Aktia tekee tarjouksen Ålandsbankenin he

Aktia Säästöpankki Oyj  Pörssitiedote
2.6.2003 klo 9.20

Aktia tekee tarjouksen Ålandsbankenin
henkilöstöoptioista

Aktia Säästöpankki Oyj on tänään päättänyt
tehdä tarjouksen niistä noin 780 000 optiosta
merkitä Ålandsbanken Abp:n B-osakkeita, jotka
laskettiin liikkeeseen Ålandsbankenin
yhtiökokouksen päätöksellä keväällä 1998 ja
jotka alunperin suunnattiin Ålandsbankenin
henkilökunnalle.  Optioiden hankkimisen ja
Ålandsbankenin osakkeiden merkitsemisen
avulla Aktia tavoittelee lähempää
taloudellista ja rahoituksellista
sitoutumista tulevaan
tietotekniikkatoimittajaansa ja
yhteistyökumppaniinsa. Kiinteät taloudelliset
ja rahoitukselliset yhteydet ovat muun muassa
edellytyksenä arvonlisäverottomalle
sisäiselle myynnille. Aktia tarjoutuu
ostamaan optio-oikeudet noin 2 euron
kappalehintaan.

Aktia Säästöpankki on tänään 2.6.2003
päättänyt tehdä tarjouksen niistä
Ålandsbankenin henkilökunnalle suunnatuista
optio-oikeuksista Ålandsbankenin B-osakkeiden
merkitsemiseksi, jotka laskettiin liikkeeseen
Ålandsbankenin yhtiökokouksessa keväällä
1998. Optioiden yhteenlaskettu lukumäärä on
noin 780 000. Aktia tarjoutuu ostamaan
neljässä sarjassa liikkeeseen lasketut optio-
oikeudet noin 2 euron kappalehintaan.
Tarjousaika alkaa 3.6.2003 klo 9.00 ja
päättyy 17.6.2003 klo 16.00.

- Haluamme vahvistaa yhteistyötä uuden
yhteistyökumppanimme kanssa luomalla
kiinteämpiä taloudellisia ja rahoituksellisia
siteitä pankkien välille, sanoo
toimitusjohtaja Mikael Ingberg viitaten
Aktian ja Ålandsbankenin viikko sitten
julkistettuun aiesopimukseen.
Tarkoituksenamme on perustaa Ålandsbankenin
kanssa yhteinen resurssiyhtiö ja ostaa
lisenssi Ålandsbankenin
pankkitietojärjestelmään. Kiinteät
taloudelliset ja rahoitukselliset yhteydet
ovat muun muassa edellytyksenä
arvonlisäverottomalle sisäiselle myynnille.

Viime viikolla Aktia osti 105 000
Ålandsbankenin A-osaketta ja 105 000
Ålandsbankenin B-osaketta. Jos tarjous
hyväksytään kokonaisuudessaan, Aktia
omistaisi osakkeiden merkinnän jälkeen 105
000 A-osaketta ja 893 815 B-osaketta,
vastaten 9,12 %:a kaikista osakkeista ja 2,74
%:a kaikista äänistä.

Ålandsbanken Abp:n hallitus on antanut
ostotarjousta koskevan lausunnon, jossa se
suosittelee optio-oikeuksien omistajille
tarjouksen hyväksymistä.

Rahoitustarkastuksen hyväksymä
tarjousasiakirja on ennen tarjousajan
alkamista saatavilla Aktia Säästöpankki Oyj:n
pääkonttorista osoitteesta PL 207, 00101
Helsinki, puh. 010 247 6250, HEXGatestä,
Fabianinkatu 14, Helsinki, ja Ålandsbankenin
konttoreista. Asiakirja julkistetaan Aktia
Säästöpankki Oyj:n Internet-sivuilla
osoitteessa www.aktia.fi pääotsikon Tietoa
konsernista alla.

Ostotarjouksen ehdot ovat seuraavat:

1. Tarjouksen kohteena olevat arvopaperit

Tarjouksen kohteena ovat kaikki Ålandsbanken
Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.1998
päätöksen nojalla liikkeeseen lasketut,
sarjan I, II, III tai IV optio-oikeudet,
18.3.1999 ja 16.3.2000 osittain muutetuin
ehdoin, kunkin optio-oikeuden oikeuttaessa
yhden Ålandsbanken Abp:n B-sarjan osakkeen
merkitsemiseen.

Tarjous ei käsitä optio-oikeuksia, joiden
merkintäoikeus on käytetty tai menetetty.

2. Tarjouksen voimassaoloaika

3.6. klo 9 - 16.6.2003 klo 16.

Tarjouksen tekijä pidättää itselleen oikeuden
tarjouksen alkuperäisen tai pidennetyn
voimassaoloajan puitteissa Helsingin
arvopaperi- ja johdannaispörssi,
selvitysyhtiö Oy:n pörssikauppaa koskevien
ohjeiden kohdan 4.21 tarkoittamalla tavalla
julkistetulla ilmoituksella, joka annetaan
tiedoksi myös Ålandsbanken Abp:lle, pidentää
tarjouksen voimassaoloaikaa, kuitenkin
korkeintaan 2.9.2003 saakka.

Jos tarjouksen toteuttaminen
voimassaoloaikana jonkin tarjouksen antajasta
riippumattoman erityisen esteen vuoksi on
mahdotonta, tarjouksen antaja voi jatkaa
tarjousaikaa, kunnes este on poistunut ja
osapuolilla on ollut kohtuullinen aika
reagoida.

3. Tarjottava vastike

Tarjouksen tekijä tarjoaa perusvastikkeena
1,77 euroa jokaiselta sarjan I optio-
oikeudelta;
1,93 euroa jokaiselta sarjan II optio-
oikeudelta;
2,09 euroa jokaiselta sarjan III optio-
oikeudelta, sekä
2,25 euroa jokaiselta sarjan IV optio-
oikeudelta.

Tarjouksen tekijä tarjoaa lisäksi
lisävastiketta, joka jokaista optio-oikeutta
kohti on
(a) korkein 20 päivän keskihinta
jaksolla 3.6. - 31.12.2003, jolloin 20 päivän
keskihinnalla tarkoitetaan Ålandsbanken Abp:n
B-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä
painotettua keskihintaa jatkuvassa kaupassa
tai jälkipörssikaupassa Helsingin arvopaperi-
ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:n (HEX)
sääntöjen mukaan minkä tahansa 20 peräkkäisen
pörssipäivän jakson aikana,
(b) vähennettynä 16,35 eurolla ja,
(c) sarjojen I - III optio-oikeuksien
kohdalla, vähennettynä ÅAB:n vuonna 2003
tämän tarjouksen julkistamisen jälkeen mutta
ennen kuin tarjouksen antajan oikeus
mahdollisesti merkittyjen optio-oikeuksien
nojalla saada osinkoa on astunut voimaan
mahdollisesti maksaman osingon määrällä;
(d) kuitenkin korkeintaan 8 euroa.

Yksittäiselle myyjälle ei kuitenkaan makseta
lisävastiketta sen alittaessa 5 euroa.

Perusvastike maksetaan arvion mukaan
viimeistään 5:ntenä pankkipäivänä tarjousajan
umpeuduttua.

Mahdollinen lisävastike maksetaan arvion
mukaan viimeistään 9.1.2004.

4. Varainsiirtovero

Tarjouksen antaja maksaa optio-oikeuksien
ostosta perittävän varainsiirtoveron.

5. Tarjouksen ehdot

Tarjous tehdään seuraavin ehdoin:

Tarjous hyväksytään sellaisessa laajuudessa,
että tarjouksen antajan saamat optiot
oikeuttavat vähintään 700 000 Ålandsbankenin
B-sarjan osakkeen merkintään.
Ålandsbanken Abp ei ryhdy tarjousajan aikana
toimenpiteisiin, jotka oleellisesti
huonontaisivat tarjouksen kohteena olevien
optio-oikeuksien arvoa.

Tarjous toteutetaan vain siinä tapauksessa,
että molemmat ehdot täyttyvät. Tarjouksen
antaja pidättää kuitenkin itselleen oikeuden
luopua molemmista tai toisesta ehdosta.
Tarjouksen antaja ilmoittaa siitä, että
tarjous toteutetaan, vaikka jokin ehto ei
täyttyisi, antamalla viimeistään neljäntenä
pankkipäivänä tarjouksen voimassaoloajan
päättymisestä ilmoituksen, joka annetaan
tiedoksi yllä tarjouksen voimassaoloajan
pidennyksestä ilmoittamisesta määrätyllä
tavalla.

6. Tarjouksen hyväksyminen, omistusoikeuden
siirtyminen

Optio-oikeuden omistajan, joka haluaa
hyväksyä tarjouksen, on palautettava
asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu
hyväksymislomake. Lomake sisältää
valtakirjan, jolla Aktia Säästöpankki Oyj
valtuutetaan saamaan Ålandsbanken Abp:ltä
vahvistuksen siitä, että option nojalla
saatavaa merkintäoikeutta ei ole menetetty,
esim. siksi, että luovuttajan työsuhde olisi
loppunut ennen merkintäajan alkua ja
valtakirjan, jolla Aktia Säästöpankki Oyj
valtuutetaan kirjaamaan luovutusrajoituksen
arvo-osuusjärjestelmään.

Täytetty ja allekirjoitettu lomake
toimitetaan johonkin tarjouksen antajan
edustajana toimivan Ålandsbanken Abp:n
konttoriin ennen tarjouksen voimassaoloajan
umpeutumista.

Tarjouksen hyväksymistä ei voi perua.
Tilanteessa, jossa edellä kohdassa 5
tarkoitettu määräehto ei täyty ja jossa
tarjouksen tekijä ei sitoudu (a) ilmoittamaan
tarjouksen hyväksyneelle sitä korkeampaa
hintaa, jonka tarjouksen tekijä maksaa
jollekulle tai saa joltakulta tarjouksen
kohteena olleesta Ålandsbankenin osakkeiden
merkintään oikeuttavasta optiosta yhden
vuoden kuluessa tarjousajan päättymisestä,
eikä (b) maksamaan sen ja ostotarjouksen
mukaisen hinnan välistä erotusta, on
kuitenkin optionhaltijalla
arvopaperimarkkinalain 6 luvun 5 §:ssä
tarkoitettu oikeus kuukauden kuluessa
ostotarjouksen tuloksen julkistamisesta
vetäytyä kaupasta.

Jos tarjouksen ehdot täyttyvät tai jos
tarjouksen antaja, siitä huolimatta, että
jokin ehto ei ole täyttynyt, luopuu tästä,
optio-oikeuksien omistusoikeus siirtyy
välittömästi perusvastikkeen suorittamisen
jälkeen, minkä jälkeen tarjouksen antaja
hakee optio-oikeuden omistajan suostumuksen
nojalla arvo-osuuksien siirron kirjaamista
arvo-osuusjärjestelmään. Tarjouksen tekijä
maksaa rekisteröintikustannukset.

Jos tarjousta ei toteuteta sen vuoksi, että
jokin sen ehdoista ei ole täyttynyt ja
tarjouksen antaja ei ole luopunut kyseisestä
ehdosta tai kyseisistä ehdoista,
luovutusrajoitus poistetaan viipymättä arvo-
osuusjärjestelmästä.
         
AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikael Ingberg, puh. 010 247
6210

Lähettäjä:
Jonna Varhama, tiedottaja
puh. 010 247 6294, 050 563 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, Ålandsbanken
Abp, tiedotusvälineet