Aktia Säästöpankki Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006

Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 22.8.2006 klo 10.00

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006

Aktian operatiivinen tulos parani yli 10 %

Kannattavuus

Tammi-kesäkuun liikevoitto nousi 20,9 prosenttia 25,8 (21,4) miljoonaan euroon.
Kertaluonteisista eristä puhdistettu operatiivinen tulos parani yli 10 prosenttia
23,7 miljoonaan euroon.
Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 15,6 prosenttiin (14,9 %).
Tulos/osake parani 20,7 prosenttia 0,55 (0,45) euroon.

Kausi lyhyesti

Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 18,0 prosenttia 1 568
(1 329) miljoonaan euroon ja Aktia Yksityispankin hallinnoimat varat 29,0
prosenttia 734 miljoonaan euroon.
Kotitalouksien säästäminen (ottolainaus + rahastopääoma) kasvoi 12,1 prosenttia
2 659 (2 372) miljoonaan euroon.
Luottokanta kasvoi 13,1 prosenttia 3 472 (3 069) miljoonaan euroon.
Aktian kiinteistönvälitystoiminta laajeni Länsi-Uudellemaalle, kun Tammisaareen,
Karjaalle ja Pohjaan perustettiin toimistot vuoden toisella neljänneksellä.
Vuoden 2005 lopussa aloitettu kiinteistönvälitys on kehittynyt hyvin, ja
myyntikohteiden yhteenlaskettu määrä oli kesäkuun lopussa yli 300.
Maksukorttien yhteenlaskettu määrä nousi 8,8 prosenttia, ja luotollisten
maksukorttien osuus yli kaksinkertaistui.
Aktia tarjosi ensimmäisenä pankkina Suomessa asiakkailleen mahdollisuuden valita
itse maksukorttinsa kuvan. Asiakas voi suunnitella yksilöllisen kortin omista
digikuvistaan tai pankin kuvagallerioiden kuvista.

Tunnusluvut tilikauden lopussa
                30.6.06 31.3.06 31.12.0 30.9.05 30.6.05 
                        5            
 Tulos/osake, euroa      0,55  0,26   1,05  0,72  0,45  
 Oma pääoma/osake, euroa    6,9   7,0   6,9   6,6   6,3   
 Oman pääoman tuotto (ROE), % 15,6  15,0   16,3  15,6  14,9  
 Kulu-tuottosuhde       0,63  0,63   0,57  0,62  0,64  
 Ottolainaus yleisöltä, milj. 2 414  2 371  2 309  2 268  2 264  
 euroa                                 
 Antolainaus yleisölle, milj. 3 472  3 344  3 250  3 150  3 069  
 euroa                                 
 Rahastopääoma, milj. euroa  1 113  1 136  971   965   876   
 Vakavaraisuusaste, %     14,6  14,6   15,1  14,7  14,5  
 Ensisijaisten omien varojen  9,8   9,7   9,8   9,6   9,4   
 suhde, %                                
 Riskipainotetut sitoumukset  2 471  2 400  2 286  2 249  2 212  
 Henkilöstö          743   719   683   672   676   
 (kokopäiväresurssit)                          

Tuloskehitys neljännesvuosittain
 (milj. euroa)         2/2006 1/2006  4/2005 3/2005 2/2005 
 Korkokate           20,8  20,6   20,3  20,0  20,2  
 Osinkotuotot         1,2   0,0   0,0   0,0   0,2   
 Palkkiotuotot         12,1  11,5   10,2  9,4   10,4  
 Palkkiokulut         -2,1  -1,8   -1,7  -1,5  -1,5  
 Arvopaperikaupan ja      0,3   0,4   0,4   0,4   0,4   
 valuuttatoiminnan nettotuotot                     
 Myytävissä olevien      0,5   0,3   -1,6  0,0   0,0   
 rahoitusvarojen nettotuotot                      
 Sijoituskiinteistöjen     -0,2  0,7   0,5   0,4   0,5   
 nettotuotot                              
 Liiketoiminnan muut tuotot  2,5   0,5   15,1  0,3   0,3   
 Tuotot yhteensä        35,1  32,3   43,2  29,0  30,6  
 Henkilöstökulut        -11,2  -10,0  -11,0  -8,4  -9,9  
 Muut hallintokulut      -6,6  -6,4   -6,4  -4,8  -5,7  
 Poistot ja arvonalennukset  -0,9  -1,1   -1,0  -1,0  -1,0  
 Liiketoiminnan muut kulut   -3,5  -2,7   -2,4  -2,4  -2,5  
 Kulut yhteensä        -22,2  -20,3  -20,7  -16,6  -19,1  
 Arvonalentumistappiot     -0,1  0,5   -0,9  -0,1  -0,2  
 luotoista                               
 Toimialakohtaiset       -    -    -6,5  -    -1,0  
 luottotappiovaraukset                         
 Osuus osakkuusyritysten    0,3   0,3   0,0   0,3   0,3   
 tuloksesta                               
 Liikevoitto          13,1  12,8   15,1  12,7  10,7  
                                    

