Aktia paransi liikevoittoaan yli 50 pros

Aktia Säästöpankki Oyj pörssitiedote 12.2.2004 klo 10.00

Aktia paransi liikevoittoaan yli 50 prosentilla

Aktia-konsernin liiketoiminnan tulos parani 53,3
prosenttia 30,2 miljoonaan euroon lähinnä huomattavien
kustannussäästöjen ansiosta. Kulut yhteensä laskivat
vuoden aikana 7,8 prosenttia. Oman pääoman tuotto (ROE)
nousi 11,1 prosenttiin ja kulu-tuotto-suhde parani
0,73:een. Kotitalouksien säästäminen lisääntyi 8,2
prosenttia ja antolainaus kotitalouksille kasvoi 9,8
prosenttia.

- Kireästä kilpailusta ja erittäin alhaisesta
korkotasosta huolimatta vuosi 2003 oli hieno vuosi
Aktialle, sanoo Aktia Säästöpankin toimitusjohtaja
Mikael Ingberg. Henkilöstömme on tehnyt paljon työtä
toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten säästämiseksi.
Toimenpiteet tuottavat nyt hedelmää ja voimme esittää
30,2 miljoonan euron tuloksen. Se on yli puolet parempi
kuin edellisvuonna.

Konsernin kannattavuus parani voimakkaasti, ja oman
pääoman tuotto (ROE) nousi 7,2 prosentista
11,1 prosenttiin. Samalla kulu-tuotto-suhde nousi
0,81:stä 0,73:een.

Vallitsevasta vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta
tuotot yhteensä lisääntyivät 1,9 prosenttia. Laskevien
markkinakorkojen vuoksi konsernin rahoituskate laski
1,8 prosenttia. Ilman markkinakorkojen laskua vastaan
toteutettuja suojaustoimenpiteitä laskua olisi ollut
huomattavasti enemmän. Kulut yhteensä alenivat
7,8 prosenttia.

Lainaamisen ja säästämisen volyymit kasvoivat edelleen

Liiketoiminnan kasvu jatkui. Antolainaus
kotitalouksille, erityisesti asuntolainat, lisääntyi
voimakkaasti hintakilpailusta huolimatta. Konsernin
antolainaus oli vuoden lopussa 2 595 miljoonaa euroa,
mikä merkitsi 7,6 prosentin kasvua edellisvuodesta.
Antolainaus kotitalouksille lisääntyi 9,8 prosenttia
2 059 miljoonaan euroon. Asuntolainakanta kasvoi
10,6 prosenttia 1 657 miljoonaan euroon, josta
240 miljoonaa euroa oli hypoteekkilainoja.
Hypoteekkilainakanta kasvoi yhteensä 144,8 prosenttia.

Yleisön talletukset lisääntyivät 3,9 prosenttia 2 002
miljoonaan euroon. Säästäminen yhteensä (talletukset +
rahastopääoma) kasvoi selvästi enemmän, 8,2 prosenttia
2 659 miljoonaan euroon. Aktia panosti säästämisen
liiketoiminta-alueen tuotekehitykseen ja lanseerasi
kahden vuoden määräaikaisen, indeksisidonnaisen Aktia
Kombi -talletuksen sekä uuden osakerahaston, Aktia
American.

Paikallisuus ja yhteistyö tärkeitä

Konttoritoiminnan johdon uudelleenjärjestelyn
tarkoituksena oli päätöshierarkian yksinkertaistaminen
ja paikallisuuden vahvistaminen. Uuden
organisaatiomallin mukaisesti tulosvastuulliset
pankinjohtajat raportoivat suoraan konserninjohdon
jäsenille ja heillä on aiempaa enemmän vastuuta ja
valtuuksia.

- Aktia on suuri pieni pankki, ja paikallinen leima on
meille hyvin tärkeä, sanoo Ingberg. Pankinjohtajat ovat
Aktian tärkein linkki asiakkaisiin nähden.

Huhtikuussa järjestettiin Aktia-päivä yhdessä pankin
omistajasäätiöiden kanssa. Aktia-päivä oli suunnattu
nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille, omistajille
ja tiedotusvälineille. Vuoden 2003 teemana oli
säästäminen sen kaikissa muodoissa. Vuoden säästäjäksi
valittu Pidä Saaristo Siistinä ry sai 10 000 euron
stipendin

Yhteistyömahdollisuudet Ålandsbankenin kanssa
kartoitettiin

Aktia Säästöpankki Oyj ja Ålandsbanken Abp
allekirjoittivat 26. toukokuuta aiesopimuksen yhteisen
yhtiön perustamisesta. Tähän yhtiöön oli tarkoitus
siirtää osa pankkien hallinnollisista toiminnoista ja
pääomamarkkinatoiminnoista. Samalla Aktian piti vaihtaa
järjestelmätoimittajaa ja ostaa lisenssi Ålandsbankenin
pankkitietojärjestelmään. Yhteistyöhankkeen arvioinnin
yhteydessä Aktialle tarjottiin mahdollisuutta ostaa
Ålandsbankenin osakkeita. Aktia osti vajaat 9 prosenttia
pääomasta ja noin 2,7 prosenttia äänistä
Ålandsbankenissa. Tammikuun 29. päivänä 2004 Aktia
päätti olla panematta aiesopimusta täytäntöön.

- Syksyn 2003 aikana tehty selvitystyö osoitti, että
järjestelmän vaihto ei ole taloudellisesti järkevää.
Aktian ja sen asiakkaiden saamat hyödyt eivät olisi
riittäviä suhteessa niihin panostuksiin ja riskeihin,
joita järjestelmän vaihto aiheuttaisi, Ingberg
perustelee päätöstä.

Näkymät vuodelle 2004

Vuonna 2003 aloitetut tehostamistoimenpiteet ovat
saaneet aiemmin nousussa olleen kustannustrendin
kääntymään. Henkilöstömäärän väheneminen vuoden 2003
loppua kohti oli suurempi kuin keskimääräinen vähennys
vuoden aikana, minkä vuoksi sen koko vaikutus näkyy
vasta vuonna 2004.

Konsernin vuoden 2004 rahoituskate on hyvin suojattu
edelleen jatkuvaa korkojen laskua vastaan, tämän
kuitenkaan juurikaan rajoittamatta maltillisen korkojen
nousun myönteistä vaikutusta siihen.

Tavoitteena on jatkaa toiminnan tehostamista ja pitää
kannattavuus samalla tasolla kuin vuonna 2003 alhaisista
koroista, kireästä kilpailusta ja yhä epävarmoina
jatkuvista talousnäkymistä huolimatta.

Liite: Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2003.
Tulosesittelyn voi ladata osoitteesta www.aktia.fi
kohdasta Tietoa konsernista - Tulostiedotteet.

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikael Ingberg, puh. 010 247 6210
Johtaja Olav Uppgård, puh. 010 247 6397, 0500 532 628

Lähettäjä:
Jonna Varhama
tiedottaja
puh. 010 247 6294, 050 563 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet
Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2003

- - -

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2003

Toimintaa tehostettiin - kannattavuus parani
merkittävästi

Vuosi lyhyesti
- Konsernin liiketoiminnan tulos parani 53,3 %
30,2 milj. euroon
- Kulut yhteensä laskivat 7,8 % 83,1 milj. euroon
- Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 11,1 %:iin (7,2 %
vuonna 2002)
- Kulu-tuotto-suhde parani 0,73:een (0,81 vuonna 2002)
- Kotitalouksien säästäminen* kasvoi 8,2 %
2 048 milj. euroon
- Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 9,8 %
2 059 milj. euroon
- Hypoteekkilainakanta kasvoi 98:sta milj. eurosta
240 milj. euroon (+144,8 %)
- Mahdollisuudet IT- ja resurssiyhtiöyhteistyön
aloittamiseksi Ålandsbankenin kanssa arvioitiin
* Yksityisasiakkaiden talletukset ja rahastosäästäminen
Aktia-konsernissa

Tulos

Konsernin liiketoiminnan tulos nousi 30,2 miljoonaan
euroon, mikä merkitsi 10,5 miljoonan euron (53,3 %)
lisäystä edellisvuodesta. Parannus johtuu toiminnan
tehostamisesta ja huomattavista kustannussäästöistä.
Liiketoiminnan kasvu jatkui. Niin koko antolainauksen
kuin kotitalouksien luottojen kasvu oli vähäisempää kuin
edellisvuonna, kun taas säästämisen tuotteiden kasvu oli
selvästi nopeampaa. Luottotappiot olivat edelleen
vähäisiä. Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta nousi
0,4 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon.

Tilikauden voitto nousi 20,5 miljoonaan euroon, mikä
edellisvuoden 12,6 miljoonan euron voittoon verrattuna
merkitsi 62.7 prosentin lisäystä. Konsernin kannattavuus
parani huomattavasti, ja oman pääoman tuotto (ROE) nousi
7,2 prosentista 11,1 prosenttiin. Samalla kulu-tuotto-
suhde parani 0,81:stä 0,73:een.

Tuotot

Konsernin tuotot yhteensä nousivat 1,9 %
114,5 miljoonaan euroon. Markkinatilanne oli
haasteellinen. Markkinakorkojen lasku vaikutti
voimakkaasti operatiiviseen rahoituskatteeseen.
Kiristyvä kilpailu vähensi lisäksi asiakasmarginaaleja
sekä anto- että ottolainauksen osalta. Luottojen ja
talletusten kasvusta huolimatta konsernin rahoituskate
laski 1,8 % 73,9 miljoonaan euroon. Ilman
markkinakorkojen laskua vastaan toteutettuja tehokkaita
suojaustoimenpiteitä, joiden vaikutus oli 5,9 miljoonaa
euroa (1,4 milj. euroa 2002), rahoituskate olisi
vähentynyt huomattavasti.

