Asiakkaat tyytyväisempiä, kasvu jatkuu

Aktia Säästöpankki Oyj 14.2.2003 klo. 10.00

Asiakkaat tyytyväisempiä, kasvu jatkuu

Aktia-konsernin liiketoiminnan kasvu jatkui vuonna
2002. Antolainaus nousi 12,8 prosenttia, voimakkainta
kasvu oli luotonannossa kotitalouksille. Säästäminen
lisääntyi 3,3 prosenttia. Liikevoitto oli 19,7
miljoonaa euroa ja oman pääoman tuotto 7,2
prosenttia. Aktian asiakkaat ovat vielä
tyytyväisempiä kuin vuosi sitten -
asiakastyytyväisyysindeksi parani edelleen vuoden
2001 hyvästä tasosta. Vuosi 2003 on Säästämisen vuosi
Aktiassa.

Konsernin liikevoitto laski 38,6 prosenttia 19,7
miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon
vuotta aiemmin. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 7,2
prosenttia (sektorikohtaiset luottotappiovaraukset
pois lukien 8,7 %). Rahoituskate laski lisääntyneestä
anto- ja ottolainauksesta huolimatta 2,6 prosenttia.
Lasku aiheutui pääosin nopeasti alentuneesta
markkinakorkotasosta ja osin myös kilpailun
kaventamista anto- ja ottolainausmarginaaleista. Muut
tuotot pysyivät samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.
Kulut nousivat 9,6 prosenttia. Nousu on lähinnä
seurausta toiminnan uudelleenjärjestämisestä
erillisiin yksityis- ja yritysasiakasorganisaatiohin
sekä myyntiresurssien vahvistamisesta . Vuoden voitto
oli 12,6 miljoonaa euroa. Voittoon vaikuttaa
toimialoittain kohdistettu 2,5 miljoonan euron
luottotappiovaraus, jonka perusteena on taloudellisen
tilanteen vuoksi lisääntynyt luottotappioriski
tulevaisuudessa.

Liiketoiminnan kasvu jatkui, ja konsernin antolainaus
lisääntyi 12,8 prosenttia. Voimakkaimmin kasvoi
luotonanto kotitalouksille, missä Aktian kasvu (16,4
%) oli edelleen markkinoiden kasvua nopeampaa. Myös
hypoteekkilainojen myynti ylitti odotukset.
Säästämisen kasvu sitä vastoin oli vähäisempää.
Yleisön talletukset nousivat 3,3 prosenttia, ja
kotitalouksien säästäminen (talletukset +
rahastopääoma) kasvoi 2,6 prosenttia.
Pääomamarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta uusien
rahasto-osuuden omistajien lukumäärä kasvoi 13,1
prosenttia ja säännöllisesti rahastoihin säästävien
määrä yli 2 600 henkilöllä (9,5 %).

- Vuoden tulos vastasi odotuksiamme. Markkinoiden
tilaan nähden olemme melko tyytyväisiä. Epävarman
markkinatilanteen vuoksi päätimme myös tehdä suuren
luottotappiovarauksen, mikä vaikuttaa tulokseen
huomattavasti, sanoo toimitusjohtaja Mikael Ingberg.

Asiakkaat yhä tyytyväisempiä

Aktian missiona on olla paras asiakkaidensa
pankkiasioiden hoitamisessa; pitää hyvää huolta
heistä ja heidän taloudestaan. Toteuttaakseen
missiotaan ja selvittääkseen, miten toimintaa tulisi
kehittää asiakkaiden toiveiden mukaisesti Aktia
teettää säännöllisesti riippumattomia
asiakastyytyväisyystutkimuksia. Vuoden 2002
mittauksen tulos osoittaa, että pankki on jälleen
onnistunut tavoitteessaan. Laatua, henkilökohtaista
palvelua, henkilöstön osaamista ja
myyntiaktiviteettia mittaava
asiakastyytyväisyysindeksi parani vuodesta 2001.
Kouluarvosanaksi Aktia sai kokonaiset 8,6.

Säästämisen vuosi 2003

Aktia aloitti vuoden 2003 Säästämisen vuoden
merkeissä. Asiakkaille se näkyy säästämiskonseptin
kehittämisenä ja sisäisesti panostuksina tehokkuuden
lisäämiseen.

- Olemme jo usean vuoden ajan investoineet
henkilöstöön, tekniikkaan ja nykyaikaisiin
pankkikonttoreihin. Meillä on siis hyvät edellytykset
toiminnan kehittämiseen edelleen kustannuksia
kasvattamatta - ennemminkin voimme pienentää niitä.
Asiakkaalle tärkeintä on, että voimme huolehtia hänen
taloudestaan kokonaisuutena. Vallitsevassa
markkinatilanteessa ei ole aina helppoa löytää
sopivia säästämisen tapoja. Olemme siksi ottaneet
käyttöön säästösuunnitelman, jonka avulla voimme
kartoittaa asiakkaan tarpeet ja toiveet. Nykyisiä
säästötuotteita kehitetään edelleen. Tämä koskee sekä
niin kutsuttuja perinteisiä tilituotteita että
erilaisia rahasto- ja vakuutustuotteita. Lisäksi
panostamme uusiin säästötuotteisiin. Vuoden
ensimmäisen joukkovelkakirjalainan loppuun myyminen
runsaassa viikossa osoittaa, että tarvetta on, sanoo
Ingberg.


Näkymät vuodelle 2003

Aktian aloittamien tehostamistoimenpiteiden odotetaan
johtavan kustannusten kasvun taittumiseen. Alhaisen
korkotason, kiristyvän marginaalikilpailun ja
epävarmojen taloudellisten näkymien vuoksi
kannattavuuden arvioidaan kuitenkin pysyvän vuoden
2002 tasolla.


AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mikael Ingberg, puh. 010 247 6210
Viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk, puh. 010 247
6590, 050 563 8554

Lähettäjä:
Ulrika Romantschuk
ulrika.romantschuk@aktia.fi

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet