Aktia Säästöpankki Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2005

Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 18.8.2005 klo 10.00

Aktia Säästöpankki Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2005

Kannattavuus parani edelleen

Kausi lyhyesti
 . Konsernin liikevoitto parani 22,2 % 21,4 milj. euroon (17,5 milj. euroa tammi-
  kesäkuussa 2004)
 . Tuotot lisääntyivät 5,8 % 59,3 milj. euroon
 . Kulut laskivat 0,7 % 37,6 milj. euroon
 . Kulu-tuotto-suhde parani 0,63:een (0,68)
 . Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 14,9 %:iin (12,3 %)
 . Tulos/osake parani 0,45 (0,34) euroon
 . Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastosäästäminen) kasvoi 9,5 %
  2 372 milj. euroon
 . Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 55,2 % 1 329 milj.
  euroon
 . Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 12,9 % 2 485 milj. euroon
 . Hypoteekkilainakanta kasvoi 79,3 % 599 milj. euroon
 . Aktia Hypoteekkipankki laski liikkeeseen toisen kiinteistövakuudellisen
  joukkovelkakirjalainan euromarkkinoille
 . Aktian osingonjako oli jakson aikana 8,8 milj. euroa, josta 5,4 milj. euroa
  (61,5 %) meni säästöpankkisäätiöille ja muille voittoa tavoittelemattomille
  instituutioille, jotka kanavoivat varat eri muodoissa paikallisyhteisöille


Tulos

Konsernin liikevoitto nousi ensimmäisen puolivuotiskauden aikana 21,4 miljoonaan
euroon. Voitto kasvoi 3,9 miljoonaa euroa (+22,2 %) edellisvuoden vastaavaan
jaksoon verrattuna. Tulosparannus johtui ensisijaisesti kasvaneesta
korkokatteesta samalla kun kustannukset laskivat hieman.

Liiketoimintavolyymin kasvu jatkui. Sekä otto- että antolainaus kasvoivat
edellisvuoden vastaavaa jaksoa nopeammin.

Luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Uusien toimialoittain kohdistettujen 1,0
miljoonan euron luottotappiovarausten lisäksi nettomääräisiä luottotappioita ei
ollut.

Osuudet omistusyhteysyritysten voitosta lisääntyivät 0,7 miljoonaan euroon.

Tarkastelujakson voitto nousi 16,0 miljoonaan euroon. Tämä merkitsi 4,1 miljoonan
euron (+34,1 %) parannusta edellisvuoteen nähden. Konsernin kannattavuus parani
ja oman pääoman tuotto (ROE) nousi 14,9 (12,3) prosenttiin.


Tuotot

Konsernin tuotot lisääntyivät 3,2 miljoonaa euroa (+5,8 %) 59,3 miljoonaan
euroon.

Asiakasmarginaalien kaventuminen jatkui sekä anto- että ottolainauksessa. Siitä
huolimatta konsernin korkokate parani 3,5 miljoonaa euroa (+9,8 %) 38,7
miljoonaan euroon. Taseensuojaustoimenpiteet paransivat korkokatetta 4,0 (3,0)
miljoonalla eurolla puolivuotiskauden aikana.

Oman pääoman ehtoisista sijoituksista saatavien tuottojen väheneminen 0,6
miljoonalla eurolla johtuu yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumisesta
osinkoverotuksen muutosten yhteydessä.

Palkkiotuotot nousivat 0,5 miljoonaa euroa (+2,7 %) 19,0 miljoonaan euroon.
Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saatavat palkkiotuotot
lisääntyivät selvästi, kun taas maksujenvälityksen palkkiotuotot vähenivät.
Maksuvälityspalkkioiden väheneminen aiheutuu suureksi osaksi Otto-
automaattijärjestelmään siirtymisestä, mikä toisaalta vähentää liiketoiminnan
muita kuluja.

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot laskivat 0,7 (1,3) miljoonaan
euroon. Viime vuoden tuottoihin sisältyi kertaluonteisia eriä.

Liiketoiminnan muut tuotot nousivat 0,2 miljoonaa euroa 0,9 (0,7) miljoonaan
euroon verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna 2004.


Kulut

Konsernin kulut laskivat 0,3 miljoonaa euroa (-0,7 %) 37,6 miljoonaan euroon
verrattuna viime vuoteen.

Henkilöstökulut nousivat 6,3 prosenttia 19,4 (18,3) miljoonaan euroon. Normaalien
sopimuspohjaisten palkankorotusten ohella kulujen nousuun vaikuttivat erityisesti
säästämisen ja sijoittamisen liiketoiminta-alueella tehdyt panostukset.
Kokopäiväresursseiksi laskettuna henkilöstön määrä oli kesäkuun lopussa 728,
missä oli 1 resurssin lisäys verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin.

Muut hallintokulut nousivat 7,8 prosenttia 11,5 (10,7) miljoonaan euroon.
Suurimmat kustannuslisäykset liittyivät markkinointi- ja ATK-investointeihin.

Suunnitelman mukaiset poistot pienenivät edelleen 3,5 miljoonasta eurosta 2,1
miljoonaan euroon. Muutos johtuu ensisijaisesti siitä, että aiemmin tehtyihin
perusparannuksiin kohdistuvat poistot loppuivat vuoden 2004 aikana.

Liiketoiminnan muut kulut laskivat vastaavaan ajankohtaan 2004 verrattuna 0,8
miljoonaa euroa (-15,2 %) 4,6 miljoonaan euroon. Suurin osa kustannussäästöistä
aiheutui Otto-automaattijärjestelmään siirtymisen johdosta pienentyneistä
vuokrakuluista.


Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Kesäkuun 30. päivänä 2005 taseen loppusumma oli 4 415 (4 105) miljoonaa euroa.
Nousu on suora seuraus vastaavasta antolainauksen kasvusta. Taseen ulkopuolisia
sitoumuksia oli 321 (268) miljoonaa euroa.


Säästäminen ja lainaaminen

Liiketoiminnan kasvu jatkui. Sekä ottolainaus että säästäminen kasvoivat
nopeammin kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna. Rahastosäästäminen, joka
lisääntyi selvästi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, kasvoi 21,4 prosenttia 876
miljoonaan euroon yleisön talletusten noustessa 7,7 prosenttia 2 264 miljoonaan
euroon. Säästäminen (talletukset + rahastopääoma) kasvoi 11,2 prosenttia 3 140
miljoonaan euroon.

Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastopääoma) kasvoi selvästi, 9,5
prosenttia 2 372 miljoonaan euroon. Kotitalouksien rahastosäästäminen lisääntyi
25 prosenttia 573 miljoonaan euroon ja kotitalouksien talletukset kasvoivat 5,4
prosenttia 1 798 miljoonaan euroon.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla uusia joukkovelkakirjalainoja myytiin yleisölle
ja instituutioille 76,6 miljoonalla eurolla. Vuositasolla uusmyyntiä oli 112,1
miljoonaa euroa. Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 55,2
prosenttia 1 329 miljoonaan euroon.

Asuntoluottojen kysyntä jatkui vilkkaana. Konsernin antolainaus oli kesäkuun
lopussa 3 069 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 323 miljoonaa euroa (+11,7 %).
Suurin osa kasvusta tuli kotitaloussektorilta, jonka luottokanta kasvoi 283
miljoonaa euroa (+12,9 %) 2 485 miljoonaan euroon. Asuntolainakanta lisääntyi
15,7 prosenttia 2 075 miljoonaan euroon, josta 599 miljoonaa euroa oli
hypoteekkilainoja. Hypoteekkilainakannan kasvu oli vuositasolla 265 miljoonaa
euroa (+79,3 %). Paikallisosuuspankit aloittivat Aktia Hypoteekkipankin lainojen
välittämisen vuonna 2004. Yhteistyö kehittyi suotuisasti vuoden 2005 ensimmäisen
puoliskon aikana.

Luotonanto yrityksille lisääntyi 8,9 prosenttia 381 miljoonaan euroon


Luottotappiot ja -riskit

Konsernin luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Jakson aikana aikaisempina
vuosina tehtyjen luottotappioiden palautuksia kirjattiin 0,4 miljoonaa euroa.
Uusia luottotappioita kirjattiin vastaavasti 0,4 miljoonaa euroa.
Toimialakohtaisia luottotappiovarauksia nostettiin jakson aikana 1,0 miljoonalla
eurolla, ja ne olivat jakson lopussa 7,2 miljoonaa euroa. Konsernin
järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat pienenivät vuodessa 14,2
miljoonasta eurosta 12,9 miljoonaan euroon. Niiden suhteellinen osuus koko
luottokannasta taseen ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien laski 0,4
prosenttiin (0,5 %).


Korkoriskit


Konsernin korkokate reagoi herkästi koronmuutoksiin, koska luotonanto on pääosin
sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin, ja talletukset puolestaan ovat pääosin
kiinteäkorkoisia. Tehdyt johdannaissopimukset on tarkoitettu vähentämään otto- ja
antolainauksen korkosidonnaisuuksien erilaisuudesta johtuvaa korkokatteen
vaihtelua.

Kuten johdannaissopimuksia esittävästä taulukosta käy ilmi,
suojaamistarkoituksessa tehtyjen korkosidonnaisten johdannaissopimusten kohde-
etuuksien arvo oli kesäkuun lopussa 4 503 miljoonaa euroa, josta 2 222 miljoonaa
euroa oli korkotermiinejä ja koronvaihtosopimuksia ja 2 281 miljoonaa euroa korko-
optiosopimuksia. Suurin osa korkotermiinien kasvusta liittyy lisättyyn suojaan
välillä 3 - 12 kuukautta. Korko-optioiden lisääntyminen johtuu toisaalta
aikaisemmin tehtyjen korkosuojausten päättymisen korvaavista suojaamistoimista ja
toisaalta strukturoitujen ja välitettävien johdannaistuotteiden kasvun
aiheuttamista suojaustoimenpiteistä.

Valuutta- ja osakesidonnaisilla johdannaissopimuksilla suojattujen kohde-
etuuksien arvo oli 154 miljoonaa euroa, josta 54 miljoonaa euroa oli
valuuttatermiinejä ja 100 miljoonaa euroa osakeoptioita.


Vakavaraisuus

Kesäkuun 30. päivänä 2005 konsernin omat varat olivat 320 miljoonaa euroa, josta
208 miljoonaa euroa oli ensisijaista omaa pääomaa. Katsauskauden voitto sisältyy
ensisijaiseen omaan pääomaan, jota pienentää viime vuoden osinkotasoa vastaava
laskennallinen osinko katsauskaudelta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konserni
laski liikkeeseen debentuurilainoja 28 miljoonan euron edestä. Nämä sisältyvät
toissijaiseen omaan pääomaan, johon kuuluu myös käyvän arvon rahasto.
Toissijainen pääoma kasvoi 113 miljoonaan euroon. Konsernin riskipainotetut
sitoumukset nousivat 11,0 prosenttia 2 212 miljoonaan euroon. Vakavaraisuusaste
oli 14,5 prosenttia ja ensisijaisen oman pääoman suhde riskipainotettuihin
sitoumuksiin 9,4 prosenttia.


Henkilöstö

Varsinaisen pankkihenkilöstön määrä kokopäiväisiksi henkilöresursseiksi
muutettuna oli tilikauden lopussa 728 (727), eli 1 resurssin enemmän kuin
edellisvuonna. Henkilöstöä oli jakson aikana keskimäärin 799 (810).