Palkkiotuotot kasvoivat trendinomaisesti 4,8 %
33 miljoonaan euroon. Maksuliikenteestä,
antolainauksesta ja vakuutusmyynnistä saadut
palkkiotuotot kasvoivat edelleen. Myös
pääomamarkkinoiden kehityksestä riippuvaiset tuotot,
kuten arvopaperivälityksestä saatavat tuotot ja
rahastohallintopalkkiot, kääntyivät nousuun vuoden
loppua kohden.

Liiketoiminnan muut tuotot lisääntyivät 10,9 miljoonaan
euroon, mikä merkitsi 1,6 miljoonan euron (17,2 %)
lisäystä edellisvuodesta. Nousu aiheutui
kokonaisuudessaan kertaluontoisista eristä, joista
merkittävin koski kiinteistön myyntivoittoa.

Kulut

Konsernin kulut yhteensä laskivat 7 miljoonaa euroa
(7,8 %) 83,1 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut
supistuivat 5,3 % 35,9 miljoonaan euroon, ja henkilöstön
määrä keskimäärin laski 885:sta 838:aan, toisin sanoen
5,3 %. Muut hallintokulut laskivat vielä voimakkaammin,
toisin sanoen 15,1 % 22,5 miljoonaan euroon.
Kustannusten säästö johtuu lähinnä henkilöstön
vähenemisestä sekä markkinointikulujen huomattavasta
laskusta.

Suunnitelman mukaiset poistot vähenivät 19,2 %
8,4 miljoonaan euroon lähinnä uusinvestointien
vähentymisen vuoksi. Lisäksi tehtiin
sijoituskiinteistöjen arvonalennuksia yhteensä
0,9 miljoonan euron edestä. Liiketoiminnan muut kulut
jäivät 15,3 miljoonaan euroon, eli edellisvuoden
tasolle. Kaikki Ålandsbankenin kanssa suunnitellun
yhteistyöhankkeen kustannukset, noin 2,2 miljoonaa
euroa, kirjattiin kuluiksi vuoden lopussa.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2003 oli
3 512 miljoonaa euroa, kun se vastaavana ajankohtana
vuotta aiemmin oli 3 514 miljoonaa euroa.

Taseen ulkopuolisia sitoumuksia oli 228 miljoonaa euroa
(218 milj. euroa 2002). Konsernin rahoituskatteen
suojaamiseksi markkinakorkojen laskua vastaan tehtävien
johdannaissopimusten käyttö lisääntyi huomattavasti.
Johdannaissopimusten kohde-etuuksien yhteenlaskettu arvo
oli 2 575 miljoonaa euroa (683 milj. euroa 2002).

Lainaaminen ja säästäminen

Liiketoiminnan kasvu jatkui. Antolainaus
kotitalouksille, erityisesti asuntolainat, kasvoivat
voimakkaasti, vaikka kasvu oli markkinoiden keskikasvua
hitaampaa. Tämä kertoo maltillisesta suhtautumisesta
erityisesti pääkaupunkiseudulla esiintyneeseen kovaan
hintakilpailuun. Siitä huolimatta koko luottokannan
marginaalit supistuivat.

Konsernin antolainaus oli vuoden lopussa 2 595 miljoonaa
euroa, mikä merkitsee 183 miljoonan euron kasvua.
(7,6 %). Käytännössä koko kasvu koski kotitalouksia,
joiden luottokanta lisääntyi 183,1 miljoonaa euroa
(9,8 %) 2 059 miljoonaan euroon. Asuntolainakanta kasvoi
10,6 % 1 657 miljoonaan euroon, josta 240 miljoonaa
euroa oli hypoteekkilainoja, joiden kohdalla kasvua oli
144,8 %.

Yleisön talletukset kasvoivat 3,9 % 2 002 miljoonaan
euroon. Säästäminen yhteensä (talletukset +
rahastopääoma) kasvoi selvästi enemmän, 8,2 %
2 659 miljoonaan euroon.

Myös kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastot)
kasvoi selvästi 8,2 % 2 048 miljoonaan euroon, kun taas
kotitalouksien talletukset lisääntyivät 4,0 %
1 631 miljoonaan euroon.

Luottotappiot ja -riskit

Luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Vuoden aikana
kirjattiin luottotappiota nettomääräisesti 2,3 miljoonaa
euroa, josta 1,3 miljoonaa euroa oli toimialakohtaisia
luottotappiovarauksia, jotka vuoden lopussa olivat
4,2 miljoonaa euroa. Uusia luottotappioita kirjattiin
1,3 miljoonaa euroa ja aiemmin tehtyjen luottotappioiden
palautuksia 0,3 miljoonaa euroa. Konsernin
järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat
laskivat 14,0 miljoonasta eurosta 13,8 miljoonaan
euroon. Niiden suhteellinen osuus koko luottokannasta
laski näin ollen 0,6 prosentista 0,5 prosenttiin.

