asiakkaan yksilöllisiin toiveisiin jatkuu. Näkymät vuodelle 2001 Aktian odotetaan kasvustrategiansa mukaisesti kasvattavan liiketoimintaansa ja markkinaosuuksiaan pääasiakasryhmänsa - yksityisasiakkaiden - osalta, edellyttäen että markkinat kehittyvät odotetusti. Ottolainauksen rakennemuutoksen ja laskevan korkotrendin sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien suurten investointien vuoksi tämän vuoden tuloksen ei sen sijaan odoteta nousevan aivan vuoden 2000 tasolle. Aktia on tänään klo 10.00 julkaissut pörssitiedotteen, jonka mukaan pankin hallitus on päättänyt perustaa kiinnitysluottopankin. Oheisena Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2000. Tulosesittelyn voi ladata osoitteesta www.aktia.fi kohdasta Tulostiedotteet. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Erik Anderson, puh. 010 247 6210 Viestintäpäällikkö Ulrika Romantschuk, puh. 010 247 6590, 050 563 8554 Lähettäjä: Ulrika Romantschuk ulrika.romantschuk@aktia.fi Jakelu: Tiedotusvälineet Aktia Säästöpankki Oyj Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2000 · Säästäminen lisääntyi 9,2 % 13 702,7 Mmk:aan* · Kotitalouksien säästäminen kasvoi 6,3 % 10 515,4 Mmk:aan** · Antolainaus nousi 12,7 % 11 288,0 Mmk:aan · Liikevoitto kasvoi 93,3 % 251,3 Mmk:aan · Rahoituskate lisääntyi 31,8 % 442,9 Mmk:aan · Tuotot nousivat 34,5 % 748,8 Mmk:aan · Kulut kasvoivat 18,5 % 499,5 Mmk:aan · Oman pääoman tuotto (ROE) oli 24,0 % (16,5 %) * talletukset ja rahastosäästäminen Aktia- konsernissa ** yksityisasiakkaiden talletukset ja rahastosäästäminen Aktia-konsernissa Tulos Konsernin vuoden 2000 liikevoitto oli 251,3 Mmk, mikä merkitsi 121,3 Mmk:n parannusta verrattuna vuoteen 1999. Parannus johtui lähinnä liiketoiminnan jatkuvasta kasvusta, lisääntyneistä muista tuotoista ja parantuneesta rahoituskatteesta. Voittoon sisältyy 47,6 Mmk kertaluonteisia eriä kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä, 34,2 Mmk kiinteistöjen arvonalennuksia ja 16,4 Mmk korotettuja poistoja. Vertailua vaikeuttavat erät ovat peräisin lähinnä vuoden toiselta ja neljänneltä neljännekseltä. Tilikauden voitto verojen jälkeen kasvoi 79,9 Mmk 195,5 Mmk:aan. Tuotot Tuotot yhteensä nousivat 192,2 Mmk 748,8 Mmk:aan. Rahoituskate kasvoi 106,8 Mmk 442,9 Mmk:aan. Lisäys johtui lähinnä jatkuneesta antolainauksen kasvusta sekä korkeamman markkinakorkotason vuoksi kasvaneista ottolainausmarginaaleista. Kauden lopussa korkomarginaali oli 4,13 prosenttia, eli 0,63 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Muut tuotot yhteensä nousivat 85,4 Mmk 305,9 Mmk:aan. Näihin sisältyvät palkkiotuotot lisääntyivät 54,1 Mmk 208,0 Mmk:aan sijoitusrahasto- osuuksien ja vakuutustuotteiden myynnistä ja hallinnoinnista sekä osakevälityksestä saatujen kasvaneiden tuottojen ansiosta. Uusmyynti lisääntyi erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, kun taas kahden seuraavan neljänneksen kehitys oli pörssikurssien laskun vuoksi huonompi. Viimeisen neljänneksen aikana kasvu vauhdittui jälleen. Liiketoiminnan kasvun seurauksena myös palkkiokulut nousivat 6,1 Mmk 21,5 Mmk:aan. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan tulos oli 35,0 Mmk positiivinen, kun se vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin oli arvonalennusten vuoksi -9,3 Mmk. Tulokseen sisältyy 19,9 Mmk osakkeiden myynnistä saatuja kertaluonteisia voittoja. Liiketoiminnan muut tuotot vähenivät 5,8 Mmk 82,6 Mmk:aan, vaikkakin niihin sisältyy 27,7 Mmk kiinteistöjen myynnistä saatuja kertaluonteisia voittoja. Lasku aiheutui vuoteen 1999 nähden huomattavasti pienemmän kiinteistömassan vuoksi vähentyneistä vuokratuotoista Kulut Kulut yhteensä lisääntyivät 78,1 Mmk 499,5 Mmk:aan. Henkilöstökulut kasvoivat 38,9 Mmk 207,8 Mmk:aan, johon sisältyy 15,6 Mmk edellisvuotta korkeammat tulokseen perustuvat voittopalkkioerät. Lisäys johtui lähinnä uuden henkilökunnan palkkaamisesta kasvualueiden konttoreihin ja pääomamarkkinasektorin kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin. Aktian strategian mukaisesti palkattiin lisäksi uutta henkilökuntaa liiketoiminnan kehittämiseen. Muut hallintokulut nousivat 7,6 Mmk 122,1 Mmk:aan lisääntyneiden markkinointipanostusten ja suurempien tapahtumamäärien vuoksi kasvaneiden ATK-kustannusten vuoksi. Kiinteistökustannukset sen sijaan laskivat, koska kiinteistömassa oli huomattavasti pienempi kuin vuotta aiemmin. Poistot ja arvonalennukset nousivat 31,9 Mmk 88,9 Mmk:aan. Näihin sisältyi 34,2 Mmk kiinteistöjen arvonalennuksia, jotka aiheutuivat pääosin vuokrattuna olevien pankkikiinteistöjen tuottovaateen nostamisesta ja varovaisemmasta kiinteistöomaisuuden arvostamisesta. Kiinteistöihin sidottu pääoma väheni myyntien ja arvonalennusten vuoksi vuoden aikana 294,8 Mmk 689,0 Mmk:aan ja muodosti 3,9 prosenttia taseesta. Kiinteistöomistuksen nettotuotto oli 6,1 prosenttia. Pankkialaa ravisuttavan nopean muutoksen vuoksi tarve parantaa ja uudistaa konttoritiloja kasvaa, minkä vuoksi perusparannusten ja irtaimistohankintojen poistoajat muutettiin kymmenestä viiteen ja vastaavasti kahdeksasta viiteen vuoteen. Tämä kasvatti poistoja 15,0 Mmk:lla. Muut liiketoiminnan kulut vähenivät 0,3 Mmk 80,7 Mmk:aan. Tuottojen suhde kuluihin oli 31. joulukuuta 1,48 (1,31). Säästäminen Säästäminen - ts. asiakkaiden talletukset ja rahasto-osuudet Aktia- konsernissa - kasvoi vuoden aikana 1 154,2 Mmk 13 702,7 Mmk:aan (9,2 %). Samana ajanjaksona kotitalouksien säästäminen lisääntyi 624,5 Mmk 10 515,4 Mmk:aan (6,3 %), johon sisältyvät kotitalouksien talletukset ja rahasto- osuudet. Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoitava pääoma kasvoi vuoden aikana 959,6 Mmk 3 183,3 Mmk:aan. Vuoden kolmannen neljänneksen aikana kasvu hidastui jonkin verran osakemarkkinoiden heilahtelun vuoksi vauhdittuakseen jälleen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Asiakkaiden määrä kasvoi kauden aikana 16 000:lla, ja markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen rahastojen osalta nousi 2,93 prosentista 3,54 prosenttiin. Aktian konttoreissa tehdyt nettomerkinnät lisääntyivät 116,9 prosenttia 630,2 Mmk:aan. Konsernin ottolainaus kasvoi vuoden aikana 194,5 Mmk 10 519,3 Mmk:aan (1,9 %), huolimatta lähdeverotuksesta ja lisääntyneestä kiinnostuksesta muita säästömuotoja kohtaan. Vuoden aikana tapahtui selkeä varojen siirtyminen kahden prosentin säästötalletustileiltä määräaikaisiin sijoitustalletuksiin ja Prime-tileille. Markkamääräisen ottolainauksen markkinaosuus kasvoi jakson 11/99-11/00 aikana 3,10 prosentista 3,24 prosenttiin. Joulukuun 31. päivänä 2000 kotitalouksien osuus talletuskannasta oli 81,9 prosenttia, yritysten 14,2 prosenttia ja julkisyhteisöjen sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 3,9 prosenttia. Uusien sijoitusvakuutusten myynti oli 220,5 Mmk, mikä merkitsee 89,6 Mmk:n kasvua edellisvuoteen verrattuna. Aktia Pankkiiriliikkeen bruttopalkkiotuotot lisääntyivät vuoden aikana 62,9 prosenttia vuoteen 1999 verrattuna. Osakekauppaa Internetin välityksellä harjoittavien asiakkaiden määrä on kasvanut. Vuoden lopussa heitä oli 3 600. Levottoman markkinatilanteen vuoksi tuotot vähenivät kolmannen neljänneksen aikana jonkin verran ensimmäiseen puolivuotiskauteen verrattuna noustakseen jälleen viimeisen neljänneksen aikana. Lainaaminen Konsernin antolainaus lisääntyi vuoden aikana 1 272,0 Mmk 11 288,0 Mmk:aan (12,7 %). Uusien lainojen osuus oli kauden aikana 4 421,6 Mmk, josta 3 263,2 Mmk oli kotitalouksille myönnettyjä luottoja. Vastaavasti Aktian markkinaosuus asuntolainoista marraskuussa 2000 nousi 4,24 prosentista 4,52 prosenttiin marraskuuhun 1999 verrattuna. Samana ajanjaksona markkamääräisen antolainauksen markkinaosuus kasvoi 2,86 prosentista 3,07 prosenttiin. Joulukuun 31. päivänä 2000 kotitalouksien osuus luottokannasta oli 74,5 prosenttia, yritysten 17,0 prosenttia ja julkisyhteisöjen sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 8,5 prosenttia. Tase Konsernin taseen loppusumma oli 31. joulukuuta 17 734,6 Mmk, kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli 16 278,9 Mmk. Luottotappiot ja -riskit Konserni kirjasi vuoden aikana 3,8 Mmk luottotappiota ja 4,9 Mmk vanhojen luottotappioiden palautuksia. Yhteenlaskettu nettotulosvaikutus oli näin ollen 1,1 Mmk positiivinen. Vuonna 1999 nettotulosvaikutus oli yhteensä - 6,8 Mmk. Järjestämättömät luotot vähenivät vuoteen 1999 verrattuna 7,1 Mmk 67,9 Mmk:aan. Yhdessä nollakorkoisten lainojen kanssa niiden osuus oli 0,7 prosenttia koko luottokannasta vastuusitoumukset mukaan lukien. Vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin osuus oli 0,9 prosenttia. Tilinpäätössiirrot Vuoden lopussa konserni jaksotti veroja 35,7 Mmk:n edestä. Emoyhtiö lisäsi yleistä tappiovarausta 66,0 Mmk:lla, josta aiheutuva veroseuraamus rasitti konsernin tulosta 19,2 Mmk:lla. Yhteensä verot nousivat 13,9 Mmk:sta 54,9 Mmk:aan edellisvuoteen verrattuna. Vakavaraisuus Konsernin omat varat olivat 31. joulukuuta 1 112,8 Mmk. Tästä 857,3 Mmk oli ensisijaista omaa pääomaa ja 255,5 Mmk toissijaista omaa pääomaa. Vakavaraisuusaste oli 13,0 prosenttia ja ensisijaisen oman pääoman osuus 10,0 prosenttia. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 818 (769 vastaavana ajankohtana 1999), josta 769 (724/99) oli varsinaista pankkihenkilökuntaa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä laskentakauden aikana oli 799 (764/99). Euro Aktia jatkaa valmistautumistaan EMU:n kolmanteen vaiheeseen. Valmistelut euron käyttöönottamiseksi käteisvaluuttana vuoden 2002 alusta jatkuvat suunnitelmien mukaan. Luottoluokitus Kansainvälisen luottokelpoisuuslaitos Moody´s Investors Servicen arvio Aktian luottokelpoisuudesta on A3 pitkäaikaiselle varainhankinnalle, P-2 lyhytaikaiselle varainhankinnalle ja D+ taloudelliselle vahvuudelle, kaikki positiivisin näkymin. Osingonjako Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille jaetaan 1,0 mk osinkoa osaketta kohti (0,75 mk vuonna 1999), mikä vastaa yhteensä 35,3 Mmk:aa. Muutoksia hallintoneuvostossa, hallituksessa ja johdossa · Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous nimitti 17. huhtikuuta fysioterapeutti Ann-Marie Åbergin uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi. · Aktia Säästöpankki Oyj:n hallintoneuvosto nimitti 23. toukokuuta valtiotieteen maisteri Erik Bärnasin Aktian hallituksen uudeksi jäseneksi. Vuodesta 1984 Närpiön Säästöpankin toimitusjohtajana toiminut Bärnas aloitti tehtävässään 1. elokuuta. Hän seurasi Sven-Erik Kjellmania. · Aktian hallitus nimitti 24. tammikuuta taloustieteiden maisteri, diplomi-insinööri Tom Anderzénin johtajaksi ja Aktian konserninjohdon jäseneksi vastuualueenaan Aktian liiketoiminnan kehittäminen ja tietotekniikka. · Johtaja Yngve Lindberg jäi eläkkeelle 1. kesäkuuta. · Aktian hallitus nimitti 30. lokakuuta filosofian kandidaatti, ekonomi Stefan Töttermanin johtajaksi ja Aktian konserninjohdon jäseneksi vastuualueenaan Aktian varallisuuden hoito. Vuoden toimintaa ja tapahtumia Konttoritoiminta Aktia jatkoi vuoden aikana konttoriensa kunnostusta, jotta nämä paremmin vastaisivat nykyajan vaatimuksiin tarjota henkilökohtaista palvelua tarkoituksenmukaisissa ja luottamuksellisen asioinnin mahdollistavissa tiloissa. Etenkin kasvualueiden konttoreihin palkattiin lisää henkilökuntaa. Pankki avasi koemielessä kaksi Rahasto- ja lainapistettä, jotka ovat avoinna arki-iltaisin ja lauantaisin ja palvelevat asiakkaita kaikissa näiden taloutta koskevissa kysymyksissä lukuun ottamatta kassa- asioita. Konttorihenkilökunta keskittyi yhä enenevässä määrin asiakaspalveluun ja myyntiin, ja entistä useammat asiakkaat hoitivat rutiiniasioitaan Internetin kautta. Jatkuvien mittauksien ja järjestelmällisen seurannan avulla pyrittiin pureutumaan asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaanhoidon systematiikkaan. Konttorihenkilöstön ammattitaitoa kohotettiin laajan, varsinkin säästämistuotteita käsittelevän koulutusohjelman avulla. Viimeisin asiakastyytyväisyysmittaus, jonka mukaan asiakkaat ovat entistä tyytyväisempiä pankin palveluihin, osoittaa, että toimenpiteillä on ollut toivottu vaikutus. Aktia päätti sulkea kolme pienempää konttoria ja avata uusia konttoreita kasvualueillaan Vaasassa, Turussa ja Tampereella kevään 2001 aikana. Lisäksi pankki avaa erillisen verkkokonttorin tarjotakseen nykyisille ja potentiaalisille asiakkailleen vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hoitaa pankkiasioita. Konttori räätälöidään sellaisia asiakkaita varten, jotka haluavat pankkisuhteessaan olla riippumattomia ajasta ja paikasta. Verkkokonttori tarjoaa asiakkailleen kaikkia pankkipalveluita sekä henkilökohtaista neuvontaa ja personoidun Internet-palvelun. Konttorit saivat vuoden aikana yli 15 000 uutta asiakasta. Internet-palvelu ja Internet-pankki Toukokuussa Aktia otti säästö- ja paikallisosuuspankkien kanssa käyttöön yhteisen maksunapin, jonka avulla Internet-pankkia käyttävät asiakkaat voivat maksaa ostoksiaan verkossa. Kaikki ryhmän noin 76 500 Internet- pankkiasiakasta voivat käyttää maksunappia. Joulukuusta alkaen kaikilla Aktian Internet-pankin asiakkailla on ollut käytössään henkilökohtainen asiakasyhteenveto kaikista talletuksistaan, rahasto-osuuksistaan, arvopapereistaan ja lainoistaan. Tammikuussa 2001 uudistettiin asiakkaan tunnistaminen verkossa. Uusi järjestelmä helpottaa rekisteröitymistä ja on ensimmäinen askel kohti personoitua palvelua, mikä tarkoittaa, että Aktia voi räätälöidä asiakkaan saamat tiedot tämän omien toiveiden mukaisiksi. Internet-pankin kautta tehtyjen tapahtumien lukumäärä kasvoi vuoden aikana 100 prosenttia. Uusia tuotteita ja palveluja · Maaliskuussa Aktia lanseerasi Sijoitusrahasto Aktia Medican, joka sijoittaa lääketeollisuuteen ja bioteknologiaan. Rahaston hallinnointipalkkiosta jaetaan vuosittain 0,2 prosenttiyksikköä Pro Medi- Heli ry:n toimintaan. · Marraskuussa lanseerattiin Sijoitusrahasto Aktia TMT, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti tekniikkaan, mediaan ja tietoliikenteeseen. · Aktia laski 5. huhtikuuta liikkeeseen 8,0 miljoonan euron debentuurilainan. Suuren kysynnän vuoksi summa korotettiin 16,0 miljoonaan euroon 11. huhtikuuta. Laina merkittiin kokonaisuudessaan. Lisäksi pankki laski liikkeeseen 10 miljoonan euron debentuurilainan 4. joulukuuta. Merkintäajan loputtua 2. helmikuuta 2001, oli lainasta merkitty 8,3 miljoonaa euroa. · Marraskuussa Aktia lanseerasi uuden käyttelytilin - Aktia Prime - tilin - jonka korko on sidottu Aktian Prime-korkoon. Tilimuoto suosii keskitettyä säästämistä, ja tili on käytettävissä nostotavasta riippumatta. · Aktia aloitti marraskuussa yhteistyön Sanford C. Bernsteinin kanssa. Tämä alunperin amerikkalainen varainhoitaja on keskittynyt yksityishenkilöiden varainhoitoon. Yhteistyö merkitsee, että Aktian Yksityispankki edustaa Bernsteiniä Suomessa ja että Aktialle tarjoutuu pääsy maailmanlaajuiseen verkkoon ja laajaan tuotevalikoimaan. · Muut tapahtumat · Syyskuussa säästöpankkiryhmä lanseerasi kaksi nimenomaan säästöpankkien asiakkaille suunniteltua rahastoa. Erikoissijoitusrahasto Sp-Yhdistelmärahaston ja Erikoissijoitusrahasto Sp-Osakerahaston osuuksia myydään säästöpankeissa. Erikoissijoitusrahastot sijoittavat varansa useisiin eri sijoitusrahastoihin. Rahastoja hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy. · Aktia nosti vuoden aikana Prime-korkoaan kolmesti 3,5 prosentista 5,0 prosenttiin lisääntyneen inflaation ja korkeampien markkinakorkojen vuoksi. · Euroopan yhteisöjen komissio ilmoitti kesä- ja heinäkuussa pankeille ja pankkijärjestöille kuudessa jäsenmaassa epäilevänsä käteisvaluutanvaihdon maksuihin liittyvän kartellisopimuksia. Suomessa tiedotteen sai kuusi pankkia, niiden joukossa Aktia, Suomen Pankkiyhdistys ja yksi valuutanvaihtoyritys. Aktia on vastannut epäilyyn ja perustellut, miksi pankki pitää syytöstä perusteettomana. Asian käsittely jatkuu komissiossa. Säästöpankkien Vakuusrahasto Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat säästöpankkien vapaaehtoiseen vakuusrahastoon. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit eivät ole yhteisvastuussa toistensa veloista tai sitoumuksista. Rahasto on velaton, ja vuoden lopussa sen varat olivat 157 Mmk. Vuoden aikana rahasto ei maksanut tukia. Pankkien talletussuojarahasto Vuonna 1998 perustettuun talletussuojarahastoon kuuluminen on pakollista kaikille pankeille. Rahastosta korvataan tallettajan varat 150 000 markkaan asti. Vuonna 2000 Aktia maksoi 9,0 Mmk rahastolle, jonka pääoma vuoden lopussa oli 846 Mmk. Sijoittajien korvausrahasto Pankit ja pankkiiriliikkeet kuuluvat sijoittajien korvausrahastoon, jonka tarkoituksena on suojata piensijoittajia pankin tai pankkiiriliikkeen menetettyä maksukykynsä. Yksittäiselle sijoittajalle voidaan korvata enintään 120 000 markkaa. Rahaston vastuusitoumukset ovat korkeintaan 50 Mmk, ja sen pääoma oli vuoden lopussa 157 Mmk. Korvausvastuusta 7,2 Mmk on katettu vakuutuksella. Näkymät vuodelle 2001 Panostus Aktian palvelukonseptin ja tuotevalikoiman kehittämiseen asiakkaan tarpeiden ja odotusten mukaisesti painopisteenä palvelun mukauttaminen kunkin asiakkaan yksilöllisiin toiveisiin jatkuu. Aktian odotetaan kasvustrategiansa mukaisesti kasvattavan liiketoimintaansa ja markkinaosuuksiaan pääasiakasryhmänsa - yksityisasiakkaiden - osalta, edellyttäen että markkinat kehittyvät odotetusti. Ottolainauksen rakennemuutoksen ja laskevan korkotrendin sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien suurten investointien vuoksi tämän vuoden tuloksen ei sen sijaan odoteta nousevan aivan vuoden 2000 tasolle. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00580/bit0001.doc Koko raportti http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00580/bit0002.pdf Koko raportti