Luottoluokitus

Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Servicen arvio Aktian
luottokelpoisuudesta on A3 pitkäaikaiselle varainhankinnalle, P-2 lyhytaikaiselle
varainhankinnalle ja C taloudelliselle vahvuudelle, kaikki vakain näkymin.
Tytäryhtiönsä Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta Aktia on laskenut liikkeeseen
pitkäaikaisia kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja, joiden Moody's
Investors Servicen antama Aa2-luottoluokitus on sama kuin parhaaksi arvioidulla
suomalaisella pankilla.


Muut tapahtumat

Säästöpankkisäätiöt saivat Aktian osakeomistuksestaan noin 4,5 miljoonan euron
osinkotuotot vuodelta 2004. Säätiöt ovat näin kevään aikana voineet siirtää
merkittäviä summia apurahoina ja tukina paikallistason yhdistyksille ja
organisaatioille. Tällainen yhteiskunnallinen osallistuminen ja vastuu on
harvinaista suomalaisessa elinkeinoelämässä.


Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n toinen 250 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainaemissio oli edeltäjänsä lailla menestys. Liikkeeseenlasku
alkoi 18. huhtikuuta ja laina hinnoiteltiin seuraavana päivänä. Laina
ylimerkittiin moninkertaisesti, ja sen merkintä hajautui hyvin eri puolille
Eurooppaa; noin 90 prosenttia merkittiin Suomen ulkopuolella. Emission korkea
luottokelpoisuus ja ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien kiinnostus
suomalaisia kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjoja kohtaan tekivät
merkintäehdot Hypoteekkipankille varsin edullisiksi. Laina-aika on kymmenen
vuotta.

Vihdin Nummelassa avattiin uusi palvelupiste.

Paikallisosuuspankkien ja säästöpankkien kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen ja
syventäminen jatkuu. Kyseessä on lähinnä riskienhallinnan ja varainhankinnan
tukeminen.

Keväällä tehty säästämisen tarjous yhden vuoden talletuksesta 2,4 prosentin
korolla, jonka edellytyksenä oli yhtä suuri sijoitus sijoitusrahasto-osuuksin,
sai hyvän vastaanoton markkinoilla. Rahastosäästäminen on lisääntynyt
voimakkaasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja sitä on suosinut markkinoiden
positiivinen kehitys.

Aktia Rahastoyhtiö ja virolainen Hansapank ovat solmineet yhteistyösopimuksen
toistensa sijoitusrahastojen välityksestä. Toistaiseksi yhteistyö koskee lähinnä
rahastoja Aktia Capital ja Hansa Baltic.


Säästöpankkien vakuusrahasto

Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat säästöpankkien vapaaehtoiseen
vakuusrahastoon. Rahaston tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan
turvaaminen. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit eivät ole yhteisvastuussa
toistensa veloista tai sitoumuksista. Rahasto on velaton ja 30.6.2005 sen varat
olivat 30,7 miljoonaa euroa.


Tapahtumia katsauskauden jälkeen

Elinkorkolaitos Hereditas lisäsi 7. heinäkuuta 2005 omistustaan Aktiassa
1 800 000 osakkeella ja omistaa nyt 10,20 prosenttia osakkeista ja äänistä.
Samana päivänä Oy Hammarén & Co Ab tuli uudeksi omistajaksi hankittuaan 1 800 000
Aktia-osaketta. Yrityksen osuus osakkeista ja äänistä on 5,10 prosenttia.

FöreningsSparbanken AB (publ) vähensi 7. heinäkuuta 2005 Aktia-omistustaan
3 400 000 osakkeeseen, mikä vastaa 9,63:a prosenttia osakkeista ja äänistä.

Aktia näkee FöreningsSparbanken AB:n päätöksen aloittaa toiminta Suomessa
tulevana syksynä mahdollisuutena lisätä pankkien välistä yhteistyötä entisestään.
FöreningsSparbanken on sopinut Aktian kanssa toimitilojen vuokraamisesta
Mannerheimintie 14:stä ja käyttää ylimenokauden ajan Aktian keskuspankki- ja IT-
palveluja.

Laajentaakseen tuottopohjaansa Aktia on päättänyt kehittää ja vahvistaa
maksukorttitoimintaansa. Toiminnasta vastaa 1. syyskuuta alkaen Peter Böckelman,
joka on aiemmin toiminut SEB Kort Finlandin markkinointijohtajana.

Kauppatieteiden maisteri Robert Charpentier on eronnut Aktia Säästöpankki Oyj:n
hallituksesta omasta pyynnöstään 16. elokuuta 2005 siirryttyään uusiin tehtäviin.


Näkymät vuodelle 2005

Konsernin korkokatteen odotetaan parantuvan jonkin verran vuonna 2005. Konsernin
koko vuoden tuloksen arvioidaan ylittävän vuoden 2004 tason.


 Tuloslaskelma         Konserni        Pankki     
 (milj. euroa)   Lii- 1-6/05 1-6/04  1-12/04 1-6/05 1-6/04 1-12/04 
          te                         
  Korkotuotot     65,4  56,8   120,6  58,9  54,9  113,8  
  Korkokulut      26,7  21,6   48,0  22,2  21,0  43,7  
 Korkokate     1)  38,7  35,2   72,6  36,7  33,9  70,0  
  Tuotot oman     1,2  1,8   1,9   1,8  3,6  3,6   
  pää-oman                              
  ehtoisista                             
  sijoituksista                           
  Palkkiotuotot    19,0  18,5   35,7  15,6  16,1  30,8  
  Palkkiokulut     -2,8  -2,7   -5,4  -2,2  -2,0  -3,9  
  Arvopaperikaupa 2)  0,7  1,3   3,7   0,7  1,2  3,5   
  n ja                                
  valuutta-toimin                          
  nan nettotuotot                          
  Myytävissä   3)  0,6  0,0   0,0   1,2  0,0  0,0   
  ole-vien                              
  rahoitus-varoje                          
  n nettotuotot                           
  Sijoituskiin-te 4)  1,1  1,2   2,2   0,5  0,5  1,2   
  istöjen                              
  nettotuotot                            
  Liiketoiminnan 5)  0,9  0,7   1,2   1,1  0,9  1,6   
  muut tuotot                            
  Muut tuotot     20,6  20,8   39,3  18,7  20,4  36,8  
  yhteensä                              
 Tuotot yhteensä    59,3  56,1   111,8  55,4  54,4  106,9  
  Henkilöstökulut   19,4  18,3   36,4  18,2  17,2  34,3  
  Muut         11,5  10,7   21,7  10,7  10,3  20,5  
  hallinto-kulut                           
  Poistot ja   6)  2,1  3,5   6,7   1,7  3,2  6,1   
  ar-vonalentumis                          
  et                                 
  aineellisista                           
  ja                                 
  aineettomista                           
  hyödykkeistä                            
  Liiketoiminnan 7)  4,6  5,4   9,5   5,0  5,8  10,3  
  muut kulut                             
 Kulut yhteensä     37,6  37,9   74,2  35,6  36,5  71,2  
 Tulos ennen      21,7  18,2   37,7  19,8  17,9  35,7  
 arvonalentumisia                           
  Arvonalentumise   -1,0  -0,6   -2,0  -1,0  -0,6  -2,0  
  t luotoista ja                           
  muista                               
  sitoumuksista                           
  Rahoitusvarojen   -   -    -    -   -   -    
  arvonalentumise                          
  t                                 
  Osuus        0,7  -0,1   0,2   -   -   -    
  omistusyhteysyr                          
  itysten                              
  voitosta                              
 Liikevoitto      21,4  17,5   35,8  18,8  17,3  33,7  
  Tilinpäätös-sii   -   -    -    -7,5  -6,6  -14,3  
  rrot                                
  Tilikauden ja    -3,4  -3,4   -6,3  -2,9  -3,5  -6,1  
  edellisten                             
  tili-kausien                            
  verot                               
  Laskennallisen    -1,8  -2,0   -7,1  -   -   -    
  verovelan                             
  muutos                               
  Vähemmistön     -0,1  -0,1   -0,2  -   -   -    
  osuus                               
  tilikauden                             
  voitosta/                             
  tappiosta                             
 Tilikauden voitto   16,0  11,9   22,2  8,4  7,2  13,3  

 Tase            Konserni         Pankki     
 (milj. euroa) Lii- 30.6.  30.6.  31.12. 30.6.  30.6.  31.12. 
        te  2005  2004   2004  2005  2004  2004  
                                   
 Vastaavaa                              
  Käteiset     245,3  543,5  249,8  245,3  543,5  249,8  
  varat                               
  Keskuspankki 8)  819,1  479,6  628,8  799,7  465,5  614,9  
  rahoitukseen                            
  oikeuttavat                            
  saamistodist                            
  ukset                               
  Saamiset     31,8  27,6   16,9  120,4  132,4  179,8  
  luotto-laito                            
  ksilta                               
  Saamiset     3 069,3 2 746,7 2 892,0 2 494,0 2 438,8 2 486,1 
  yleisöltä ja                            
  julkis-yhtei                            
  söiltä                               
  Saamistodis- 9)  53,5  93,4   86,7  55,4  96,2  89,4  
  tukset                               
  Osakkeet ja 10) 23,5  21,3   22,8  21,5  19,9  21,7  
  osuudet                              
  Osakkeet ja    2,8   2,4   2,6   1,9   1,9   1,9   
  osuudet                              
  omistusyhtey                            
  s-yrityksiss                            
  ä                                 
  Osakkeet ja    0,0   5,2   5,2   27,6  26,1  24,9  
  osuudet                              
  samaan                               
  konserniin                             
  kuuluvissa                             
  yrityksissä                            
  Johdannais-s 11) 4,7   6,6   6,8   4,7   6,6   6,8   
  opimukset                             
  Aineettomat    3,2   2,4   3,6   2,0   2,3   2,3   
  hyödykkeet                             
  Aineelliset    97,8  103,0  100,5  70,5  73,3  71,5  
  hyödykkeet                             
  Muut varat  12) 36,3  55,6   37,6  36,3  55,1  37,5  
  Siirtosaamis   27,2  17,9   22,9  27,9  17,9  25,0  
  et                                 
  Laskennallis   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
  et                                 
  verosaamiset                            
 Vastaavaa      4 414,5 4 105,0 4 076,2 3 907,2 3 879,4 3 811,6 
 yhteensä                               
                                   
                                   
 Vastattavaa                             
 Vieras pääoma                            
  Velat       774,6  845,8  780,5  785,3  890,4  789,1  
  luottolaitok                            
  sille ja                              
  keskuspankei                            
  lle                                
  Velat       2 263,9 2 102,5 2 195,8 2 273,7 2 106,7 2 198,7 
  yleisölle                             
  Muut velat    45,9  98,9   34,0  45,9  98,9  34,0  
  yleisölle ja                            
  julkisyhteis                            
  öille                               
  Yleiseen     799,5  562,2  575,6  301,0  312,7  326,1  
  liikkeeseen                            
  lasketut                              
  velkakirjat                            
  Johdannaisso 13) 4,7   6,6   6,8   4,7   6,6   6,8   
  pimukset ja                            
  muut                                
  kaupankäynti                            
  tarkoitukses                            
  sa                                 
  pidettävät                             
  velat                               
  Muut velat  14) 92,4  123,5  91,8  90,6  121,7  90,9  
  Pakolliset    0,9   0,9   1,1   0,9   0,9   1,1   
  varaukset                             
  Siirtovelat    25,8  23,7   21,2  22,6  22,3  19,1  
  Velat,      155,6  126,1  138,8  143,9  111,4  124,2  
  joilla on                             
  huonompi                              
  etuoikeus                             
  kuin muilla                            
  veloilla                              
  Laskennallis 15) 27,4  17,6   22,7  2,6   -    -    
  et verovelat                            
  Tilinpäätöss   -    -    -    74,4  59,3  66,9  
  iirtojen                              
  kertymä                              
           4 190,8 3 907,7 3 868,4 3 745,5 3 731,0 3 656,9 
 Oma pääoma                              
  Osakepääoma    70,6  70,5   70,6  70,6  70,5  70,6  
  Vähemmistön    0,8   0,6   0,6   -    -    -    
  osuus                               
  pääomasta                             
  Ylikurssirah   1,9   1,8   1,9   1,9   1,8   1,9   
  asto                                
  Vararahasto    8,1   8,1   8,1   8,1   8,1   8,1   
  Käyvän arvon 16) 8,6   -    -    7,5   -    -    
  rahasto                              
  Edellisten    117,8  104,4  104,4  65,3  60,8  60,8  
  tilikausien                            
  voitto                               
  Tilikauden    16,0  11,9   22,2  8,4   7,2   13,3  
  voitto                               
           223,7  197,3  207,8  161,8  148,4  154,7  
 Vastattavaa     4 414,5 4 105,0 4 076,2 3 907,2 3 879,4 3 811,6 
 yhteensä                               
                                   
                                   
 Taseen                                
 ulkopuoliset                             
 sitoumukset                             
               Konserni         Pankki     
 (milj. euroa)    30.6.  30.6.  31.12. 30.6.  30.6.  31.12. 
           2005  2004   2004  2005  2004  2004  
  Takaukset     44,8  43,3   43,6  44,8  43,3  43,6  
  Muut       24,3  22,0   23,7  24,3  22,0  23,7  
  kolmannen                             
  puolesta                              
  annetut                              
  sitoumukset                            
  Käyttämättöm   201,4  179,8  160,4  363,7  189,7  169,7  
  ät                                 
  luottojärjes                            
  telyt                               
  Muut       50,1  23,0   32,1  63,4  28,9  40,5  
  peruuttamatt                            
  omat                                
  sitoumukset                            
 Taseen       320,6  268,1  259,8  496,2  283,9  277,5  
 ulkopuoliset                             
 sitoumukset                             
 yhteensä                               
                                   
  Johdannaisso                            
  pimukset                              
               Konserni         Pankki     
           30.6.  30.6.  31.12. 30.6.  30.6.  31.12. 
           2005  2004   2004  2005  2004  2004  
                                   
  Korkojohdann   4 661,1 2 012,6 1 916,0 5 225,1 2 306,0 2 267,7 
  aiset                               
   Korko      1 770,0 200,0  50,0  1 770,0 180,0  80,0  
  termiinit                             
   Koron      460,3  403,4  456,8  1 024,3 716,8  778,5  
  vaihtosopimu                            
  kset                                
           2 430,8 1 409,2 1 409,2 2 430,8 1 409,2 1 409,2 
  Korko-optiot                            
   Ostetut    1 215,4 704,6  704,6  1 215,4 704,6  704,6  
   Asetetut    1 215,4 704,6  704,6  1 215,4 704,6  704,6  
  Valuuttajohd   53,9  44,4   59,7  53,9  44,4  59,7  
  annaiset                              
   Valuutta    53,9  44,4   59,7  53,9  44,4  59,7  
  termiinit                             
  Osakejohdann   201,0  152,2  170,6  201,0  152,2  170,6  
  aiset                               
  Osakeoptiot   201,0  152,2  170,6  201,0  152,2  170,6  
   Ostetut    100,5  76,1   85,3  100,5  76,1  85,3  
   Asetetut    100,5  76,1   85,3  100,5  76,1  85,3  
                                   
  Johdannaisso                            
  pimusten                              
  luottovasta-                            
  arvo                                
   Korko      34,0  12,5   19,0  47,1  18,3  27,3  
  johdannaiset                            
   Valuutta    1,7   -0,2   -0,5  1,7   -0,2  -0,5  
  johdannaiset                            
   Osake      14,1  8,5   11,2  14,1  8,5   11,2  
  johdannaiset                            
 Johdannaissopi   49,8  20,8   29,7  62,9  26,6  38,0  
 mukset                                
 yhteensä                               
                                   
  Kaikki johdannaissopimukset, lukuun ottamatta 8,7 milj. euron asetettuja 
  koronvaihtosopimuksia, 149,4 milj. euron korko-optioita ja asetettuja  
  osakeoptioita, on tehty suojaamistarkoituksessa.             

 Tulos neljännesvuosittain   2/2005 1/2005 4/2004 3/2004 2/2004 
  Korkokate          19,9  18,8  18,8  18,6  17,7  
  Tuotot oman pääoman     0,2   1,0   0,0   0,0   0,4   
  ehtoisista sijoituksista                       
  Palkkiotuotot        10,4  8,5   8,7   8,5   8,9   
  Palkkiokulut         -1,5  -1,3  -1,8  -1,2  -1,5  
  Arvopaperikaupan ja     0,4   0,3   2,0   0,4   0,1   
  valuuttatoiminnan                          
  nettotuotot                             
  Myytävissä olevien      0,0   0,6   -    -    -    
  rahoitusvarojen nettotuotot                     
  Sijoituskiinteistöjen    0,5   0,6   0,6   0,5   0,7   
  nettotuotot                             
  Liiketoiminnan muut tuotot  0,3   0,6   0,2   0,2   0,5   
 Tuotot yhteensä        30,2  29,1  28,4  27,1  26,8  
  Henkilöstökulut       -9,9  -9,5  -10,4  -7,7  -9,2  
  Muut hallintokulut      -5,7  -5,8  -5,9  -4,8  -5,1  
  Poistot ja arvonalentumiset -1,0  -1,1  -1,6  -1,6  -1,8  
  aineellisista ja                           
  aineettomista hyödykkeistä                      
  Liiketoiminnan muut kulut  -2,0  -2,5  -1,9  -2,3  -2,4  
 Kulut yhteensä         -18,6  -18,9  -19,7  -16,4  -18,5  
                                    
  Arvonalentumiset luotoista  -1,2  0,2   -0,7  -0,7  -0,5  
  ja muista sitoumuksista                       
  Osuus omistusyhteysyritysten 0,3   0,3   0,1   0,2   -0,1  
  voitosta                               
 Liikevoitto          10,7  10,7  8,1   10,2  7,7   

 Konsernin tunnusluvut                         
                                    
 (milj. euroa)        30.6.2005   30.6.2004   31.12.2004  
                                    
 Luottokannan jakautuminen                       
  Kotitaloudet        2 485     2 201     2 328     
  Yritykset         381      350      362      
  Asuntoyhteisöt       150      144      151      
  Voittoa tavoittelemattomat 43      38      39      
  yhteisöt                               
  Julkisyhteisöt       10      13      12      
 Yhteensä           3 069     2 747     2 892     
                                    
 Riskisitoumukset                            
  Järjestämättömät saamiset 12,7     13,2     11,3     
  Nollakorkoiset luotot   0,2      1,0      0,2      
                                    
  Järjestämättömät/luottokan 0,4      0,5      0,4      
  ta sis. sitoumukset, %                        
                                    
 Tunnusluvut                              
  Tulos/osake 1)       0,45     0,34     0,63     
  - pl. kertaluonteiset   0,45     0,34     0,72     
  verot 5)                               
  Oma pääoma/osake p.a. 2)  6,32     5,58     5,87     
  Oman pääoman tuotto, %   14,9     12,3     11,2     
  (ROE) 3)                               
  - pl. kertaluonteiset   14,9     12,3     12,6     
  verot 5)                               
  Kulu-tuotto-suhde 4)    0,63     0,68     0,66     
                                    
  Osakkeiden määrä      35 298 050  35 258 050  35 298 050  
  Osakkeiden määrä      35 298 050  35 258 050  35 278 050  
  keskimäärin kauden aikana                      
  Henkilöstön määrä     799      810      803      
  keskimäärin kauden aikana                      
                                    
 1 Liikevoitto verojen jälkeen lisättynä/vähennettynä vähemmistön     
 ) osuudella tilikauden tuloksesta jaettuna osakkeiden keskimääräisellä  
  lukumäärällä vuoden aikana                       
 2 Oma pääoma vähennettynä vähemmistön osuudella jaettuna osakkeiden   
 ) lukumäärällä vuoden lopussa                      
 3 Liikevoitto verojen jälkeen jaettuna vuoden keskimääräisellä omalla  
 ) pääomalla pl. vähemmistön osuus (katsauskauden avaavan ja päättävän  
  taseen keskiarvo)                           
 4 Kulut yhteensä jaettuna yhteenlasketuilla tuotoilla          
 )                                    
 5 Vuoteen 2004 sisältyy laskennallisen verovelan muutosta koskeva    
 ) kertaluonteinen erä                          
                                    
 Vakavaraisuus                             
  Ensisijainen oma pääoma  208      191      195      
  Toissijainen oma pääoma                       
  - Käyvän arvon rahasto  9       -       -       
  - Velat, joilla on    104      95      98      
  huonompi etuoikeus kuin                       
  muilla veloilla                           
  Omat varat         320      286      293      
                                    
  Riskipainotetut      2 212     1 993     2 082     
  sitoumukset                             
                                    
  Vakavaraisuus, %      14,5     14,4     14,1     
  Ensisijaisen oman pääoman 9,4      9,6      9,4      
  osuus, %                               

 Aktia-konserni 1.1. - 30.6.2005                    
                                    
                                    
 Muuttuneet tilinpäätösperiaatteet                   
                                    
   Euroopan unionin asetuksen mukaan jäsenmaiden pörssiyhtiöiden   
   tulee soveltaa IFRS-standardeja (International Financial     
   Reporting Standards) vuodesta 2005 alkaen. Aktiassa valmistellaan 
   IFRS:ään siirtymistä vuoden 2007 alusta.             
                                    
   Pankkien tilinpäätöskäytäntöä koskeviin määräyksiin, kuten lakiin 
   luottolaitostoiminnasta, tehdyt muutokset astuivat voimaan    
   1.1.2005. Uusien määräysten mukaan pankit voivat tehdä      
   tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti. Luottolaitoslain  
   muutos edellyttää rahoitusomaisuuden ilmoittamista todelliseen  
   arvoonsa IFRS-standardeja vastaavalla tavalla, vaikka pankki ei  
   muuten soveltaisikaan IFRS-standardeja. Siirtymävaiheessa vuoteen 
   2007 saakka Aktia soveltaa IFRS-standardeja vain luottolaitoslain 
   edellyttämässä laajuudessa.                    
                                    
   Olennaisin muutos Aktian kannalta tilikaudesta 2005 alkaen koskee 
   myytävissä olevaa rahoitusomaisuutta, joka on kokonaisuudessaan  
   arvostettava markkina-arvoonsa. Aiemmasta poiketen myös      
   realisoimattomat voitot tulee kirjata. Tuloslaskelmaan ei merkitä 
   realisoimattomia voittoja eikä tappioita, vaan ne kirjataan    
   käypään arvoonsa suoraan omaan pääomaan.             
                                    
   Voimassa olevan lainsäädännön sekä IFRS 1 -siirtymästandardin   
   nojalla on käytetty hyväksi mahdollisuutta esittää        
   rahoitusomaisuutta ja sen arvostusta koskevat vertailuluvut    
   aiemmin sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Jos  
   uusia tilinpäätösperiaatteita olisi noudatettu vuonna 2004, koko 
   vuoden liikevoitto olisi 0,6 miljoonaa euroa parempi.       
                                    
 Vuoden 2005 tuloslaskelman liitetiedot                 
                                    
 1) Korkokate                             
   Aiemmin Rahoituskate, ei sisällöllistä muutosta.          
                                    
 2) Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot         
   Arvopaperikaupan nettotuotot käsittävät 1.1.2005 alkaen      
   realisoimattomat ja realisoidut myyntivoitot ja -tappiot koskien  
   saamistodistuksia sekä kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä    
   osakkeita ja osuuksia. Aiemmin tähän sisältyivät myös realisoidut 
   myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoimattomat vaihtuvista     
   vastaavista (saamistodistukset, myyntiin aiotut osakkeet ja    
   osuudet) tappiot.                         
   Ei muutoksia koskien valuuttatoiminnan nettotuottoja.       
                                    
 3) Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot           
   Käsittää 1.1.2005 alkaen realisoidut myyntivoitot ja -tappiot   
   koskien saamistodistuksia sekä myytävissä olevia osakkeita ja   
   osuuksia.                             
                                    
 4) Sijoituskiinteistöjen nettotuotot                 
   Käsittää tuotot, kulut ja poistot koskien kiinteistöjä sekä muussa 
   kuin omassa käytössä olevien kiinteistöyhteisöjen osakkeita ja   
   osuuksia. Aiemmin erät kirjattiin toisaalta liiketoiminnan muihin 
   tuottoihin, toisaalta liiketoiminnan muihin kuluihin.       
                                    
   Poistot sisältyivät aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden   
   poistoihin ja arvonalentumisiin.                  
   Vertailtavuuden saavuttamiseksi vuoden 2004 erät on luokiteltu   
   uudelleen ilman että tämä vaikuttaisi liikevoittoon.        
                                    
                 Konserni        Pankki    
             30.6.  30.6.  31.12 30.6.  30.6. 31.12 
             2005  2004   2004 2005  2004  2004 
                               
   Liiketoiminnan muut 2,3   2,4   4,7  1,6   1,7  3,4  
   tuotot                             
   Liiketoiminnan muut -0,9  -0,9   -1,9 -1,1  -1,1  -2,1 
   kulut                              
   Poistot       -0,3  -0,3   -0,6 0,0   0,0  0,0  
   Sijoituskiinteistöj 1,1   1,2   2,2  0,5   0,5  1,2  
   en nettotuotot                         
                                   
 5) Liiketoiminnan muut                       
   tuotot                             
                Konserni        Pankki    
             30.6. 30.6.  31.12 30.6.  30.6. 31.12 
             2005  2004   2004 2005  2004  2004   
                      
   Liiketoiminnan muut 0,9   3,1   5,9  1,1   2,6  5,0  
   tuotot                             
   - siirretty     -   -2,4  -4,7  -   -1,7  -3,4  
   sijoituskiinteistöj                      
   en nettotuottoihin                      
   Yhteensä       0,9  0,7  1,2  1,1  0,9  1,6  
                                  
 6) Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista     
   hyödykkeistä                            
                Konsern         Pankki     
                i                    
            30.6. 30.6. 31.12. 30.6. 30.6. 31.12. 
            2005 2004 2004  2005 2004  2004   
   Poistot ja    2,1  3,8  7,3  1,7  3,2   6,1   
   arvonalentumiset                         
   aineellisista ja                         
   aineettomista                           
   hyödykkeistä                           
   - siirretty    -    -0,3  -0,6  -    0,0   0,0   
   sijoituskiinteist                         
   öjen                               
   nettotuottoihin                          
   Yhteensä     2,1   3,5   6,7   1,7   3,2   6,1   
                                    
 7) Liiketoiminnan                          
   muut kulut                            
                Konsern         Pankki     
                i                    
            30.6.  30.6.  31.12. 30.6.  30.6.  31.12. 
            2005  2004  2004  2005  2004  2004   
   Liiketoiminnan  4,6   6,3   11,4  5,0   6,9   12,4  
   muut kulut                            
   - siirretty    -    -0,9  -1,9  -    -1,1  -2,1  
   sijoituskiinteist                         
   öjen                               
   nettotuottoihin                          
   Yhteensä     4,6   5,4   9,5   5,0   5,8   10,3  

 Vuoden 2005 taseen liitetiedot                     
                                     
 Yleistä                                 
   Seuraavat tase-erät on luokiteltu uudelleen ja arvioitu       
   markkina-arvoonsa:                         
   - keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset      
   - saamistodistukset                         
   - osakkeet ja osuudet                        
                                     
 8) Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset       
              Konserni         Pankki     
          30.6.  30.6.   31.12. 30.6.  30.6.  31.12. 
          2005  2004   2004  2005  2004  2004  
                                
   Pidetään   -    0,7    -   -    0,7   -    
   kaupankäyntit                         
   arkoituksessa                         
   Pidetään   808,2  478,9   628,8 789,4  464,8  614,9  
   myyntitarkoit                         
   uksessa                            
   - arvostettu 10,9  -     -   10,3  -    -    
   käyvän arvon                          
   rahastoon                           
   laskennallise                         
   t verot pois                          
   lukien                             
          819,1  479,6   628,8 799,7  465,5  614,9  
   Pidetään   -    -     -   -    -    -    
   eräpäivään                           
   Yhteensä   819,1  479,6   628,8 799,7  465,5  614,9  
                                  
 9) Saamistodistu                         
   kset                              
              Konserni         Pankki     
          30.6.  30.6.   31.12. 30.6.  30.6.  31.12. 
          2005  2004   2004  2005  2004  2004  
                                
   Pidetään   4,4   1,4    0,0  4,4   1,4   0,0   
   kaupankäyntit                         
   arkoituksessa                         
   Pidetään   20,6  61,7   61,6  19,1  60,5  60,5  
   myyntitarkoit                         
   uksessa                            
   - arvostettu -    -     -   -    -    -    
   käyvän arvon                          
   rahastoon                           
   laskennallise                         
   t verot pois                          
   lukien                             
          25,0  63,1   61,6  23,5  61,9  60,5  
   Pidetään   28,5  30,3   25,1  31,9  34,3  28,9  
   eräpäivään                           
   Yhteensä   53,5  93,4   86,7  55,4  96,2  89,4  
                                  
 10) Osakkeet ja                          
   osuudet                            
              Konserni         Pankki     
          30.6.  30.6.  31.12. 30.6.  30.6.  31.12. 
          2005  2004    2004 2005  2004   2004   
   Pidetään   -    -     -   -    -    -    
   kaupankäyntit                         
   arkoituksessa                         
   Pidetään   22,9  21,3   22,8  21,7  19,9  21,7  
   myyntitarkoit                         
   uksessa                            
   - arvostettu 0,6   -     -   -0,2  -    -    
   käyvän arvon                          
   rahastoon                           
   laskennallise                         
   t verot pois                          
   lukien                             
          23,5  21,3   22,8  21,5  19,9  21,7  
   Yhteensä   23,5  21,3   22,8  21,5  19,9  21,7  
                                  
 11) Johdannaissop                         
   imukset                            
   Käsittää johdannaissopimuksista suoritetut maksut, jotka aiemmin  
   sisältyivät muihin varoihin.                    
              Konserni         Pankki     
          30.6.  30.6.   31.12. 30.6.  30.6.  31.12. 
          2005  2004   2004  2005  2004  2004  
                                
          4,7   6,6    6,8  4,7   6,6   6,8   
                                  
 12) Muut varat                           
   Muut varat vähennettynä johdannaissopimuksilla, jotka esitetään  
   omalla rivillään.                         
              Konserni         Pankki     
          30.6.  30.6.   31.12. 30.6.  30.6.  31.12. 
          2005  2004   2004  2005  2004  2004  
                                
   Muut varat  41,0  62,2   44,4  41,0  61,7  44,3  
   Johdannaissop -4,7  -6,6   -6,8  -4,7  -6,6  -6,8  
   imukset                            
   Yhteensä   36,3  55,6   37,6  36,3  55,1  37,5  
                                  
 13) Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
   velat                               
   Käsittää johdannaissopimuksista suoritetut maksut, jotka aiemmin  
   sisältyivät muihin velkoihin.                   
              Konserni         Pankki     
          30.6.  30.6.   31.12. 30.6.  30.6.  31.12. 
          2005  2004   2004  2005  2004  2004  
                                
   Johdannaissop 4,7   6,6    6,8  4,7   6,6   6,8   
   imukset                            
   Kaupankäyntit -    -     -   -    -    -    
   arkoituksessa                         
   pidettävät                           
   muut velat                           
   Yhteensä   4,7   6,6    6,8  4,7   6,6   6,8   
                                  
 14) Muut velat                             
   Muut velat vähennettynä johdannaissopimuksilla, jotka esitetään  
   omalla rivillään.                         
              Konserni         Pankki     
          30.6.  30.6.   31.12. 30.6.  30.6.  31.12. 
          2005  2004   2004  2005  2004  2004  
                                
   Muut velat  98,1  130,9   98,6  96,2  129,2  97,7  
   Johdannaissop -4,7  -6,6   -6,8  -4,7  -6,6  -6,8  
   imukset                            
   Yhteensä   93,4  124,3   91,8  91,5  122,6  90,9  
                                  
 15) Laskennallise                         
   t verovelat                          
              Konserni         Pankki     
          30.6.  30.6.   31.12. 30.6.  30.6.  31.12. 
          2005  2004   2004  2005  2004  2004  
                                
   Avaava tase  22,7  15,6   15,6  -    -    -    
   Tuloslaskelma 1,8   2,0    7,1  -    -    -    
   n kautta                            
   tuleva muutos                         
   Keskuspankkir 2,8   0,0    -   2,7   -    -    
   ahoitukseen                          
   oikeuttavat                          
   saamistodistu                         
   kset, jotka                          
   on arvostettu                         
   uudelleen                           
   käyvän arvon                          
   rahastoon                           
   Saamistodistu 0,0   0,0    -   0,0   -    -    
   kset, jotka                          
   on arvostettu                         
   uudelleen                           
   käyvän arvon                          
   rahastoon                           
   Osakkeet ja  0,1   0,0    -   -0,1  -    -    
   osuudet,                            
   jotka on                            
   arvostettu                           
   uudelleen                           
   käyvän arvon                          
   rahastoon                           
   Päättävä tase 27,4  17,6   22,7  2,6   0,0   0,0   
                                  
 16) Käyvän arvon                          
   rahasto                            
   Uusi erä omien varojen alla. Rahastoon kirjataan          
   myyntitarkoituksessa pidettävän rahoitusomaisuuden sekä osakkeiden 
   ja osuuksien realisoimattomat arvonmuutokset.           
              Konserni         Pankki     
          30.6.  30.6.   31.12. 30.6.  30.6.  31.12. 
          2005  2004   2004  2005  2004  2004  
                                
   Avaava tase  -    -     -   -    -    -    
   Uudelleen   8,1   -     -   7,6   -    -    
   arvostetut                           
   keskuspankkir                         
   ahoitukseen                          
   oikeuttavat                          
   saamistodistu                         
   kset                              
   Uudelleen   0,0   -     -   0,0   -    -    
   arvostetut                           
   saamistodistu                         
   kset                              
   Uudelleen   0,5   -     -   -0,1  -    -    
   arvostetut                           
   osakkeet ja                          
   osuudet                            
   Päättävä tase 8,6   -     -   7,5   -    -    

Helsinki 18. elokuuta 2005

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Hallitus

Tilintarkastuskertomus

Olemme suorittaneet Aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen 30.6.2005
yleisluonteisen tarkastuksen. Mielestämme osavuosikatsaus on laadittu voimassa
olevien säännösten mukaisesti. Konsernin liikevoitto ajalta 1.1. - 30.6.2005 on
21,4 milj. euroa.


Helsingissä 18. elokuuta 2005


OY JOE SUNDHOLM & CO AB
KHT-yhteisö
Jan Holmberg, KHT