AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

Aktia Säästöpankki Oyj   Pörssitiedote     27.10.2005

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005

Tulos osaketta kohti parani kolmanneksella

Kausi lyhyesti
 . Konsernin liikevoitto parani 22,7 % 34,0 milj. euroon (27,7 milj. euroa tammi-
  syyskuussa 2004)
 . Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 15,6 %:iin (12,8 %)
 . Tulos/osake parani 33,3 % 0,72 (0,54) euroon
 . Tuotot lisääntyivät 5,8 % 87,9 milj. euroon
 . Kulut laskivat 0,7 % 53,7 milj. euroon
 . Kulu-tuotto-suhde parani 0,61:een (0,65)
 . Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastosäästäminen) kasvoi 12,0 %
  2 439 milj. euroon
 . Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 68,4 % 1 440 milj.
  euroon
 . Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 12,9 % 2 560 milj. euroon
 . Hypoteekkilainakanta kasvoi 81,9 % 685 milj. euroon

Tulos

Konsernin liikevoitto nousi raportointikaudella 34,0 miljoonaan euroon. Voitto
kasvoi 6,3 miljoonaa euroa (+22,7 %) edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Tulos parantui ensisijaisesti kasvaneiden palkkiotuottojen,
likviditeettiportfolion kohonneen tuoton ja taseensuojaustoimenpiteiden
myönteisten vaikutusten seurauksena.

Liiketoimintavolyymin kasvu jatkui. Sekä otto- että antolainaus kasvoivat
edellisvuoden vastaavaa jaksoa nopeammin.

Luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Toimialoittain kohdistettuja
luottotappiovarauksia lisättiin jakson aikana 1,0 miljoonaa euroa.

Osuudet omistusyhteysyritysten voitosta lisääntyivät 1,0 miljoonaan euroon.
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
Raportointikauden voitto nousi 25,6 miljoonaan euroon. Tämä merkitsi 6,7
miljoonan euron (+35,4 %) parannusta edellisvuoteen nähden. Konsernin
kannattavuus parani edelleen ja oman pääoman tuotto (ROE) nousi 15,6
(12,8) prosenttiin.

Tuotot

Konsernin tuotot lisääntyivät 4,8 miljoonaa euroa (+5,8 %) 87,9 miljoonaan
euroon.

Huolimatta erityisesti antolainauksen pienentyneistä asiakasmarginaaleista
konsernin korkokate parani 4,5 miljoona euroa (+8,4 %) 58,3 miljoonaan euroon.
Korkokatteen paranemiseen vaikutti volyymin kasvun lisäksi merkittävästi
likviditeettiportfolion pidemmät korkojaksot. Taseensuojaustoimenpiteet
paransivat korkokatetta 6,0 (5,0) miljoonalla eurolla tarkastelujakson aikana.

Oman pääoman ehtoisista sijoituksista saatavien tuottojen väheneminen 0,6
miljoonalla eurolla johtuu yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumisesta
osinkoverotuksen muutosten yhteydessä.

Palkkiotuotot nousivat 1,3 miljoonaa euroa (+5,0 %) 28,4 miljoonaan euroon.
Rahasto-, varainhoito- ja arvopaperivälityspalkkiot lisääntyivät 2,4 miljoonaa
euroa. Maksuvälityspalkkiot laskivat 1,0 miljoonaa euroa. Lasku aiheutuu
siirtymisestä Otto-automaattijärjestelmään, mikä on johtanut lähes yhtä suureen
supistumiseen liiketoiminnan muissa kuluissa.

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot laskivat 1,1 (1,7) miljoonaan
euroon. Viime vuoden tuottoihin sisältyi kertaluonteisia eriä.

Kulut

Konsernin kulut laskivat 0,4 miljoonaa euroa (-0,7 %) 53,7 miljoonaan euroon
verrattuna viime vuoteen.

Henkilöstökulut nousivat 6,8 prosenttia 27,8 (26,0) miljoonaan euroon. Normaalien
työehtosopimusten mukaisten palkankorotusten ohella kulujen nousuun vaikuttivat
erityisesti säästämisen ja sijoittamisen liiketoiminta-alueella tehdyt
panostukset. Kokopäiväresursseiksi laskettuna henkilöstön määrä oli syyskuun
lopussa 672, missä oli 5 resurssin lisäys verrattuna vastaavaan ajankohtaan
vuotta aiemmin.

