Aktia Oyj: YHTIÖKOKOUSKUTSU


Aktia Oyj
Pörssitiedote 25.2.2013 klo 14.00
 

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 9. huhtikuuta 2013 kello 16.00 Vanhalla Ylioppilastalolla, Mannerheimintie 3, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneet pääsevät sisään ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.  Kokouksen avaaminen

2.  Kokouksen järjestäytyminen

3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.  Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.  Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston vuoden 2012 lausunnon esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7.  Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2012 maksetaan osinkoa 0,36 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa 0,14 euron pääomanpalautusta osakkeelta. Oikeus osinkoon ja pääomanpalautukseen on osakkeenomistajalla, joka on osingon täsmäytyspäivänä 12.4.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko ja pääomanpalautus maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 19.4.2013.

9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen

10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi seuraavaa:

-  vuosipalkkio, puheenjohtaja: 21 500 euroa (2012: 21 500 euroa)

-   vuosipalkkio, varapuheenjohtaja: 9 500 (9 500) euroa

-   vuosipalkkio, jäsen: 4 200 (4 200) euroa

-  kokouspalkkio: 500 (500) euroa

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että 25 prosenttia vuosipalkkiosta (brutto) maksetaan Aktia Oyj:n A-osakkeina, jotka hallintoneuvoston jäsenet ostavat suoraan pörssistä markkinahintaan kahden viikon sisällä hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksesta 2013.

Lisäksi ehdotetaan, että matka- ja majoittumiskorvauksista maksetaan korvaus ja päiväraha valtion matkustussäännön mukaisesti.

11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun perusteella.

12.  Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolmekymmentäkolme (33).

13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).

14.  Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen  

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Agneta Eriksson, Erik Karls, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Maj-Britt Vääriskoski, Lars Wallin, Bo-Gustav Wilson ja Ann-Marie Åberg valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi.  

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uusiksi jäseniksi valitaan varatuomari Mikael Aspelin ja valtiotieteen kandidaatti Stefan Mutanen.  

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.  

Jäljempänä olevan kohdan 18 mukaan ehdotetaan, että Aktia Oyj sulautuu kokonaan omistamaansa tytäryhtiöön Aktia Pankki Oyj:hin. Sillä, hyväksyykö yhtiökokous ehdotetun sulautumisen ja toteutetaanko se ehdotettuna rekisteröintipäivänä 1.7.2013, on vaikutusta edellä mainittuun hallintoneuvoston jäsenten toimikauteen.  

15. Tilintarkastajan valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab vastaavana tilintarkastajana kauppatieteiden maisteri, KHT Jari Härmälä.  

16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien rahoitusvälineiden annista yhden tai useamman kerran  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää antaa hallitukselle valtuutuksen laskea liikkeeseen osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia osakkeisiin oikeuttavia rahoitusvälineitä seuraavin ehdoin:  

- Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen korkeintaan 6 700 000 uutta osaketta, mikä vastaa 10 %:a yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista.

- Enintään kolmasosa valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärästä saa olla R-sarjan osakkeita.

- Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta yhtiön omien varojen vahvistamiseksi tai yritysostoihin.

- Osakeantivaltuutus ei sulje pois hallituksen oikeutta päättää osakeannista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).

- Vastike voidaan hallituksen päätöksellä maksaa myös kuittaamalla tai apporttiomaisuudella.

- Hallituksella on oikeus päättää muista valtuutuksen käsittämien osakkeiden antia koskevista ehdoista ja olosuhteista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Valtuutus vastaa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen antamaa osakeantivaltuutusta, jota ei ole käytetty ja joka päättyy vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen.  

17.  Hallituksen valtuuttaminen myymään yhtiön omia osakkeita  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön hallinnassa olevien 286 716 A-sarjan osakkeen ja 178 762 R-sarjan osakkeen myymisestä seuraavin ehdoin:

-Osakkeiden luovutushinnan tulee olla vähintään hinta, joka kustakin osakkeesta luovutushetkellä maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq OMX Helsingin pörssissä.

- Hallituksella on rajoittamaton oikeus päättää, kenelle osakkeet myydään, ja se voi näin ollen päättää myynnistä poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, esimerkiksi yhtiön palkkio-ohjelman ja palkitsemisen toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Valtuutus vastaa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen antamaa osakkeiden myyntivaltuutusta, jonka voimassaoloaika päättyy vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen.  

18. Päätös sulautumisesta Aktia Pankki Oyj:hin.  

Aktia Oyj:n (”Aktia”) ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Aktia Pankki Oyj:n (”Aktia Pankki”) hallitukset ovat 14.2.2013 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Aktian sulautuminen Aktia Pankkiin tapahtuu osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisena absorptiosulautumisena. Sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 15.2.2013.

Sulautumisvastike Aktian osakkeenomistajille suoritetaan Aktia Pankin liikkeeseen laskemina uusina A- ja R-osakkeina. Aktian osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena yhteensä enintään 46 936 908 uutta A-osaketta ja enintään 20 050 850 uutta R-osaketta. Vastikeosakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 66 987 758 osaketta. Vastikeosakkeet lasketaan liikkeeseen siten, että yksi (1) Aktian A-osake oikeuttaa yhteen (1) Aktia Pankin uuteen A-osakkeeseen ja siten, että yksi (1) Aktian R-osake oikeuttaa yhteen (1) Aktia Pankin uuteen R-osakkeeseen. Sulautumisvastike jaetaan Aktian osakkeenomistajien kesken heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa sulautumisen täytäntöönpanon hetkellä.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohdaksi ehdotetaan 1.7.2013.