Korkoriskit

Konsernin rahoituskate on herkkä koronmuutoksille
johtuen siitä, että luotonanto on pääosin sidottu
lyhyisiin markkinakorkoihin, kun taas talletukset ovat
valtaosaltaan kiinteäkorkoisia. Suurin osa tehdyistä
johdannaissopimuksista on siksi tarkoitettu vähentämään
otto- ja antolainauksen erilaisista
viitekorkosidonnaisuuksista johtuvaa rahoituskatteen
vaihtelua. Johdannaissopimuksilla on pyritty
rajoittamaan rahoituskatteen vuotuisia muutoksia.

Vuodenvaihteessa suojaavien johdannaissopimusten kohde-
etuuksien arvo oli 2 529 miljoonaa euroa, josta
705 miljoonaa euroa oli korkotermiinisopimuksia,
1 740 miljoonaa euroa korko-optiosopimuksia,
36 miljoonaa euroa valuuttatermiinisopimuksia ja
49 miljoonaa euroa osakeoptioita ja -termiinejä.

Vakavaraisuus

Joulukuun viimeisenä päivänä 2003 konsernin omat varat
olivat 259,6 miljoonaa euroa, josta 182,6 miljoonaa
euroa oli ensisijaista omaa pääomaa. Vuoden aikana
pankki laski liikkeeseen toissijaiseen omaan pääomaan
kirjattavia debentuurilainoja 27,7 miljoonaa euroa.
Tämän seurauksena toissijainen pääoma kasvoi
75,2 miljoonasta eurosta 77,0 miljoonaan euroon.
Konsernin riskipainotetut saamiset nousivat vuoden
aikana vain 0,7 % 1 873 miljoonaan euroon.
Vakavaraisuusaste oli 13,9 % ja ensisijaisen oman
pääoman suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin 9,7 %.
Ensisijaiseen omaan pääomaan sisältyy laskentakauden
voitto, josta on vähennetty hallituksen ehdotuksen
mukainen osinkoa varten tehty vähennys.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä - voimassa olevat työsopimukset - on
vähentynyt 86 henkilöllä vuoden 2002 lopusta ollen
vuodenvaihteessa 810. Varsinaisen pankkihenkilökunnan
määrä on 758 eli 93 henkilöä pienempi kuin 31.12.2002.
Varsinaisen pankkihenkilökunnan määrä vastaa 691:tä
kokopäiväistä henkilöresurssia (771/2002). Henkilöstön
keskimääräinen lukumäärä vuoden aikana oli 838 (885).
Sopeuttaminen on tapahtunut ilman irtisanomisia.

Luottoluokitus

Kansainvälisen luottokelpoisuuslaitos Moody´s Investors
Servicen arvio Aktian luottokelpoisuudesta on A3
pitkäaikaiselle varainhankinnalle, P-2 lyhytaikaiselle
varainhankinnalle ja C taloudelliselle vahvuudelle,
kaikki vakain näkymin.

Osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
osakkeenomistajille jaetaan 0,20 euroa osinkoa osaketta
kohti (0,17 euroa vuonna 2002), mikä vastaa yhteensä
7,1 miljoonaa euroa.

Muutoksia hallintoneuvostossa, hallituksessa ja johdossa

- Aktia Säästöpankin yhtiökokous nimitti 22.4.
 rehtori, diplomi-insinööri Harriet Ahlnäsin,
 kauppatieteiden maisteri Sten Eklundhin, insinööri,
 maanviljelijä Henrik Rehnbergin sekä konttoripäällikkö,
 ylioppilasmerkonomi Lars Wallinin hallintoneuvoston
 uusiksi jäseniksi. Edellä mainitut tulivat lääketieteen
 ja kirurgian tohtori Johan Wennströmin, eknomisti,
 valtiotieteen lisensiaatti Max Arhippaisen, agronomi
 Henrik Andbergin ja valtiotieteen lisensiaatti Hans
 Franzin sijaan.
- Diplomiekonomi Folke Lindström erosi Aktia
 Säästöpankki Oyj:n hallituksesta 29. tammikuuta omasta
 pyynnöstään.
- Konsernin johtoon nimitettiin kauden aikana
 neljä uutta jäsentä. Kauppatieteiden maisteri Sven
 Åström nimitettiin 13. toukokuuta johtajaksi
 vastuualueenaan konsernin tietotekniikka ja digitaalinen
 liiketoiminnan kehittäminen. Diplomi-insinööri Robert
 Sergelius astui 1. toukokuuta toimeensa
 varatoimitusjohtajana tehtävänään kehittää ja vahvistaa
 konsernin varallisuudenhoitoa. Merja Hellberg
 nimitettiin 18. elokuuta johtajaksi vastuualueenaan
 pankin toiminta Pohjanmaalla ja Tampereella.
 Kauppatieteiden maisteri Olav Uppgård nimitettiin 1.
 joulukuuta johtajaksi vastuualueenaan pankin talous,
 riskienvalvonta ja hallinto. Tom Anderzén ja Stefan
 Tötterman erosivat pankin palveluksesta toukokuun
 lopussa.

Vuoden toimintaa ja tapahtumia

Konttoritoiminta

Konttoritoiminnan johdon uudelleenjärjestelyn
tarkoituksena oli päätöshierarkian yksinkertaistaminen
ja alueellisen läsnäolon vahvistaminen. Uuden
organisaatiomallin mukaisesti tulosvastuulliset
pankinjohtajat raportoivat suoraan konserninjohdon
jäsenille ja heillä on aiempaa enemmän vastuuta ja
valtuuksia.

Aktia kehittää jatkuvasti konttoriverkkoaan vastaamaan
asiakkaiden tarpeita. Vantaan Helsingin pitäjän konttori
ja Jumbon palvelupiste muuttivat uusiin yhteisiin
tiloihin kauppakeskus Jumbon läheisyydessä. Vantaan
Myyrmäen konttoria ja Tapiolan Yrityskonttoria
laajennettiin, ja Helsingin Munkkivuoren konttoria
uudistettiin. Verkkokonttori Aktia@netin toiminta
sulautettiin muuhun konttoritoimintaan. Konttorituki ja
maksupalvelu siirtyivät Porvooseen ja Karjaalle. Aktian
konttoriverkko koostuu 65 konttorista.

Koko Aktian konttorihenkilökunta, noin 450 henkilöä,
suoritti laajan, viiden kuukauden mittaisen PC-
koulutuksen. PC-koulutus perustui roolikohtaisiin
osaamisvaatimuksiin ja siihen sisältyi sekä pankin
sisäisten järjestelmien että yleisten konttoriohjelmien
hallintaa. Kurssi suoritettiin verkko-opintoina.

Huhtikuussa järjestettiin Aktia-päivä yhdessä pankin
omistajasäätiöiden kanssa. Aktia-päivä oli suunnattu
nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille, omistajille
ja tiedotusvälineille. Vuoden 2003 teemana oli
säästäminen sen kaikissa muodoissa. Vuoden säästäjäksi
valittu Pidä Saaristo Siistinä ry sai 10 000 euron
stipendin

Tuotteet ja palvelut

Aktia aloitti kahden vuoden määräaikaisen,
indeksisidonnaisen Aktia Kombi -talletuksen myynnin.
Talletus tarjoaa mahdollisuuden huomattavaan
lisätuottoon. Vuoden aikana lanseerattiin kolme Aktia
Kombi -talletustarjousta, joita merkittiin yli
odotusten.

Aktian rahastojen ja Aktia Rahastoyhtiön hallinto oli
menestyksekästä; kaikki osake- ja yhdistelmärahastot
tuottivat vertailuindeksiään paremmin hallintokulut
mukaan lukien. Luokituslaitos Morningstar on useaan
kertaan vuoden aikana arvioinut Aktia Rahastoyhtiön
parhaaksi pankin omistamaksi rahastoyhtiöksi Suomessa.
Vuoden lopussa lanseerattiin uusi osakerahasto, Aktia
America. Aktian sijoitusrahastovalikoimassa on tällä
hetkellä 28 rahastoa, joista Aktia hallinnoi 11:tä.

Aktian hypoteekkilainojen myyntiä tehostettiin vuonna
2003. Hypoteekkilainoja myydään Aktian konttoreissa ja
ne myöntää Aktian kokonaan omistama tytäryhtiö Aktia
Hypoteekkipankki Oyj. Hypoteekkipankin yhteenlaskettu
lainakanta kasvoi 142 miljoonaa euroa ollen vuoden
vaihteessa 240 miljoonaa euroa. Yhteensä
hypoteekkilainoja oli noin 3 500. Vuonna 2003 olivat
asiakkaat erityisen kiinnostuneita kiinteään korkoon
sidotuista asuntolainoista. Hypoteekkipankin
tarkoituksena on vuoden 2004 aikana laskea liikkeeseen
joukkovelkakirjalainoja, joiden vakuutena on pankin
asuntolainakanta. Näin Aktia pyrkii varmistamaan
uudelleenrahoituksensa kilpailukykyisin ehdoin ja
asiakkaiden hyväksi.

Muut tapahtumat

Aktia erosi Säästöpankkiliitosta 1. tammikuuta.