Muut hallintokulut nousivat 6,2 prosenttia 16,3 (15,4) miljoonaan euroon. Eniten
nousivat markkinointi- ja tietotekniikkakustannukset.

Suunnitelman mukaiset poistot pienenivät edelleen 5,1 miljoonasta eurosta 3,1
miljoonaan euroon. Muutos johtuu ensisijaisesti siitä, että aiempiin
perusparannuksiin kohdistuvat poistot loppuivat vuoden 2004 aikana.

Liiketoiminnan muut kulut laskivat vastaavaan ajankohtaan 2004 verrattuna 1,1
miljoonaa euroa (-13,9 %) 6,5 miljoonaan euroon. Suurin osa kustannussäästöistä
syntyi Otto-automaattijärjestelmään siirtymisen myötä pienentyneistä
vuokrakuluista.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Syyskuun 30. päivänä 2005 konsernin taseen loppusumma oli 4 427 (4 035) miljoonaa
euroa. Nousu on seurausta antolainauksen kasvusta ja parantuneesta
likviditeetistä. Taseen ulkopuolisia sitoumuksia oli 295 (261) miljoonaa euroa.

Säästäminen ja lainaaminen

Liiketoiminnan kasvu jatkui. Sekä rahastosäästäminen että säästäminen yhteensä
kasvoivat nopeammin kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna. Rahastosäästäminen
kasvoi 34,5 prosenttia 965 miljoonaan euroon, ja yleisön talletukset nousivat 6,0
prosenttia 2 268 miljoonaan euroon. Kokonaisuudessaan säästäminen (talletukset +
rahastopääoma) kasvoi 13,2 prosenttia 3 233 miljoonaan euroon.

Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastopääoma) kasvoi 12,0 prosenttia
2 439 miljoonaan euroon. Kotitalouksien rahastosäästäminen lisääntyi 38,6
prosenttia 638 miljoonaan euroon, ja kotitalouksien talletukset kasvoivat 4,8
prosenttia 1 801 miljoonaan euroon.

Tarkastelujaksolla uusia joukkovelkakirjalainoja myytiin yleisölle ja
instituutioille 85,4 miljoonalla eurolla. Viimeisten 12 kuukauden aikana
joukkovelkakirjojen myynti oli 114,5 miljoonaa euroa. Aktia Asset Managementin
hallinnoimat varat lisääntyivät 68,4 prosenttia 1 440 miljoonaan euroon.

Asuntoluottojen kysyntä jatkui vilkkaana. Konsernin antolainaus oli syyskuun
lopussa 3 150 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 339 miljoonaa euroa (+12,1 %).
Suurin osa kasvusta tuli kotitaloussektorilta, jonka luottokanta kasvoi 293
miljoonaa euroa (+12,9 %) 2 560 miljoonaan euroon. Asuntolainakanta lisääntyi
15,7 prosenttia 2 141 miljoonaan euroon, josta 685 miljoonaa euroa oli
hypoteekkilainoja. Hypoteekkilainakannan kasvu oli vuositasolla 308 miljoonaa
euroa (+81,9 %).

Luotonanto yrityksille supistui 8,8 prosenttia 312 miljoonaan euroon.

Luottotappiot ja -riskit

Konsernin luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Raportointikaudella kirjattiin
uusia luottotappiota 0,5 miljoonaa euroa, ja aikaisempina vuosina tehtyjen
luottotappioiden palautuksia kirjattiin vastaavasti 0,4 miljoonaa euroa.
Toimialakohtaisia luottotappiovarauksia lisättiin jakson aikana 1,0 (1,3)
miljoonaa euroa, ja ne olivat jakson lopussa 7,2 (5,5) miljoonaa euroa. Konsernin
järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat pienenivät edellisvuoden 14,9
miljoonasta eurosta 13,4 miljoonaan euroon. Niiden suhteellinen osuus koko
luottokannasta taseen ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien laski 0,4
prosenttiin (0,5 %).

Korkoriskit

Konsernin korkokate reagoi herkästi koronmuutoksiin, koska luotonanto on pääosin
sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin, ja talletukset puolestaan ovat pääosin
kiinteäkorkoisia. Tehdyt johdannaissopimukset on tarkoitettu vähentämään otto- ja
antolainauksen korkosidonnaisuuksien erilaisuudesta johtuvaa korkokatteen
vaihtelua.