Aktian osakkeenomistajat voivat osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukaisesti vaatia osakkeidensa lunastamista yhtiökokouksessa, ja heille on varattava siihen tilaisuus ennen kuin sulautumisesta päätetään. Vain ne osakkeet voidaan lunastaa, jotka on merkitty lunastamista vaativan osakkeenomistajan arvo-osuustilille yhtiökokouksen täsmäytyspäivään 26.3.2013 mennessä. Lunastusta vaativan on äänestettävä sulautumispäätöstä vastaan.

Aktia ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, joiden haltija voisi osakeyhtiölain mukaan vaatia oikeuksiensa lunastamista sulautumisen vuoksi.

Lunastushinta on osakkeen taikka optio-oikeuden tai muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden sulautumispäätöstä edeltävän ajankohdan käypä hinta, sen mukaisesti, mitä lunastushinnasta säädetään osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:ssä. Aktia Pankki vastaa lunastushinnan maksamisesta.

Olettaen että Finanssivalvonta 15.3.2013 hyväksyy Aktia ja Aktia Pankin sulautumisesitteen tämä on saatavilla viimeistään 25.3.2013 alkaen Aktian ja Aktia Pankin pääkonttorissa osoitteessa Mannerheimintie 14 A, 00100 Helsinki, ja Helsingin Pörssin palvelupisteessä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki, sekä 18.3.2013 alkaen Aktian ja Aktia Pankin verkkosivuilla osoitteessa www.aktia.fi.

Aktian hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.  

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat  

Edellä mainitulla yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ja sulautumissuunnitelma ovat saatavilla Aktia Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.aktia.fi. Aktia Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta, on saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 18.3.2013. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat 8.3.2013 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla, ja ne lähetetään viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Kaikki mainitut asiakirjat sekä sulautumisesite ovat lisäksi nähtävillä yhtiökokouksessa.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille  

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

 Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.3.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakkeenomistajaluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 3.4.2013 kello 16.00, jona ajankohtana ilmoituksen tulee olla yhtiön saatavilla. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön verkkosivuilla www.aktia.fi;

b) puhelimitse numeroon 0800 0 2474 (arkisin klo 8–20);

c) faksilla numeroon 010 247 6568; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Aktia Oyj / Konsernin lakiasiat, PL 207, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aktia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat tulee ennen ilmoittautumisajan päättymistä lähettää osoitteella Aktia Oyj / Konsernin lakiasiat, PL 207, 00101 Helsinki, sähköpostilla osoitteeseen konserninlakiasiat@aktia.fi tai faksilla edellä mainittuun numeroon.  

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja  

Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2013 olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti vaatia, että hänet merkitään yhtiökokoukseen osallistumista varten yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 3.4.2013 kello 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa pidetään ilmoittautuneena yhtiökokoukseen, jos hänet on edellä mainitun mukaisesti merkitty yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien osakkeenomistajan merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Lisätietoja  

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Aktia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.2.2013 yhteensä 46 936 908 A-sarjan osaketta ja 20 050 850 R-sarjan osaketta. Äänten yhteenlaskettu määrä on 447 953 908. Mahdollisen äänestyksen yhteydessä huomioon ei oteta yhtiön omassa hallinnassa olevia 286 716:ta A-sarjan osaketta ja 178 762:ta R-sarjan osaketta, jotka yhteensä oikeuttavat 3 861 956 ääneen. Lisäksi 795 214:ää A-sarjan osaketta, jotka edustavat 795 214:ää ääntä, ei ole Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön omistajille vuonna 2009 maksetun sulautumisvastikkeen maksamisen yhteydessä voitu kirjata millekään arvo-osuustilille, eivätkä ne näin ollen voi osallistua mahdolliseen äänestykseen.

 

AKTIA OYJ  HALLITUS

AKTIA OYJ

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.fi

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous Aktia Pankin osakkeista. Tässä tiedotteessa viitattuun sulautumiseen ja Aktia Pankin uusien osakkeiden myöhempään listaamiseen NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä liittyvä esite tullaan laatimaan ja toimittamaan Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, tai Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen julkaiseminen tai levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettu lainsäädännöllä, ja henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai osan siitä haltuunsa, tulisi selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Aktia tai Aktia Pankki ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti vaatisi esitteen tai muun tarjousdokumentaation laatimista tai olisi laitonta ennen arvopapereiden rekisteröimistä tai poikkeusluvan hankkimista tai tiettyjen ehtojen täyttämistä kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

Mikään valvova viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta. Tämä tiedote ei ole esite eikä osakkeenomistajien, jotka tulevat ottamaan kantaa tässä tiedotteessa viitattuun fuusioon, tule ottaa kantaa fuusioon muutoin kuin Aktian ja Aktia Pankin aikanaan julkistaman esitteen perusteella.

Yhdysvallat

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa. Aktian tai Aktia Pankin arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Securities Act”) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Aktian tai Aktia Pankin arvopapereita ei tarjota eikä niitä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Euroopan talousalue

Aktia tai Aktia Pankki ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Iso-Britannia

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt") Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain vuoden 2005 määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.                                                                                                                                                 


Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 60 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.fi