Aktia Säästöpankki Oyj: Tilinpäätös 2005

Aktia Säästöpankki Oyj   Pörssitiedote 16.2.2006   kl. 10.00

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2005

Aktialle ennätystulos 49,1 miljoonaa euroa - parannusta 37 %

Vuosi lyhyesti
 . Konsernin liikevoitto parani 37,1 %, ja oli 49,1 (35,8) miljoonaa euroa
 . Aktia erosi Säästöpankkien vapaaehtoisesta vakuusrahastosta vuoden lopussa,
  mistä syntyi kertaluonteinen 12,9 miljoonan euron tuotto. Samanaikaisesti
  tehtiin 7,5 miljoonaa euroa toimialakohtaisia luottotappiovarauksia, joiden
  yhteismäärä oli tämän jälkeen tavoitetasolla eli 0,5 % (13,7 milj. euroa)
  pankin luottokannasta
 . Kun edellä mainittujen kertaluontoisten erien vaikutus otetaan huomioon,
  konsernin operatiivinen liikevoitto parani 7,9 miljoonaa euroa 43,7 miljoonaan
  euroon (+22,0 %) vuoteen 2004 verrattuna
 . Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 16,3 %:iin (11,2 %)
 . Tulos/osake parani 66,7 %, ja oli 1,05 (0,63) euroa
 . Hallituksen osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle on 0,30 (0,25) euroa/osake.
  Lisäksi ehdotetaan ylimääräistä 0,10 euron juhlaosinkoa eli yhteensä 0,40
  euroa/osake
 . Aktia Rahastoyhtiö kiinnostaa yhä useampia rahastosäästäjiä ja
  yhteistyökumppaneita. Rahastoyhtiö on viime vuosina yltänyt kaikkien
  suomalaisten rahastoyhtiöiden kärkijoukkoon luokituslaitos Morningstarin
  vertailuissa. Niinpä yhtiön yhteenlaskettu rahastopääoma ylittikin tammikuun
  2006 alussa 1 miljardin euron
 . Aktia Hypoteekkipankin yhteistyökumppaniverkosto laajeni marraskuussa 32
  säästöpankilla, jotka samalla ostivat 20 % vähemmistöosuuden Hypoteekkipankista
 . Panostukset korttirahoitusliiketoimintaan aloitettiin syksyn aikana
  perustamalla tytäryhtiö Aktia Kortti & Rahoitus Oy
 . Vuoden lopussa aloitettiin kiinteistönvälitystoiminta, joka synergiaa luovana
  täydentää perinteistä pankkitoimintaa
 . Aktiasta tuli vasta perustetun pääomasijoitusyhtiö Unicus Oy:n
  vähemmistöosakas. Muut omistajat ovat eQ Oyj ja yhtiön toimiva johto.

Tulos

Konsernin liikevoitto nousi 49,1 miljoonaan euroon, missä oli 13,3 miljoonaa
euroa (+37,1 %) parannusta edellisvuodesta.

Aktia erosi Säästöpankkien vapaaehtoisesta vakuusrahastosta vuoden loppupuolella,
mistä syntyi 12,9 miljoonaa euron kertaluonteinen tuotto, joka on kirjattu
liiketoiminnan muihin tuottoihin. Samanaikaisesti tehtiin 7,5 miljoonaa euroa
toimialakohtaisia luottotappiovarauksia, jotka tämän jälkeen yltävät 0,5 %:n
(13,7 milj. euroa) tavoitetasoon pankin luottokannasta. Kun kahden edellä
mainitun kertaluonteisen erän vaikutus otetaan huomioon, konsernin operatiivinen
liikevoitto nousi 43,7 miljoonaan euroon, mikä on 7,9 milj. euroa (+22,0 %)
parempi kuin edellisenä vuonna.

Operatiivisen tuloksen kasvu johtuu ensisijaisesti parantuneesta korkokatteesta,
johon vaikutti likviditeettisalkun korkeampi tuotto ja tasesuojauksen merkittävä,
edellisvuotta suurempi positiivinen tulos. Lisäksi palkkiotuotot ovat kasvaneet.

Toteutuneet luottotappiot ja kohdistetut luottotappiovaraukset olivat edelleen
alhaisella tasolla ja järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat
vähenivät.

Osuus osakkuusyritysten voitoista lisääntyi 1,0 (0,2) miljoonaan euroon.

Tilikauden voitto nousi 37,0 miljoonaan euroon, ja oli 14,8 miljoonaa euroa
(+66,4 %) parempi kuin edellisenä vuonna. Konsernin kannattavuus parani
huomattavasti ja oman pääoman tuotto (ROE) nousi 16,3 (11,2) prosenttiin.

Tuotot

Konsernin tuotot nousivat 16,9 prosenttia 132,3 (113,2) miljoonaan euroon.
Huolimatta antolainauksen asiakasmarginaalien jatkuneesta kaventumisesta
konsernin korkokate parani 5,8 miljoona euroa (+7,8 %) 79,7 miljoonaan euroon.
Korkokatteen paranemiseen vaikutti volyymin kasvun lisäksi merkittävästi
likviditeettisalkun korkosidonnaisuusaikojen pidentyminen.
Taseensuojaustoimenpiteet paransivat korkokatetta 8,0 (6,8) miljoonalla eurolla
tilikauden aikana.

Palkkiotuotot nousivat 2,8 miljoonaa euroa (+7,9 %) 38,6 miljoonaan euroon.
Rahasto-, varainhoito- ja arvopaperivälityspalkkiot kasvoivat 3,8 miljoonaa
euroa. Maksujenvälityspalkkiot vähenivät 1,7 miljoonaa euroa Otto-
automaattiverkkoon siirtymisen seurauksena. Maksu- ja luottokorttipalkkiot
kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot nousivat 15,1 miljoonaa euroa 16,3 (1,2) miljoonaan
euroon verrattuna edellisvuoteen. Erään sisältyy kertaluonteinen tuotto, joka on
seurausta Aktian eroamisesta Säästöpankkien vapaaehtoisesta vakuusrahastosta.
Muissa tuotoissa on myös realisointivoitto, joka syntyi Aktian myytyä 20
prosentin vähemmistöosuuden Aktia Hypoteekkipankista 32 säästöpankille.
Edelliseen vuoteen verrattuna realisointivoitto on verrattavissa arvopaperikaupan
ja valuuttatoiminnan nettotuottoihin kirjattuihin realisointivoittoihin.

Kulut

Konsernin kulut yhteensä nousivat marginaalisesti 0,2 prosenttia 75,7 (75,5)
miljoonaan euroon.

Henkilöstökulut lisääntyivät 6,7 prosenttia 38,8 (36,4) miljoonaan euroon.
Normaalien sopimuspohjaisten palkankorotusten lisäksi kulujen nousuun vaikuttivat
erityisesti säästämisen ja sijoittamisen liiketoiminta-alueelle tehdyt
panostukset. Hyvä tulos mahdollisti täysimääräisen 1,8 miljoonan euron siirron
vasta perustettuun henkilöstörahastoon, mikä rasitti vuoden 2005 tulosta.
Kokopäiväresursseiksi laskettuna henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 683 eli 6
resurssin lisäys joulukuusta 2004.

Suunnitelman mukaiset poistot pienenivät edelleen 2,6 miljoonaa euroa 4,1 (6,7)
miljoonaan euroon. Muutos johtuu ensisijaisesti konttoreiden perusparannuksista,
jotka saatiin kokonaan poistettua vuonna 2004.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Joulukuun 31. päivänä 2005 taseen loppusumma oli 4 553 (4 076) miljoonaa euroa.
Nousu on seurausta antolainauksen kasvusta ja parantuneesta likviditeetistä.
Taseen ulkopuolisia sitoumuksia oli 282 (260) miljoonaa euroa.

Säästäminen ja sijoittaminen

Säästäminen rahastoihin lisääntyi nopeammin kuin vuonna 2004. Rahastosäästäminen
kasvoi 23,7 prosenttia 971 miljoonaan euroon, kun ottolainaus (talletukset)
yleisöltä kasvoi 5,1 prosenttia 2 309 miljoonaan euroon. Rahastopääoma nousi
ensimmäistä kertaa yli 1 miljardin euron tammikuun 2006 alussa. Kokonaisuudessaan
säästäminen (talletukset + rahastosäästäminen) kasvoi 10,0 prosenttia 3 280
miljoonaan euroon.

Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastosäästäminen) kasvoi 12,0
prosenttia 2 503 miljoonaan euroon. Kotitalouksien rahastosäästäminen lisääntyi
42,7 prosenttia 649 miljoonaan euroon ja kotitalouksien talletukset 4,1
prosenttia 1 854 miljoonaan euroon.

Lisäksi Aktia myi uusia joukkovelkakirjalainoja yleisölle ja instituutioille 106
miljoonalla eurolla. Panostukset varainhoito- ja yksityispankkipalveluihin
tuottivat tulosta. Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 20,3
prosenttia 1 428 miljoonaan euroon, ja Aktia Yksityispankin varainhallinnan
volyymi nousi 26,3 prosenttia 634 miljoonaan euroon.

Luotot

Asuntoluottojen kysyntä jatkui vilkkaana. Konsernin antolainaus oli vuoden
lopussa 3 250 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 358 miljoonaa euroa (+12,4 %).
Suurin osa kasvusta tuli kotitaloussektorilta, jonka luottokanta kasvoi 303
miljoonaa euroa (+13,0 %) 2 631 miljoonaan euroon. Asuntolainakanta kasvoi 15,8
prosenttia 2 210 miljoonaan euroon, josta 755 miljoonaa euroa oli
hypoteekkilainoja. Hypoteekkilainakannan kasvu oli 325 miljoonaa euroa (+75,6 %).

Aktia Hypoteekkipankki, joka on aiemmin tehnyt yhteistyötä paikallisosuuspankkien
kanssa, laajensi marraskuussa yhteistyökumppaniverkostonsa 32 säästöpankkiin.

Luotonanto yrityksille oli 340 miljoonaa euroa.