Kuten johdannaissopimuksia esittävästä taulukosta käy ilmi,
suojaamistarkoituksessa tehtyjen korkosidonnaisten johdannaissopimusten kohde-
etuuksien arvo oli syyskuun lopussa 4 096 miljoonaa euroa, josta 1 815 miljoonaa
euroa oli korkotermiinejä ja koronvaihtosopimuksia ja 2 281 miljoonaa euroa korko-
optiosopimuksia. Suurin osa korkotermiinien kasvusta aiheutuu lisätystä suojasta
välillä 3 - 12 kuukautta. Korko-optioiden lisääntyminen johtuu toisaalta pidemmän
maturiteetin korkosuojausten lisääntymisestä, toisaalta strukturoitujen ja
välitettävien johdannaistuotteiden kasvun aiheuttamista suojaustoimenpiteistä.

Valuutta- ja osakesidonnaisilla johdannaissopimuksilla suojattujen kohde-
etuuksien arvo oli 143 miljoonaa euroa, josta 51 miljoonaa euroa oli
valuuttatermiinejä ja 92 miljoonaa euroa osakeoptioita.

Vakavaraisuus

Syyskuun 30. päivänä 2005 konsernin omat varat olivat 331 miljoonaa euroa, josta
215 miljoonaa euroa oli ensisijaista omaa pääomaa. Katsauskauden voitto sisältyy
ensisijaiseen omaan pääomaan, jota pienentää viime vuoden osinkotasoa vastaava
laskennallinen osinko katsauskaudelta. Jakson aikana konserni laski liikkeeseen
debentuurilainoja 37 miljoonan euron arvosta. Nämä sisältyvät toissijaiseen omaan
pääomaan, johon kuuluu myös käyvän arvon rahasto. Toissijainen pääoma kasvoi 116
miljoonaan euroon. Konsernin riskipainotetut sitoumukset nousivat 9,8 prosenttia
2 248 miljoonaan euroon. Vakavaraisuus oli 14,7 prosenttia ja ensisijaisen oman
pääoman suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin 9,6 prosenttia.

Henkilöstö

Varsinaisen pankkihenkilöstön määrä kokopäiväisiksi henkilöresursseiksi
muutettuna oli raportointijakson lopussa 672 (667), eli 5 resurssia enemmän kuin
edellisvuonna. Henkilöstöä oli jakson aikana keskimäärin 802 (809).

Luottoluokitus

Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Servicen arvio Aktian
luottokelpoisuudesta on A3 pitkäaikaiselle varainhankinnalle, P-2 lyhytaikaiselle
varainhankinnalle ja C taloudelliselle vahvuudelle, kaikki vakain näkymin.
Tytäryhtiönsä Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta Aktia on laskenut liikkeeseen
pitkäaikaisia vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja, jotka ovat saaneet Moody's
Investors Serviceltä korkean Aa2-luottoluokituksen.

Muut tapahtumat

Föreningssparbanken on strategiansa mukaisesti vähentänyt edelleen omistustaan
Aktia Säästöpankki Oyj:ssä. Syyskuun viimeisenä päivänä 2005 toteutetun 3 000 000
osakkeen myynnin jälkeen sen omistusosuus on 1,1 prosenttia. Ostajina oli
instituutioita, aikaisempia ja nykyisiä omistajia sekä joukko yksityishenkilöitä.
Aktian omistajakunta laajeni jonkin verran ja käsittää nyt 593 osakkeenomistajaa.

Aktia Rahastoyhtiö on tehnyt Hansapankin ja ABN Amron kanssa sopimukset
sijoitusrahastojen välittämisestä. Yhteistyön myötä Aktia Rahastoyhtiöllä on nyt
tarjottavanaan kattava valikoima rahastoja kaikille asiakasryhmille kunkin
riskinottohalun tai toimialaa tai maantieteellistä sijaintia koskevien
toivomusten mukaisesti.

Hansa Investment Fundsin kautta markkinoille tuodaan Baltian rahasto, Venäjän
rahasto ja Itä-Euroopan rahasto, ja ABN Amron kautta tarjotaan
sijoitusmahdollisuuksia Latinalaiseen Amerikkaan, Kiinaan ja Intiaan.

