Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokouskutsu

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2005

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
torstaina 30. maaliskuuta 2006 kello 16.00 hotelli Scandic Marskiin,
Mannerheimintie 10, Helsinki.

Käsiteltävät asiat

      Pankin yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla varsinaiselle yhtiökokoukselle
      kuuluvat asiat.


Osinkoehdotus

      Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2005 maksetaan osinkoa 0,30 euroa
      osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka
      täsmäytyspäivänä 4. huhtikuuta 2006 on merkitty pankin
      osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Suomen
      Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti tiistaina 11. huhtikuuta
      2006.

      Tämän lisäksi hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille jaetaan
      ylimääräinen 0,10 juhlaosinko osakkeelta. Se maksettaisiin syksyn 15-
      vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. Juhlaosingon täsmäytyspäivä olisi
      20. lokakuuta 2006 ja maksupäivä 27. lokakuuta 2006.


Kokousasiakirjat

      Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ovat nähtävinä pankin
      pääkonttorissa, Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, puh. 010 247
      6250, ja ne lähetetään viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä
      pyytää. Aktian tilinpäätöstiedote on julkaistu pankin kotisivulla
      www.aktia.com kohdassa Tulostietoja/Vuosikertomukset.

Osallistumisoikeus

      Osakeyhtiölain yhtiökokoukseen osallistumista koskevien säännösten
      johdosta oikeus osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan
      osakkeenomistajalla, joka on viimeistään maanantaina 20. maaliskuuta
      2006 merkitty pankin osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

      Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua kokoukseen, tulee
      ilmoittautua pankkiin viimeistään tiistaina 28. maaliskuuta 2006 ennen
      klo 16.00, puhelimitse 010 247 6250/Löthner, faksilla 010 247 6568 tai
      sähköpostilla annika.lothner@aktia.fi. Asiamiehiä pyydetään
      mahdollisuuksien mukaan toimittamaan valtakirjansa pankkiin ennen
      yhtiökokousta osoitteella Aktia Säästöpankki Oyj/Löthner, PL 207,
      00101 Helsinki, tai käyttämällä yllä mainittua faksinumeroa.
      Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee viipymättä
      ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen omaisuudenhoitajalleen
      tämän antamien ohjeiden mukaisesti.


      AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
      Hallitus


Lähettäjä
Outi Fagerlund, puh. 010 247 6294, 040 575 8828
tiedottaja
outi.fagerlund@aktia.fi