Aktia: Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2004

Aktia Säästöpankki Oyj         Pörssitiedote    14.2.2005 klo 10.00    


Aktia: Panostukset säästämisen ja sijoittamisen palveluihin kantoivat hedelmää -
hallinnoitavat varat lisääntyivät yli 50 %


Aktia-konsernin liikevoitto parantui lähes 20 prosenttia 35,8 miljoonaan euroon
verrattuna edellisvuoteen lähinnä edelleen alentuneen kustannustason ansiosta.
Tuotot kasvoivat jonkin verran ja kulu-tuotto-suhde parani 0,69:ään. Oman pääoman
tuotto nousi 12,6 prosenttiin (11,1 % vuonna 2003). Kotitalouksien säästäminen
kasvoi yli 9 prosenttia ja luotot noin 13 prosenttia. Hallinnoitavat asiakasvarat
lisääntyivät yli puolella vuoden aikana.

- Vuosi 2004 oli tulokseltaan Aktia-konsernin toiseksi paras pankin 179-
vuotisessa historiassa. Hyvä tulos on tiukan kuluvalvonnan lisäksi onnistuneiden
rahoituskatteen suojaustoimenpiteiden sekä paikalliseen yhteistyöhön
määrätietoisesti kohdistettujen panostusten ansiota. Henkilöstömme on tehnyt
hienoa työtä, ja asiakasmittaukset osoittavat asiakkaidemme olevan entistä
tyytyväisempiä pankkiinsa, toteaa Aktia Säästöpankin toimitusjohtaja Mikael
Ingberg ja kertoo, että pankin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle
osakkeenomistajille jaettavan osingon korottamista edellisvuoden 0,20 eurosta
0,25 euroon vuodelta 2004.

Konsernin kannattavuus parani huomattavasti, ja oman pääoman tuotto (ROE) nousi
11,2 prosenttiin (11,1 % vuonna 2003). Kertaluonteiset verot pois pois lukien
oman pääoman tuotto nousi 12,6 prosenttiin. Kulu-tuotto-suhde parani vuoden 2003
0,73:sta 0,69:ään. Tähän vaikutti kulujen huomattava pieneneminen (6,3 %) ja
tuottojen hienoinen (0,8 %) nousu.

Hallinnoitavat varat lisääntyivät yli 50 %, säästäminen ja lainaaminen kasvoivat
edelleen

Vuonna 2004 keskityttiin voimakkaasti varainhoitoon ja yksityispankkipalveluihin.
Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 56 prosenttia 1 187
milj. euroon. Aktia Yksityispankin varainhallinnan volyymi nousi 15 prosenttia,
ja marraskuussa avattiin Yksityispankin konttori myös Vaasaan.

- Voin tyytyväisenä todeta, että kotitalouksien säästäminen, johon lasketaan sekä
talletukset että sijoitusrahastot, on noussut 9,2 prosenttia ja että Aktian
joukkovelkakirjalainat yleisölle ja instituutioille lisääntyivät jopa 177
prosenttia viime vuoden aikana, Ingberg jatkaa.

Asuntoluottojen kysyntä oli edelleen voimakasta; asuntolainakanta kasvoi vuoden
aikana 15,1 prosenttia. Merkittävä osa pankin asuntolainoista otettiin Aktia
Hypoteekkipankista, joka aloitti vuoden aikana yhteistyön
paikallisosuuspankkiryhmän kanssa.

- Hyvien lukujen takana on lisääntynyt luottamus pankkiin, henkilöstöömme ja
palveluihimme, kiteyttää Ingberg.

Aktia Hypoteekkipankin merkkivuosi

Lainavolyymin huomattavan kasvun (+79,5 %, 430 milj. euroa) lisäksi vuosi 2004
oli muutenkin merkkivuosi Aktia Hypoteekkipankille, joka ensimmäisenä
suomalaisena pankkina toteutti onnistuneen 250 miljoonan euron
kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainaemission euromarkkinoilla.

- Hypoteekkipankin saaman hyvän luottoluokituksen ansiosta Aktia-konsernin
varainhankinnan voitiin odottaa olevan huomattavasti aiempaa edullisempaa, sanoo
Ingberg.Automaattiverkot yhdistettiin; roolijakoa Veritaksen kanssa tarkennettiin

Paikallispankkien käteisautomaattiverkko yhdistettiin vuoden aikana Automatia
Oy:n Otto.-verkkoon. Vaikka automaattien lukumäärää ja sijaintia jouduttiin
jonkin verran muuttamaan, saavat Aktian asiakkaat nyt nostaa käteistä maksutta
noin 1 700 automaatista ympäri Suomen.

Aktia ja Veritas-ryhmä solmivat joulukuussa yhteistyösopimuksen, jonka mukaan
Aktia myi Aktia Henkivakuutus Oy:n Veritakselle, samalla kun merkittävä
varainhoitotoiminta siirtyi Veritakselta Aktialle. Veritaksen rahastot
sulautettiin Aktia Rahastoyhtiön rahastoihin.

Tammikuussa tehdyn esisopimuksen mukaan Föreningen Konstsamfundet ja Veritas
Eläkevakuutus ostavat Aktialta 50 prosenttia Kiinteistö Oyj Mannerheimintie
14:stä. Tietyt kiinteistön osat on tarkoitus yhdistää Forumin kauppakeskukseen.
Aktia jatkaa pankkitoimintaa kiinteistössä.

- Haluamme tehdä yhteistyötä kokeneiden kiinteistöasiantuntijoiden kanssa, koska
ymmärrämme oikean osaamisen merkityksen kiinteistöjen kehittämisessä, sanoo
Ingberg.

Vuoden 2005 näkymät

Konsernin rahoituskatteen odotetaan parantuvan jonkin verran vuonna 2005.
Kannattavuuden arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2004.


AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ


Liite: Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2004

Tulosta esittelevän kalvosarjan voi ladata osoitteesta www.aktia.com kohdasta
Tulostietoja/Vuosikertomukset.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mikael Ingberg, puh. 010 247 6210
Talousjohtaja Olav Uppgård, puh. 010 247 6397, 0500 532 628

Lähettäjä:
Viestintäjohtaja Henrik Wikström, puh. 010 247 6590, 050 63201
henrik.wikstrom@aktia.fi

Jakelu: OMX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet

PS. Jos jatkossa haluatte saada Aktian tiedotteita sähköpostitse, ilmoitattehan
siitä ystävällisesti osoitteeseen viestinta@aktia.fi.

- - -


Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2004

Kannattava kasvu jatkuu - panostukset säästämiseen ja sijoittamiseen kantoivat
hedelmää

Vuosi lyhyesti
 . Konsernin liikevoitto parani 18,7 prosenttia 35,8 milj. euroon vuoteen 2003
  verrattuna
 . Kulut yhteensä laskivat 6,3 prosenttia 77,8 milj. euroon
 . Kulu-tuotto-suhde parani 0,69:ään (0,73 vuonna 2003)
 . Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 11,2 prosenttiin (11,1 % vuonna 2003);
  kertaluonteiset verot pois lukien oman pääoman tuotto nousi 12,6 prosenttiin
  (11,1 % vuonna 2003)
 . Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastosäästäminen) kasvoi 9,2
  prosenttia 2 236 milj. euroon
 . Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 56 prosenttia 1 187
  milj. euroon, ja Aktia Yksityispankin varainhallinnan volyymi nousi 15
  prosenttia 502 milj. euroon.
 . Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 13,1 prosenttia 2 328 milj. euroon
 . Hypoteekkilainakanta kasvoi 240 milj. eurosta 430 milj. euroon (+79,5 %)
 . Aktia Hypoteekkipankki toteutti ensimmäisenä suomalaisena pankkina
  kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainaemission euromarkkinoilla
 . Aktia teki Veritaksen kanssa sopimuksen Hiisi-yhtiöiden varainhoidon
  siirtämisestä Aktiaan ja Aktia Henkivakuutus Oy:n myymisestä Veritas
  HenkivakuutukselleTulos


Konsernin liikevoitto nousi 35,8 miljoonaan euroon, missä oli 5,6 miljoonaa euroa
(+18,7 %) parannusta edellisvuodesta. Suurimmaksi osaksi tulosparannus perustuu
alhaisempaan kustannustasoon.

Liiketoimintavolyymin kasvu jatkui. Sekä otto- että antolainaus kasvoivat
edellisvuotta nopeammin.

Luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Toimialakohtaisia ennakoivia
luottotappiovarauksia korotettiin 2,0 miljoonaa euroa, minkä lisäksi
nettomääräisiä luottotappiota ei kirjattu.

Osuus osakkuusyhtiöiden voitoista laski 1,0 miljoonasta eurosta 0,2 miljoonaan
euroon.

Vuoden voitto nousi 22,2 miljoonaan euroon, mikä merkitsi 1,7 miljoonan euron
(+8,7 %) parannusta edellisvuodesta. Tulosta rasittaa kertaluonteinen verokulu.
Vuonna 2007 voimaan astuvien IFRS-standardien vuoksi tulokseen on kirjattu 1990-
luvun alussa tehdyn tonttiarvokorotuksen aiheuttama laskennallinen verovelka.
Aiemmin kirjattu laskennallinen verovelka sen sijaan pieneni, kun yritysveroa
laskettiin Suomessa 29 prosentista 26 prosenttiin vuoden 2005 alusta. Näiden
tapahtumien nettovaikutus aiheutti ylimääräisen 3,1 miljoonan euron verokulun.
Konsernin kannattavuus parani huomattavasti, ja oman pääoman tuotto (ROE) nousi
11,2 prosenttiin (11,1 %). Yllä mainituilla kertaluonteisilla veroilla korjattuna
oman pääoman tuotto nousi 12,6 prosenttiin.

Tuotot

Konsernin tuotot nousivat 0,8 prosenttia 115,5 miljoonaan euroon.

Markkinakorkojen alhaisuudella oli edelleen merkittävä negatiivinen vaikutus
operatiiviseen rahoituskatteeseen. Asiakasmarginaalien kaventuminen jatkui sekä
anto- että ottolainauksessa. Luottojen ja talletusten kasvusta huolimatta
konsernin rahoituskate laski 1,8 prosenttia 72,6 miljoonaan euroon. Rahoituskate
kuitenkin parani toisen vuosipuoliskon aikana. Taseensuojaustoimenpiteet
paransivat rahoituskatetta 6,8 (5,9) miljoonalla eurolla tilikauden aikana.
Oman pääoman ehtoisista sijoituksista saatuihin tuottoihin sisältyy
Ålandsbankenin osinkotuottoja 1,4 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden tuottoihin
sisältyi vastaavasti ylimääräinen kertaluonteinen 0,5 miljoonan euron osinko.

Palkkiotuotot nousivat 2,7 miljoonaa euroa (+8,1 %) 35,7 miljoonaan euroon.
Parannus perustuu ensisijaisesti selvästi kasvaneisiin rahastohallintopalkkioihin
sekä pörssikaupasta ja muusta arvopaperinvälityksestä saataviin palkkioihin.
Antolainauksen palkkiotuotot nousivat edelleen, kun taas maksuliikenteestä saadut
palkkiot pienenivät.

Arvopaperikaupan ja ulkomaan toiminnan nettotulos parani 1,7 miljoonaa euroa 3,7
miljoonaan euroon lähinnä kertaluonteisten erien ansiosta.

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat edellisvuodesta 2,1 miljoonaa euroa (-25,7 %)
5,9 miljoonaan euroon. Edellisvuonna tuottoihin sisältyi kertaluonteisia eriä 1,7
miljoonaa euroa. Muilta osin muutos perustuu konsernin kiinteistöomistuksen
pienentymisen aiheuttamaan vuokratuottojen laskuun.

 Kulut

Konsernin kulut laskivat 5,2 miljoonaa euroa (-6,3 %) 77,8 miljoonaan euroon.

Henkilöstökulut nousivat maltillisesti, 1,2 prosenttia 36,4 miljoonaan euroon.
Kokopäiväresursseiksi laskettuna henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 677.
Vähennystä joulukuusta 2003 oli 15 henkilöä.

Muut hallintokulut laskivat edelleen hieman (-1,8 %) ollen 22,1 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot pienenivät 8,4 miljoonasta eurosta 7,0 miljoonaan
euroon, mikä johtui ensisijaisesti vähäisistä uusinvestoinneista. Ylimääräisiä
sijoituskiinteistöjen arvonalennuksia tehtiin lisäksi 0,2 (0,9) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut laskivat edellisvuodesta 3,3 miljoonaa euroa (-21,3 %)
12,1 miljoonaan euroon. Suuri osa kulujen pienenemisestä perustui vuonna 2003
toteutuneiden projektikustannusten poisjäämisestä.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2004 oli 4 076 (3 512) miljoonaa euroa. Nousu
johtuu antolainauksen kasvusta ja parantuneesta maksuvalmiudesta.

Taseen ulkopuolisia sitoumuksia oli 260 (246) miljoonaa euroa. Konsernin
rahoituskatteen suojaamiseksi markkinakorkojen laskua vastaan tehtävien
johdannaissopimusten käyttö väheni jonkin verran. Johdannaissopimusten kohde-
etuuksien yhteenlaskettu arvo oli 2 146 (2 575) miljoonaa euroa, josta suojaavia
korko-, valuutta- ja osakesidonnaisia johdannaissopimuksia oli 2 055 (2 529)
miljoonaa euroa.

Säästäminen ja lainaaminen

Liiketoiminnan kasvu jatkui. Sekä ottolainaus että säästäminen yhteensä kasvoivat
nopeammin kuin edellisvuonna. Yleisön talletukset lisääntyivät 9,7 prosenttia
2 196 miljoonaan euroon. Säästäminen yhteensä (talletukset + rahastopääoma)
kasvoi vielä voimakkaammin, 12,6 prosenttia 2 992 miljoonaan euroon.

Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastopääoma) kasvoi myös selvästi,
9,2 prosenttia 2 236 miljoonaan euroon. Kotitalouksien talletukset lisääntyivät
9,2 prosenttia 1 781 miljoonaan euroon.

Aktia myi vuoden aikana uusia joukkovelkakirjalainoja yleisölle ja yhteisöille
119 miljoonalla eurolla, mikä oli 177 prosenttia enemmän kuin vuonna 2003.
Panostukset varainhoitoon ja yksityispankkipalveluihin kantoivat hedelmää. Aktia
Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 56 prosenttia 1 187 miljoonaan
euroon, ja Aktia Yksityispankin varainhallinnan volyymi nousi 15 prosenttia 502
miljoonaan euroon.
Asuntoluottojen kysyntä oli edelleen voimakasta. Konsernin antolainaus oli vuoden
lopussa 2 892 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 297 miljoonan euron (+11,4 %)
kasvua. Suurin osa kasvusta tuli kotitaloussektorilta, jonka luottokanta kasvoi
269 miljoonaa euroa (+13,1 %) 2 328 miljoonaan euroon. Asuntolainakanta lisääntyi
15,1 prosenttia 1 908 miljoonaan euroon, josta 430 miljoonaa euroa oli
hypoteekkilainoja. Hypoteekkilainakannassa kasvua oli 190 miljoonaa euroa (+79,5
%). Vuoden aikana aloitetun yhteistyön myötä paikallisosuuspankit alkoivat
välittää Aktia Hypoteekkipankin lainoja.

Luottotappiot ja -riskit

Konsernin luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Vuoden aikana kirjattiin
luottotappioita nettomääräisesti 2,0 miljoonaa euroa. Summa koostui
toimialakohtaisista ennakoivista luottotappiovarauksista, joita oli vuoden
lopussa 6,2 miljoonaa euroa. Uudet luottotappiot ja aiemmin tehtyjen
luottotappioiden palautukset olivat kumpikin 1,2 miljoonaa euroa. Konsernin
järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat pienenivät 13,8 miljoonasta
eurosta 11,5 miljoonaan euroon. Niiden suhteellinen osuus koko luottokannasta
taseen ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien laski näin ollen 0,5
prosentista 0,4 prosenttiin.


Korkoriskit


Konsernin rahoituskate reagoi herkästi koronmuutoksiin, koska luotonanto on
pääosin sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin, ja talletukset puolestaan ovat
pääosin kiinteäkorkoisia. Tehdyt johdannaissopimukset on tarkoitettu vähentämään
otto- ja antolainauksen korkosidonnaisuuksien erilaisuudesta johtuvaa
rahoituskatteen vaihtelua.

Vuoden vaihteessa suojaavien korkosidonnaisten johdannaissopimusten kohde-
etuuksien arvo oli 1 910 miljoonaa euroa, josta 505 miljoonaa euroa oli
korkotermiinejä ja koronvaihtosopimuksia ja 1 405 miljoonaa euroa korko-
optiosopimuksia. Valuutta- ja osakesidonnaisilla johdannaissopimuksilla
suojattujen kohde-etuuksien arvo oli 145 miljoonaa euroa, josta 60 miljoonaa
euroa oli valuuttatermiinejä ja 85 miljoonaa euroa osakeoptioita.

Vakavaraisuus

Joulukuun 31. päivänä 2004 konsernin omat varat olivat 293,1 miljoonaa euroa,
josta 195,4 miljoonaa euroa oli ensisijaista omaa pääomaa. Ensisijaiseen omaan
pääomaan sisältyy tilikauden voitto, josta on vähennetty hallituksen ehdotuksen
mukainen osinko. Vuoden aikana konserni laski liikkeeseen toissijaiseen omaan
pääomaan kirjattavia debentuurilainoja 77,2 miljoonan euron arvosta. Tämän
seurauksena toissijainen pääoma kasvoi 77,0 miljoonasta eurosta 97,7 miljoonaan
euroon. Konsernin riskipainotetut sitoumukset nousivat vuoden aikana 11,2
prosenttia 2 082 miljoonaan euroon. Vakavaraisuusaste oli 14,1 prosenttia ja
ensisijaisen oman pääoman suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin 9,4 prosenttia.

Henkilöstö

Varsinaisen pankkihenkilöstön määrä kokopäiväisiksi henkilöresursseiksi
laskettuna oli tilikauden lopussa 677 (692); vähennystä oli 15 henkilöä. Vuoden
aikana henkilöstömäärä oli keskimäärin 803 (838).


Luottoluokitus


Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Servicen arvio Aktian
luottokelpoisuudesta on A3 pitkäaikaiselle varainhankinnalle, P-2 lyhytaikaiselle
varainhankinnalle ja C taloudelliselle vahvuudelle, kaikki vakain näkymin.

Osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille
jaetaan 0,25 (0,20) euroa osinkoa osaketta kohti, mikä vastaa yhteensä 8,8:aa
miljoonaa euroa.Muutoksia hallintoneuvostossa, hallituksessa ja johdossa


 . Aktia Säästöpankin yhtiökokous nimitti 20. huhtikuuta kauppatieteiden maisteri
  Patrik Lerchen, diplomi-insinööri Clas Nybergin ja ekonomi Carl Eric
  Ståhlbergin hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi. Edellä mainitut tulivat
  kunniapuheenjohtaja Göran Collertin, toimitusjohtaja Hans Olssonin ja merkonomi
  Heikki Tuomisen sijaan.
 . Hallintoneuvosto nimitti marraskuussa uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi
  vuodeksi 2005 hallituksen jäsenen, oikeustieteen kandidaatti, diplomiekonomi
  Kaj-Gustaf Berghin diplomi-insinööri Stig Stendahlin luopuessa tehtävästä
  yhtiöjärjestyksen ikärajoituksen vuoksi.
 . Johtaja ja konserninjohdon jäsen, kauppatieteiden maisteri Kenneth Kaarnimo
  erosi Aktian palveluksesta 1. huhtikuuta.Vuoden toimintaa ja tapahtumia


Konttoritoiminta

Aktia kehittää edelleen konttoriverkostoaan vastaamaan entistä paremmin
asiakkaiden tarpeita. Tammisaaren palvelupiste muutti uusiin,
tarkoituksenmukaisiin tiloihin ja toimii nyt täyden palvelun konttorina.
Helsingin Kannelmäen konttori muutti kauppakeskus Prismaan.
Yksityispankkitoimintaa laajennettiin Vaasaan, minne perustettiin Aktia
Yksityispankin konttori. Konttorissa on seitsemän hengen miehitys, ja se tarjoaa
varakkaille yksityisasiakkaille korkeatasoista varainhoitoa ja siihen liittyviä
lainopillisia palveluja. Aktian konttoriverkko koostuu 72 konttorista.

Aktian ja muiden paikallispankkien yhteiset käteisautomaatit yhdistettiin
Automatia Oy:n Otto.-automaattiverkkoon. Pankki voi näin tarjota asiakkailleen
maksuttomia nostoja maan kaikista noin 1 700 käteisautomaatista. Yli 20
konttoriin on asennettu Internet-päätteitä niiden asiakkaiden käyttöön, jotka
haluavat itse hoitaa maksutapahtumansa.

Maalis-huhtikuun vaihteessa järjestettiin Aktia-päivät yhdessä pankin
omistajasäätiöiden kanssa. Nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille suunnatun
tapahtuman teemana oli säästäminen kaikissa muodoissaan. Stundarsin ulkomuseo
Mustasaaressa nimettiin Vuoden Säästäjäksi 2004 ja sai säästöpankkisäätiöiden
tunnustuspalkinnon.


Tuotteet ja palvelut


Aktia Kombi -talletusten myynti jatkui. Tämä kaksivuotinen indeksisidonnainen
talletus mahdollistaa merkittävän lisätuoton. Vuoden aikana tuotiin markkinoille
viisi erillistä Aktia Kombi -talletusta. Myös Aktian Chinaidex-debentuurilaina
otettiin markkinoilla hyvin vastaan. Aktia Rahastoyhtiö lanseerasi uuden
erikoissijoitusrahaston, Aktia Asset Allocationin, jonka varat sijoitetaan muihin
rahastoihin Aktian yleisen markkinanäkemyksen mukaisesti.

Tällä hetkellä Aktia Rahastoyhtiön valikoimaan kuuluu 31 rahastoa, joista osa on
ruotsalaisen Roburin hallinnoimia. Aktian rahastot ovat koko vuoden olleet
parhaisiin luokiteltujen rahastojen joukossa. Vuoden 2004 lopussa Aktian rahastot
saivat luokituslaitos Morningstarin vertailussa keskimäärin 4,2 tähteä 5
mahdollisesta, mikä teki siitä Suomen kolmanneksi parhaan rahastoyhtiön.

Asiakkaiden asuntorahoituksen tarpeeseen on vastattu sekä perinteisten
pankkilainojen että Aktian tytäryhtiön Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n myöntämien
hypoteekkilainojen muodossa. Hypoteekkipankin lainakanta kasvoi edellisvuodesta
190 miljoonaa euroa 430 miljoonaan euroon. Noin kolmasosaan kaikista lainoista on
liitetty lainavakuutus.

Asiakkaat käyttivät Internet-pankkia yhä enenevässä määrin niin
maksuliikenteessään kuin taloutensa kokonaisseurannan apuvälineenä. Osittain
tämän vuoksi teknisesti vanhentunut ns. Puhelinpankki poistettiin käytöstä.
Vuoden loppupuolella sirulla varustetusta Visa Electron -kortista tuli pankin
ensisijainen automaatti- ja maksukortti.

Muut tapahtumat

Aktian kokonaan omistama tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj perusti 1
miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman ja toteutti esimmäisen 250
miljoonan euron liikkeeseenlaskun. Se suunnattiin eurooppalaisille
institutionaalisille sijoittajille. Joukkovelkakirjojen vakuutena olivat pankin
myöntämät kiinnitysluotot. Luokituslaitos Moody's antoi emissiolle korkean Aa2-
luottoluokituksen. Laina ylimerkittiin moninkertaisesti, ja se hajautui hyvin eri
puolille Eurooppaa. Hypoteekkipankin joukkovelkakirjalainaemissio oli ensimmäinen
laatuaan Suomessa.

Aktian ja Veritaksen vuoden loppupuolella solmiman sopimuksen mukaan Hiisi-
yhtiöiden varainhallinta siirtyi Aktialle ja Veritaksen rahastot sulautettiin
Aktian rahastoihin.

Joulukuussa pankin suurin yksittäinen omistaja FöreningsSparbanken AB ilmoitti
myyneensä suurehkon osake-erän ja vähentäneensä osakeomistustaan Aktiassa 19,85
prosenttiin. Samalla Livränteanstalten Hereditas ilmoitti vastaavasta
hankinnasta, jonka myötä Hereditaksen omistus Aktiassa nousi 5,11 prosenttiin.
Pankin suurin omistaja on nyt Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, joka omistaa
20,51 prosenttia osakkeista.

Aktian vuoden 1994 vaihtovelkakirjalainasta konvertoitiin joulukuussa osa, ja
pankin osakkeiden määrä nousi 40 000 kappaleella. Osakepääoman korotus merkitään
kaupparekisteriin vuoden 2005 alussa.


Säästöpankkien vakuusrahasto

Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat säästöpankkien vapaaehtoiseen
vakuusrahastoon. Rahaston tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan
turvaaminen. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit eivät ole yhteisvastuussa
toistensa veloista tai sitoumuksista. Rahasto on velaton, ja vuoden lopussa sen
varat olivat 30,4 miljoonaa euroa.

Pankkien talletussuojarahasto

Vuonna 1998 perustettuun talletussuojarahastoon kuuluminen on pakollista kaikille
pankeille. Rahastosta korvataan tallettajan varat 25 000 euroon asti. Vuonna 2004
Aktian kannatusmaksu rahastolle oli 1,4 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa rahaston
varat olivat 330,8 miljoonaa euroa.

Sijoittajien korvausrahasto

Pankit ja pankkiiriliikkeet ovat sijoittajien korvausrahaston jäseniä. Rahaston
tarkoituksena on suojata piensijoittajia pankin tai pankkiiriliikkeen menetettyä
maksukykynsä. Yksittäiselle sijoittajalle voidaan korvata enintään
20 000 euroa. Rahaston varat olivat vuoden lopussa 4,6 miljoonaa euroa.

Tapahtumia tilikauden jälkeen

Aktia myi kaikki tytäryhtiönsä Aktia Henkivakuutus Oy:n osakkeet
Henkivakuutusosakeyhtiö Veritakselle 1.1.2005. Kauppa ei vaikuta konsernin
tunnuslukuihin.

Tammikuun 18. päivänä 2005 allekirjoitettiin esisopimus, jonka mukaan Föreningen
Konstsamfundet ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ostavat Aktialta 50 prosenttia
Kiinteistö Oyj Mannerheimintie 14:n osakkeista. Edellytyksenä on, että anotut
asemakaavamuutokset ja rakennusluvat myönnetään. Tietyt kiinteistön osat on
tarkoitus yhdistää Forumin kauppakeskukseen. Aktia jatkaa pankkitoimintaa
kiinteistössä. Sovittujen ehtojen mukaan kaupalla on toteutessaan vain pieni
positiivinen merkitys konsernin tunnuslukuihin.

Aktia on tehnyt paikallisosuuspankkien kanssa sopimuksen POP Suomi- ja POP
Eurooppa -sijoitusrahastojen, hallinnoinnista ja hallinnollisesta tuesta.
Rahastojen myynti aloitetaan kevättalvella 2005.

Näkymät vuodelle 2005

Konsernin rahoituskatteen odotetaan parantuvan jonkin verran vuonna 2005.
Kannattavuuden arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2004.


 Tuloslaskelma          Konserni     Pankki        
 (milj. euroa)          1 -   1 -   1 - 12/2004 1 -   
                 12/2004 12/2003        12/2003 
  Korkotuotot          120,6  123,0  113,8    121,8  
  Korkokulut          48,0   49,1   43,7     49,2  
 Rahoituskate          72,6   73,9   70,0     72,6  
  Tuotot oman pääoman      1,9   0,9   3,6     1,4   
  ehtoisista sijoituksista                       
  Palkkiotuotot         35,7   33,0   30,8     28,8  
  Palkkiokulut         -4,3   -3,4   -2,8     -2,5  
  Arvopaperikaupan ja      3,7   2,0   3,5     1,9   
  valuuttatoiminnan nettotuotot                    
  Liiketoiminnan muut tuotot  5,9   8,0   5,0     6,8   
  Muut tuotot yhteensä     42,9   40,6   40,1     36,4  
 Tuotot yhteensä         115,5  114,5  110,1    109,0  
  Henkilöstökulut        36,4   35,9   34,3     34,2  
  Muut hallintokulut      22,1   22,5   20,9     21,2  
  Poistot ja arvonalennukset  7,3   9,3   6,1     8,0   
  aineellisista ja                           
  aineettomista hyödykkeistä                      
  Liiketoiminnan muut kulut   12,1   15,3   13,2     16,3  
 Kulut yhteensä         77,8   83,1   74,5     79,7  
 Tulos ennen luottotappioita   37,7   31,5   35,7     29,3  
  Luotto- ja takaustappiot   -2,0   -2,3   -2,0     -2,3  
  Pysyviin vastaaviin kuuluvien -    -    -      -    
  arvopapereiden                            
  arvonalentumiset                           
  Osuus omistusyhteysyritysten 0,2   1,0   -      -    
  voitosta                               
 Liikevoitto tai -tappio     35,8   30,2   33,7     27,0  
  Tilinpäätössiirrot      -    -    -14,3    -13,2  
  Tilikauden ja edellisten   -6,3   -5,5   -6,1     -5,2  
  tilikausien verot                          
  Laskennallisen verovelan   -7,1   -4,1   -      -    
  muutos                                
  Vähemmistön osuus tilikauden -0,2   -0,1   -      -    
  voitosta/tappiosta                          
 Tilikauden voitto        22,2   20,5   13,3     8,6   


 Tase              Konsern     Pankki        
                i                   
 (milj. euroa)         31.12.2 31.12.2 31.12.2004  31.12.2 
                004   003          003   
 Vastaavaa                              
  Käteiset varat        249,8  209,3  249,8     209,3  
  Keskuspankkirahoitukseen   628,8  457,2  614,9     454,6  
  oikeuttavat                            
  saamistodistukset                         
  Saamiset luottolaitoksilta  16,9  16,2  179,8     245,8  
  Saamiset yleisöltä ja    2 892,0 2 595,0 2 486,1    2 381,5 
  julkisyhteisöiltä                         
  Saamistodistukset      86,7  41,6  89,4     45,2  
  Osakkeet ja osuudet     22,8  24,1  21,7     22,4  
  Osakkeet ja osuudet     7,8   3,6   26,8     21,7  
  omistusyhteysyrityksissä ja                    
  samaan konserniin kuuluvissa                    
  yrityksissä                            
  Aineettomat hyödykkeet    3,6   2,7   2,3      2,7   
  Aineelliset hyödykkeet    100,5  105,8  71,5     75,3  
  Muut varat          44,4  37,8  44,3     37,3  
  Siirtosaamiset        22,9  18,7  25,0     20,1  
 Vastaavaa yhteensä       4 076,2 3 511,9 3 811,6    3 515,9 
                                   
 Vastattavaa                             
  Velat luottolaitoksille ja  780,5  803,4  789,1     812,5  
  keskuspankeille                          
  Velat yleisölle       2 195,8 2 001,8 2 198,7    2 005,1 
  Velat julkisyhteisöille   34,0  100,9  34,0     101,5  
  Yleiseen liikkeeseen     575,6  192,3  326,1     192,3  
  lasketut velkakirjat                        
  Muut velat          98,6  98,3  97,7     97,4  
  Siirtovelat         21,2  18,9  19,1     17,8  
  Pakolliset varaukset     1,1   1,3   1,1      1,3   
  Velat, joilla on huonompi  138,8  87,0  124,2     87,0  
  etuoikeus kuin muilla                       
  veloilla                              
  Tilinpäätössiirtojen kertymä -    -    66,9     52,7  
  Laskennalliset verovelat   22,7  15,6  -       -    
  Vähemmistön osuus pääomasta 0,6   0,5   -       -    
  Osakepääoma         70,6  70,5  70,6     70,5  
  Ylikurssirahasto       1,9   1,8   1,9      1,8   
  Vararahasto         8,1   8,1   8,1      8,1   
  Edellisten tilikausien    104,4  91,0  60,8     59,3  
  voitto                               
  Tilikauden voitto      22,2  20,5  13,3     8,6   
 Vastattavaa yhteensä      4 076,2 3 511,9 3 811,6    3 515,9 


 Taseen ulkopuoliset      Konsern     Pankki           
 sitoumukset          i                      
                31.12.2 31.12.2 31.12.2004    31.12.2003 
 (milj. euroa)         004   003                 
  Takaukset          43,6  38,3  43,6       38,3    
  Muut kolmannen puolesta   23,7  21,0  23,7       21,0    
  annetut sitoumukset                           
  Käyttämättömät        160,4  168,8  169,7      181,6   
  luottojärjestelyt                            
  Muut peruuttamattomat    32,1  18,1  40,5       19,3    
  sitoumukset                               
                259,8  246,2  277,5      260,3   
                                      
 Johdannaissopimukset      31.12.2 31.12.2 31.12.2004    31.12.2003 
                004   003                 
  Korkojohdannaiset      1 916,0 2 444,7 2 267,7     2 516,0  
   Korkotermiinit       50,0  300,0  80,0       310,0   
   Koronvaihtosopimukset   456,8  404,7  778,5      466,0   
   Korko-optiot        1 409,2 1 740,0 1 409,2     1 740,0  
   Ostetut          704,6  870,0  704,6      870,0   
   Asetetut         704,6  870,0  704,6      870,0   
  Valuuttajohdannaiset     59,7  35,9  59,7       35,9    
   Valuuttatermiinit     59,7  35,9  59,7       35,9    
  Osakejohdannaiset      170,6  94,0  170,6      94,0    
   Osaketermiinit       0,0   3,3   0,0       3,3    
   Osakeoptiot        170,6  90,7  170,6      90,7    
   Ostetut          85,3  45,3  85,3       45,3    
   Asetetut         85,3  45,3  85,3       45,3    
                                      
  Johdannaissopimusten luottovasta-arvo                   
   Korkojohdannaiset     19,0  13,5  27,3       14,7    
   Valuuttajohdannaiset    -0,5  -0,6  -0,5       -0,6    
   Osakejohdannaiset     11,2  5,3   11,2       5,3    
  Johdannaissopimukset     29,7  18,1  38,0       19,3    
  yhteensä                                 
                                      
  Kaikki johdannaissopimukset, lukuun ottamatta 2,0 milj. euron       
  koronvaihtosopimuksia, 4,6 milj. euron asetettuja korko-optioita sekä   
  asetettuja osakeoptioita, on tehty suojaamistarkoituksessa.        

 Konsernin tulos      4/20 3/200 2/2004 1/200 4/200 3/200 2/200 1/200 
 neljännesvuosittain    04  4      4   3   3   3   3   
 (milj. euroa)                               
  Rahoituskate      18,8 18,6 17,7  17,6 18,3 18,2 18,7 18,6 
  Muut tuotot       10,9 9,4  10,0  12,6 11,3 10,7 10,0 8,6  
 Tuotot yhteensä      29,7 27,9 27,7  30,2 29,6 29,0 28,7 27,2 
                                      
  Henkilöstökulut     -10, -7,7 -9,2  -9,0 -9,9 -7,9 -8,8 -9,3 
              4                        
  Muut kulut       -8,9 -7,7 -8,2  -9,4 -11,5 -8,3 -9,1 -8,9 
  Poistot ja       -1,8 -1,7 -1,9  -1,9 -2,1 -3,0 -2,1 -2,1 
  arvonalennukset                             
 Kulut yhteensä      -21, -17,2 -19,4 -20,3 -23,6 -19,2 -20,0 -20,3 
              0                        
                                      
  Luottotappiot      -0,7 -0,7 -0,5  -0,1 -0,4 -0,9 -0,5 -0,5 
  Osuus          0,1 0,2  -0,1  0,0  0,1  0,4  0,3  0,2  
  omistusyhteysyrityksist                         
  ä                                    
 Liikevoitto tai -tappio  8,1 10,2 7,7  9,7  5,7  9,4  8,5  6,5  

                                
                                
 Konsernin tunnusluvut (milj. euroa)              
 Luottokannan jakautuminen        31.12.200 31.12.2003  
                     4           
  Kotitaloudet            2 328   2 059    
  Yritykset              362    341     
  Asuntoyhteisöt           151    144     
  Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 39    38      
  Julkisyhteisöt           12    15      
 Yhteensä                2 892   2 595    
                                
 Riskisitoumukset                        
  Järjestämättömät saamiset      11,3   12,7     
  Nollakorkoiset luotot        0,2    1,1     
  Järjestämättömät/luottokanta sis.  0,4    0,5     
  sitoumukset, %                       
                                
 Tunnusluvut                          
  Liikevaihto 1)           167,8   167,0    
  Tulos/osake 2)           0,63   0,58     
      pl. kertaluonteiset verot 6) 0,72   0,58     
  Oma pääoma/osake p.a. 3)      5,87   5,44     
  Oman pääoman tuotto, % (ROE) 4)   11,2   11,1     
      pl. kertaluonteiset verot, % 12,6   11,1     
  6)                             
  Kulu-tuotto-suhde 5)        0,69   0,73     
  Osakkeiden määrä          35 298  35 258 050  
                    050          
  Osakkeiden määrä keskimäärin kauden 35 278  35 258 050  
  aikana               050          
  Henkilöstön määrä keskimäärin    803    838     
  kauden aikana                       
                                
 1 Korkotuottojen, oman pääoman ehtoisista sijoituksista    
 ) saatavien tuottojen, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja 
  valuuttatoiminnan nettotuloksen ja muiden tuottojen     
  yhteismäärä.                        
 2 Liiketoiminnan tulos vähennettynä vähemmistön osuudella   
 ) tilikauden voitosta jaettuna osakkeiden keskimääräisellä  
  lukumäärällä vuoden aikana                 
 3 Oman pääoman ja varausten yhteenlaskettu määrä jaettuna   
 ) osakkeiden lukumäärällä vuoden lopussa           
 4 Liiketoiminnan tulos vähennettynä veroilla jaettuna     
 ) tilikauden alun ja lopun keskiarvoisella oman pääoman,   
  vähemmistön osuuden ja vapaaehtoisten varausten       
  yhteenlasketulla määrällä                  
 5 Palkkiokulujen, hallintokulujen, poistojen ja        
 ) liiketoiminnan muiden kulujen yhteismäärä jaettuna     
  rahoituskatteen, oman pääoman ehtoisista sijoituksista   
  saatavien tuottojen, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja 
  valuuttatoiminnan nettotuloksen sekä muiden tuottojen    
  yhteismäärällä                       
 6 Vuoteen 2004 sisältyy laskennallisen verovelan muutosta   
 ) koskeva kertaluonteinen erä                 

 Vakavaraisuus           31.12.200 31.12.2003  
                  4           
  Ensisijainen oma pääoma     195    183     
  Toissijainen oma pääoma     98    77      
  Markkinariskien kattamiseksi   -    -      
  vaadittava pääoma                   
  Omat varat           293    260     
                              
  Riskipainotetut sitoumukset   2 082   1 873    
                              
  Vakavaraisuus, %        14,1   13,9     
  Ensisijaisen oman pääoman    9,4    9,7     
  osuus, %                        
                              
  Ensisijaiseen omaan pääomaan sisältyy tilikauden    
  voitto, josta on vähennetty hallituksen ehdotuksen   
  mukainen osinko.                    


Tilikaudelta ei ole vielä tehty tilintarkastuskertomusta.


Helsingissä 14. helmikuuta 2005

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus