Liikevoitto kasvoi lähes 30 prosenttia

Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 24.10.2003 klo 10.00

Liikevoitto kasvoi lähes 30 prosenttia

Aktia Säästöpankin kannattavuus parani edelleen vuoden 2003
kolmannen neljänneksen aikana. Liikevoitto kasvoi 28,9
prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin
ja oman pääoman tuotto (ROE) nousi 12,2 prosenttiin. Kulut
laskivat 8,4 prosenttia ja kulu-tuotto -suhde oli 0,71.
Kotitalouksien säästäminen lisääntyi selvästi ja painottui
kolmannen vuosineljänneksen aikana selkeästi
rahastosäästämiseen.

Aktia-konsernin kannattavuus parani selvästi verrattuna
edellisvuoteen. Vuoden 2003 yhdeksän ensimmäisen kuukauden
liikevoitto oli 24,5 miljoonaa euroa, mikä oli 28,9
prosenttia parempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta
aiemmin. Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 12,2 prosenttiin ja
kulu-tuotto -suhde oli 0,71. Toiminnan tehostamisen
seurauksena kulut laskivat kautta linjan 8,4 prosenttia 59,5
miljoonaan euroon.

- Olen erittäin tyytyväinen Aktian kannattavuuslukuihin ja
odotan kuluvan vuoden tuloksen ylittävän odotukset reilusti,
sanoo toimitusjohtaja Mikael Ingberg. Voin ylpeänä todeta,
että pankin henkilöstö on tehnyt loistavaa työtä
asiakkaidemme ja omistajiemme parhaaksi.

Alhaisesta korkotasosta huolimatta konsernin rahoituskate on
suojaavien johdannaissopimusten ansiosta pysynyt vakaana.

Rahastosäästäminen lisääntyi huomattavasti

Luottamus positiiviseen talouskehitykseen Euroopassa
voimistui kolmannen vuosineljänneksen aikana ja
rahastosäästäminen lisääntyi selvästi. Kotitalouksien
säästäminen kasvoi 7,4 prosenttia ja painottui viimeisen
vuosineljänneksen aikana selkeästi rahastosäästämiseen.
Kotitalouksien talletukset lisääntyivät 2,9 prosenttia ja
rahastopääomat 29,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Tämän lisäksi kotitalouksien
sijoitukset Aktian joukkolainoihin kasvoivat 45,5 prosenttia.
Aktian markkinaosuus kotitalouksien säästämisestä kasvoi
markkinoiden tahdissa, ja elokuun lopussa talletusten
markkinaosuus oli 3,5 prosenttia ja rahastopääomien 5,5
prosenttia.

Koko pankkisektorin antolainaus yleisölle jatkoi kasvuaan
kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja asuntoluottojen
kysyntä oli voimakasta. Kilpailu kiristi marginaaleja
edelleen. Kotitalouksien luottokanta kasvoi 10,5 ja
asuntoluottokanta 9,5 prosenttia. Aktian markkinaosuus
asuntoluottokannasta oli elokuun lopussa Suomen Pankin
uudistetun tilastoinnin mukaan laskettuna hieman alempi kuin
kolme kuukautta aiemmin, eli 4,7 prosenttiyksikköä.

- Tavoitteemme on kasvaa markkinoiden tahdissa mutta ei
pankin kannattavuuden kustannuksella, sanoo Ingberg
asuntolainamarkkinoiden hintakilpailusta.

Näkymät vuodelle 2003

Vuoden alkupuolella aloitetut tehostamistoimet ovat
parantaneet Aktian kannattavuutta. Alhaisesta korkotasosta,
kiristyneestä kilpailuista ja yhä epävarmoina jatkuvista
talousnäkymistä huolimatta konsernin koko vuoden tuloksen
arvioidaan ylittävän selvästi vuoden 2002 tason.

Liite: Osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.9.2003.
Tuloskalvosarjan voi ladata osoitteesta www.aktia.fi otsikon
Tietoa konsernista alta.

- - -

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2003

Kannattavuus paranee - säästämistoimenpiteet kantavat
hedelmää

Kausi lyhyesti
- Liikevoitto kasvoi 28,9 % 24,5 M€:oon verrattuna vastaavaan
ajanjaksoon vuotta aiemmin
- Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 12,2 %:iin (10,0 % syyskuu
2002)
- Kulu-tuotto -suhde parani edelleen ollen 0,71 (0,78 syyskuu
2002)
- Rahoituskate heikkeni 1,0 % 55,6 M€:oon
- Palkkiotuotot kasvoivat 2,1 % 24,2 M€:oon
- Kulut laskivat 8,4 % 59,5 M€:oon
- Uusien asuntolainojen myynti jatkui vilkkaana - kilpailu
painoi edelleen marginaaleja
- Kotitalouksien luottokanta kasvoi 10,5 % 2 004,4 M€:oon
verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin
- Kotitalouksien säästäminen* kasvoi 7,4 % 1 991,5 M€:oon
- Aktia organisoi uudelleen konttoriverkostonsa
* Yksityisasiakkaiden talletukset ja rahastopääoma Aktia-
konsernissa

Tulos

Konsernin vuoden 2003 yhdeksän ensimmäisen kuukauden
liikevoitto oli 24,5 miljoonaa euroa, joka oli 5,5 miljoonaa
euroa (28,9 %) parempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta
aiemmin. Alentuneesta korkotasosta, edelleen kireänä
jatkuneesta kilpailusta ja epävarmoista talousnäkymistä
huolimatta tuotot yhteensä nousivat 1,6 prosenttia 84,9
miljoonaan euroon. Pörssikurssien positiivinen kehitys jatkui
kolmannen vuosineljänneksen aikana ja tämän seurauksena
pääomamarkkinasidonnaiset palkkiotuotot kääntyivät selkeään
kasvuun.

Toiminnan tehostamisen seurauksena kulut laskivat 5,4
miljoonaa euroa eli 8,4 prosenttia verrattuna vastaavaan
ajanjaksoon vuotta aiemmin. Tehostaminen ei vielä
kokonaisuudessaan näy katsauskauden kulukehityksessä.

Luottotappioita kirjattiin kolmen ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana yhteensä 1,9 miljoonaa euroa, josta
1,3 miljoonaa euroa muodostui toimialakohtaisista
luottotappiovarauksista. Vastaavana ajanjaksona vuotta
aiemmin luottotappiota kirjattiin ainoastaan 0,1 miljoonaa
euroa.

Osuus omistusyhteysyritysten voitosta nousi 0,9 miljoonaan
euroon. Erä koostuu kokonaisuudessaan Samlink Oy:n tuloksesta
Aktian omistusosuuden mukaisesti laskettuna.

Tilikauden voitto oli 16,7 miljoonaa euroa, joka on 3,6
miljoonaa euroa (27,2 %) parempi kuin vastaavana ajankohtana
vuotta aiemmin.

Konsernin kannattavuus parani edellisvuoteen nähden, ja oman
pääoman tuotto (ROE) nousi 12,2 prosenttiin (10,0 %
syyskuussa 2002). Vastaavasti kulu-tuotto -suhde parani
edelleen merkittävästi ollen 0,71 (0,78 syyskuussa 2002).

Tuotot

Tuotot yhteensä nousivat 1,6 prosenttia 84,9 miljoonaan
euroon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sitä
vastoin rahoituskate heikkeni 1,0 prosenttia 55,6 miljoonaan
euroon. Sekä luottojen että talletusten kasvu jatkui edelleen
kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kasvu yhdessä suojaavien
johdannaissopimusten vaikutusten kanssa eliminoi suurimman
osan markkinakorkojen jatkuneesta laskusta ja kilpailun
kaventamista asiakasmarginaaleista aiheutuneesta
rahoituskatteen supistumisesta.

Oman pääoman ehtoisista sijoituksista saatavat tuotot
sisältävät 0,5 miljoonan euron ylimääräisen osingon.
Palkkiotuotot kasvoivat 2,1 prosenttia 24,2 miljoonaan
euroon. Pörssikurssien nousuvire sekä lisääntyneet
rahastomerkinnät johtivat rahastopalkkioiden selkeään
kasvuun, joskin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen
palkkiotuotot jäivät vielä edellisvuotta alemmiksi.
Maksuliikenteen, antolainauksen ja vakuutusmyynnin
palkkiotuottojen kasvu jatkui. Palkkiokulut sitä vastoin
supistuivat 13,1 prosenttia 2,7 miljoonaan euroon mm.
pörssikaupan palkkiokulujen alenemisen seurauksena. Näin
ollen nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 4,4 % 21,5
miljoonaan euroon.

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot nousivat
27,2 prosenttia 1,0 miljoonaan euroon.

Liiketoiminnan muut tuotot nousivat 5,3 prosenttia 6,0
miljoonaan euroon. Nousu aiheutui pääosin kertaluonteisista
myyntituotoista. Sitä vastoin vuokratuottojen supistuminen
vähensi muita tuottoja konsernin jatkaessa
kiinteistöomaisuutensa pienentämistä.

Kulut

Kulut yhteensä laskivat 8,4 prosenttia 59,5 miljoonaan euroon
edellisvuoteen nähden. Toiminnan tehostamistoimenpiteet
johtivat kulujen laskuun kautta linjan.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana henkilöstön
kokonaismäärä kääntyi laskuun, joka jatkui edelleen
seuraavien vuosineljännesten aikana. Henkilöstökulut
supistuivat 3,8 prosenttia 26,0 miljoonaan euroon. Muut
hallintokulut alenivat 13,4 prosenttia 16,4 miljoonaan
euroon.

Suunnitelman mukaiset poistot pienenivät edellisvuoteen
nähden 7,3 miljoonasta eurosta 6,3 miljoonaan euroon. Muutos
aiheutui osin edellisvuonna käyttöön otetusta nopeutetusta
poistokäytännöstä, osin alhaisista uusinvestoinneista. Pankin
kiinteistöt arvostettiin uudelleen kesän aikana. Tämän
seurauksena kirjattiin sijoitusomaisuuskiinteistöihin
arvonalennuksia yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 9,9 miljoonaa euroa ja
osoittivat 14,9 prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna.
Lasku aiheutui pääosin myyntien seurauksena alentuneista
kiinteistökustannuksista sekä pienentyneistä konsultointi- ja
kehityskuluista.

Varsinaisia luottotappioita kirjattiin vuoden kolmen
ensimmäisen neljänneksen aikana 0,8 miljoonaa euroa ja
aikaisemmin kirjattujen luottotappioiden palautuksina 0,2
miljoonaa euroa. Lisäksi korotettiin toimialakohtaisia
luottotappiovarauksia kolmannen vuosineljänneksen aikana 0,8
miljoonalla eurolla yhteensä 1,3 miljoonaan euroon. Kirjatut
luottotappiot yhteensä nousivat 1,9 miljoonaan euroon, kun
vuotta aiemmin luottotappioita kirjattiin 0,1 miljoonaa
euroa.

Lainaaminen ja säästäminen

Koko pankkisektorin antolainaus yleisölle jatkoi kasvuaan
kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja asuntoluottojen
kysyntä oli voimakasta.

Konsernin antolainauksen kasvu hidastui ja oli hitaampaa kuin
markkinoilla keskimäärin. Antolainaus yleisölle kasvoi 8,2
prosenttia 2 549,5 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan
ajankohtaan vuotta aiemmin. Kotitalouksien luottokanta kasvoi
10,5 prosenttia 2 004,4 miljoonaan euroon ja
asuntoluottokanta 9,5 prosenttia 1 605,7 miljoonaan euroon.
Asuntoluottokannan kasvu alitti markkinoiden keskimääräisen
kasvun. Aktian markkinaosuus asuntoluottokannasta oli elokuun
lopussa Suomen Pankin uudistetun tilastoinnin mukaan
laskettuna 4,7 prosenttiyksikköä.

Luottamus positiiviseen talouskehitykseen Euroopassa
voimistui vuoden kolmannen neljänneksen aikana, ja
pörssikurssit jatkoivat nousuaan. Rahastosäästäminen
lisääntyi selvästi jo toisen vuosineljänneksen aikana ja
kasvu voimistui kolmannen vuosineljänneksen aikana kohdentuen
edelleen pääasiassa korkorahastoihin.

Asiakkaiden säästäminen, eli asiakkaiden talletukset ja
rahasto-osuudet Aktia-konsernissa, kasvoi 6,9 prosenttia
2 596,5 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajankohtaan
vuotta aiemmin. Konsernin koko talletuskanta kasvoi 2,1
prosenttia 1 962,1 miljoonaan euroon ja konsernin
hallinnoimat rahastopääomat peräti 24,8 prosenttia 634,4
miljoonaan euroon. Rahastopääomien kasvusta suurin osa
aiheutui nettomerkintöjen lisääntymisestä.

Kotitalouksien säästäminen lisääntyi 7,4 prosenttia 1 991,5
miljoonaan euroon. Viimeisen vuosineljänneksen aikana
säästäminen on selkeästi painottunut rahastosäästämiseen.
Kotitalouksien talletukset kasvoivat edellisvuodesta 2,9
prosenttia 1 581,5 miljoonaan euroon ja rahastopääomat 29,4
prosenttia 410,0 miljoonaan euroon. Tämän lisäksi
kotitalouksien sijoitukset Aktian joukkolainoihin kasvoivat
45,5 prosenttia 72,6 miljoonaan euroon.

Aktian markkinaosuus kotitalouksien säästämisestä säilyi
ennallaan. Talletusten markkinaosuus oli elokuun lopussa
edelleen 3,5 prosenttia ja rahastopääomien 5,5 prosenttia.

Riskienhallinta

Luottoriskit
Konsernin järjestämättömiä saatavia ja nollakorkoisia lainoja
oli kauden lopussa 17,5 miljoonaa euroa, mikä oli hieman
enemmän kuin vuotta aiemmin. Järjestämättömien saatavien
osuus koko luottokannasta taseen ulkopuoliset sitoumukset
mukaan lukien oli 0,7 prosenttia vastuusitoumuksista.

Katsauskauden aikana kirjattiin 1,3 miljoonaa euroa
toimialakohtaisia luottotappiovarauksia. Yhteensä konsernin
toimialakohtaisia luottotappiovarauksia, joiden tarkoituksena
on kattaa mahdollisia tulevia luottotappioita, on kirjattu
4,2 miljoonaa euroa.

Korkoriskit
Konserni teki kolmannen vuosineljänneksen aikana kohde-
etuudeltaan 530 miljoonan euron edestä suojaavia
johdannaissopimuksia lisätäkseen edelleen
suojautumisastettaan mahdollista markkinakorkojen laskua
vastaan sekä uusiakseen erääntyviä sopimuksia. Korkoriskiltä
suojaavia johdannaissopimuksia oli 30.9.2003 voimassa
seuraavasti: collar-optiosopimuksia 870,0 miljoonaa euroa
(kohde-etuuden arvo), koronvaihtosopimuksia 491,3 miljoonaa
euroa (kohde-etuuden arvo) ja korkotermiinisopimuksia 330,0
miljoonan euroa (kohde-etuuden arvo). Sopimusten
tarkoituksena on vakauttaa pankin tulevaa rahoituskatetta.
Nykyisellä suojautumisasteella korkotason mahdollinen lasku
ei merkittävästi heikennä vuotuista rahoituskatetta.

Vakavaraisuus

Positiivisen tuloskehityksen ansiosta konsernin vakavaraisuus
säilyi ennallaan. Konsernin omat varat olivat 30. syyskuuta
252,0 miljoonaa euroa. Tästä 180,0 miljoonaa euroa oli
ensisijaista omaa pääomaa ja 72,0 miljoonaa euroa
toissijaista omaa pääomaa. Riskipainotetut saatavat kasvoivat
8,3 prosenttia 1 911,8 miljoonaan euroon. Vakavaraisuusaste
oli 13,2 prosenttia (13,3 % syyskuussa 2002) ja ensisijaisen
oman pääoman suhde riskipainotettuihin saamisiin 9,4
prosenttia (9,6 % syyskuussa 2002).

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä (voimassa olevat työsopimukset)
on vähentynyt 93 henkilöllä vuoden vaihteesta ja oli kauden
lopussa 803 (857 vastaavana ajankohtana 2002). Varsinaisen
pankkihenkilökunnan määrä on supistunut 98 henkilöllä vuoden
vaihteesta 753:een (811/2002). Varsinaisen
pankkihenkilökunnan määrä vastaa 698:aa kokopäiväistä
henkilöresurssia (757/2002). Henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 847
(881/2002). Henkilöstömäärän pieneneminen on seurausta
lähinnä luontaisesta henkilöstön vaihtuvuudesta,
toteutetuista eläkejärjestelyistä ja määräaikaisten
työsopimusten päättymisestä.

Muut tapahtumat toisen vuosineljänneksen aikana

Syyskuussa toteutettiin konttoritoiminnan johdon
uudelleenjärjestely, jonka tarkoituksena oli päätöshierarkian
yksinkertaistaminen. Uuden organisaatiomallin mukaan
tulosvastuulliset pankinjohtajat raportoivat suoraan
konserninjohdon jäsenille. Yksityisasiakaskonttoreiden ja
yrityskonttoreiden välistä rajaa lievennettiin.
Verkkokonttori Aktia@netin toiminta sulautettiin muuhun
konttoritoimintaan.

Lisäksi konserninjohdon sisäistä tehtävänjakoa muutettiin.
Merja Hellberg nimitettiin 18. elokuuta johtajaksi ja Aktian
konserninjohdon jäseneksi vastuualueenaan pankin toiminta
Pohjanmaalla ja Tampereella. Olav Uppgård nimitettiin 23.
syyskuuta johtajaksi ja Aktian konserninjohdon jäseneksi
vastuualueenaan pankin talous, riskienvalvonta ja hallinto.
Uppgård astuu toimeensa 1. joulukuuta.

Optioiden oston yhteydessä tehdyt sitoumukset

Ålandsbankenin optioista kesäkuussa tekemänsä tarjouksen
johdosta Aktia sai 772 100 optiota merkitä Ålandsbankenin B-
osakkeita. Nämä optiot on sittemmin muunnettu osakkeiksi.
Optioista jo suoritetun vastikkeen lisäksi Aktia on
sitoutunut maksamaan lisävastikkeen, joka vastaa
tarjousehdoissa määritellyn korkeimman 20 päivän keskikurssin
ajalta 3.6. - 31.12.2003 ja 16,35 euron erotusta, kuitenkin
korkeintaan 8 euroa optio-oikeudelta. Tämä voi johtaa
korkeintaan 6,2 miljoonan euron lisävastikkeeseen.

Säästöpankkien vakuusrahasto

Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat säästöpankkien
vapaaehtoiseen vakuusrahastoon. Rahaston säännösten mukaan
säästöpankit eivät ole yhteisvastuussa toistensa veloista tai
sitoumuksista. Rahasto on velaton, ja 30.9.2003 sen varat
olivat 28,9 miljoonaa euroa.

Pankkien talletussuojarahasto

Vuonna 1998 perustettuun talletussuojarahastoon kuuluminen on
pakollista kaikille pankeille. Rahastosta korvataan
tallettajan varat 25 000 euroon asti. Rahaston varat
30.9.2003 olivat 291,0 miljoonaa euroa.

Sijoittajien korvausrahasto

Pankit ja pankkiiriliikkeet kuuluvat sijoittajien
korvausrahastoon, jonka tarkoituksena on suojata
piensijoittajia pankin tai pankkiiriliikkeen menetettyä
maksukykynsä. Yksittäiselle sijoittajalle voidaan korvata
enintään 20 000 euroa. Rahaston varat 30.9.2003 olivat 4,5
miljoonaa euroa.

Näkymät vuodelle 2003

Vuoden alkupuolella aloitetut tehostamistoimet ovat
parantaneet Aktian kannattavuutta. Alhaisesta korkotasosta,
kiristyneestä kilpailuista ja yhä epävarmoina jatkuvista
talousnäkymistä huolimatta konsernin koko vuoden tuloksen
arvioidaan ylittävän selvästi vuoden 2002 tason.

Tuloslaskelma     Konserni        Pankki
(mn euroa)   1-9/03 1-9/02 1-12/02 1-9/03 1-9/02 1-12/02

 Korkotuotot   94,1 107,3  144,0  93,3 108,1  144,7
 Korkokulut    38,5  51,2  68,7  38,6  51,4  68,9
Rahoituskate   55,6  56,1  75,2  54,6  56,7  75,8
 Tuotot oman    0,9  0,4   0,4  1,4  0,9   0,9
 pääoman ehtoisista
 sijoituksista
 Palkkiotuotot  24,2  23,7  31,5  21,1  20,1  26,9
 Palkkiokulut   -2,7  -3,1  -3,7  -1,9  -2,2  -2,9
 Arvopaperikaupan 1,0  0,8   1,6  0,9  1,0   1,8
 Arvopaperikaupan
 ja valuuttatoimin-
 nan nettotuotot
 Liiketoiminnan  6,0  5,7   7,3  5,2  4,9   6,3
 muut tuotot
 Muut tuotot   29,3  27,5  37,2  26,6  24,7  33,1
 yhteensä
Tuotot yhteensä  84,9  83,6  112,4  81,3  81,4  108,9
 Henkilöstökulut 26,0  27,0  37,9  24,8  25,8  36,2
 Muut hallinto-  16,4  18,9  26,5  15,5  18,5  25,8
 kulut
 Poistot ja    7,2  7,3  10,4  6,2  6,3   9,0
 arvonalennukset
 aineellisista ja
 aineettomista
 hyödykkeistä
 Liiketoiminnan  9,9  11,6  15,4  10,9  12,3  16,2
 muut kulut
Kulut yhteensä  59,5  64,9  90,1  57,4  62,9  87,1
Tulos ennen    25,4  18,7  22,3  23,9  18,5  21,8
luottotappioita
 Luotto- ja    -1,9  -0,1  -3,0  -1,9  -0,1  -3,0
 takaustappiot
 Pysyviin vastaa- 0,0   -   0,0  0,0   -   0,0
 viin kuuluvien
 arvopapereiden
 arvonalentumiset
 Osuus omistus-  0,9  0,4   0,4   -   -    -
 yhteysyritysten
 voitosta
Liikevoitto    24,5  19,0  19,7  22,0  18,4  18,8
 Tilinpäätös-    -   -    - -10,5  -9,0  -13,9
 siirrot
 Tilikauden ja  -4,5  -3,2  -3,0  -4,2  -3,2  -2,9
 aikaisempien
 tilikausien
 verot
 Laskennallisen  -3,2  -2,6  -4,0   -   -    -
 verovelan muutos
 Vähemmistön   -0,1  -0,1  -0,1   -   -    -
 osuus tilikauden
 voitosta/tappiosta
Tilikauden voitto 16,7  13,1  12,6  7,3  6,2   2,1


Tase          Konserni         Pankki
(mn euroa)   30.9.03 30.9.02 31.12.02 30.9.03 30.9.02 31.12.02

Vastaavaa
 Käteiset varat  211,1  369,6  175,7  211,1  369,6  175,7
 Keskuspankki-  449,9  429,3  536,9  447,5  427,1  534,5
 rahoitukseen oi-
 keuttavat saamis-
 todistukset
 Saamiset luotto- 46,9   8,2   72,7  232,0  57,1  158,4
 laitoksilta
 Saamiset ylei- 2 549,5 2 357,1 2 412,1 2 375,7 2 337,3 2 341,9
 söltä ja julkis-
 yhteisöiltä
 Saamistodis-   99,8  84,0   99,1  103,5  87,8  102,8
 tukset
 Osakkeet ja    21,6   3,5   4,2  20,0   2,1   2,7
 osuudet
 Osakkeet ja    3,5   2,9   2,8  21,7  11,7   21,7
 osuudet omistus-
 yhteysyrityksissä
 ja samaan konser-
 niin kuuluvissa
 yrityksissä
 Aineettomat    4,1   4,2   3,7   4,1   4,2   3,7
 hyödykkeet
 Aineelliset   112,4  124,4  122,6  81,6  91,8   90,5
 hyödykkeet
 Muut varat    48,5  52,2   57,5  48,0  51,7   57,0
 Siirtosaamiset  27,1  37,0   26,5  27,4  35,3   26,2
Vastaavaa yh-  3 574,5 3 472,4 3 513,8 3 572,5 3 475,7 3 515,2
teensä

Vastattavaa
 Velat luotto-  779,7  789,2  802,8  781,3  794,2  807,1
 laitoksille ja
 keskuspankeille
 Velat ylei-  1 962,1 1 921,4 1 926,3 1 965,6 1 924,5 1 928,1
 sölle
 Velat julkis-  130,9  120,6  146,7  131,6  121,2  147,3
 yhteisöille
 Yleiseen liik-  279,8  215,4  246,7  279,8  215,4  246,7
 keeseen lasketut
 velkakirjat
 Muut velat    110,4  104,9   96,7  110,5  104,3   96,4
 Siirtovelat    27,7  34,9   16,6  26,0  34,1   15,7
 Pakolliset     1,0   1,5   2,2   1,0   1,5   2,2
 varaukset
 Velat, joilla   79,6  96,1   86,6  79,6  96,1   86,6
 on huonompi etu-
 oikeus kuin muil-
 la veloilla
 Tilinpäätössiir-   -    -    -  50,0  34,6   39,5
 tojen kertymä
 Laskennalliset  14,6  10,1   11,5    -    -    -
 verovelat
 Vähemmistön osuus 0,5   0,4   0,4    -    -    -
 pääomasta
 Osakepääoma    70,5  70,5   70,5  70,5  70,5   70,5
 Ylikurssirahasto  1,8   1,8   1,8   1,8   1,8   1,8
 Vararahasto    8,1   8,1   8,1   8,1   8,1   8,1
 Edellisten tili- 91,0  84,4   84,4  59,3  63,2   63,2
 kausien voitto
 Tilikauden    16,7  13,1   12,6   7,3   6,2   2,1
 voitto
Vastattavaa   3 574,5 3 472,4 3 513,8 3 572,5 3 475,7 3 515,2
yhteensä

Taseen ulkopuoliset sitoumukset
 Takaukset ja   35,5  42,3   38,9  35,5  42,3   38,9
 pantit
 Muut taseen   184,4  167,2  179,3  194,5  178,4  192,3
 ulkopuoliset
 sitoumukset
Taseen ulkopuo-  220,0  209,5  218,2  230,1  220,8  231,2
liset sitoumukset


Johdannaissopimukset  Konserni         Pankki
(mn euroa)   30.9.03 30.9.02 31.12.02 30.9.03 30.9.02 31.12.02

Korkojohdan-  2 561,3  636,2  634,5 2 643,4  641,6  649,9
naiset
 Korkotermiinit  330,0   0,0   0,0  360,0   0,0   0,0
 Koronvaihto-   491,3  296,2  294,5  543,4  301,6  309,9
 sopimukset
 Korko-optiot  1 740,0  340,0  340,0 1 740,0  340,0  340,0
 Ostetut     870,0  170,0  170,0  870,0  170,0  170,0
 Asetetut    870,0  170,0  170,0  870,0  170,0  170,0
Valuuttajohdan-  87,0  23,7   16,7  87,0  23,7   16,7
naiset
 Valuuttatermiinit 87,0  23,7   16,7  87,0  23,7   16,7
Osakejohdannaiset 64,1  14,1   31,6  64,1  14,1   31,6
 Osaketermiinit   3,3   0,0   0,0   3,3   0,0   0,0
 Osakeoptiot    60,7  14,1   31,6  60,7  14,1   31,6
 Ostetut     30,4   7,0   15,8  30,4   7,0   15,8
 Asetetut     30,4   7,0   15,8  30,4   7,0   15,8

Johdannaissopimusten luottovasta-arvo
 Korkojohdannaiset 22,1  11,9   10,8  23,6  12,0   11,2
 Valuuttajohdan-  2,2   0,3   0,4   2,2   0,3   0,4
 naiset
 Osakejohdan-    3,7   0,9   1,9   3,7   0,9   1,9
 naiset
Johdannaissopi-  28,0  13,2   13,0  29,5  13,3   13,4
mukset yhteensä

Kaikki johdannaissopimukset, lukuun ottamatta 30 miljoonan euron
korkotermiinisopimusta ja asetettuja osakeoptiota, on tehty suo-
jaamistarkoituksessa


Konsernin     1/02  2/02  3/02  4/02  1/03  2/03  3/03
tulos neljännes-
vuosittain
 Rahoituskat   17,8  19,2  19,1  19,1  18,6  18,7  18,2
 Muut tuotot    9,8  9,5  8,2  9,7  8,6  10,0  10,7
 Intäkter
Tuotot yhteensä  27,7  28,6  27,3  28,9  27,2  28,7  29,0

 Henkilöstökulut -9,1  -9,5  -8,5 -10,8  -9,3  -8,8  -7,9
 Muut kulut    -9,4 -11,2  -9,9 -11,4  -8,9  -9,1  -8,3
 Poistot ja    -2,5  -2,4  -2,4  -3,0  -2,1  -2,1  -3,0
 arvonalennukset
Kulut yhteensä  -21,0 -23,1 -20,8 -25,2 -20,3  -20,0 -19,2

 Luottotappiot   0,1  -0,1  -0,1  -2,9  -0,5  -0,5  -0,9
 Osuus omistus-  0,1  0,1  0,2  0,0  0,2   0,3  0,4
 yhteysyrityksissä
Liikevoitto    6,8  5,6  6,6  0,7  6,5   8,5  9,4


Konsernin tunnusluvut
(mn euroa)         30.9.03    30.9.02   31.12.02

Luottokannan jakautuminen
 Kotitaloudet         2 004     1 814     1 872
 Yritykset           348      339      339
 Asuntoyhteisöt         143      152      151
 Voittoa tavoittele-       28      22      22
 mattomat yhteisöt
 Julkisyhteisöt         26      30      29
Yhteensä           2 550     2 357     2 412

Riskisitoumukset
 Järjestämättömät luotot   16,5     15,6     12,9
 Nollakorkoiset luotot     1,0      1,1      1,1

 Järjestämättömät/luotto-   0,7      0,6      0,6
 kanta sis. sitoumukset (%)

Tunnusluvut
 Liikevaihto 1)       126,1     137,9     184,9
 Tulos/osake 2)        0,47     0,37     0,36
 Oma pääoma/osake 3)     5,34     5,05     5,03
 Oman pääoman tuotto,     12,2     10,0      7,2
 (ROE) 4)
 Kulu-tuotto -suhde 5)    0,71     0,78     0,81
 Osakkeiden määrä    35 258 050  35 258 050  35 258 050
 Osakkeiden määrä    35 258 050  35 258 050  35 258 050
 keskimäärin kauden
 aikana
 Henkilöstön määrä       847      881      885
 keskimäärin kauden
 aikana

1) Korkotuottojen, oman pääoman ehtoisista sijoituksista saatavien
  tuottojen, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja valuuttatoi-
  minnan nettotuloksen sekä muiden tuottojen yhteenlaskettu määrä.

2) Liikevoitto vähennettynä vähemmistön osuudella tilikauden
  voitosta ja veroilla jaettuna osakkeiden keskimääräisellä
  lukumäärällä tilikauden aikana.

3) Oman pääoman ja varausten yhteenlaskettu määrä jaettuna
  osakkeiden lukumäärällä tilikauden lopussa.
4) Liikevoitto vähennettynä veroilla jaettuna vähemmistön osuu-
  della tilikauden alun ja lopun keskiarvoisella oman pääoman,
  vähemmistön osuuden ja vapaaehtoisten varausten yhteenlaske-
  tulla määrällä.
5) Palkkiokulujen, hallintokulujen, poistojen ja liiketoiminnan
  muiden kulujen yhteenlaskettu määrä jaettuna rahoituskatteen,
  oman pääoman ehtoisista sijoituksista saatavien tuottojen,
  palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan netto-
  tuloksen sekä muiden tuottojen yhteenlasketulla määrällä.

Vakavaraisuus           30.9.03  30.9.02  31.12.02
 Ensisijainen oma pääoma       180    170    168
 Toissijainen oma pääoma        72    66     75
 Markkinariskien pääomavaatimus     -     -     -
 Kapitalbas              252    235    243

 Riskipainotetut sitoumukset    1 912   1 765   1 860
 Vakavaraisuus, %          13,2   13,3    13,1
 Ensisijaisen oman pääoman      9,4    9,6    9,0
 osuus, %

Katsauskauden voitto, josta on vähennetty laskennallinen osinko,
sisältyy ensisijaiseen omaan pääomaan.

Helsinki 24. lokakuuta 2003

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Hallitus

Tilintarkastuskertomus

Olemme suorittaneet Aktia Säästöpankki Oyj:n
osavuosikatsauksen 30.9.2003 yleisluonteisen tarkastuksen.
Mielestämme osavuosikatsaus on laadittu voimassa olevien
säännösten mukaisesti. Konsernin liikevoitto ajalta
1.1. - 30.9.2003 on 24,5 miljoonaa euroa.

Helsingissä 24. lokakuuta 2003

OY JOE SUNDHOLM & CO AB
KHT-yhteisö

Jan Holmberg, KHT

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Asko Rintala, puh. 010 247 6435
Varatoimitusjohtaja Jarl Sved, puh. 010 247 6222
Talousjohtaja Jukka Sarkanen, puh. 010 247 6509, 050 347 5988

Lähettäjä:
Jonna Varhama
tiedottaja
puh. 010 247 6294, 050 563 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet