Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005

Aktia Säästöpankki Oyj
Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005           Pörssitiedote
                           16.5.2005

Kasvu jatkui, kannattavuus parani

Kausi lyhyesti
 . Konsernin liikevoitto parani 10,0 % 10,7 milj. euroon (9,7 milj. euroa tammi-
  maaliskuussa 2004)
 . Tuotot pysyivät edellisvuoden tasolla, 29,1 milj. euroa
 . Kulut laskivat 2,2 % 18,9 milj. euroon
 . Kulu-tuotto-suhde parani 0,65:een (0,66)
 . Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 15,2 %:iin (13,9 %)
 . Tulos/osake parani 0,23 (0,19) euroon.
 . Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastosäästäminen) kasvoi 10,1 %
  2 283 milj. euroon
 . Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 47,5 % 1 226 milj.
  euroon
 . Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 12,0 % 2 378 milj. euroon
 . Hypoteekkilainakanta kasvoi 283 milj. eurosta 491 milj. euroon (+73,5 %)
 . Aktia Hypoteekkipankki toteutti toisen kiinteistövakuudellisen
  joukkovelkakirjalainaemission euromarkkinoilla


Muuttuneet tilinpäätösperiaatteet

Euroopan unionin asetuksen mukaan jäsenmaiden pörssiyhtiöiden tulee soveltaa IFRS
(International Financial Reporting Standards) -standardeja vuodesta 2005 alkaen.
Aktiassa valmistellaan IFRS:ään siirtymistä vuoden 2007 alusta.

Pankkien tilinpäätöskäytäntöä koskeviin määräyksiin, kuten lakiin
luottolaitostoiminnasta, tehdyt muutokset astuivat voimaan 1.1.2005. Uusien
määräysten mukaan pankit voivat tehdä tilinpäätöksensä IFRS-standardien
mukaisesti. Luottolaitoslain muutos edellyttää rahoitusomaisuuden ilmoittamista
todelliseen arvoonsa IFRS-standardeja vastaavalla tavalla, vaikka pankki ei
muuten soveltaisikaan IFRS-standardeja. Siirtymävaiheessa vuoteen 2007 saakka
Aktia soveltaa IFRS-standardeja vain luottolaitoslain edellyttämässä laajuudessa.

Olennaisin muutos Aktian kannalta tilikaudesta 2005 alkaen koskee myytävissä
olevaa rahoitusomaisuutta, joka on kokonaisuudessaan arvostettava markkina-
arvoonsa. Aiemmasta poiketen myös realisoimattomat voitot tulee kirjata.
Tuloslaskelmaan ei merkitä realisoimattomia voittoja eikä tappioita, vaan ne
kirjataan käypään arvoonsa suoraan omaan pääomaan.

Voimassa olevan lainsäädännön sekä IFRS 1 -siirtymästandardin nojalla on käytetty
hyväksi mahdollisuutta esittää rahoitusomaisuutta ja sen arvostusta koskevat
vertailuluvut aiemmin sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Jos
uusia tilinpäätösperiaatteita olisi noudatettu vuonna 2004, koko vuoden
liikevoitto olisi 0,6 miljoonaa euroa parempi.Tulos


Konsernin liikevoitto nousi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 10,7 miljoonaan
euroon, missä oli 1,0 miljoonaa euroa (+10,0 %) parannusta edellisvuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna. Suurimmaksi osaksi tulosparannus perustuu
alhaisempaan kustannustasoon.

Liiketoimintavolyymin kasvu jatkui. Sekä otto- että antolainaus kasvoivat
edellisvuoden vastaavaa jaksoa nopeammin.

Luottotappiot olivat edelleen vähäisiä, ja nettomääräisesti
luottotappiopalautuksia kertyi 0,2 miljoonaa euroa.

Voitto-osuus omistusyhteysyrityksistä lisääntyi 0,3 miljoonaan euroon.

Jakson voitto nousi 8,1 miljoonaan euroon, mikä merkitsi 1,3 miljoonan euron
(+19,7 %) parannusta edellisvuoteen nähden. Konsernin kannattavuus parani ja oman
pääoman tuotto (ROE) nousi 15,2 prosenttiin (13,9 %).

Tuotot

Konsernin tuotot laskivat 0,2 miljoonaa euroa (-0,6 %) 29,1 miljoonaan euroon.

Markkinakorkojen alhaisuudella oli edelleen merkittävä negatiivinen vaikutus
operatiiviseen korkokatteeseen. Asiakasmarginaalien kaventuminen jatkui sekä anto-
 että ottolainauksessa. Siitä huolimatta konsernin korkokate parani 1,2 miljoonaa
euroa (+7,1 %) 18,8 miljoonaan euroon. Korkokatteen suojaustoimenpiteet
paransivat katetta 2,0 (1,4) miljoonalla eurolla jakson aikana.

Oman pääoman ehtoisten sijoitusten vähentyminen 0,4 miljoonalla eurolla johtuu
yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumisesta osinkoverotuksen muutosten
yhteydessä.

Palkkiotuotot vähenivät 1,0 miljoonaa euroa (-10,6 %) 8,5 miljoonaan euroon.
Rahastoista ja varainhoidosta saatavat palkkiotuotot lisääntyivät selvästi, ja
maksu- ja arvopaperivälityksen palkkiot puolestaan vähenivät.
Maksuvälityspalkkioiden väheneminen aiheutuu suureksi osaksi Otto-
automaattijärjestelmään siirtymisestä, mikä toisaalta vähensi liiketoiminnan
muita kuluja.

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot laskivat 0,3 (1,2) miljoonaan
euroon. Viime vuoden tuottoihin sisältyi kertaluonteisia eriä.

Liiketoiminnan muut tuotot nousivat 0,4 miljoonaa euroa 0,6 (0,2) miljoonaan
euroon verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna 2004. Suuri osa parannuksesta liittyi
kiinteistöomistukseen.

Kulut

Konsernin kulut laskivat 0,4 miljoonaa euroa (-2,2 %) 18,9 miljoonaan euroon
verrattuna viime vuoteen.

Henkilöstökulut nousivat 5,2 prosenttia 9,5 (9,0) miljoonaan euroon.
Kokopäiväresursseiksi laskettuna henkilöstön määrä oli maaliskuun lopussa 680,
missä oli vähennystä 5 resurssia verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta
aiemmin. 31.12.2004 jälkeen kokopäiväresurssien määrä on noussut 3 resurssilla.

Muut hallintokulut nousivat 4,1 prosenttia 5,8 (5,6) miljoonaan euroon.

Suunnitelman mukaiset poistot pienenivät edelleen 1,7 miljoonasta eurosta 1,1
miljoonaan euroon. Muutos johtuu siitä, että aiempiin perusparannuksiin
kohdistuvat poistot loppuivat vuoden 2004 aikana.

Liiketoiminnan muut kulut laskivat vastaavaan ajankohtaan 2004 verrattuna 0,5
miljoonaa euroa (-15,3 %) 2,5 miljoonaan euroon. Suurin osa kustannusten
säästöistä liittyi Otto-automaattijärjestelmään siirtymisen myötä pienentyneisiin
vuokrakuluihin.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Konsernin taseen loppusumma 31.3.2005 oli 4 215 (3 607) miljoonaa euroa. Nousu
johtuu antolainauksen kasvusta ja parantuneesta maksuvalmiudesta. Taseen
ulkopuolisia sitoumuksia oli 280 (289) miljoonaa euroa.

Säästäminen ja lainaaminen

Liiketoiminnan kasvu jatkui. Sekä ottolainaus että säästäminen kasvoivat
nopeammin kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna. Yleisön talletukset
lisääntyivät 10,4 prosenttia 2 191 miljoonaan euroon. Säästäminen (talletukset +
rahastopääoma) kasvoi vielä voimakkaammin, 11,2 prosenttia 3 008 miljoonaan
euroon.

Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastopääoma) kasvoi myös selvästi,
10,1 prosenttia 2 283 miljoonaan euroon. Kotitalouksien talletukset lisääntyivät
9,2 prosenttia 1 770 miljoonaan euroon.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana uusia joukkovelkakirjalainoja myytiin
yleisölle ja instituutioille 17,1 miljoonalla eurolla. Vuositasolla uusmyyntiä
oli 79,8 miljoonaa euroa.

Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 47,5 prosenttia 1 226
miljoonaan euroon.

Asuntoluottojen kysyntä oli edelleen voimakasta. Konsernin antolainaus oli
maaliskuun lopussa 2 956 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 288 miljoonaa euroa
(+10,8 %). Suurin osa kasvusta tuli kotitaloussektorilta, jonka luottokanta
kasvoi 255 miljoonaa euroa (+12,0 %) 2 378 miljoonaan euroon. Asuntolainakanta
lisääntyi 14,6 prosenttia 1 974 miljoonaan euroon, josta 491 miljoonaa euroa oli
hypoteekkilainoja. Hypoteekkilainakannassa kasvua oli vuositasolla 208 miljoonaa
euroa (+73,5 %). Paikallisosuuspankit aloittivat Aktia Hypoteekkipankin lainojen
välittämisen vuonna 2004. Yhteistyö kehittyi erittäin suotuisasti vuoden 2005
ensimmäisellä neljänneksellä.

Luotonanto yrityksille lisääntyi 8,3 prosenttia 377 miljoonaan euroon

Luottotappiot ja -riskit

Konsernin luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Jakson aikana aikaisempina
vuosina tehtyjen luottotappioiden palautuksia kirjattiin 0,3 miljoonaa euroa.
Uusia luottotappioita oli vajaat 0,1 miljoona euroa. Toimialakohtaisiin
luottotappiovarauksiin ei ole kirjattu muutoksia joulukuun 2004 jälkeen, ja ne
olivat jakson lopussa 6,2 miljoonaa euroa. Konsernin järjestämättömät saatavat ja
nollakorkoiset lainat pienenivät vuodessa 16,5 miljoonasta eurosta 16,0
miljoonaan euroon. Niiden suhteellinen osuus koko luottokannasta taseen
ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien laski näin ollen 0,5 prosenttiin,
missä on kuitenkin nousua vuodenvaihteesta, jolloin osuus oli 0,4 prosenttia.
Korkoriskit


Konsernin korkokate reagoi herkästi koronmuutoksiin, koska luotonanto on pääosin
sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin, ja talletukset puolestaan ovat pääosin
kiinteäkorkoisia. Tehdyt johdannaissopimukset on tarkoitettu vähentämään otto- ja
antolainauksen korkosidonnaisuuksien erilaisuudesta johtuvaa korkokatteen
vaihtelua.

Maaliskuun lopussa suojaavien korkosidonnaisten suojaamistarkoituksessa tehtyjen
johdannaissopimusten kohde-etuuksien arvo oli 2 360 miljoonaa euroa, josta 955
miljoonaa euroa oli korkotermiinejä ja koronvaihtosopimuksia ja 1 405 miljoonaa
euroa korko-optiosopimuksia. Valuutta- ja osakesidonnaisilla
johdannaissopimuksilla suojattujen kohde-etuuksien arvo oli 170 miljoonaa euroa,
josta 77 miljoonaa euroa oli valuuttatermiinejä ja 93 miljoonaa euroa
osakeoptioita.

Vakavaraisuus

Maaliskuun 31. päivänä 2005 konsernin omat varat olivat 306 miljoonaa euroa,
josta 202 miljoonaa euroa oli ensisijaista omaa pääomaa. Katsauskauden voitto
sisältyy ensisijaiseen omaan pääomaan, jota pienentää yhtiökokouksessa päätetty
vuoden 2004 osinko sekä viime vuoden osinkotasoa vastaava laskennallinen osinko
katsauskaudelta. Jakson aikana konserni laski liikkeeseen debentuurilainoja 10
miljoonan euron edestä. Nämä sisältyvät toissijaiseen omaan pääomaan, johon
kuuluu myös käyvän arvon rahasto. Toissijainen pääoma kasvoi 104 miljoonaan
euroon. Konsernin riskipainotetut sitoumukset nousivat 9,0 prosenttia 2 135
miljoonaan euroon. Vakavaraisuusaste oli 14,3 prosenttia ja ensisijaisen oman
pääoman suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin 9,4 prosenttia.


Henkilöstö

Kokopäiväisiksi henkilöresursseiksi muutettuna varsinaisen pankkihenkilöstön
määrä oli tilikauden lopussa 680 (685), eli 5 resurssia pienempi kuin
edellisvuonna. Henkilöstöä oli jakson aikana keskimäärin 788 (809).
Luottoluokitus


Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Servicen arvio Aktian
luottokelpoisuudesta on A3 pitkäaikaiselle varainhankinnalle, P-2 lyhytaikaiselle
varainhankinnalle ja C taloudelliselle vahvuudelle, kaikki vakain näkymin.


Muut tapahtumat

Aktia myi kaikki tytäryhtiönsä Aktia Henkivakuutus Oy:n osakkeet
Henkivakuutusosakeyhtiö Veritakselle 1. tammikuuta 2005. Aktia-konsernin ja
Veritas-ryhmän kaupan yhteydessä julkistaman strategisen linjauksen mukaisesti
yhtiöt keskittyvät jatkossa ydinliiketoimintoihinsa ja ydinosaamiseensa.

Tammikuun 18. päivänä 2005 allekirjoitettiin esisopimus, jonka mukaan Föreningen
Konstsamfundet ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ostavat Aktialta 50 prosenttia
Kiinteistö Oyj Mannerheimintie 14:n osakkeista. Edellytyksenä on, että haetut
asemakaavamuutokset ja rakennusluvat myönnetään. Osia kiinteistöstä on tarkoitus
yhdistää Forumin kauppakeskukseen. Aktia jatkaa pankkitoimintaa kiinteistössä.
Toteutuessaan kaupalla on vain pieni positiivinen merkitys konsernin
tunnuslukuihin.

Aktia on tehnyt paikallisosuuspankkien kanssa sopimuksen POP Suomi- ja POP
Eurooppa -sijoitusrahastojen hallinnoinnista ja hallinnollisesta tuesta.
Sijoitusrahastojen osuuksien myynti on aloitettu.

Aktia-konserniin perustettiin maaliskuussa 2005 henkilöstörahasto hallinnoimaan
voittopalkkioeriä, jotka pankki jakaa henkilöstölleen hyvästä taloudellisesta
tuloksesta hallituksen vuosittain vahvistamien ehtojen mukaisesti.


Säästöpankkien vakuusrahasto

Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat säästöpankkien vapaaehtoiseen
vakuusrahastoon. Rahaston tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan
turvaaminen. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit eivät ole yhteisvastuussa
toistensa veloista tai sitoumuksista. Rahasto on velaton, ja vuoden 2004 lopussa
sen varat olivat 30,4 miljoonaa euroa.


Tapahtumia katsauskauden jälkeen

Yhdessä pankin omistajasäätiöiden kanssa järjestettiin Aktia-päivät 7. - 8.
huhtikuuta. Aktia-päivien aikana järjestettiin ohjelmaa sekä konttoreissa että
niiden ulkopuolella, kuten lähiseudun kauppakeskuksissa ja toreilla. Yleisölle
tarjottiin säästämisen ja sijoittamisen tuotteita sekä rahoitusjärjestelyjä
erikoisehdoin. Useat konttorit pitivät ovensa auki myös lauantaina 9. huhtikuuta.
Nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille suunnatun tapahtuman teemana oli
säästäminen kaikissa muodoissaan. Porvoossa 8.4. järjestetyssä juhlaseminaarissa
Vuoden säästäjäksi valittu projekti Ett slag för Östersjön sai
säästöpankkisäätiöiden 10 000 euron tunnustuspalkinon.

Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokouksessa 18. huhtikuuta vahvistettiin emoyhtiön
ja konsernin tilinpäätökset. Hallintoneuvostolle, hallitukselle,
toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen myönnettiin vastuuvapaus. Osinkona
päätettiin jakaa 0,25 euroa osakkeelta.

Kurt Forsman, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Kristina Lyytikäinen, Håkan
Mattlin, Jorma J Pitkämäki,
Peter Simberg ja Lorenz Uthardt, joiden toimikausi päättyi yhtiökokoukseen 2005,
valittiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008 päättyväksi
kolmen vuoden toimikaudeksi valittiin asianajaja Johan Bardy ja hallintojohtaja,
varatuomari Marianne Österberg.

Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n toinen 250 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainaemissio oli edeltäjänsä lailla menestys. Liikkeeseenlasku
alkoi 18. huhtikuuta ja hinnoiteltiin seuraavana päivänä. Laina ylimerkittiin
moninkertaisesti, ja se hajautui hyvin eri puolille Eurooppaa; noin 90 prosenttia
merkittiin Suomen ulkopuolella. Emission korkea luottokelpoisuus - Moody's
Investor Service Ltd antoi lainalle Aa2-luottoluokituksen - ja ulkomaisten
institutionaalisten sijoittajien kiinnostus suomalaisia kiinteistövakuudellisia
joukkovelkakirjoja kohtaan tekivät merkintäehdot Hypoteekkipankille edullisiksi.
Laina-aika on kymmenen vuotta.

Hallintoneuvoston kokouksessa 3. toukokuuta toimitusjohtaja, kauppatieteiden
maisteri, kamarineuvos Henry Wiklund valittiin uudelleen hallintoneuvoston
puheenjohtajaksi vuodeksi 2005. Uudeksi hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi
nimettiin filosofian maisteri Margareta Pietikäinen. Hallintoneuvoston
varapuheenjohtajina jatkavat FöreningsSparbanken AB:n ensimmäinen
varapuheenjohtaja Bo Forslund, maatalous- ja metsätieteen maisteri Henrik
Sundbäck, agrologi, eräneuvos Lorentz Uthardt ja kauppatieteiden maisteri Bo-
Gustav Wilson.


Näkymät vuodelle 2005

Konsernin korkokatteen odotetaan parantuvan jonkin verran vuonna 2005.
Kannattavuuden arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2004. Tuloslaskelma         Konserni       Pankki     
 (milj. euroa)   Lii- 1-3/05 1-3/04 1-12/04 1-3/05 1-3/04 1-12/04 
          te                        
 Tulos ennen       10,2  9,9  37,7  10,0  10,6  35,7   
 arvonalentumisia                           
  Laskennallisen     -1,0  -1,0  -7,1  -   -   -    
  verovelan muutos                          
  Vähemmistön osuus   -0,1  0,0  -0,2  -   -   -    
  tilikauden                             
  voitosta/tappiosta                         
 Tilikauden voitto    8,1  6,7  22,2  5,1  5,0  13,3    Tase               Konserni        Pankki    
 (milj. euroa)  Lii- 31.3.  31.3.  31.12. 31.3.  31.3.  31.12. 
         te  2005  2004  2004  2005  2004  2004  
 Vieras pääoma                             
                                    
 Taseen                                
 ulkopuoliset                             
 sitoumukset                              


 Tulos         1/2005  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004  
 neljännesvuosittain                           
  Korkokate      18,8   18,8   18,6   17,7   17,6   
  Tuotot oman pääoman 1,0    0,0    0,0    0,4    1,4    
  ehtoisista                               
  sijoituksista                             
  Palkkiotuotot    8,5    8,7    8,5    8,9    9,6    
  Palkkiokulut     -1,3   -1,8   -1,2   -1,3   -1,2   
  Arvopaperikaupan ja 0,3    2,0    0,4    0,1    1,2    
  valuuttatoiminnan                           
  nettotuotot                              
  Myytävissä olevien  0,6                        
  rahoitusvarojen                            
  nettotuotot                              
  Sijoituskiinteistöje 0,6    0,6    0,5    0,5    0,5    
  n nettotuotot                             
  Liiketoiminnan muut 0,6    0,2    0,2    0,6    0,2    
  tuotot                                 
 Tuotot yhteensä    29,1   28,4   27,1   27,0   29,3   
  Henkilöstökulut   -9,5   -10,4   -7,7   -9,2   -9,0   
  Muut hallintokulut  -5,8   -5,9   -4,8   -5,3   -5,6   
  Poistot ja      -1,1   -1,6   -1,6   -1,8   -1,7   
  arvonalentumiset                            
  aineellisista ja                            
  aineettomista                             
  hyödykkeistä                              
  Liiketoiminnan muut -2,5   -1,9   -2,3   -2,3   -3,0   
  kulut                                 
 Kulut yhteensä     -18,9   -19,7   -16,4   -18,7   -19,4   
                                     
  Arvonalentumiset   0,2    -0,7   -0,7   -0,5   -0,1   
  luotoista ja muista                          
  sitoumuksista                             
  Osuus        0,3    0,1    0,2    -0,1   0,0    
  omistusyhteys-yritys                          
  ten voitosta                              
 Liikevoitto      10,7   8,1    10,2   7,7    9,7    


 Konsernin tunnusluvut                          
                                     
 (milj. euroa)     31.3.2005     31.3.2004     31.12.2004  
                                     
 Luottokannan                               
 jakautuminen                               
  Kotitaloudet    2 378       2 123       2 328     
  Yritykset     377        348        362      
  Asuntoyhteisöt   149        145        151      
  Voittoa      41        38        39      
  tavoittelemattomat                          
  yhteisöt                               
  Julkisyhteisöt   12        14        12      
 Yhteensä        2 956       2 668       2 892     
                                     
 Riskisitoumukset                             
  Järjestämättömät  15,8       15,5       11,3     
  saamiset                               
  Nollakorkoiset   0,2        1,0        0,2      
  luotot                                
                                     
  Järjestämät-tömät/                          
  luottokanta                             
  ml. sitoumukset  0,5        0,6        0,4      
  (%)                                 
                                     Tunnusluvut       31.3.2005   31.3.2004    31.12.2004    
                                     
  Tulos/osake 1)     0,23     0,19       0,63       
  - pl. kertaluonteiset 0,23     0,19       0,72       
  verot 5)                                
  Oma pääoma/osake    6,20     5,63       5,87       
  p.a.2)                                 
  Oman pääoman tuotto, % 15,2     13,9       11,2       
  (ROE) 3)                                
  - pl. kerta-luonteiset 15,2     13,9       12,6       
  verot 5)                                
  Kulu-tuotto-suhde 4)  0,65     0,66       0,66       
                                     
  Osakkeiden määrä    35 298 050  35 258 050    35 298050    
  Osakkeiden määrä    35 298 050  35 258 050    35 278 050    
  keskimäärin kauden                           
  aikana                                 
  Henkilöstön määrä   788      809       803       
  keskimäärin kauden                           
  aikana                                 
                                     
 1) Liikevoitto verojen jälkeen lisättynä/vähennettynä vähemmistön    
  osuudella katsauskauden tuloksesta jaettuna osakkeiden        
  keskimääräisellä lukumäärällä vuoden aikana.             
 2) Oma pääoma vähennettynä vähemmistön osuudella jaettuna osakkeiden   
  lukumäärällä vuoden lopussa                      
 3) Liikevoitto verojen jälkeen jaettuna vuoden keskimääräisellä omalla  
  pääomalla ml. vähemmistön osuus (katsauskauden avaavan ja päättävän  
  taseen keskiarvo).                          
 4) Kulut yhteensä jaettuna yhteenlasketuilla tuotoilla.         
 5) Vuoteen 2004 sisältyy laskennallisen verovelan muutosta koskeva    
  kertaluonteinen erä.                         
                                     
                                     
 Vakavaraisuus      31.3.2005      31.3.2004   31.12.2004 
  Ensisijainen oma    202         187      195     
  pääoma                                
  Toissijainen oma    104         94       98     
  pääoma                                
  Markkinariskien    -          -       -      
  kattamiseksi                             
  vaadittava                              
  pääoma                                
  Omat varat       306         281      293     
                                     
  Riskipainotetut    2 135        1 957     2 082    
  sitoumukset                              
                                     
  Vakavaraisuus, %    14,3        14,4      14,1    
  Ensisijaisen oman   9,4         9,6      9,4     
  pääoman osuus, %                           


 Vuoden 2005 tuloslaskelman liitetiedot                  
                                     
 1) Korkokate                               
  Aiemmin Rahoituskate, ei sisällöllistä muutosta.           
                                     
 2) Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot           
  Arvopaperikaupan nettotuotot käsittävät 1.1.2005 alkaen        
  realisoimattomat ja realisoidut myyntivoitot ja -tappiot koskien   
  saamistodistuksia sekä kaupakäyntitarkoituksessa pidettäviä osakkeita 
  ja osuuksia. Aiemmin tähän sisältyivät myös realisoidut myyntivoitot 
  ja -tappiot sekä realisoimattomat vaihtuvista vastaavista aiheutuneet 
  tappiot (saamistodistukset, myyntiin aiotut osakkeet ja osuudet).   
  Ei muutoksia koskien valuuttatoiminnan nettotuottoja.         
                                     
 3) Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot            
  Käsittää 1.1.2005 alkaen realisoidut myyntivoitot ja -tappiot koskien 
  saamistodistuksia sekä myytävissä olevia osakkeita ja osuuksia.    
                                     
 4) Sijoituskiinteistöjen nettotuotot                   
  Käsittää tuotot, kulut ja poistot koskien kiinteistöjä sekä muussa  
  kuin omassa käytössä olevien kiinteistöyhteisöjen osakkeita ja    
  osuuksia. Aiemmin erät kirjattiin toisaalta liiketoiminnan muihin   
  tuottoihin, toisaalta liiketoiminnan muihin kuluihin.         
  Poistot sisältyivät aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden     
  poistoihin ja arvonalentumisiin.                   
  Vertailtavuuden saavuttamiseksi vuoden 2004 erät on luokiteltu    
  uudelleen ilman että tämä vaikuttaisi liikevoittoon.         
                                     
                 Konserni        Pankki     
             31.3.  31.3.  31.12. 31.3.  31.3.  31.12. 
             2005  2004  2004  2005  2004  2004  
  Liiketoiminnan muut  1,2   1,2   4,7   0,8   0,8   3,4   
  tuotot                                
  Liiketoiminnan muut  -0,4  -0,5  -1,9  -0,5  -0,6  -2,1  
  kulut                                 
  Poistot        -0,2  -0,1  -0,6  0,0   0,0   0,0   
  Sijoituskiinteistöjen 0,6   0,5   2,2   0,3   0,2   1,2   
  nettotuotot                              
                                     
 5 Liiketoiminnan muut                          
 ) tuotot                                
                 Konserni        Pankki     
             31.3.  31.3.  31.12.2 31.3.  31.3.  31.12.2 
             2005  2004  004   2005  2004  004   
  Liiketoiminnan muut  0,6   1,4   5,9   0,7   1,1   5,0 
  tuotot                               
  - siirretty      -    -1,2  -4,7  -    -0,8  -3,4 
  sijoituskiinteistöjen                       
  nettotuottoihin                          
  Yhteensä       0,6   0,2   1,2   0,7   0,3   1,6 
                                    
 6 Poistot ja                              
 ) arvonalentumiset                           
  aineellisista ja                           
  aineettomista                            
  hyödykkeistä                             
                 Konserni        Pankki     
             31.3.  31.3.  31.12. 31.3.  31.3.  31.12.2 
             2005  2004  2004  2005  2004  004   
  Poistot ja      1,1   1,9   7,3   0,9   1,6   6,1   
  arvonalentumiset                           
  aineellisista ja                           
  aineettomista                             
  hyödykkeistä                             
  - siirretty      -    -0,1  -0,6  -    0,0   0,0   
  sijoituskiinteistöjen                         
  nettotuottoihin                            
  Yhteensä       1,1   1,7   6,7   0,9   1,6   6,1   
                                     
 7 Liiketoiminnan muut                          
 ) kulut                                 
                 Konserni        Pankki     
             31.3.  31.3.  31.12. 31.3.  31.3.  31.12. 
             2005  2004  2004  2005  2004  2004  
  Liiketoiminnan muut  2,5   3,5   11,4  2,8   3,8   12,4  
  kulut                                 
  - siirretty      -    -0,5  -1,9  -    -0,6  -2,1  
  sijoituskiinteistöjen                         
  nettotuottoihin                            
  Yhteensä       2,5   3,0   9,5   2,8   3,2   10,3  


 Vuoden 2005 taseen liitetiedot                       
 Yleistä                                  
   Seuraavat tase-erät on luokiteltu uudelleen ja arvioitu        
   markkina-arvoonsa:                          
   - keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset       
   - saamistodistukset                          
   - osakkeet ja osuudet                         
                                      
 8) Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset        
                Konserni         Pankki    
            31.3.  31.3.  31.12. 31.3.  31.3.  31.12. 
            2005  2004  2004  2005  2004  2004  
   Pidetään      2,0   -    -    2,0   -    -    
   kaupan-käyntitarko                         
   i-tuksessa                             
   Pidetään      635,9  415,8  628,8  576,9  412,6  614,9  
   myynti-tarkoitukse                         
   ssa                                
   - arvostettu    4,4   -    -    3,7   -    -    
   käyvän arvon                            
   rahastoon                             
   laskennalliset                           
   verot pois lukien                         
            640,3  415,8  628,8  580,6  412,6  614,9  
   Pidetään      -    -    -    -    -    -    
   eräpäivään                             
   Yhteensä      642,3  415,8  628,8  582,6  412,6  614,9  
                                    
 9) Saamistodistukset                         
                Konserni        Pankki     
            31.3.  31.3.  31.12. 31.3.  31.3.  31.12. 
            2005  2004  2004  2005  2004  2004  
   Pidetään      5,9   13,3  0,0   5,9   13,3  0,0   
   kaupan-käyntitarko                         
   ituk-                               
   sessa                               
   Pidetään      63,6  30,9  61,6  62,4  29,7  60,5  
   myyntitarkoi-tukse                         
   ssa                                
   - arvostettu    0,0   -    -    0,0   -    -    
   käyvän arvon                            
   rahastoon                             
   laskennalliset                           
   verot pois lukien.                         
            63,6  30,9  61,6  62,4  29,7  60,5  
                                    
   Pidetään      25,0  30,5  25,1  28,4  34,3  28,9  
   eräpäivään                             
   Yhteensä      94,5  74,7  86,7  96,7  77,3  89,4  
                                    
 10) Osakkeet ja                            
   osuudet                              
                Konserni        Pankki     
            31.3.  31.3.  31.12. 31.3.  31.3.  31.12. 
            2005  2004  2004  2005  2004  2004  
   Pidetään      -    -    -    -    -    -    
   kaupankäynti-tarko                         
   ituksessa                             
   Pidetään      22,9  21,8  22,8  21,6  20,0  21,7  
   myynti-tarkoitukse                         
   ssa                                
   - arvostettu    0,5   -    -    -0,1  -    -   
   käyvän arvon                           
   rahastoon                            
   laskennalliset                          
   verot pois lukien                        
            23,4  21,8  22,8  21,6  20,0  21,7 
                                   
   Yhteensä      23,4  21,8  22,8  21,6  20,0  21,7 
                                   

 11) Johdannaissopimukset                         
   Käsittää johdannaissopimuksista suoritetut maksut, jotka aiemmin   
   sisältyivät muihin varoihin                      
                  Konserni       Pankki    
              31.3. 31.3. 31.12. 31.3. 31.3. 31.12. 
              2005  2004  2004  2005  2004  2004  
              4,9  4,4  6,8  4,9  4,4  6,8  
                                   
 12) Muut varat                              
   Muut varat vähennettynä johdannaissopimuksilla, jotka esitetään    
   omalla rivillään.                           
                  Konserni       Pankki    
              31.3.2 31.3.2 31.12. 31.3.2 31.3.2 31.12. 
              005  004  2004  005  004  2004  
   Muut varat       34,7  36,0  44,4  34,6  35,5  44,3  
   Johdannaissopimukset  -   -4,4  -6,8  -   -4,4  -6,8  
   Yhteensä        34,7  31,6  37,6  34,6  31,1  37,5  
                                      
                                      
 13) Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät  
   velat                                 
   Käsittää johdannaissopimuksista suoritetut maksut, jotka aiemmin   
   sisältyivät muihin velkoihin                     
                  Konserni       Pankki    
              31.3. 31.3. 31.12. 31.3. 31.3. 31.12. 
              2005  2004  2004  2005  2004  2004  
   Johdannaissopimukset  4,9  4,4  6,8  4,9  4,4  6,8  
   Kaupankäyntitarkoituk- -   -   -   -   -   -   
   sessa pidettävät muut                      
   velat                              
   Yhteensä        4,9  4,4  6,8  4,9  4,4  6,8  
                                      
 14) Muut velat                              
   Muut velat vähennettynä johdannaissopimuksilla, jotka esitetään    
   omalla rivillään.                           
                  Konserni       Pankki    
              31.3.2 31.3.2 31.12. 31.3.2 31.3.2 31.12. 
              005  004  2004  005  004  2004  
   Muut velat       93,3  89,8  98,6  91,7  88,2  97,7  
   Johdannaissopimukset  -   -4,4  -6,8  -   -4,4  -6,8  
   Yhteensä        93,3  85,4  91,8  91,7  83,7  90,9  
                                   
 15) Laskennalliset                          
   verovelat                            
                  Konserni       Pankki    
              31.3. 31.3. 31.12. 31.3. 31.3. 31.12. 
              2005  2004  2004  2005  2004  2004  
   Avaava tase      22,7  15,6  15,6  0,0  -   -   
   Tuloslaskelman kautta 1,0  1,0  7,1  0,0  -   -   
   tuleva muutos                          
   Keskuspankkirahoituk-s 1,0  -   -   1,0  -   -   
   een oikeuttavat                         
   saamistodistukset,                        
   jotka on arvostettu                       
   uudelleen käyvän arvon                      
   rahastoon                            
   Saamistodistukset,   0,0  -   -   0,0  -   -   
   jotka on arvostettu                       
   uudelleen käyvän arvon                      
   rahastoon                            
   Osakkeet ja osuudet,  0,1  -   -   0,0  -   -   
   jotka on arvostettu                       
   uudelleen käyvän arvon                      
   rahastoon                            
   Päättävä tase     24,9  16,6  22,7  1,0  0,0  0,0  

 16) Käyvän arvon rahasto                         
   Uusi erä omien varojen alla. Rahastoon kirjataan           
   myyntitarkoituksessa pidettävien saamistodistusten, osakkeiden ja  
   osuuksien realisoimattomat arvonmuutokset.              
                                      
                  Konserni        Pankki     
              31.3.  31.3.  31.12. 31.3.  31.3.  31.12. 
              2005  2004  2004  2005  2004  2004  
   Avaava tase     -    -    -    -    -    -    
   Uudelleen arvostetut 3,4   -    -    2,8   -    -    
   keskuspankkirahoi-tu                         
   kseen oikeuttavat                          
   saamistodistukset                          
   Uudelleen arvostetut 0,0   -    -    0,0   -    -    
   saamistodistukset                          
   Uudelleen arvostetut 0,4   -    -    -0,1  -    -    
   osakkeet ja osuudet                         
   Päättävä tase    3,8   -    -    2,7   -    -    


Helsinki 16. toukokuuta 2005

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

HallitusTilintarkastuskertomus

Olemme suorittaneet Aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen 31.3.2005
yleisluonteisen tarkastuksen. Mielestämme osavuosikatsaus on laadittu voimassa
olevien säännösten mukaisesti. Konsernin liikevoitto ajalta 1.1. - 31.3.2005 on
10,7 milj. euroa.


Helsingissä 16. maaliskuuta 2005


OY JOE SUNDHOLM & CO AB
KHT-yhteisö
Jan Holmberg, KHT