Luottotappiot ja -riskit

Konsernin luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Vuoden aikana kirjattiin
luottotappioita ja uusia kohdistettuja luottotappiovarauksia 1,7 miljoonaa euroa.
Aikaisempina vuosina kirjattujen luottotappioiden palautukset olivat 0,7
miljoonaa euroa eli nettovaikutus oli 1,0 miljoonaa euroa tulosta heikentävä.

Lisäksi tehtiin 7,5 miljoonan euroa toimialakohtaisia luottotappiovarauksia,
jotka tämän jälkeen yltävät 0,5 prosentin (13,7 milj. euroa) tavoitetasoon pankin
luottokannasta.

Konsernin järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat pienenivät 11,5
miljoonasta eurosta 10,1 miljoonaan euroon. Niiden suhteellinen osuus koko luotto-
ja takauskannasta laski 0,4 prosentista 0,3 prosenttiin.

Korkoriskit

Konsernin korkokate reagoi herkästi koronmuutoksiin, koska luotonanto on pääosin
sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin, ja talletukset puolestaan ovat pääosin
kiinteäkorkoisia. Tehdyillä johdannaissopimuksilla pyritään vähentämään otto- ja
antolainauksen erilaisesta korkosidonnaisuudesta johtuvaa korkokatteen vaihtelua.

Kuten johdannaissopimuksia esittävästä taulukosta käy ilmi,
suojaamistarkoituksessa tehtyjen korkosidonnaisten johdannaissopimusten kohde-
etuuksien arvo oli tilikauden lopussa 4 008 miljoonaa euroa, josta 1 853
miljoonaa euroa oli korkotermiinejä ja koronvaihtosopimuksia ja 2 155 miljoonaa
euroa korko-optiosopimuksia. Suurin osa korkotermiinien kasvusta aiheutuu
lisätystä suojasta välillä 3 - 12 kuukautta. Korko-optioiden lisääntyminen johtuu
toisaalta pidemmän maturiteetin korkosuojausten lisääntymisestä, toisaalta
strukturoitujen ja välitettyjen johdannaistuotteiden kasvun aiheuttamista
suojaustoimenpiteistä.

Muut johdannaissopimukset

Valuutta- ja osakesidonnaisilla johdannaissopimuksilla suojattujen kohde-
etuuksien arvo oli 116 miljoonaa euroa, josta 27 miljoonaa euroa oli
valuuttatermiinejä ja 89 miljoonaa euroa osakeoptioita.

Vakavaraisuus

Joulukuun 31. päivänä 2005 konsernin omat varat olivat 345 miljoonaa euroa, josta
225 miljoonaa euroa oli ensisijaisia omia varoja. Ensisijaisiin omiin varoihin
sisältyy tilikauden voitto hallituksen ehdottamalla osingoilla vähennettynä.

Vuoden aikana konserni laski liikkeeseen 55 miljoonan euron debentuurilainan,
joka sisältyy toissijaisiin omiin varoihin kuten myös käyvän arvon rahasto.
Toissijaiset omat varat kasvoivat 120 miljoonaan euroon.

Konsernin riskipainotetut sitoumukset lisääntyivät vuoden aikana 9,8 prosenttia
2 286 miljoonaan euroon. Vakavaraisuusaste nousi 15,1 prosenttiin ja
ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin 9,8
prosenttiin.
Henkilöstö

Varsinaisen pankkihenkilöstön määrä kokopäiväisiksi henkilöresursseiksi
laskettuna oli tilikauden lopussa 683 (677), eli 6 resurssia enemmän kuin vuotta
aiemmin. Vuoden aikana henkilöstömäärä oli keskimäärin 805 (803).

Luottoluokitus

Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Servicen luokitukset Aktian
luottokelpoisuudesta ovat A3 pitkäaikaiselle varainhankinnalle, P-2
lyhytaikaiselle varainhankinnalle ja C taloudelliselle vahvuudelle, kaikki vakain
näkymin. Tytäryhtiönsä Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta Aktia on laskenut
liikkeeseen pitkäaikaisia vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja, jotka ovat
saaneet Moody's Investors Serviceltä korkean Aa2-luottoluokituksen.

Osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille
jaetaan 0,30 (0,25) euroa osinkoa osaketta kohti, mikä vastaa yhteensä 10,6:ta
miljoonaa euroa. Täsmäytyspäivä olisi 4. huhtikuuta ja maksupäivä 11. huhtikuuta.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että syksyn 15-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä
maksetaan ylimääräinen 0,10 euron juhlaosinko osaketta kohti. Alustava
täsmäytyspäivä on 20. lokakuuta ja maksupäivä 27. lokakuuta.

Muutoksia hallintoneuvostossa, hallituksessa ja johdossa

. Aktia Säästöpankin yhtiökokous valitsi 18. huhtikuuta hallintoneuvoston uusiksi
 jäseniksi asianajaja Johan Bardyn ja hallintojohtaja, varatuomari Marianne
 Österbergin. Heidät valittiin ylijohtaja, varatuomari Bo Göran Erikssonin ja
 kauppatieteiden maisteri Boris Westerlundin tilalle.
. Kauppatieteiden maisteri Robert Charpentier erosi elokuussa Aktia Säästöpankin
 hallituksesta siirryttyään FöreningsSparbankenin palveluksesta uuteen toimeen.
. Hallintoneuvosto nimitti marraskuussa insinööri Lars-Olof Hammarénin ja
 asianajaja Nina Wilkmanin pankin hallituksen uusiksi jäseniksi. Hallituksen
 monivuotinen varapuheenjohtaja, diplomiekonomi Lasse Koivu oli ilmoittanut,
 ettei hän ole käytettävissä.
. Varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan varamies ja konserninjohdon jäsen,
 ekonomi Asko Rintala erosi Aktian palveluksesta 1. marraskuuta. Pankin
 toimitusjohtajan uudeksi varamieheksi nimettiin varatoimitusjohtaja,
 varatuomari Jarl Sved.

Vuoden toimintaa ja tapahtumia

Konttoritoiminta

Aktian konttoriverkostossa on tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Paraisten
konttori peruskorjattiin ja Helsingin Töölöntorin konttorin kiinteistö
saneerattiin. Vihdin Nummelaan on avattu palvelupiste ja Laihian konttorin
resursseja on lisätty.

Konttorit järjestivät vuoden aikana lukuisia asiakkaille ja yleisölle suunnattuja
tilaisuuksia, joista voidaan erityisesti mainita huhtikuun alussa yhteistyössä
säästöpankkisäätiöiden kanssa järjestetyt Aktia-päivät. Päivien yleisteemana oli
säästäminen kaikissa muodoissaan. Isku Itämeren puolesta -projekti valittiin
Vuoden säästäjäksi 2005, ja se sai säästöpankkisäätiöiden tunnustuspalkinnon.

Säästäminen

Aktia Kombi -talletusten myynti jatkui. Aktia Kombi on kaksivuotinen
indeksisidonnainen talletus, joka mahdollistaa merkittävän lisätuoton riippuen
tiettyjen osakkeiden tai indeksien arvon kehityksestä. Vuoden aikana
lanseerattiin kolme erillistä Aktia Kombi -talletusta.

Niin sanotut Duo-tarjoukset herättivät ansaittua kiinnostusta säästäjä- ja
sijoittaja-asiakkaiden keskuudessa. Kaksijakoinen sijoitusjärjestely käsittää
sekä korkeakorkoisen talletuksen että rahastosijoituksen, joka suuruudeltaan
vastaa talletuksen määrää.

Aktia laski liikkeeseen kuusi joukkovelkakirjalainaa vuoden aikana. Yksi niistä
oli indeksiobligaatiolaina ja yhden lainan tuotto oli sidottu 20 kansainvälisen
osakkeen arvoon laina-aikana.

Aktia Rahastoyhtiön valikoimassa on tällä hetkellä 42 rahastoa. Yhtiön 18 omaa
rahastoa hallinnoi sisaryhtiö Aktia Asset Management. Näiden lisäksi yhtiö
välittää Roburin, Hansa Investment Fundin ja ABN Amron hallinnoimia rahastoja.
Aktian omat rahastot ovat viime vuosina sijoittuneet luokituslaitos Morningstarin
vertailuissa kaikkien suomalaisten rahastoyhtiöiden ehdottomaan kärkeen.

Aktia Rahastoyhtiön ja paikallisosuuspankkien yhteistyötä on laajennettu, ja se
käsittää nyt neljä sijoitusrahastoa, joita myydään paikallisosuuspankkien POP-
tavaramerkillä.

Lainaaminen

Asiakkaiden asuntorahoituksen tarpeeseen on vastattu tarjoamalla sekä perinteisiä
pankkilainoja että Aktian tytäryhtiön Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n myöntämiä
hypoteekkilainoja. Asuntorahoituskokonaisuuteen lisättiin vuoden aikana
mahdollisuus sopia nk. joustolimiitistä, tililuotosta, jota voi käyttää
lisäpuskurina pienehköjen yllättävien menojen varalta. Noin kolmasosaan kaikista
uusista lainoista on liitetty lainavakuutus.

Euroopan Investointipankin kanssa tehtiin sopimus, jonka mukaan Aktia välittää
investointitukia pienille ja keskisuurille yrityksille eri puolilla Suomea. Tämä
25 miljoonan euron laina on ensimmäinen EIP:n ja Aktian välinen
yhteistyöprojekti. Yhteistyö parantaa Aktian mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan
rakentajana omalla toiminta-alueellaan.

Maksaminen

Tytäryhtiö Aktia Kortti & Rahoitus Oy:n myötä panostetaan asiakkaille
tarjottavaan korttivalikoimaan ja korttien ehtoihin. Vuoden aikana kiinnitettiin
erityisesti huomiota Visa-kortin maksuominaisuuksiin ja parannettiin Visa-
korttiin liitetyn luoton ehtoja.

Yhä useammat suomalaiset hoitavat maksunsa verkossa. Vuoden lopussa Aktian
asiakkaat hoitivat 63 prosenttia laskuistaan Internet-pankin välityksellä.

Muut tapahtumat

Aktia Henkivakuutus Oy myytiin 1.1.2005 Henkivakuutusosakeyhtiö Veritakselle.

Tammikuussa tehdyn esisopimuksen mukaan Föreningen Konstsamfundet ja Veritas
Eläkevakuutus ostavat Aktialta 50 prosenttia Kiinteistö Oyj Mannerheimintie
14:stä. Lopullinen sopimus solmitaan ja rakennustyöt osan kiinteistöstä
liittämiseksi Forumin kauppakeskukseen aloitetaan heti, kun kaavamuutokset ja
rakennusluvat on myönnetty. Aktia jatkaa pankkitoimintaa kiinteistössä.

Henkilöstölle jaettavien voitto-osuuksien maksun systematisoimiseksi perustettiin
henkilöstörahasto, johon kaikki Aktia-konsernin työntekijät kuuluvat.
Henkilöstörahasto saa osuuden pankin tuloksesta, jos pankin hallituksen
vuosittain vahvistamat tavoitteet on saavutettu. Rahastosta maksetaan jäsenille
varoja henkilöstörahastoista annetun lain mukaan. Vuoden 2005 hyvä tulos
mahdollisti 1,8 miljoonan euron siirron henkilöstörahastoon.

Huhtikuun puolivälissä Aktia Hypoteekkipankki laski liikkeeseen toisen
joukkovelkakirjalainansa Euroopan markkinoille. Korkea luottokelpoisuus ja
ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien kiinnostus suomalaisia
joukkovelkakirjoja kohtaan tekivät 250 miljoonan euron emissiosta menestyksen.
Laina ylimerkittiin moninkertaisesti ja se hajautui hyvin maantieteellisesti.
Laina-aika on 10 vuotta ja lainan vakuutena ovat hypoteekkipankin myöntämät
asuntolainat.

Heinäkuussa Aktia sai tietoonsa, että Elinkorkolaitos Hereditas oli lisännyt
osakeomistustaan pankissa 10,2 prosenttiin ja että Oy Hammarén Co Ab on ostanut
5,1 prosentin osuuden osakkeista. Syyskuussa pankin tietoon tuli, että
FöreningsSparbanken oli vähentänyt osakeomistustaan 1,1 prosenttiin myytyään
lähinnä joukolle Aktian osakkeiden aikaisempia omistajia.

Aktia päätti alkaa kiinteistönvälitystoiminnan voidakseen tarjota asunto- ja
kiinteistökauppojen osapuolille mahdollisimman monipuolista palvelua saman katon
alta. Toimintaa laajennetaan vähitellen yrityskauppojen ja rekrytointien myötä.
Ensimmäinen askel otettiin lokakuussa, kun Aktia osti enemmistöosuuden Turun
Kiinteistö- ja Vuokravälitys Arenasta. Marraskuussa perustettiin tytäryhtiö Aktia
Kiinteistönvälitys Tampere Oy ja joulukuussa Aktia Kiinteistönvälitys Keski-
Uusimaa-Vantaa Oy.

Vakuusrahasto, takausrahasto ja korvausrahasto

Säästöpankkien vapaaehtoinen vakuusrahasto

Aktia erosi Säästöpankkiliitosta vuoden 2003 alussa. Luonnollisena seurauksena
sovittiin Aktian eroavan myös Säästöpankkien vapaaehtoisesta vakuusrahastosta
vuoden 2005 lopussa, mikä aiheutti Aktialle 12,9 miljoonan euron kertaluonteinen
tuotto, joka vastasi lähes 42 prosenttia rahaston varoista.

Pankkien talletussuojarahasto

Aktian talletusasiakkaiden varat turvataan edelleen lakisääteisesti
talletussuojarahastosta. Vuonna 1998 perustettuun talletussuojarahastoon
kuuluminen on pakollista kaikille pankeille. Rahastosta korvataan tallettajan
varat 25 000 euroon asti. Vuonna 2005 Aktian kannatusmaksu rahastolle oli 1,4
miljoonaa euroa. Vuoden lopussa rahaston varat olivat 381,8 miljoonaa euroa.

Sijoittajien korvausrahasto

Pankit ja pankkiiriliikkeet ovat sijoittajien korvausrahaston jäseniä. Rahaston
tarkoituksena on suojata piensijoittajia pankin tai pankkiiriliikkeen menetettyä
maksukykynsä. Yksittäiselle sijoittajalle voidaan korvata enintään 20 000 euroa.
Rahaston varat olivat vuoden lopussa 4,9 miljoonaa euroa.

Tapahtumia katsauskauden jälkeen

Vuoden lopussa tapahtuneesta markkinakorkojen noususta johtuen Aktia nosti
1.1.2006 Prime-korkoaan 2,25 prosentista 2,50 prosenttiin. Edellinen koron
tarkistus oli tehty kesäkuussa 2003. Helmikuun 8. päivänä Aktia ilmoitti
nostavansa Prime-koron 2,50 prosentista 2,75 prosenttiin 1.3.2006 alkaen.

Tammikuun alussa Aktia aloitti kiinteistönvälitystoiminnan Sipoossa, missä pankki
osti enemmistöosuuden LKV Donne Oy:stä. Kuun lopussa kiinteistönvälitystoiminta
laajentui Helsinkiin, Espooseen ja Kauniaisiin uuden tytäryhtiön kautta.

Tammikuun lopussa Aktia ilmoitti, että siitä oli tullut vähemmistöosakas vasta
perustetussa pääomasijoitusyhtiö Unicus Oy:ssä. Muut omistajat ovat eQ Oyj ja
yhtiön toimiva johto. Yhtiön liikeideana on tehdä enemmistösijoituksia pieniin ja
keskisuuriin noteeraamattomiin suomalaisiin yrityksiin, joiden liikevaihto on 5-
50 miljoonaa euroa. Unicus Oy:n sijoittajaryhmä koostuu yksityishenkilöistä,
perhekeskittymistä, yhteisöistä ja muista institutionaalisista sijoittajista.

Näkymät vuodelle 2006

Tavoitteena on entisestään parantaa operatiivisen liiketoiminnan tulosta etenkin
palkkiotuottoja lisäävillä panostuksilla.
 Tuloslaskelma            Konserni      Pankki       
 (milj. euroa)            1-12/05  1-12/04  1-12/05  1-12/04  
  Korkotuotot            134,1   120,6   118,5   113,8   
  Korkokulut             54,4   46,7   43,2   42,4   
 Korkokate              79,7   73,9   75,3   71,4   
  Tuotot oman pääoman ehtoisista   1,2    1,9    2,4    3,6    
  sijoituksista                               
  Palkkiotuotot           38,6   35,7   31,8   30,8   
  Palkkiokulut            -6,0   -5,4   -4,2   -3,9   
  Arvopaperikaupan ja        1,4    3,7    1,4    3,5    
  valuuttatoiminnan nettotuotot                       
  Myytävissä olevien rahoitusvarojen -1,0   0,0    -0,4   0,0    
  nettotuotot                                
  Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 2,1    2,2    1,2    1,2    
  Liiketoiminnan muut tuotot     16,3   1,2    17,3   1,6    
  Muut tuotot yhteensä        52,6   39,3   49,6   36,8   
 Tuotot yhteensä           132,3   113,2   124,9   108,2   
  Henkilöstökulut          38,8   36,4   36,3   34,3   
  Muut hallintokulut         22,7   21,7   21,1   20,5   
  Poistot ja arvonalentumiset    4,1    6,7    3,2    6,1    
  aineellisista ja aineettomista                       
  hyödykkeistä                                
  Liiketoiminnan muut kulut     10,1   10,8   10,8   11,7   
 Kulut yhteensä            75,7   75,5   71,3   72,6   
 Tulos ennen arvonalentumisia     56,6   37,7   53,5   35,7   
  Toimialakohtaiset         -7,5   -2,0   -7,5   -2,0   
  luottotappiovaraukset                           
  Arvonalentumistappiot luotoista ja -1,0   0,0    -1,0   0,0    
  muista saamisista                             
  Muiden rahoitusvarojen       -     -     -     -     
  arvonalentumistappiot                           
  Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1,0    0,2    -     -     
 Liikevoitto             49,1   35,8   45,0   33,7   
  Tilinpäätössiirrot         -     -     -14,3   -14,3   
  Tilikauden ja edellisten      -9,5   -6,3   -8,8   -6,1   
  tilikausien verot                             
  Laskennallisen verovelan muutos  -2,3   -7,1   -     -     
  Vähemmistön osuus tilikauden    -0,3   -0,2   -     -     
  voitosta                                  
 Tilikauden voitto          37,0   22,2   21,9   13,3   

 Tase                 Konserni      Pankki       
 (milj. euroa)            31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04 
     
 Vastaavaa                                  
  Käteiset varat           283,7   249,8   283,7   249,8   
  Keskuspankkirahoitukseen      714,7   628,8   694,1   614,9   
  oikeuttavat saamistodistukset                       
  Saamiset luottolaitoksilta     23,7   16,9   256,2   179,8   
  Saamiset yleisöltä ja       3 249,5  2 892,0  2 517,4  2 486,1  
  julkisyhteisöiltä                             
  Saamistodistukset         66,3   86,7   75,4   89,4   
  Osakkeet ja osuudet        29,3   22,8   26,9   21,7   
  Osakkeet ja osuudet        2,7    2,6    2,0    1,9    
  omistusyhteysyrityksissä                          
  Osakkeet ja osuudet samaan     0,0    5,2    23,1   24,9   
  konserniin kuuluvissa yrityksissä                     
  Johdannaissopimukset        4,0    6,8    4,0    6,8    
  Aineettomat hyödykkeet       2,7    3,6    1,7    2,3    
  Aineelliset hyödykkeet       95,6   100,5   69,8   71,5   
  Muut varat             54,2   37,6   54,0   37,5   
  Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 27,0   22,9   31,9   25,0   
 Vastaavaa yhteensä          4 553,5  4 076,2  4 040,0  3 811,6  
                                       
 Vastattavaa                                 
 Vieras pääoma                                
  Velat luottolaitoksille      851,0   780,5   863,1   789,1   
  Ottolainaus yleisöltä       2 308,6  2 195,8  2 317,4  2 198,7  
  Muut velat yleisölle ja      30,2   34,0   30,2   34,0   
  julkisyhteisöille                             
  Yleiseen liikkeeseen lasketut   786,3   575,6   287,7   326,1   
  velkakirjat                                
  Johdannaissopimukset        4,0    6,8    4,0    6,8    
  Muut velat             106,9   90,4   105,6   89,5   
  Pakolliset varaukset        1,8    1,1    1,8    1,1    
  Siirtovelat ja saadut ennakot   24,3   22,6   20,9   20,6   
  Velat, joilla on huonompi     163,3   138,8   151,5   124,2   
  etuoikeus kuin muilla veloilla                       
  Laskennalliset verovelat      27,7   22,7   2,3    -     
  Tilinpäätössiirtojen kertymä    -     -     81,2   66,9   
                   4 304,0  3 868,4  3 865,7  3 656,9  
 Oma pääoma                                  
  Osakepääoma            70,6   70,6   70,6   70,6   
  Ylikurssirahasto          1,9    1,9    1,9    1,9    
  Vararahasto            8,1    8,1    8,1    8,1    
  Käyvän arvon rahasto        7,7    -     6,6    -     
  Edellisten tilikausien voitto   117,8   104,4   65,3   60,8   
  Tilikauden voitto         37,0   22,2   21,9   13,3   
  Vähemmistön osuus pääomasta    6,3    0,6    -     -     
                   249,5   207,8   174,4   154,7   
 Vastattavaa yhteensä         4 553,5  4 076,2  4 040,0  3 811,6  

 Taseen ulkopuoliset      Konserni       Pankki         
 sitoumukset                                 
                31.12.05 31.12.04  31.12.05  31.12.04 
 (milj. euroa)                                
 Asiakkaan puolesta kolmannen                        
 hyväksi annetut sitoumukset                         
  Takaukset          43,2    43,6    43,2    43,6    
  Muut kolmannen hyväksi    25,8    23,7    25,8    23,7    
  annetut sitoumukset                            
 Asiakkaan hyväksi annetut                          
 peruuttamattomat sitoumukset                        
  Käyttämättömät        171,6   160,4   196,6   169,7    
  luottojärjestelyt                             
  Muut peruuttamattomat    41,1    32,1    55,0    40,5    
  sitoumukset                                
 Taseen ulkopuoliset      281,8   259,8   320,6   277,5    
 sitoumukset                                 
                                       
 Johdannaissopimukset           Konserni              
                31.12.2005       31.12.2004       
                Suojaami Muut  Käypä Suojaami Muut  Käypä 
                star-koi    arvo  star-koi    arvo 
                tuksessa        tuksessa       
                tehdyt         tehdyt        
                sitoumuk        sitoumuk       
                set          set          
  Korkojohdannaiset      4 007,8 526,1 7,7  1 909,4 6,6  13,2 
   Korkotermiinit       1 394,0 244,0 -0,6  50,0   0,0  0,3  
   Koronvaihtosopimukset   458,4  6,7  7,7  454,8  2,0  10,5 
   Korko-optiot        2 155,4 275,4 0,7  1 404,6 4,6  2,3  
   Ostetut          1 089,4 126,0 7,2  704,6  0,0  3,0  
   Asetetut         1 066,0 149,4 -6,5  700,0  4,6  -0,7 
  Valuuttajohdannaiset     26,8   0,0  0,1  59,7   0,0  -1,1 
   Valuuttatermiinit     26,8   0,0  0,1  59,7   0,0  -1,1 
  Osakejohdannaiset      88,5   88,5  8,7  85,3   85,3  4,9  
   Osakeoptiot        88,5   88,5  8,7  85,3   85,3  4,9  
   Ostetut          88,5   0,0  8,7  85,3   0,0  4,9  
   Asetetut         0,0   88,5  0,0  0,0   85,3  0,0  
                                      
                      Pankki               
                31.12.2005       31.12.2004       
                Suojaami Muut Käypä Suojaami Muut  Käypä 
                star-koi    arvo  star-koi    arvo 
                tuksessa       tuksessa       
                tehdyt        tehdyt        
                sitoumuk       sitoumuk       
                set          set          
  Korkojohdannaiset      4 651,7 526,1 13,9  2 261,1 6,6  17,5 
   Korkotermiinit       1 470,0 244,0 -0,6  80,0   0,0  0,3  
   Koronvaihtosopimukset   1 026,3 6,7  13,8  776,5  2,0  14,9 
   Korko-optiot        2 155,4 275,4 0,7  1 404,6 4,6  2,3  
   Ostetut          1 089,4 126,0 7,2  704,6  0,0  3,0  
   Asetetut         1 066,0 149,4 -6,5  700,0  4,6  -0,7 
  Valuuttajohdannaiset     26,8   0,0  0,1  59,7   0,0  -1,1 
   Valuuttatermiinit     26,8   0,0  0,1  59,7   0,0  -1,1 
  Osakejohdannaiset      88,5   88,5 8,7  85,3   85,3  4,9  
   Osakeoptiot        88,5   88,5 8,7  85,3   85,3  4,9  
   Ostetut          88,5   0,0  8,7  85,3   0,0  4,9  
   Asetetut         0,0   88,5 0,0  0,0   85,3  0,0  
                                        

                4/05 3/05 2/05 1/05 4/04 3/04 2/04 1/04 
 Konsernin tulos         
 neljännesvuosittain (milj.                       
 euroa)                                 
  Korkokate          20,3 20,0 20,2 19,2 19,1 18,9 18,0 17,9 
  Tuotot oman pääoman     0,0 0,0 0,2 1,0 0,0 0,0 0,4 1,4 
  ehtoisista sijoituksista                      
  Palkkiotuotot        10,2 9,4 10,4 8,5 8,7 8,5 8,9 9,6 
  Palkkiokulut        -1,7 -1,5 -1,5 -1,3 -1,5 -1,3 -1,5 -1,2 
  Arvopaperikaupan ja     0,4 0,4 0,4 0,3 2,0 0,4 0,1 1,2 
  valuuttatoiminnan                          
  nettotuotot                             
  Myytävissä olevien     -1,6 0,0 0,0 0,6 -  -  -  -  
  rahoitusvarojen nettotuotot                     
  Sijoituskiinteistöjen    0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,7 0,5 
  nettotuotot                             
  Liiketoiminnan muut tuotot 15,1 0,3 0,3 0,6 0,3 0,2 0,5 0,2 
 Tuotot yhteensä        43,2 29,0 30,6 29,5 29,1 27,3 27,2 29,6 
                                    
  Henkilöstökulut       -11, -8,4 -9,9 -9,5 -10, -7,7 -9,2 -9,0 
                0          4          
  Muut hallintokulut     -6,4 -4,8 -5,7 -5,8 -6,3 -4,7 -5,1 -5,6 
  Poistot ja arvonalentumiset -1,0 -1,0 -1,0 -1,1 -1,6 -1,6 -1,8 -1,7 
  aineellisista ja                          
  aineettomista hyödykkeistä                     
  Liiketoiminnan muut kulut  -2,4 -2,4 -2,5 -2,9 -2,2 -2,5 -2,7 -3,3 
 Kulut yhteensä         -20, -16, -19, -19, -20, -16, -18, -19, 
                7  6  1  3  4  6  8  7  
                                    
  Arvonalentumistappiot    -0,9 -0,1 -0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1 
  luotoista ja muista                         
  saamisista                             
  Toimialakohtaiset      -6,5   -1,0 -  -0,7 -0,8 -0,5 -  
  luottotappiovaraukset                        
  Osuus osakkuusyritysten   0,0 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 -0,1 0,0 
  tuloksesta                             
 Liikevoitto          15,1 12,7 10,7 10,7 8,1 11,0 8,2 9,7 

 Konsernin tunnusluvut (milj. euroa)            
 Luottokannan jakautuminen      31.12.05 31.12.04  
                            
  Kotitaloudet           2 631   2 328    
  Yritykset            340    362     
  Asuntoyhteisöt          227    151     
  Voittoa tavoittelemattomat    41    39      
  yhteisöt                        
  Julkisyhteisöt          11    12      
 Yhteensä              3 250   2 892    
                              
 Riskisitoumukset                      
  Järjestämättömät saamiset    9,9    11,3     
  Nollakorkoiset luotot      0,2    0,2     
  Järjestämättömät/luottokanta   0,3    0,4     
  sis. sitoumukset, %                   
                              
 Tunnusluvut                        
  Tulos/osake 1)          1,05   0,63     
  Oma pääoma/osake p.a. 2)     6,89   5,87     
  Oman pääoman tuotto, % (ROE) 3) 16,3   11,2     
  Kulu-tuotto-suhde 4)       0,57   0,67     
  Osakkeiden määrä         35 298  35 298 050  
                   050          
  Osakkeiden määrä keskimäärin   35 298  35 278 050  
  kauden aikana          050          
  Henkilöstön määrä keskimäärin  805    803     
  kauden aikana                      
 1) Liikevoitto verojen jälkeen lisättynä/vähennettynä vähemmistön osuudella  
  katsauskauden tuloksesta jaettuna osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä 
  vuoden aikana                               
 2) Oma pääoma vähennettynä vähemmistön osuudella jaettuna osakkeiden     
  lukumäärällä vuoden lopussa                        
 3) Liikevoitto verojen jälkeen jaettuna vuoden keskimääräisellä omalla    
  pääomalla pl. vähemmistön osuus (katsauskauden avaavan ja päättävän taseen 
  keskiarvo)                                 
 4) Kulut yhteensä jaettuna yhteenlasketuilla tuotoilla                                       

 Vakavaraisuus           31.12.05 31.12.04  
                           
  Ensisijainen oma pääoma     225    195     
  Toissijainen oma pääoma     120    98      
  Markkinariskien kattamiseksi   -    -      
  vaadittava pääoma                   
  Omat varat           345    293     
                              
  Riskipainotetut sitoumukset   2 286   2 082    
                              
  Vakavaraisuus, %        15,1   14,1     
  Ensisijaisen oman pääoman    9,8    9,4     
  osuus, %                        

Tilikaudelta ei ole vielä tehty tilintarkastuskertomusta.


Helsingissä 16. helmikuuta 2006

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikael Ingberg, puh. 010 247 6210
Talousjohtaja Olav Uppgård, puh. 010 247 6397, 0500 532628

Tulosta esittelevän kalvosarjan voi ladata osoitteesta www.aktia.com kohdasta Tulostietoja/Vuosikertomukset

Jakelu:
Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet