Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2004

Aktia Säästöpankki Oyj               Julkaistavissa

                          29.10.2004 klo. 09.00


Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2004

Suotuisa kehitys jatkuu

Kausi lyhyesti

- Konsernin liikevoitto parani 13,4 prosenttia 27,7 milj. euroon
 vuoden 2003 tammi-syyskuuhun verrattuna
- Tuotot kasvoivat 1,1 prosenttia 85,8 milj. euroon
- Kulut laskivat 4,5 prosenttia 56,8 milj. euroon
- Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 12,8 prosenttiin (12,2 %)
- Kulu-tuotto-suhde parani 0,67:ään (0,71)
- Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastosäästäminen)
 kasvoi 9,4 prosenttia 2 178 milj. euroon
- Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 13,1 prosenttia
 2 267 milj. euroon
- Hypoteekkilainakanta kasvoi 201 milj. eurosta 376 milj. euroon
 (+87,3 % syyskuusta 2003)
- Aktian käteisautomaatit liitetään Otto-automaattiverkkoon


Tulos


Konsernin vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoitto nousi 27,7 miljoonaan
euroon, missä oli 3,3 miljoonaa euroa (+13,4 %) parannusta edellisvuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna. Suurimmaksi osaksi tulosparannus perustuu
alhaisempaan kustannustasoon. Vaikka korkotaso pysyi matalana, tuotot kasvoivat,
joskin kasvu valtaosin johtui noin 0,5 miljoonan euron kertaluonteisista eristä.

Liiketoimintavolyymin kasvu jatkui. Niin antolainauksen kuin säästämisen ja
ottolainauksenkin kasvu oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa nopeampaa.

Kolmen ensimmäisten neljänneksen aikana kirjattiin luottotappioita
nettomääräisesti 1,3 miljoonaa euroa, mikä kokonaisuudessaan koostui
toimialakohtaisista luottotappiovarauksista. Vastaavana jaksona vuotta aiemmin
luottotappiot olivat 1,9 miljoonaa euroa, missä 1,3 miljoonaa euroa oli
toimialakohtaisia luottotappiovarauksia.

Kauden voitto laskennallisten verojen jälkeen nousi 18,9 miljoonaan euroon.
Verrattuna edellisvuoden 16,7 miljoonaan euroon nousua oli 13,1 prosenttia. Oman
pääoman tuotto (ROE) nousi 12,2 prosentista 12,8 prosenttiin. Kulu-tuotto-suhde
parani 0,71:stä 0,67:ään.

Tuotot

Konsernin tuotot nousivat 1,1 prosenttia 85,8 miljoonaan euroon.

Markkinakorkojen alhaisuus vaikutti edelleen selvästi negatiivisesti
operatiiviseen rahoituskatteeseen. Asiakasmarginaalien kaventuminen jatkui sekä
anto- että ottolainauksessa, joskin marginaalien supistuminen on hieman
hidastunut viimeisten kuukausien aikana. Tämän seurauksena konsernin rahoituskate
laski anto- ja ottolainauksen kasvusta huolimatta kolmen ensimmäisen neljänneksen
aikana 3,2 prosenttia 53,8 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoteen.
Kolmannella neljänneksellä rahoituskate parani. Markkinakorkotason laskua vastaan
tehdyt taseensuojaustoimenpiteet paransivat rahoituskatetta 5,0 miljoonalla
eurolla (4,1 milj. euroa vuoden 2003 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana).

Oman pääoman ehtoisista sijoituksista saatuihin tuottoihin sisältyy
Ålandsbankenin osinkotuottoja 1,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2003 vertailujakson
tuottoihin sisältyi kertaluonteinen 0,5 miljoonan euron ylimääräinen osinko.

Palkkiotuotot nousivat 2,8 miljoonaa euroa (+11,6 %) 27,0 miljoonaan euroon.
Nousu perustuu lähinnä selvästi lisääntyneisiin rahasto- ja pörssikaupan
provisioihin, siitäkin huolimatta, että arvopaperivälityksen provisiot laskivat
vuoden kolmannella neljänneksellä. Antolainauksen palkkiotuotot kasvoivat
edelleen.

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotulos parani 0,8 miljoonaa euroa
1,7 miljoonaan euroon lähinnä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikaisten
kertaluonteisten erien seurauksena.

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 24,3 prosenttia 4,5 miljoonaan euroon. Tämä
johtui suurimmaksi osaksi vuoden 2003 kolmannella neljänneksellä saaduista
kertaluonteisista myyntituotoista ja osaksi konsernin kiinteistöomistuksen
pienentymisen vuoksi vähentyneistä vuokratuotoista.

Kulut

Konsernin kulut laskivat 4,5 prosenttia 56,8 miljoonaan euroon.

Henkilöstökulut pysyivät edellisvuoden tasolla 26,0 miljoonassa eurossa.
Henkilöstön määrä laskettuna kokopäiväisiksi henkilöresursseiksi oli syyskuun
2004 lopussa 667, missä oli 31 henkilön vähennys syyskuusta 2003.

Muut hallintokulut pienenivät 3,7 prosenttia 15,8 miljoonaan euroon. Suurimmat
kustannussäästöt koskivat tietotekniikkaa.

Suunnitelman mukaiset poistot pienenivät 6,3 miljoonasta eurosta 5,5 miljoonaan
euroon, mikä johtui ensisijaisesti vähäisistä uusinvestoinneista. Edellisvuonna
tehtiin lisäksi 0,9 miljoonan euron ylimääräiset arvonalennukset.

Liiketoiminnan muut kulut laskivat 4,0 prosenttia 9,5 miljoonaan euroon, vaikka
niitä kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvattivat 0,6 miljoonan euron
kertaluonteiset kiinteistöihin kohdistetut kulut.

Säästäminen ja lainaaminen

Liiketoiminnan kasvu jatkui. Sekä ottolainaus että säästäminen yhteensä kasvoivat
nopeammin kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Yleisön talletukset
lisääntyivät 9,0 prosenttia 2 139 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan
ajankohtaan viime vuonna. Säästäminen yhteensä (talletukset + rahastopääoma)
kasvoi vielä voimakkaammin, 10,5 prosenttia 2 868 miljoonaan euroon.

Myös kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastopääoma) kasvoi selvästi,
9,4 prosenttia 2 178 miljoonaan euroon. Kotitalouksien talletukset lisääntyivät
8,7 prosenttia 1 718 miljoonaan euroon ja sijoitukset Aktian
joukkovelkakirjalainoihin 40,8 prosenttia 102 miljoonaan euroon.

Asuntoluottojen kysyntä oli edelleen voimakasta. Konsernin antolainaus oli
katsauskauden lopussa 2 811 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 261 miljoonan euron
(+10,3 %) lisäystä verrattuna syyskuuhun 2003. Koko kasvu tuli
kotitaloussektorilta, jonka luottokanta kasvoi 262 miljoonaa euroa (+13,1 %)
2 267 miljoonaan euroon. Asuntolainakanta lisääntyi 15,2 prosenttia 1 851
miljoonaan euroon, josta hypoteekkilainoja oli 376 miljoonaa euroa.
Hypoteekkilainakannassa kasvua on 87,1 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Kauden
aikana aloitettiin yhteistyö paikallisosuuspankkien kanssa. Nämä välittävät Aktia
Hypoteekkipankin lainoja.

Luottotappiot ja -riskit

Kauden aikana kirjattiin luottotappioita nettomääräisesti 1,3 miljoonaa euroa
(vuotta aiemmin 1,9 milj. euroa). Summa koostuu kokonaisuudessaan
toimialakohtaisista luottotappiovarauksista, joita kauden lopussa oli 5,5
miljoonaa euroa. Uudet luottotappiot ja aiemmin tehtyjen luottotappioiden
palautukset olivat kumpikin 0,7 miljoonaa euroa.

Konsernin järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat pienenivät 17,5
miljoonasta eurosta 14,9 miljoonaan euroon. Niiden suhteellinen osuus koko
luottokannasta taseen ulkopuoliset sitoumukset mukaan lukien laski näin ollen 0,7
prosentista 0,5 prosenttiin.


Korkoriskit


Konsernin rahoituskate reagoi herkästi koronmuutoksiin, koska luotonanto on
pääosin sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin ja talletukset puolestaan ovat
pääosin kiinteäkorkoisia. Tehdyt johdannaissopimukset on tarkoitettu vähentämään
otto- ja antolainauksen korkosidonnaisuuksien erilaisuudesta johtuvaa
rahoituskatteen vaihtelua.

Katsauskauden lopussa suojaavien korkosidonnaisten johdannaissopimusten kohde-
etuuksien arvo oli 1 906 miljoonaa euroa, josta 501 miljoonaa euroa oli
korkotermiinejä ja koronvaihtosopimuksia ja 1 405 miljoonaa euroa korko-
optiosopimuksia. Valuutta- ja osakesidonnaisilla johdannaissopimuksilla
suojattujen kohde-etuuksien arvo oli 133 miljoonaa euroa, josta 56 miljoonaa
euroa oli valuuttatermiinejä ja 77 miljoonaa euroa osakeoptioita.

Vakavaraisuus

Syyskuun 30. päivänä 2004 konsernin omat varat olivat 294,7 miljoonaa euroa,
josta 196,5 miljoonaa euroa oli ensisijaista omaa pääomaa ja 98,2 miljoonaa euroa
toissijaista omaa pääomaa. Konsernin riskipainotetut sitoumukset nousivat 2 047,1
miljoonaan euroon. Vakavaraisuusaste oli 14,4 prosenttia ja ensisijaisen oman
pääoman suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin 9,6 prosenttia. Ensisijaiseen
omaan pääomaan sisältyy katsauskauden voitto ja katsauskauden laskennallinen,
viime vuoden osinkotasoa vastaava omaa pääomaa pienentävä osinkokustannus.

Henkilöstö

Varsinaisen pankkihenkilöstön määrä kokopäiväisiksi henkilöresursseiksi
laskettuna oli katsauskauden lopussa 667, eli 31 henkilöä pienempi kuin
vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin (698 vuonna 2003). Henkilöstömäärä kauden
aikana oli keskimäärin 809 (847 vuonna 2003).

Muut tapahtumat

Heinäkuussa Aktia ja Automatia Pankkiautomaatit Oy allekirjoittivat sopimuksen
siitä, että Aktia muiden käteisautomaattipalveluja tarjoavien pankkien tavoin
keskittää nämä palvelut Otto-verkkoon. Paikallispankkien automaattiverkko
yhdistetään Automatian verkkoon syksyn aikana. Aktian asiakkaille tämä merkitsee
maksuttomia käteisnostoja noin 1 700 automaatissa kautta maan.

Aktia aloittaa yksityispankkitoiminnan Vaasassa marraskuun puolivälissä 7 hengen
henkilöstön voimin.

Säästöpankkien vakuusrahasto

Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat säästöpankkien vapaaehtoiseen
vakuusrahastoon. Rahaston tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan
turvaaminen. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit eivät ole yhteisvastuussa
toistensa veloista tai sitoumuksista. Rahasto on velaton ja 30. syyskuuta 2004
sen varat olivat 29,9 miljoonaa euroa.

 Näkymät vuodelle 2004

Konsernin vuoden 2004 rahoituskate on hyvin suojattu mahdollisesti edelleen
jatkuvaa korkojen laskua vastaan, kuitenkin siten, ettei suojaus juurikaan
rajoita maltillisen korkojen nousun myönteisiä vaikutuksia pitemmällä
tähtäimellä.

Konsernin koko vuoden tuloksen odotetaan ylittävän vuoden 2003 tason.


 Tuloslaskelma           Konsern         Pankki     
                  i                    
 (milj. euroa)       1-9/04 1-9/03 1-12/03 1-9/04 1-9/03 1-12/03 
 Korkotuotot        88,2  94,1  123,0  83,9  93,3  121,8  
 Korkokulut         34,4  38,5  49,1  32,0  38,6  49,2  
 Rahoituskate        53,8  55,6  73,9  51,9  54,6  72,6  
 Tuotot oman pääoman    1,8   0,9   0,9   3,6   1,4   1,4   
 ehtoisista sijoituksista                          
 Palkkiotuotot       27,0  24,2  33,0  23,4  21,1  28,8  
 Palkkiokulut        -3,1  -2,7  -3,4  -2,0  -1,9  -2,5  
 Arvopaperikaupan ja    1,7   1,0   2,0   1,6   0,9   1,9   
 valuuttatoiminnan                             
 nettotuotot                                
 Liiketoiminnan muut tuotot 4,5   6,0   8,0   3,9   5,2   6,8   
  Muut tuotot yhteensä   32,0  29,3  40,6  30,5  26,6  36,4  
 Tuotot yhteensä      85,8  84,9  114,5  82,4  81,3  109,0  
 Henkilöstökulut      26,0  26,0  35,9  24,5  24,8  34,2  
 Muut hallintokulut     15,7  16,4  22,5  15,1  15,5  21,2  
 Poistot ja         5,5   7,2   9,3   4,6   6,2   8,0   
 arvonalentumiset                              
 aineellisista ja                              
 aineettomista hyödykkeistä                         
 Liiketoiminnan muut kulut 9,5   9,9   15,3  10,4  10,9  16,3  
 Kulut yhteensä       56,8  59,5  83,1  54,6  57,4  79,7  
 Tulos ennen        29,0  25,4  31,5  27,8  23,9  29,3  
 luottotappioita                              
 Luotto- ja takaustappiot  -1,3  -1,9  -2,3  -1,3  -1,9  -2,3  
 Pysyviin vastaaviin    -    -    -    -    -    -    
 kuuluvien arvopapereiden                          
 arvonalentumiset                              
 Osuus           0,1   0,9   1,0   -    -    -    
 omistusyhteys-yritysten                          
 voitosta                                  
 Liikevoitto tai -tappio  27,7  24,5  30,2  26,5  22,0  27,0  
 Tilinpäätössiirrot     -    -    -    -9,9  -10,5  -13,2  
 Tilikauden ja aikaisempien -5,6  -4,5  -5,5  -5,5  -4,2  -5,2  
 tilikausien verot                             
 Laskennallisen verovelan  -3,1  -3,2  -4,1  -    -    -    
 muutos                                   
 Vähemmistön osuus     -0,1  -0,1  -0,1  -    -    -    
 tili-kauden                                
 voitosta/tappiosta                             
 Tilikauden voitto     18,9  16,7  20,5  11,1  7,3   8,6   


 Tase             Konserni          Pankki      
 (milj. euroa)    30.9.04 30.9.03 31.12.03 30.9.04 30.9.03 31.12.03 
 Vastaavaa                                 
 Käteiset varat   316,3  211,1  209,3  316,3  211,1  209,3  
 Keskuspankkirahoitu 596,2  449,9  457,2  581,8  447,5  454,6  
 kseen oikeuttavat                             
 saamistodistukset                             
 Saamiset      17,4   46,9   16,2   127,2  232,0  245,8  
 luottolaitoksilta                             
 Saamiset yleisöltä 2 811,2 2 549,5 2 595,0 2 460,8 2 375,7 2 381,5 
 ja                                    
 julkisyhteisöiltä                             
 Saamistodistukset  91,7   99,8   41,6   94,5   103,5  45,2   
 Osakkeet ja osuudet 21,4   21,6   24,1   19,9   20,0   22,4   
 Osakkeet ja osuudet 7,7   3,5   3,6   26,8   21,7   21,7   
 omistusyhteysyrityk                            
 sissä ja samaan                              
 konserniin                                
 kuuluvissa                                
 yrityksissä                                
 Aineettomat     2,1   4,1   2,7   2,1   4,1   2,7   
 hyödykkeet                                
 Aineelliset     102,0  112,4  105,8  72,5   81,6   75,3   
 hyödykkeet                                
 Muut varat     42,8   48,5   37,8   42,3   48,0   37,3   
 Siirtosaamiset   26,1   27,1   18,7   26,3   27,4   20,1   
 Vastaavaa yhteensä 4 034,9 3 574,5 3 511,9 3 770,5 3 572,5 3 515,9 
                                      
 Vastattavaa                                
 Velat        801,4  779,7  803,4  807,8  781,3  812,5  
 luottolaitok-sille                            
 ja keskus-pankeille                            
 Velat yleisölle   2 138,8 1 962,1 2 001,8  2 143,2 1 965,6 2 005,1 
 Velat        49,1   130,9  100,9  49,2   131,6  101,5  
 julkis-yhteisöille                            
 Yleiseen      564,3  279,8  192,3  314,8  279,8  192,3  
 liikkee-seen                               
 lasketut                                 
 velkakirjat                                
 Muut velat     98,4   110,4  98,3   97,1   110,5  97,4   
 Siirtovelat     26,7   27,7   18,9   24,9   26,0   17,8   
 Pakolliset     0,8   1,0   1,3   0,8   1,0   1,3   
 varaukset                                 
 Velat, joilla on  132,6  79,6   87,0   117,9  79,6   87,0   
 huonompi etuoikeus                            
 kuin muilla                                
 veloilla                                 
 Tilinpäätössiirto-j -    -    -    62,6   50,0   52,7   
 en kertymä                                
 Laskennalliset   18,6   14,6   15,6   -    -    -    
 verovelat                                 
 Vähemmistön osuus  0,6   0,5   0,5   -    -    -    
 pääomasta                                 
 Osakepääoma     70,5   70,5   70,5   70,5   70,5   70,5   
 Ylikurssirahasto  1,8   1,8   1,8   1,8   1,8   1,8   
 Vararahasto     8,1   8,1   8,1   8,1   8,1   8,1   
 Edellisten     104,4  91,0   91,0   60,8   59,3   59,3   
 tilikausien voitto                            
 Tilikauden voitto  18,9   16,7   20,5   11,1   7,3   8,6   
 Vastattavaa     4 034,9 3 574,5 3 511,9 3 770,5 3 572,5 3 515,9 
 yhteensä                                 


 Taseen ulkopuoliset     Konserni          Pankki      
 sitoumukset                                
 (milj. euroa)    30.9.04 30.9.03 31.12.03 30.9.04 30.9.03 31.12.03 
 Takaukset      40,1   35,5   38,3   40,1   35,5   38,3   
 Muut kolmannen   22,8   20,3   21,0   22,8   20,3   21,0   
 puolesta annetut                             
 sitoumukset                                
 Käyttämättömät   171,4  155,9  168,8  178,2  166,0  181,6  
 luottojärjestelyt                             
 Muut        26,4   28,0   18,1   33,5   29,5   19,3   
 peruuttamat-tomat                             
 sitoumukset                                
 Taseen       260,7  239,7  246,2  274,6  251,3  260,3  
 ulkopuoli-set                               
 sitoumukset                                
 yhteensä                                 
                                      
                                      
 Johdannais-sopimuks     Konserni          Pankki      
 et                                    
 (milj. euroa)    30.9.04 30.9.03 31.12.03 30.9.04 30.9.03 31.12.03 
 Korkojohdannaiset  1 912,6 2 561,3 2 444,7 2 232,8 2 643,4 2 516,0 
  Korkotermiinit  100,0  330,0  300,0  100,0  360,0  310,0  
  Koronvaihtosopi- 403,4  491,3  404,7  723,6  543,4  466,0  
 mukset                                  
  Korko-optiot   1 409,2 1 740,0 1 740,0 1 409,2 1 740,0 1 740,0 
   Ostetut     704,6  870,0  870,0  704,6  870,0  870,0  
   Asetetut    704,6  870,0  870,0  704,6  870,0  870,0  
 Valuuttajohdan-nais 55,7   87,0   35,9   55,7   87,0   35,9   
 et                                    
  Valuuttatermiinit 55,7   87,0   35,9   55,7   87,0   35,9   
 Osakejohdannaiset  154,8  64,1   94,0   154,8  64,1   94,0   
  Osaketermiinit  0,0   3,3   3,3   0,0   3,3   3,3   
  Osakeoptiot    154,8  60,7   90,7   154,8  60,7   90,7   
   Ostetut     77,4   30,4   45,3   77,4   30,4   45,3   
   Asetetut    77,4   30,4   45,3   77,4   30,4   45,3   
                                      
 Johdannaissopi-                              
 musten luotto-                              
 vastaarvo                                 
  Korkojohdannaiset 17,5   22,1   13,5   24,6   23,6   14,7   
  Valuuttajoh-   0,2   2,2   -0,6   0,2   2,2   -0,6   
 dannaiset                                 
  Osakejohdannaiset 9,8   3,7   5,3   9,8   3,7   5,3   
 Johdannaissopi-muks 27,5   28,0   18,1   34,6   29,5   19,3   
 et yhteensä                                
                                      
 Kaikki johdannaissopimukset, lukuun ottamatta 2,0 milj. euron       
 koronvaihtosopimuksia, 4,6 milj. euron korko-optioita ja asetettuja    
 osakeoptioita, on tehty suojaamistarkoituksessa.              


 Tulos neljännesvuosittain                        
 (milj. euroa)        3/2004  2/2004  1/2004  4/2003  3/2003  
 Rahoituskate        18,6   17,7   17,6   18,3   18,2   
 Muut tuotot         9,4   10,0   12,6   11,3   10,7   
 Tuotot yhteensä       27,9   27,7   30,2   29,6   29,0   
                                     
 Henkilöstökulut       -7,7   -9,2   -9,0   -9,9   -7,9   
 Muut kulut         -7,7   -8,2   -9,4   -11,5  -8,3   
 Poistot ja arvonalennukset -1,7   -1,9   -1,9   -2,1   -3,0   
 Kulut yhteensä       -17,2  -19,4  -20,3  -23,6  -19,2  
                                     
 Luottotappiot        -0,7   -0,5   -0,1   -0,4   -0,9   
 Osuus            0,2   -0,1   0,0   0,1   0,4   
 omistusyhteys-yrityksistä                        
 Liikevoitto tai -tappio   10,2   7,7   9,7   5,7   9,4   


 Konsernin tunnusluvut                        
 (milj. euroa)           30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003 
 Luottokannan jakautuminen                      
   Kotitaloudet          2 267   2 004   2 059   
   Yritykset           342    348    341    
   Asuntoyhteisöt         150    143    144    
   Voittoa tavoittelemattomat   38     28     38     
   yhteisöt                            
   Julkisyhteisöt         14     26     15     
 Yhteensä              2 811   2 550   2 596   
                                   
 Riskisitoumukset                          
   Järjestämättömät saamiset   14,0    16,5    12,7    
   Nollakorkoiset luotot     0,9    1,0    1,1    
                                   
   Järjestämättömät/luottokanta  0,5    0,7    0,5    
   sis. sitoumukset, %                       
                                   
 Tunnusluvut                             
   Liikevaihto (1         123,2   126,1   167,0   
   Tulos/osake (2         0,54    0,47    0,58    
   Oma pääoma/osake p.a. (3    5,78    5,34    5,44    
   Oman pääoman tuotto (ROE), %  12,8    12,2    11,1    
   (4                               
   Kulu-tuotto-suhde (5      0,67    0,71    0,73    
   Osakkeiden määrä        35 258 050 35 258 050 35 258 050 
   Osakkeiden määrä keskimäärin  35 258 050 35 258 050 35 258 050 
   kauden aikana                          
   Henkilöstön määrä keskimäärin 809    847    838    
   kauden aikana                          

 (1 Korkotuottojen, oman pääoman ehtoisista sijoituksista saatavien  
   tuottojen, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja         
   valuuttatoiminnan nettotuloksen sekä muiden tuottojen       
   yhteenlaskettu määrä                       
 (2 Liikevoitto vähennettynä vähemmistön osuudella tilikauden     
   voitosta jaettuna osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä    
   tilikauden aikana                         
 (3 Oman pääoman ja varausten yhteismäärä vähennettynä        
   laskennallisilla veroilla (29 %) ja jaettuna osakkeiden      
   lukumäärällä kauden lopussa                    
 (4 Liikevoitto vähennettynä veroilla jaettuna vähemmistön osuudella 
   tilikauden alun ja lopun keskiarvoisella oman pääoman,      
   vähemmistön osuuden ja vapaaehtoisten varausten yhteenlasketulla 
   määrällä                             
 (5 Palkkiokulujen, hallintokulujen, poistojen ja liiketoiminnan   
   muiden kulujen yhteismäärä jaettuna rahoituskatteen, oman pääoman 
   ehtoisista sijoituksista saatavien tuottojen, palkkiotuottojen,  
   arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuloksen sekä muiden  
   tuottojen yhteismäärällä                     


 Vakavaraisuus           30.9.2004  30.9.2003  31.12.2003 
 Ensisijainen oma pääoma      197     180     183     
 Toissijainen oma pääoma      98     72     77     
 Markkinariskien kattamiseksi    -      -      -     
 vaadittava pääoma                           
 Omat varat            295     252     260     
 Riskipainotetut sitoumukset    2 047    1 912    1 873    
 Vakavaraisuus, %         14,4    13,2    13,9    
 Ensisijaisen oman pääoman osuus, 9,6     9,4     9,7     
 %                                   
                                    
  Tilikauden voitto, josta on vähennetty laskennallinen osinko,    
  sisältyy ensisijaiseen omaan pääomaan.                

Helsingissä 29. lokakuuta 2004
AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
HallitusTilintarkastuskertomus

Olemme suorittaneet Aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen 30.9.2004
yleisluonteisen tarkastuksen. Mielestämme osavuosikatsaus on laadittu voimassa
olevien säännösten mukaisesti. Konsernin liikevoitto ajalta 1.1. - 30.9.2004 on
27,7 milj. euroa.


Helsingissä 29.10.04


OY JOE SUNDHOLM & CO AB
KHT-yhteisö
Jan Holmberg, KHT