Tulos

Konsernin liikevoitto nousi ensimmäisen puolivuotis-kauden aikana 4,4 miljoonaa
euroa (+20,9 %) 25,8 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Tulosparannus johtuu ensisijaisesti selvästi kasvaneista
palkkiotuotoista, parantuneesta korkokatteesta sekä muista kertaluonteisista
liiketoiminnan tuotoista.

Luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Nettovaikutus oli 0,3 miljoonaa euroa
positiivinen.

Katsauskauden voitto lisääntyi 20,7 prosenttia 19,3 miljoonaan euroon, mikä
vastaa 0,55 euroa osakkeelta ja 15,6 prosentin oman pääoman tuottoa.

Tuotot

Tuotot yhteensä lisääntyivät 12,1 prosenttia 67,4 (60,1) miljoonaan euroon.

Korkokate parani katsauskaudella 2,0 miljoonaa euroa (+5,2 %) 41,4 miljoonaan
euroon. Parannus johtui liiketoiminnan kasvaneista volyymeistä ja
likviditeettisalkun tuotosta. Anto- ja ottolainauksen kasvu korvasi alhaisemmat
asiakasmarginaalit. Taseensuojaustoimenpiteiden vaikutus korkokatteeseen oli
vuoden ensimmäisellä puoliskolla 3,1 (4,0) miljoonaa euroa.

Palkkiotuotot nousivat 24,5 prosenttia 23,6 (19,0) miljoonaan euroon lähinnä
korkeampien rahasto-, varain-hoito- ja vakuutuspalkkioiden ansiosta. Maksukortti-
palkkiot nousivat 21,2 prosenttia. Tuoreen kiinteistön-välitystoiminnan
palkkiotuotot olivat noin 1 miljoona euroa.

Meneillään olevat rakennustyöt Kiinteistö Oyj Mannerheimintie 14:n liittämiseksi
Forumin kauppakeskukseen ovat rasittaneet sekä sijoituskiinteistöjen
nettotuottoja että liiketoiminnan muita kuluja.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 3,0 (0,9) miljoonaa euroa lähinnä
osakemyynteihin liittyvien kertaluonteisten erien ansiosta. Aktia myi 2,3
prosenttia Oy Samlink Ab:n ja 10 prosenttia Aktia Hypoteekkipankin
omistuksestaan.

Kulut

Konsernin tammi-kesäkuun kulut yhteensä nousivat 10,6 prosenttia 42,4 miljoonaan
euroon.

Henkilöstökulut lisääntyivät 9,0 prosenttia 21,1 miljoonaan euroon, josta n. 5
prosenttiyksikköä johtui tavallisista sopimusehtoisista palkankorotuksista ja
korkeammista tuloksen perusteella maksettavista korvauksista. Loput, noin 4
prosenttiyksikköä, aiheutuivat lähinnä kiinteistönvälitystoimintaan ja
varainhoitoon tehdyistä panostuksista.

Muut hallintokulut nousivat 13,1 prosenttia 13,0 miljoonaan euroon. Suurimmat
kustannuslisäykset liittyivät kiinteistönvälitystoimintaan sekä markkinointiin ja
muihin Aktian juhlavuoden aiheuttamiin kustannuksiin.

Liiketoiminnan muut kulut nousivat 0,9 miljoonaa euroa 6,3 miljoonaan euroon.
Suurin osa kustannusten noususta liittyy meneillään oleviin rakennustöihin.

Kulu-tuottosuhde oli 0,63 (0,64), eli se pysyi samalla tasolla kuin vuotta
aiemmin.

Liiketoiminnan volyymi

Huolimatta osakemarkkinoiden alavireisyydestä jakson loppupuolella liiketoiminta
jatkoi kasvuaan sekä rahastosäästämisen että varainhoidon osalta.

Rahastosäästäminen lisääntyi 27,1 prosenttia 1 113 miljoonaan euroon, ja
ottolainaus yleisöltä kasvoi 6,6 prosenttia 2 414 miljoonaan euroon. Säästäminen
yhteensä (ottolainaus + rahastopääoma) kasvoi 12,3 prosenttia 3 527 miljoonaan
euroon.

Kotitalouksien säästäminen (ottolainaus + rahastopääoma) kasvoi 12,1 prosenttia 2
659 miljoonaan euroon. Kotitalouksien rahastosäästäminen lisääntyi 31,0
prosenttia 751 miljoonaan euroon, ja kotitalouksien talletukset kasvoivat 6,0
prosenttia 1 907 miljoonaan euroon.

Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana Aktian uusia joukkovelkakirjalainoja myytiin
yleisölle ja instituutioille 47,5 miljoonalla eurolla. Vuositasolla uusmyynti oli
76,9 miljoonaa euroa.

Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 18,0 prosenttia 1 568
miljoonaan euroon, ja Aktia Yksityispankin varainhallinnan volyymi nousi 29,0
prosenttia 734 miljoonaan euroon.

Konsernin antolainaus yhteensä kasvoi 13,1 prosenttia 3 472 miljoonaan euroon.
Luotonanto kotitalouksille oli 2 830 miljoonaa euroa (+13,9 %). Suurin osa
kasvusta selittyy asuntoluottojen korkealla kysynnällä. Asuntolainakanta kasvoi
15,6 prosenttia 2 395 miljoonaan euroon, josta 948 miljoonaa euroa oli hypoteekki-
lainoja. Hypoteekkilainakannan kasvu oli 349 miljoonaa euroa.
Hypoteekkilainakannasta 164 miljoonaa euroa oli paikallisosuuspankkien ja muiden
säästöpankkien välittämiä lainoja, jotka lisäsivät kotitalouksien luottoja 5,5
prosenttiyksiköllä ja asuntoluottoja 6,7 prosenttiyksikölle.

Luotonanto yrityksille oli 371 miljoonaa euroa.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Kesäkuun 30. päivänä 2006 konsernin taseen loppu-summa oli 5 098 miljoonaa euroa,
684 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa lukua korkeampi. Nousu oli seurausta
antolainauksen kasvusta ja parantuneesta likviditeetistä. Kasvu rahoitettiin
pitkäaikaisilla joukko-velkakirjalainaemissioilla ja ottolainauksella.
Liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirja- ja debentuurilainoja oli yhteensä 1 068
miljoonaa euroa, jossa nousua edellisvuodesta 310 miljoonaa euroa.

Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät 149 miljoonaa euroa 470 miljoonaan
euroon. Lisäys johtui lähinnä paikallispankkien kasvaneista luottolimiiteistä.

Riskiasema

Luottoriskit

Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi vuoden ensimmäisen puoliskon
aikana. Kotitalouksien osuus oli edelleen yli 81 prosenttia ja yritysrahoituksen
noin 11 prosenttia. Koko luottokannasta asuntolainoja oli 69 prosenttia.

Järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat pienenivät 2,0 miljoonaa euroa
10,9 miljoonaan euroon. Niiden suhteellinen osuus koko luottokannasta taseen
ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien laski 0,4 prosentista 0,3
prosenttiin.

Konsernin luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Aikaisempina vuosina tehtyjen
luottotappioiden palautuksia kirjattiin katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa ja
uusia luottotappioita 0,3 miljoonaa euroa. Luottotappioiden ja palautusten
nettovaikutus oli näin ollen 0,3 miljoonaa euroa positiivinen.

Toimialakohtaisten luottotappiovarausten lisäämiseen ei ollut tarvetta
ensimmäisen puolivuotiskauden aikana, koska nämä olivat jakson lopussa edelleen
tavoitetasollaan 0,5 prosentissa (13,7 milj. euroa) emopankin luottokannasta.

Korkoriskit

Korkoriskit muodostuvat sekä rakenteellisista että hintariskeistä. Rakenteellinen
korkoriski syntyy, kun saatavien ja velkojen korkosidonnaisuudet eroavat
toisistaan. Korkokatteen vaihtelun pienentämiseksi rakenteellista korkoriskiä
rajoitetaan ensisijaisesti suojaavien johdannaissopimusten avulla.

Korkovaihtelut vaikuttavat myös konsernin likviditeettisalkun (hintariski)
markkina-arvoon. Näiden myynti-tarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen
markkina-arvo kirjataan omaan pääomaan kuuluvaan käyvän arvon rahastoon omiin
varoihin sekä laskennallisiin veroihin.

Kesäkuun lopussa suojaavien korkosidonnaisten johdannaissopimusten nimellisarvo
oli 4 616 miljoonaa euroa (+5,7 %), josta 2 381 miljoonaa euroa oli korko-
termiinejä ja koronvaihtosopimuksia ja 2 235 miljoonaa euroa korko-optioita.

Muut johdannaissopimukset

Muiden johdannaissopimusten nimellisarvo oli 867 miljoonaa euroa, josta 769
miljoonaa euroa oli välitettyihin ja strukturoituihin tuotteisiin liittyviä
korkosidonnaisia johdannaissopimuksia. Kaikki osakesidonnaiset johdannais-
sopimukset, 98 miljoonaa euroa, koskevat strukturoituja tuotteita.

Vakavaraisuus

Kesäkuun 30. päivänä 2006 konsernin omat varat olivat 361 miljoonaa euroa, josta
242 miljoonaa euroa oli ensisijaisia omia varoja. Ensisijaisiin omiin varoihin
sisältyy katsauskauden voitto vähennettynä yhtiökokouksessa päätetyllä vuoden
2005 osingolla sekä viime vuoden osinkotasoa vastaavalla laskennallisella
osingolla katsauskaudelta.

Konsernin riskipainotetut sitoumukset nousivat 11,7 prosenttia 2 471 miljoonaan
euroon. Vakavaraisuusaste oli 14,6 prosenttia ja ensisijaisten omien varojen
suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin 9,8 prosenttia.

Henkilöstö

Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstö oli kesäkuun lopussa 743,
eli 67 resurssia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kiinteistönvälitystoiminnan
palveluksessa oli kesäkuun lopussa 37 henkilöä. Kokopäivä-resursseja oli jakson
aikana keskimäärin 697 (673).

Luottoluokitus

Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Servicen arvio Aktian
luottokelpoisuudesta on A3 pitkäaikaiselle varainhankinnalle, P-2 lyhytaikaiselle
varainhankinnalle ja C taloudelliselle vahvuudelle, kaikki vakain näkymin.

Tytäryhtiönsä Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta Aktia on laskenut liikkeeseen
pitkäaikaisia vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja, jotka ovat saaneet Moody's
Investors Serviceltä korkean Aa2-luottoluokituksen.

Muut tapahtumat

Huhtikuun alussa Aktia myi 10 prosenttia Aktia Hypoteekkipankin osakkeista
paikallisosuuspankeille. Aktia on 70 prosentin omistuksellaan edelleen Hypoteekki-
pankin suurin omistaja.

Huhtikuun alussa Aktia myi lisäksi 2,3 prosenttia tieto-tekniikkayhtiö Oy Samlink
Ab:n osakkeistaan Handelsbankenille, joka samalla teki sopimuksen Samlinkin
pankkijärjestelmän käyttöönotosta. Laajentunut omistuspohja ja Samlinkin uusi
asiakassuhde merkitsevät mittakaavaetuja Aktialle. Aktian omistusosuus Oy Samlink
Ab:sta on tämän jälkeen 25,9 prosenttia.

Aktia Rahastoyhtiö Oy toi toukokuussa markkinoille sijoitusrahasto Aktia
Nordicin. Uusi rahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvo-osakkeisiin
Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen markkinoilla.

Pääomasijoitusyhtiö Unicus Oy, jonka omistavat Aktia, eQ ja yhtiön operatiivinen
johto, teki kesäkuun alussa ensimmäisen sijoituksensa hoivayhtiö Oy Esperi
Ab:hen. Unicuksen hallinnoiman sijoittajaryhmän lisäksi Esperin merkittävinä
omistajina jatkavat Suomen Punainen Risti ja yhtiön operatiivinen johto.

Viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen erosi Aktia Säästöpankki Oyj:n
hallituksesta 1.7.2006 Fortum-konsernissa saamiensa uusien tehtävien vuoksi.

Tapahtumia katsauskauden jälkeen

Elokuun lopussa julkistettiin päätös avata tulevana syksynä pankkikonttori ja
aloittaa kiinteistönvälitys Kemiönsaarella.

Näkymät

Operatiivisen liikevoiton odotetaan nousevan jonkin verran viime vuoden tasosta.

Tuloslaskelma
 (milj. euroa)                   Konserni       
                      1-6/2006 1-6/2005  1-12/2005 
                                     
  Korkotuotot               80,4   65,4    134,1   
  Korkokulut               39,0   26,0    54,4    
 Korkokate                 41,4   39,4    79,7    
  Tuotot oman pääoman ehtoisista     1,2   1,2    1,2    
  sijoituksista                             
  Palkkiotuotot              23,6   19,0    38,6    
  Palkkiokulut              -3,9   -2,8    -6,0    
  Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan  0,7   0,7    1,4    
  nettotuotot                              
  Myytävissä olevien rahoitusvarojen   0,8   0,6    -1,0    
  nettotuotot                              
  Sijoituskiinteistöjen nettotuotot    0,4   1,2    2,1    
  Liiketoiminnan muut tuotot       3,0   0,9    16,3    
  Muut tuotot yhteensä          25,9   20,7    52,6    
 Tuotot yhteensä              67,4   60,1    132,3   
  Henkilöstökulut             21,1   19,4    38,8    
  Muut hallintokulut           13,0   11,5    22,7    
  Poistot ja arvonalentumiset       2,0   2,1    4,1    
  aineellisista ja aineettomista                     
  hyödykkeistä                              
  Liiketoiminnan muut kulut        6,3   5,4    10,1    
 Kulut yhteensä              42,4   38,4    75,7    
 Tulos ennen arvonalentumisia       24,9   21,7    56,6    
  Toimialakohtaiset luottotappiovaraukset -    -1,0    -7,5    
  Arvonalentumistappiot luotoista ja   0,3   0,0    -1,0    
  muista saamisista                           
  Muiden rahoitusvarojen         -    -     -     
  arvonalentumistappiot                         
  Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   0,6   0,7    1,0    
 Liikevoitto                25,8   21,4    49,1    
  Tilinpäätössiirrot           -    -     -     
  Tilikauden ja edellisten tilikausien  -4,3   -3,4    -9,5    
  verot                                 
  Laskennallisen verovelan muutos     -2,0   -1,8    -2,3    
  Vähemmistön osuus tilikauden      -0,3   -0,1    -0,3    
  voitosta/tappiosta                           
 Katsauskauden voitto           9,3   19,3    16,0    

Tase
                           Konserni       
 (milj. euroa)           Liite 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 
                                      
 Vastaavaa                                 
  Käteiset varat             352,4   245,3   283,7   
  Keskuspankkirahoitukseen     1)   982,1   819,1   714,7   
  oikeuttavat saamistodistukset                      
  Saamiset luottolaitoksilta       48,9    31,8    23,7    
  Saamiset yleisöltä ja          3 472,4  3 069,6  3 249,5  
  julkisyhteisöiltä                            
  Saamistodistukset        2)   72,3    53,5    66,3    
  Osakkeet ja osuudet       3)   28,6    23,5    29,3    
  Osakkeet ja osuudet           2,4    2,8    2,7    
  omistusyhteysyrityksissä                         
  Osakkeet ja osuudet samaan       0,1    -     -     
  konserniin kuuluvissa                          
  yrityksissä                               
  Johdannaissopimukset          5,8    4,7    4,0    
  Aineettomat hyödykkeet         2,6    3,2    2,7    
  Aineelliset hyödykkeet         94,3    97,8    95,6    
  Muut varat               6,2    36,0    54,2    
  Siirtosaamiset ja maksetut       30,1    27,2    27,0    
  ennakot                                 
 Vastaavaa yhteensä            5 098,1  4 414,5  4 553,5  
                                      
 Vastattavaa                                
 Vieras pääoma                               
  Velat luottolaitoksille         869,2   774,6   851,0   
  Ottolainaus yleisöltä          2 414,2  2 263,9  2 308,6  
  Muut velat yleisölle ja         199,6   45,9    30,2    
  julkisyhteisöille                            
  Yleiseen liikkeeseen lasketut      1 037,0  799,5   786,3   
  velkakirjat                               
  Johdannaissopimukset ja muut      3,1    4,7    4,0    
  kaupankäyntitarkoituksessa                        
  pidettävät velat                             
  Muut velat               70,4    92,4    106,9   
  Pakolliset varaukset          1,4    0,9    1,8    
  Siirtovelat ja saadut ennakot      32,3    25,8    24,3    
  Velat, joilla on huonompi        193,5   155,6   163,3   
  etuoikeus kuin muilla veloilla                      
  Laskennalliset verovelat     4)   26,2    27,4    27,7    
                      4 846,8  4 190,8  4 304,0  
 Oma pääoma                                 
  Osakepääoma               70,6    70,6    70,6    
  Ylikurssirahasto            1,9    1,9    1,9    
  Vararahasto               8,1    8,1    8,1    
  Käyvän arvon rahasto       5)   -2,2    8,6    7,7    
  Edellisten tilikausien voitto      144,2   117,8   117,8   
  Tilikauden voitto            19,3    16,0    37,0    
  Vähemmistön osuus pääomasta       9,4    0,8    6,3    
                      251,3   223,7   249,5   
 Vastattavaa yhteensä           5 098,1  4 414,5  4 553,5  

 Taseen ulkopuoliset sitoumukset           Konserni       
 (milj. euroa)               30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 
  Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi                   
  annetut sitoumukset                           
   Takaukset               43,0   44,8    43,2    
   Muut kolmannen hyväksi annetut    27,2   24,3    25,8    
  sitoumukset                               
  Kolmannen hyväksi annetut                        
  peruuttamattomat sitoumukset                       
   Käyttämättömät luottojärjestelyt   351,7   201,4   269,4   
   Muut peruuttamattomat sitoumukset   47,6   50,1    41,1    
 Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä  469,6   320,6   379,5   
                                      
                                      
 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä                  
 sektoreittain                               
 (milj. euroa)                    Konserni       
                      30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 
  Kotitaloudet               2 830   2 485   2 631   
  Yritykset                371    381    340    
  Asuntoyhteisöt              221    150    227    
  Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt   39    43     41     
  Julkisyhteisöt              11    10     11     
  Yhteensä                 3 472   3 069   3 250   
                                      
  Riskisitoumukset                             
  (milj. euroa)                   Konserni       
                      30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 
  Järjestämättömät saamiset        10,8   12,7    9,9    
  Nollakorkoiset luotot          0,1    0,2    0,2    
  Yhteensä                 10,9   12,9    10,1    
                                      
  Järjestämättömät/luottokanta sis.    0,3    0,4    0,3    
  takausvastuut, %                             
                                      
  Vakavaraisuus                              
  (milj. euroa)                   Konserni       
                      30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 
  Ensisijaiset omat varat         242    208    225    
  Toissijaiset omat varat         119    112    120    
  Markkinariskien kattamiseksi vaadittava -     -     -     
  pääoma                                  
  Omat varat                361    320    345    
                                      
  Riskipainotetut sitoumukset       2 471   2 212   2 286   
                                      
  Vakavaraisuusaste, %           14,6   14,5    15,1    
  Ensisijaisten omien varojen suhde, %   9,8    9,4    9,8    

 Johdannaissopimuks Konserni 30.6.2006            
 et                              
 (milj. euroa)  Suojaustarkoit Muut      Käypä arvo   
         uksessa tehdyt                
         sitoumukset                 
 Korkojohdannais 4 615,9    768,8     -0,3      
 et                              
         1 555,0    155,0     -2,5      
 Korkotermiinit                        
  Koronvaihto- 825,5     98,4      3,8      
 sopimukset                          
  Korko-optiot 2 235,4    515,4     -1,6      
    Ostetut  1 249,4    246,0     1,6      
    Asetetut 986,0     269,4     -3,2      
 Valuuttajohdannais 22,6    0,0      -0,1      
 et                              
          22,6    0,0      -0,1      
 Valuuttatermiinit                      
 Osakejohdannais 98,3      98,3      0,0      
 et                              
  Osakeoptiot  98,3      98,3      0,0      
    Ostetut  98,3      0,0      6,5      
    Asetetut 0,0      98,3      -6,5      
                               
 Johdannaissopimuks Konserni 30.6.2005            
 et                              
 (milj. euroa)  Suojaustarkoit Muut      Käypä arvo   
         uksessa tehdyt                
         sitoumukset                 
 Korkojohdannais 4 367,0    294,1     22,0      
 et                              
         1 760,0    10,0      3,7      
 Korkotermiinit                        
  Koronvaihto- 451,6     8,7      11,6      
 sopimukset                          
  Korko-optiot 2 155,4    275,4     6,7      
    Ostetut  1 089,4    126,0     13,4      
    Asetetut 1 066,0    149,4     -6,7      
 Valuuttajohdannais 53,9    0,0      1,1      
 et                              
          53,9    0,0      1,1      
 Valuuttatermiinit                      
 Osakejohdannais 100,5     100,5     0,0      
 et                              
  Osakeoptiot  100,5     100,5     0,0      
    Ostetut  100,5     0,0      6,2      
    Asetetut 0,0      100,5     -6,2      
                               
 Johdannaissopimuks Konserni 31.12.2005            
 et                              
 (milj. euroa)  Suojaustarkoit Muut      Käypä arvo   
         uksessa tehdyt                
         sitoumukset                 
 Korkojohdannais 4 007,8    526,1     7,7      
 et                              
         1 394,0    244,0     -0,6      
 Korkotermiinit                        
  Koronvaihto- 458,4     6,7      7,7      
 sopimukset                          
  Korko-optiot 2 155,4    275,4     0,7      
    Ostetut  1 089,4    126,0     7,2      
    Asetetut 1 066,0    149,4     -6,5      
 Valuuttajohdannaiset 26,8   0,0      0,1      
  Valuuttatermiinit 26,8   0,0      0,1      
 Osakejohdannais 88,5      88,5      0,0      
 et                              
  Osakeoptiot  88,5      88,5      0,0      
    Ostetut  88,5      0,0      8,7      
    Asetetut 0,0      88,5      -8,7      

Tunnuslukujen laskentaperusteet
 Tulos/osake, euroa                            
 Liiketoiminnan tulos verojen jälkeen +/- vähemmistön osuus tilikauden   
 tuloksesta                                
 Osakkeiden emissiokorjattu määrä tilikauden aikana keskimäärin      
 Oma pääoma/osake, euroa                          
 Oma pääoma ja varaukset - vähemmistön osuus  x 100            
 Osakkeiden määrä tilikauden lopussa                    
 Oman pääoman tuotto (ROE), %                       
 Liikevoitto - verot (vuositasolla)  x 100                
 Oma pääoma keskimäärin                          
 Kulu-tuottosuhde                             
 Hallintokulut + poistot ja arvonalennukset + liiketoiminnan muut kulut  
 x 100                                   
 Korkokate + nettomääräiset palkkiotuotot + tuotot oman pääoman ehtoi-   
 sista sijoituksista + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot  
 + myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + liiketoiminnan muut  
 tuotot                                  
 Riskipainotetut sitoumukset                        
 Taseeseen merkittyjen varojen ja taseen ulkopuolisten sitoumusten     
 yhteenlaskettu määrä arvostettuna ja riskipainotettuna          
 Rahoitustarkastuksen määräyksen 106.7 mukaisesti.             
 Vakavaraisuusaste, %                           
 Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat)  x 100  
 Riskipainotetut sitoumukset                        
                                      
 Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen määräyksen 106.6 mukaisesti.  
 Ensisijaisten omien varojen suhde, %                   
 Ensisijaiset omat varat         x 100               
 Riskipainotetut sitoumukset                        

Vuoden 2006 taseen liitetiedot
 1) Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat      Konserni       
   saamistodistukset                           
                     30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 
   Kaupankäyntitarkoituksessa      0,0    0,0    0,0    
   pidettävät                              
   Myytävissä olevat          989,5   808,2   710,2   
   - arvostettu käyvän arvon rahastoon -7,4    10,9    4,5    
   ja laskennallisiin veroihin                      
                     982,1   819,1   714,7   
   Pidetään eräpäivään         0,0    0,0    0,0    
   Yhteensä               982,1   819,1   714,7   
                                      
 2) Saamistodistukset                Konserni       
                     30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 
   Kaupankäyntitarkoituksessa      2,0    4,4    6,9    
   pidettävät                              
   Myytävissä olevat          37,1    20,6    25,9    
   - arvostettu käyvän arvon rahastoon -0,3    0,0    0,0    
   ja laskennallisiin veroihin                      
                     36,8    20,6    25,9    
   Pidetään eräpäivään         33,5    28,5    33,5    
   Yhteensä               72,3    53,5    66,3    
                                      
   Osakkeet ja osuudet               Konserni       
 3)                                    
                     30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 
   Kaupankäyntitarkoituksessa      0,0    0,0    0,0    
   pidettävät                              
   Myytävissä olevat          29,1    22,9    23,4    
   - arvostettu käyvän arvon rahastoon -0,6    0,6    5,9    
   ja laskennallisiin veroihin                      
                     28,6    23,5    29,3    
   Yhteensä               28,6    23,5    29,3    
                                      
 4) Laskennalliset verovelat            Konserni       
                     30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 
   Avaava tase             27,7    22,7    22,7    
   Tuloslaskelman kautta tuleva muutos 2,0    1,8    2,3    
   Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat -3,2    2,8    1,2    
   saamistodistukset, jotka on                      
   arvostettu uudelleen käyvän arvon                   
   rahastoon                               
   Saamistodistukset, jotka on     -0,1    0,0    0,0    
   arvostettu uudelleen käyvän arvon                   
   rahastoon                               
   Osakkeet ja osuudet, jotka on    -0,2    0,1    1,5    
   arvostettu uudelleen käyvän arvon                   
   rahastoon                               
   Päättävä tase            26,2    27,4    27,7    
                                      
 5) Käyvän arvon rahasto                          
   Rahastoon kirjataan rahoitusomaisuuden realisoimattomat arvonmuutokset 
                                      
   sekä myytävissä olevat osakkeet ja osuudet.              
                           Konserni       
                     30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005 
   Avaava tase             7,7    0,0    0,0    
   Uudelleen arvostetut         -9,3    8,1    3,3    
   keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat                 
   saamistodistukset                           
   Uudelleen arvostetut         -0,2    0,0    0,0    
   saamistodistukset                           
   Uudelleen arvostetut osakkeet ja   -0,4    0,5    4,4    
   osuudet                                
   Päättävä tase            -2,2    8,6    7,7    

Helsingissä 22.8.2006

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Hallitus

Tilintarkastuskertomus

Olemme suorittaneet Aktia Säästöpankki Oyj:n osa-vuosikatsauksen 31.6.2006
yleisluonteisen tarkastuksen. Mielestämme osavuosikatsaus on laadittu voimassa
ole-vien säännösten mukaisesti. Konsernin liikevoitto ajalta 1.1.-31.6.2006 on
25,8 miljoonaa euroa.

Helsingissä 22. elokuuta 2006

PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö

Jan Holmberg, KHT