Säästöpankkien vakuusrahasto

Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat säästöpankkien vapaaehtoiseen
vakuusrahastoon. Rahaston tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan
turvaaminen. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit eivät ole yhteisvastuussa
toistensa veloista tai sitoumuksista. Rahasto on velaton ja 30.9.2005 sen varat
olivat 31,0 miljoonaa euroa.

Näkymät vuodelle 2005
Konsernin koko vuoden tuloksen odotetaan ylittävän selvästi vuoden 2004 tason.


               Konsern         Pankki     
 Tuloslaskelma        i                    
 (milj. euroa)  Lii 1-9/05 1-9/04 1-12/04 1-9/05 1-9/04 1-12/04 
         te                          
 Tulos ennen     34,1  29,0  37,7   30,6  27,8  35,7  
 arvonalentumisia                           


 Tase             Konsern          Pankki      
               i                      
 (milj. euroa)   Lii 30.9.0 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12.04 
          te 5                         
 Vieras pääoma                               
              Konserni          Pankki      
 (milj. euroa)   30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12.04 
  Takaukset    40,0   40,1   43,6   40,0   40,1   43,6   
  Muut kolmannen 25,0   22,8   23,7   25,0   22,8   23,7   
  puolesta                               
  annetut                                
  sitoumukset                              
  Käyttämättömät  183,9  171,4  160,4  265,5  178,2  169,7  
  luottojärjestely                           
  t                                   
  Muut      46,1   26,4   32,1   59,9   33,5   40,5   
  peruuttamattoma                            
  t sitoumukset                             
 Taseen      294,9  260,7  259,8  390,4  274,7  277,5  
 ulkopuoliset                              
 sitoumukset                               
 yhteensä                                
                                     
  Johdannaissopimukset                          
              Konserni          Pankki      
          30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12.04 
                                     
  Korkojohdannaise 4 259,6 1 912,6 1 916,0 4 849,5 2 232,8 2 267,7 
  t                                   
          1 360,0 100,0  50,0   1 388,5 100,0  80,0   
  Korkotermiinit                            
   Koronvaihto- 468,8  403,4  456,8  1 030,2 723,6  778,5  
  sopimukset                              
   Korko-optiot 2 430,8 1 409,2 1 409,2 2 430,8 1 409,2 1 409,2 
    Ostetut  1 215,4 704,6  704,6  1 215,4 704,6  704,6  
    Asetetut  1 215,4 704,6  704,6  1 215,4 704,6  704,6  
  Valuuttajohdann 50,6   55,7   59,7   50,6   55,7   59,7   
  aiset                                 
   Valuutta-   50,6   55,7   59,7   50,6   55,7   59,7   
  termiinit                               
  Osakejohdannaise 183,8  154,8  170,6  183,8  154,8  170,6  
  t                                   
   Osakeoptiot  183,8  154,8  170,6  183,8  154,8  170,6  
    Ostetut  91,9   77,4   85,3   91,9   77,4   85,3   
    Asetetut  91,9   77,4   85,3   91,9   77,4   85,3   
                                     
  Johdannaissopimusten luottovasta-arvo                  
   Korkojohdan- 29,5   17,5   19,0   43,2   24,6   27,3   
  naiset                                
   Valuutta-   0,8   0,2   -0,5   0,8   0,2   -0,5   
  johdannaiset                             
   Osakejohdan- 15,5   9,8   11,2   15,5   9,8   11,2   
  naiset                                
 Johdannaissopimuk 45,8   27,5   29,7   59,5   34,6   38,0   
 set yhteensä                              
                                     
  Kaikki johdannaissopimukset, lukuun ottamatta 5,0 milj. euron      
  korkotermiinejä, 8,7 milj. euron koronvaihtosopimuksia ja 149,4 milj.  
  euron asetettuja korko-optioita sekä asetettuja osakeoptioita, on tehty 
  suojaamistarkoituksessa.                         

 Tulos neljännesvuosittain      3/2005 2/2005 1/2005 4/2004 3/2004 
  Korkokate             19,6  19,9  18,8  18,8  18,6  
  Tuotot oman pääoman ehtoisista  0,0  0,2  1,0  0,0  0,0  
  sijoituksista                            
  Palkkiotuotot           9,4  10,4  8,5  8,7  8,5  
  Palkkiokulut           -1,5  -1,5  -1,3  -1,8  -1,2  
  Arvopaperikaupan ja        0,4  0,4  0,3  2,0  0,4  
  valuuttatoiminnan nettotuotot                    
  Myytävissä olevien        0,0  0,0  0,6  -   -   
  rahoitusvarojen nettotuotot                     
  Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 0,4  0,5  0,6  0,6  0,5  
  Liiketoiminnan muut tuotot    0,3  0,3  0,6  0,2  0,2  
 Tuotot yhteensä           28,6  30,2  29,1  28,4  27,1  
  Henkilöstökulut          -8,4  -9,9  -9,5  -10,4 -7,7  
  Muut hallintokulut        -4,8  -5,7  -5,8  -5,9  -4,8  
  Poistot ja arvonalentumiset    -1,0  -1,0  -1,1  -1,6  -1,6  
  aineellisista ja aineettomista                    
  hyödykkeistä                             
  Liiketoiminnan muut kulut     -2,0  -2,0  -2,5  -1,9  -2,3  
 Kulut yhteensä           -16,1 -18,6 -18,9 -19,7 -16,4 
                                    
  Arvonalentumiset luotoista ja   -0,1  -1,2  0,2  -0,7  -0,7  
  muista sitoumuksista                         
  Osuus omistusyhteysyritysten   0,3  0,3  0,3  0,1  0,2  
  voitosta                               
 Liikevoitto             12,7  10,7  10,7  8,1  10,2  

 Konsernin tunnusluvut                           
                                      
 (milj. euroa)             30.9.2005  30.9.2004  31.12.2004 
                                      
 Luottokannan jakautuminen                         
  Kotitaloudet            2 560    2 267    2 328    
  Yritykset              312     342     362     
  Asuntoyhteisöt           226     150     151     
  Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 42     38     39     
  Julkisyhteisöt           10     13     12     
 Yhteensä               3 150    2 811    2 892    
                                      
 Riskisitoumukset                             
  Järjestämättömät saamiset      13,2    14,0    11,3    
  Nollakorkoiset luotot        0,2     0,9     0,2     
                                      
  Järjestämättömät/luottokanta sis.  0,4     0,5     0,4     
  sitoumukset, %                             
                                      
 Tunnusluvut                                
  Tulos/osake 1)           0,72    0,54    0,63    
  - pl. kertaluonteiset verot 5)   0,72    0,54    0,72    
  Oma pääoma/osake 2)         6,58    5,78    5,87    
  Oman pääoman tuotto, % (ROE) 3)   15,6    12,8    11,2    
  - pl. kertaluonteiset verot 5)   15,6    12,8    12,6    
  Kulu-tuotto-suhde 4)        0,61    0,65    0,66    
                                      
  Osakkeiden määrä          35 298 050 35 258 050 35 298 050 
  Osakkeiden määrä keskimäärin kauden 35 298 050 35 258 050 35 278 050 
  aikana                                 
  Henkilöstön määrä keskimäärin    802     809     803     
  kauden aikana                              
                                      
 1) Liikevoitto verojen jälkeen vähennettynä vähemmistön osuudella     
  katsauskauden tuloksesta jaettuna osakkeiden keskimääräisellä     
  lukumäärällä vuoden aikana.                      
 2) Oma pääoma vähennettynä vähemmistön osuudella jaettuna osakkeiden   
  lukumäärällä vuoden lopussa                      
 3) Liikevoitto verojen jälkeen jaettuna vuoden keskimääräisellä omalla  
  pääomalla ml. vähemmistön osuus (katsauskauden avaavan ja päättävän  
  taseen keskiarvo)                           
 4) Kulut yhteensä jaettuna yhteenlasketuilla tuotoilla.          
 5) Vuoteen 2004 sisältyy laskennallisen verovelan muutosta koskeva    
  kertaluonteinen erä.                          
                                     
 Vakavaraisuus                               
  Ensisijainen oma pääoma    215      197      195     
  Toissijainen oma pääoma                        
  - Käyvän arvon rahasto    8       0       -      
  - Velat, joilla on huonompi 108      98      98      
                                     
  etuoikeus kuin muilla                         
  veloilla                                
  Omat varat          331      295      293     
                                     
  Riskipainotetut sitoumukset  2 248     2 047     2 082    
                                     
  Vakavaraisuus, %       14,7     14,4     14,1     
  Ensisijaisen oman pääoman   9,6      9,6      9,4     
  osuus, %                                

 Aktia-konserni 1.1. -30,9.2005                       
                                      
 Muuttuneet tilinpäätösperiaatteet                     
                                      
  Euroopan unionin asetuksen mukaan jäsenmaiden pörssiyhtiöiden tulee   
  soveltaa IFRS-standardeja (International Financial Reporting Standards) 
  vuodesta 2005 alkaen. Aktiassa valmistellaan IFRS:ään siirtymistä vuoden 
  2007 alusta.                               
                                      
  Pankkien tilinpäätöskäytäntöä koskeviin määräyksiin, kuten lakiin    
  luottolaitostoiminnasta, tehdyt muutokset astuivat voimaan 1.1.2005.   
  Uusien määräysten mukaan pankit voivat tehdä tilinpäätöksensä      
  IFRS-standardien mukaisesti. Luottolaitoslain muutos edellyttää     
  rahoitusomaisuuden ilmoittamista todelliseen arvoonsa IFRS-standardeja  
  vastaavalla tavalla, vaikka pankki ei muuten soveltaisikaan       
  IFRS-standardeja. Siirtymävaiheessa vuoteen 2007 saakka Aktia soveltaa  
  IFRS-standardeja vain luottolaitoslain edellyttämässä laajuudessa.    
                                      
  Olennaisin muutos Aktian kannalta tilikaudesta 2005 alkaen koskee    
  myytävissä olevaa rahoitusomaisuutta, joka on kokonaisuudessaan     
  arvostettava markkina-arvoonsa. Aiemmasta poiketen myös realisoimattomat 
  voitot tulee kirjata. Tuloslaskelmaan ei merkitä realisoimattomia    
  voittoja eikä tappioita, vaan ne kirjataan käypään arvoonsa suoraan   
  omaan pääomaan.                             
                                      
  Voimassa olevan lainsäädännön sekä IFRS 1 -siirtymästandardin nojalla on 
  käytetty hyväksi mahdollisuutta esittää rahoitusomaisuutta ja sen    
  arvostusta koskevat vertailuluvut aiemmin sovellettujen         
  tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Jos uusia tilinpäätösperiaatteita  
  olisi noudatettu vuonna 2004, koko vuoden liikevoitto olisi 0,6     
  miljoonaa euroa parempi.                         
                                      
 Vuoden 2005 tuloslaskelman liitetiedot                   
                                      
 1) Korkokate                                
  Aiemmin Rahoituskate, ei sisällöllistä muutosta.            
                                      
 2) Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot            
  Arvopaperikaupan nettotuotot käsittävät 1.1.2005 alkaen         
  realisoimattomat ja realisoidut myyntivoitot ja -tappiot koskien    
  saamistodistuksia sekä kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä osakkeita 
  ja osuuksia. Aiemmin tähän sisältyivät myös realisoidut myyntivoitot ja 
  -tappiot sekä realisoimattomat vaihtuvista vastaavista         
  (saamistodistukset, myyntiin aiotut osakkeet ja osuudet) tappiot.    
  Ei muutoksia koskien valuuttatoiminnan nettotuottoja.          
                                      
 3) Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot             
  Käsittää 1.1.2005 alkaen realisoidut myyntivoitot ja -tappiot koskien  
  saamistodistuksia sekä myytävissä olevia osakkeita ja osuuksia.     
                                      
 4) Sijoituskiinteistöjen nettotuotot                    
  Käsittää tuotot, kulut ja poistot koskien kiinteistöjä sekä muussa kuin 
  omassa käytössä olevien kiinteistöyhteisöjen osakkeita ja osuuksia.   
  Aiemmin erät kirjattiin toisaalta liiketoiminnan muihin tuottoihin,   
  toisaalta liiketoiminnan muihin kuluihin.                
  Poistot sisältyivät aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden      
  poistoihin ja arvonalentumisiin.                    
  Vertailtavauuden saavuttamiseksi vuoden 2004 erät on luokiteltu     
  uudelleen ilman että tämä vaikuttaisi liikevoittoon.          
                                      
                Konserni          Pankki     
           30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12. 
                                  04   
  Liiketoiminnan  3,3   3,6   4,7   2,5   2,5   3,4  
  muut tuotot                              
  Liiketoiminnan  -1,4   -1,4   -1,9   -1,7   -1,6   -2,1  
  muut kulut                              
  Poistot      -0,5   -0,4   -0,6   0,0   0,0   0,0  
  Sijoituskiinteist 1,5   1,8   2,2   0,8   0,9   1,2  
  öjen nettotuotot                           
                                     
 5) Liiketoiminnan muut tuotot                      
                Konserni          Pankki     
           30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12. 
                                  04   
  Liiketoiminnan  1,2   4,5   5,9   1,5   3,9   5,0  
  muut tuotot                              
  - siirretty    -    -3,6   -4,7   -    -2,5   -3,4  
  sijoituskiin-                             
  teistöjen                               
  nettotuottoihin                            
  Yhteensä     1,2   0,9   1,2   1,5   1,3   1,6  
                                     
 6) Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 
                Konserni          Pankki     
           30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12. 
                                  04   
  Poistot ja    3,1   5,5   7,3   2,4   4,6   6,1  
  arvonalentumiset                           
  aineellisista ja                           
  aineettomista                             
  hyödykkeistä                             
  - siirretty    -    -0,4   -0,6   -    0,0   0,0  
  sijoituskiin-                             
  teistöjen                               
  nettotuottoihin                            
  Yhteensä     3,1   5,1   6,7   2,4   4,6   6,1  
                                     
 7) Liiketoiminnan muut kulut                       
                Konserni          Pankki     
           30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12. 
                                  04   
  Liiketoiminnan  6,5   9,0   11,4   7,1   9,8   12,4  
  muut kulut                              
  - siirretty    -    -1,4   -1,9   -    -1,6   -2,1  
  sijoi-                                
  tuskiinteistöjen                           
  nettotuottoihin                            
  Yhteensä     6,5   7,6   9,5   7,1   8,3   10,3  

 Vuoden 2005 taseen liitetiedot                       
                                      
 Yleistä                                  
  Seuraavat tase-erät on luokiteltu uudelleen ja arvioitu         
  markkina-arvoonsa:                            
  - keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset         
  - saamistodistukset                           
  - osakkeet ja osuudet                          
                                      
 8) Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset        
                Konserni          Pankki      
           30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12.0 
                                  4    
   Pidetään     -    0,5   -    -    0,5   -    
   kaupankäyntitark                           
   oituksessa                              
   Pidetään     695,3  595,7  628,8  676,3  581,3  614,9  
   myyntitarkoituks                           
   essa                                 
   - arvostettu   8,3   -    -    7,7   -    -    
   käyvän arvon                             
   rahastoon                               
   laskennalliset                            
   verot pois                              
   lukien                                
           703,6  596,2  628,8  684,0  581,8  614,9  
   Pidetään     -    -    -    -    -    -    
   eräpäivään                              
   Yhteensä     703,6  596,2  628,8  684,0  581,8  614,9  
                                      
 9) Saamistodistukset                           
                Konserni          Pankki      
           30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12.0 
                                  4    
   Pidetään     4,0   7,0   0,0   4,0   7,0   0,0   
   kaupankäyntitark                           
   oituksessa                              
   Pidetään     22,7   54,6   61,6   21,3   53,4   60,5  
   myyntitarkoituks                           
   essa                                 
   - arvostettu käy- 0,1  -    -    -    -    -    
                                     
   vän arvon rahas-                           
   toon laskennal-                           
   liset verot                             
   pois lukien                             
           26,8  61,6   61,6   25,3   60,4   60,5  
   Pidetään     33,5  30,1   25,1   36,8   34,1   28,9  
   eräpäivään                              
   Yhteensä     60,3  91,7   86,7   62,1   94,5   89,4  
                                     
 10) Osakkeet ja osuudet                          
               Konserni          Pankki      
           30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12.0 
                                 4    
   Pidetään     -    -    -    -    -    -    
   kaupankäyntitark                           
   oituksessa                              
   Pidetään     23,4  21,4   22,8   21,9   19,9   21,7  
   myyntitarkoituks                           
   essa                                 
   - arvostettu   2,8   -    -    1,9   -    -    
   käy-                                 
   vän arvon ra-                            
   hastoon lasken-                           
   nalliset verot                            
   pois lukien                             
           26,2  21,4   22,8   23,8   19,9   21,7  
   Yhteensä     26,2  21,4   22,8   23,8   19,9   21,7  
                                     
 11) Johdannaissopimukset                         
   Käsittää johdannaissopimuksista suoritetut maksut, jotka aiemmin   
   sisältyivät muihin varoihin.                     
                Konserni          Pankki      
           30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12.0 
                                  4    
           4,2   6,6   6,8   4,2   6,6   6,8   
                                      
 12) Muut varat                              
   Muut varat vähennettynä johdannaissopimuksilla, jotka esitetään    
   omalla rivillään.                           
                Konserni          Pankki      
           30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12.0 
                                  4    
   Muut varat    44,8   42,8   44,4   44,7   42,2   44,3  
   Johdannais-sopim -4,2   -6,6   -6,8   -4,2   -6,6   -6,8  
   ukset                                 
   Yhteensä     40,6   36,2   37,6   40,5   35,6   37,5  
                                      
 13) Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät  
   velat                                 
   Käsittää johdannaissopimuksista suoritetut maksut, jotka aiemmin   
   sisäl-tyivät muihin velkoihin.                    
                Konserni          Pankki     
           30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12. 
                                  04   
   Johdannais-sopim 4,2   6,6   6,8   4,2   6,6   6,8  
   ukset                                
   Kaupankäynti-tar -    -    -    -    -    -   
   koituksessa                             
   pidettävät muut                           
   velat                                
   Yhteensä     4,2   6,6   6,8   4,2   6,6   6,8  
                                     
 14) Muut velat                              
   Muut velat vähennettynä johdannaissopimuksilla, jotka esitetään    
   omalla rivillään.                           
                Konserni          Pankki     
           30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12. 
                                  04   
   Muut velat    87,3   97,3   98,6   84,0   96,0   97,7  
   Johdannais-sopim -4,2   -6,6   -6,8   -4,2   -6,6   -6,8  
   ukset                                
   Yhteensä     83,1   90,7   91,8   79,8   89,4   90,9  
                                     
 15) Laskennalliset verovelat                       
                Konserni          Pankki     
           30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12. 
                                  04   
   Avaava tase   22,7   15,6   15,6   -    -    -   
   Tuloslaskelman  2,8   3,0   7,1   -    -    -   
   kautta tuleva                            
   muutos                                
   Keskuspankkirahoi 2,1  -    -    2,0   -    -   
   -tukseen                              
   oikeut-tavat                            
   saamistodis-tukse                          
   t, jotka on                             
   arvostettu                             
   uudel-leen käyvän                          
   arvon rahastoon                           
   Saamistodistukset 0,0  -    -    0,0   -    -   
   , jotka on                             
   arvos-tettu                             
   uudelleen käyvän                          
   arvon rahastoon                           
   Osakkeet ja   0,7   -    -    0,5   -    -   
   osuu-det, jotka                           
   on arvostettu                            
   uudelleen käyvän                           
   arvon rahastoon                           
   Päättävä tase  28,3   18,6   22,7   2,5   0,0   0,0  
                                     
 16) Käyvän arvon rahasto                         
   Uusi erä omien varojen alla. Rahastoon kirjataan myyntitarkoituksessa 
   pidettävän rahoitusomaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien      
   realisoimattomat arvonmuutokset.                   
                Konserni          Pankki     
           30.9.05 30.9.04 31.12.04 30.9.05 30.9.04 31.12. 
                                  04   
   Avaava tase   -    -    -    -    -    -   
   Uudelleen    6,2   -    -    5,7   -    -   
   arvos-tetut                             
   keskuspank-kirah                           
   oitukseen                              
   oikeuttavat                             
   saamistodistukse                           
   t                                  
   Uudelleen    0,1   -    -    0,0   -    -   
   arvostetut                              
   saamistodistukse                           
   t                                  
   Uudelleen    2,1   -    -    1,4   -    -   
   arvos-tetut                             
   osakkeet ja                             
   osuudet                               
   Päättävä tase  8,4   -    -    7,1   -    -   


Helsinki 25. lokakuuta 2005

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Hallitus


Tilintarkastuskertomus

Olemme suorittaneet Aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen 30.9.2005
yleisluonteisen tarkastuksen. Mielestämme osavuosikatsaus on laadittu voimassa
olevien säännösten mukaisesti. Konsernin liikevoitto ajalta
1.1. - 30.9.2005 on 34,0 miljoonaa euroa.


Helsingissä 27. lokakuuta 2005

OY JOE SUNDHOLM & CO AB
KHT-yhteisö


Jan Holmberg, KHT