Aktia Säästöpankki Oyj ja Ålandsbanken Abp
allekirjoittivat 26.5. aiesopimuksen yhteisen yhtiön
perustamisesta. Tähän yhtiöön oli tarkoitus siirtää osa
pankkien hallinnollisista toiminnoista ja
pääomamarkkinatoiminnoista. Samalla Aktian piti vaihtaa
järjestelmätoimittajaa ja ostaa lisenssi Ålandsbankenin
pankkitietojärjestelmään. Yhteistyöhankkeen arvioinnin
yhteydessä Aktialle tarjottiin mahdollisuutta ostaa
Ålandsbankenin osakkeita. Aktia osti osakkeita, jotka
oikeuttavat vajaan 9 %:n osuuteen Ålandsbankenin
pääomasta ja noin 2,7 %:n osuuteen äänistä. Kaikki
kustannukset mukaan lukien yhteenlaskettu
hankintakustannus oli keskimäärin 19,48 euroa
osakkeelta. Tilikauden päättymisen jälkeen Aktia päätti
olla toteuttamatta aiesopimusta.

Säästöpankkien vakuusrahasto

Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat
säästöpankkien vapaaehtoiseen vakuusrahastoon. Rahaston
tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan
turvaaminen. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit
eivät ole yhteisvastuussa toistensa veloista tai
sitoumuksista. Rahasto on velaton, ja vuoden lopussa sen
varat olivat 29,6 miljoonaa euroa.

Pankkien talletussuojarahasto

Vuonna 1998 perustettuun talletussuojarahastoon
kuuluminen on pakollista kaikille pankeille. Rahastosta
korvataan tallettajan varat 25 000 euroon asti. Vuonna
2003 Aktian kannatusmaksu rahastolle oli 1,4 miljoonaa
euroa. Vuoden lopussa rahaston varat olivat
285,4 miljoonaa euroa.

Sijoittajien korvausrahasto

Pankit ja pankkiiriliikkeet ovat sijoittajien
korvausrahaston jäseniä. Rahaston tarkoituksena on
suojata piensijoittajia pankin tai pankkiiriliikkeen
menetettyä maksukykynsä. Yksittäiselle sijoittajalle
voidaan korvata enintään 20 000 euroa. Rahaston varat
olivat vuoden lopussa 4,5 miljoonaa euroa.

Tapahtumia tilikauden jälkeen

Aktia osti kaikki ruotsalaisen Robur Försäkring AB:n
suomalaisen tytäryhtiön, Robur Henkivakuutus Oy:n
osakkeet 1. tammikuuta 2004. Kaupalla on vähäinen
merkitys konsernin vakavaraisuusasteelle ja ensisijaisen
pääoman suhteelle riskipainotettuihin sitoumuksiin,
koska vakuutustoimintaan sijoitettuun pääomaan ja sen
tuottoon liittyvä riski kuuluu vakuutuksenottajille.

Aktia päätti 29. tammikuuta 2004 olla toteuttamatta
Ålandsbanken Abp:n kanssa toukokuussa 2003
allekirjoittamaansa aiesopimusta.

Näkymät vuodelle 2004

Vuonna 2003 aloitetut tehostamistoimenpiteet ovat
saaneet aiemmin nousussa olleen kustannustrendin
kääntymään. Henkilöstömäärän väheneminen vuoden 2003
loppua kohti oli suurempi kuin keskimääräinen vähennys
vuoden aikana, minkä vuoksi sen koko vaikutus näkyy
vasta vuonna 2004.

Konsernin vuoden 2004 rahoituskate on hyvin suojattu
edelleen jatkuvaa korkojen laskua vastaan, tämän
kuitenkaan juurikaan rajoittamatta maltillisen korkojen
nousun myönteistä vaikutusta siihen.

Tavoitteena on jatkaa toiminnan tehostamista ja pitää
kannattavuus samalla tasolla kuin vuonna 2003 alhaisista
koroista, kireästä kilpailusta ja yhä epävarmoina
jatkuvista talousnäkymistä huolimatta.

Tuloslaskelma               Konserni     Pankki
(milj. euroa)             1.12.03 1.12.02 1.12.03 1.12.02

 Korkotuotot               123,0  144,0  121,8  144,7
 Korkokulut                49,1  68,7  49,2  68,9
Rahoituskate               73,9  75,2  72,6  75,8
 Tuotot oman pääoman ehtoisista 
 sijoituksista               0,9   0,4   1,4   0,9
 Palkkiotuotot              33,0  31,5  28,8  26,9
 Palkkiokulut               -3,4  -3,7  -2,5  -2,9
 Arvopaperikaupan ja 
 valuuttatoiminnan nettotuotot       2,0   1,6   1,9   1,8
 Liiketoiminnan muut tuotot        8,0   7,3   6,8   6,3
 Muut tuotot yhteensä           40,6  37,2  36,4  33,1
Tuotot yhteensä             114,5  112,4  109,0  108,9
 Henkilöstökulut             35,9  37,9  34,2  36,2
 Muut hallintokulut            22,5  26,5  21,2  25,8
 Poistot ja arvonalennukset 
 aineellisista ja aineettomista 
 hyödykkeistä               9,3  10,4   8,0   9,0
 Liiketoiminnan muut kulut        15,3  15,4  16,3  16,2
Kulut yhteensä              83,1  90,1  79,7  87,1
Tulos ennen luottotappioita        31,5  22,3  29,3  21,8
 Luotto- ja takaustappiot         -2,3  -3,0  -2,3  -3,0
 Pysyviin vastaaviin kuuluvien 
 arvopapereiden arvonalentumiset      0,0   0,0   0,0   0,0
 Osuus omistusyhteysyritysten 
 voitosta                 1,0   0,4    -    -
Liikevoitto                30,2  19,7  27,0  18,8
 Tilinpäätössiirrot             -    -  -13,2  -13,9
 Tilikauden ja aikaisempien 
 tilikausien verot            -5,5  -3,0  -5,2  -2,9
 Laskennallisen verovelan muutos     -4,1  -4,0    -    -
 Vähemmistön osuus tilikauden 
 voitosta/tappiosta            -0,1  -0,1    -    -
Tilikauden voitto             20,5  12,6   8,6   2,1

Tase                   Konserni     Pankki
(milj. euroa)           31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02

Vastaavaa                               
 Käteiset varat            209,3  175,7  209,3  175,7
 Keskuspankkirahoitukseen 
 oikeuttavat saamistodistukset    457,2  536,9  454,6  534,5
 Saamiset luottolaitoksilta      16,2   72,7  245,8  158,4
 Saamiset yleisöltä ja 
 julkisyhteisöiltä          2595,0  2412,1  2381,5  2341,9
 Saamistodistukset           41,6   99,1   45,2  102,8
 Osakkeet ja osuudet          24,1   4,2   22,4   2,7
 Osakkeet ja osuudet 
 omistusyhteysyrityksissä ja 
 samaan konserniin kuuluvissa 
 yrityksissä              3,6   2,8   21,7   21,7
 Aineettomat hyödykkeet         2,7   3,7   2,7   3,7
 Aineelliset hyödykkeet        105,8  122,6   75,3   90,5
 Muut varat              37,8   57,5   37,3   57,0
 Siirtovelat              18,7   26,5   20,1   26,2
Vastaavaa yhteensä          3511,9  3513,8  3515,9  3515,2

Vastattavaa                              
 Velat luottolaitoksille ja 
 keskuspankeille           803,4  802,8  812,5  807,1
 Velat yleisölle           2001,8  1926,3  2005,1  1928,1
 Velat julkisyhteisöille       100,9  146,7  101,5  147,3
 Yleiseen liikkeeseen lasketut 
 velkakirjat             192,3  246,7  192,3  246,7
 Muut velat              98,3   96,7   97,4   96,4
 Siirtovelat              18,9   16,6   17,8   15,7
 Pakolliset varaukset          1,3   2,2   1,3   2,2
 Velat, joilla on huonompi 
 etuoikeus kuin muilla veloilla    87,0   86,6   87,0   86,6
 Tilinpäätössiirtojen kertymä       -    -   52,7   39,5
 Laskennalliset verovelat       15,6   11,5    -    -
 Vähemmistön osuus pääomasta      0,5   0,4    -    -
 Osakepääoma              70,5   70,5   70,5   70,5
 Ylikurssirahasto            1,8   1,8   1,8   1,8
 Vararahasto              8,1   8,1   8,1   8,1
 Edellisten tilikausien voitto     91,0   84,4   59,3   63,2
 Tilikauden voitto           20,5   12,6   8,6   2,1
Vastattavaa yhteensä         3511,9  3513,8  3515,9  3515,2

Taseen ulkopuoliset sitoumukset    Konserni      Pankki
(milj. euroa)           31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02

 Takaukset ja pantit          38,3   38,9   38,3   38,9
 Muut taseen ulkopuoliset 
 sitoumukset             189,8  179,3  202,6  192,3
                   228,1  218,2  240,9  231,2

Johdannaissopimukset        31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02

 Korkojohdannaiset          2444,7  634,5  2516,0  649,9
 Korkotermiinit            300,0   0,0  310,0   0,0
 Koronvaihtosopimukset        404,7  294,5  466,0  309,9
 Korko-optiot            1740,0  340,0  1740,0  340,0
 Ostetut               870,0  170,0  870,0  170,0
 Asetetut               870,0  170,0  870,0  170,0
 Valuuttajohdannaiset         35,9   16,7   35,9   16,7
 Valuuttatermiinit           35,9   16,7   35,9   16,7
 Osakejohdannaiset           94,0   31,6   94,0   31,6
 Osaketermiinit             3,3   0,0   3,3   0,0
 Osakeoptiot              90,7   31,6   90,7   31,6
 Ostetut                45,3   15,8   45,3   15,8
 Asetetut               45,3   15,8   45,3   15,8

Johdannaissopimusten luottovasta-arvo                
 Korkojohdannaiset           13,5   10,8   14,7   11,2
 Valuuttajohdannaiset         -0,6   0,4   -0,6   0,4
 Osakejohdannaiset           5,3   1,9   5,3   1,9
 Johdannaissopimukset yhteensä     18,1   13,0   19,3   13,4

 Kaikki johdannaissopimukset, lukuun ottamatta asetettuja 
 osakeoptiota, on tehty suojaamistarkoituksessa.           

Konsernin tulos neljännesvuosittain                  
(milj. euroa) 1/2002 2/2002 3/2002 4/2002 1/2003 2/2003 3/2003 4/2003

 Rahoituskate  17,8  19,2  19,1  19,1  18,6  18,7  18,2  18,3
 Muut tuotot   9,8  9,5  8,2  9,7  8,6  10,0  10,7  11,3
Tuotot yhteensä 27,7  28,6  27,3  28,9  27,2  28,7  29,0  29,6
 Henkilöstökulut -9,1  -9,5  -8,5 -10,8  -9,3  -8,8  -7,9  -9,9
 Muut kulut   -9,4 -11,2  -9,9 -11,4  -8,9  -9,1  -8,3 -11,5
 Poistot ja 
arvonalennukset -2,5  -2,4  -2,4  -3,0  -2,1  -2,1  -3,0  -2,1
Kulut yhteensä -21,0 -23,1 -20,8 -25,2 -20,3 -20,0 -19,2 -23,6
 Luottotappiot  0,1  -0,1  -0,1  -2,9  -0,5  -0,5  -0,9  -0,4
 Osuus 
omistusyhteys-
yrityksistä    0,1  0,1  0,2  0,0  0,2  0,3  0,4  0,1
Liikevoitto    6,8  5,6  6,6  0,7  6,5  8,5  9,4  5,7

Konsernin tunnusluvut (milj. euroa)                  

Luottokannan jakautuminen              31.12.03 31.12.02
 Kotitaloudet                      2059   1872
 Yritykset                        341   339
 Asuntoyhteisöt                      144   151
 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt            38    22
 Julkisyhteisöt                      15    29
Yhteensä                         2595   2412

Riskisitoumukset                           
 Järjestämättömät luotot                 12,7   12,9
 Nollakorkoiset luotot                  1,1   1,1
 Järjestämättömät/luottokanta sis. sitoumukset (%) 
                             0,5   0,6
Tunnusluvut                              
 Liikevaihto 1)                     167,0  184,9
 Tulos/osake 2)                     0,58   0,36
 Oma pääoma/osake p.a. 3)                5,44   5,03
 Oman pääoman tuotto, % (ROE) 4)             11,1   7,2
 Kulu-tuotto-suhde 5)                  0,73   0,81
 Osakkeiden määrä                  35258050 35258050
 Osakkeiden määrä keskimäärin kauden aikana   
                           35258050 35258050
 Henkilöstön määrä keskimäärin kauden aikana       838   885

1)Korkotuottojen, oman pääoman ehtoisista sijoituksista saatavien 
 tuottojen, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan 
 nettotuloksen sekä muiden tuottojen yhteenlaskettu määrä       
2)Liiketoiminnan tulos vähennettynä vähemmistön osuudella tilikauden 
 voitosta jaettuna osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä vuoden 
 aikana                                
3)Oman pääoman ja varausten yhteenlaskettu määrä jaettuna osakkeiden 
 lukumäärällä vuoden lopussa                      
4)Liiketoiminnan tulos vähennettynä veroilla jaettuna vähemmistön 
 osuudella tilikauden alun ja lopun keskiarvoisella oman pääoman, 
 vähemmistön osuuden ja vapaaehtoisten varausten yhteenlasketulla 
 määrällä                               
5)Palkkiokulujen, hallintokulujen, poistojen ja liiketoiminnan 
 muiden kulujen yhteenlaskettu määrä jaettuna rahoituskatteen, oman 
 pääoman ehtoisista sijoituksista saatavien tuottojen, 
 palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuloksen 
 sekä muiden tuottojen yhteenlasketulla määrällä            

Vakavaraisuus                    31.12.03 31.12.02

 Ensisijainen oma pääoma                 183   168
 Toissijainen oma pääoma                  77    75
 Markkinariskien kattamiseksi vaadittava pääoma       -    -

 Omat varat                        260   243
 Riskipainotetut sitoumukset               1873   1860
 Vakavaraisuus, %                    13,9   13,1
 Ensisijaisen oman pääoman osuus, %            9,7   9,0

 Ensisijaiseen omaan pääomaan sisältyvät sekä laskentakauden voitto 
 että hallituksen ehdotuksen mukainen osinkoa varten tehty vähennys.   

Tilikaudelta ei ole vielä tehty tilintarkastuskertomusta.

Helsingissä 12. helmikuuta 2004

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ 

Hallitus