Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2003

Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 18.8.2003 klo 8.30

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2003

Aktian kannattavuus parani: liikevoitto kasvoi yli 20
prosenttia

Aktia Säästöpankin kannattavuus parani huomattavasti vuoden
2003 toisen neljänneksen aikana. Liikevoitto kasvoi 21,1
prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin 
ja oman pääoman tuotto nousi 12,0 prosenttiin. Kulut laskivat 
8,6 prosenttia ja kulutuotto -suhde parani merkittävästi ollen 
0,73. Antolainaus yleisölle kasvoi edelleen, ja erityisesti 
asuntolainojen myynti jatkui vilkkaana edelleen kiristyneestä 
kilpailusta huolimatta.

Aktia-konsernin kannattavuus parani huomattavasti verrattuna
edellisvuoteen. Vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden
liikevoitto kasvoi 21,1 prosenttia
15,1 miljoonaan euroon verrattuna
vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Oman
pääoman tuotto nousi 12,0 prosenttiin ja
kulu-tuotto -suhde parani huomattavasti
0,73:een. Kulut laskivat 8,6 prosenttia
40,3 miljoonaan euroon pääasiassa toiminnan
tehostamisen seurauksena.

- Meillä on syytä tyytyväisyyteen, kun
katsomme Aktian kannattavuutta, sanoo
toimitusjohtaja Mikael Ingberg. Toiminnan
tehostuminen, joka nyt näkyy selvästi
tuloksessa, on saavutettu kovalla työllä ja
ponnisteluilla.

Liiketoiminnan kasvu jatkui -
asuntoluottojen kysyntä voimakasta

Aktian liiketoiminnan kasvu jatkui
edelleen. Koko pankkisektorin antolainaus
yleisölle jatkoi kasvuaan ja erityisesti
asuntoluottojen kysyntä oli voimakasta.
Aktian markkinaosuus asuntolainakannasta on
nyt 4,8 prosenttiyksikköä.

Yleinen epävarmuus talouden kehityksestä
vähentyi toisen vuosineljänneksen aikana ja
rahastosäästäminen lisääntyi selvästi.
Kotitalouksien säästäminen kasvoi 5,9
prosenttia ja lisäksi kotitalouksien
sijoitukset Aktian joukkolainoihin
kasvoivat 31,3 prosenttia verrattuna
vastaavaan ajankohtaan vuonna 2002. Aktian
markkinaosuus kotitalouksien säästämisestä
kehittyi vakaasti. Talletusten
markkinaosuus oli 3,5 prosenttia ja
rahastopääomien 5,5 prosenttia.

Aktia ja Ålandsbanken allekirjoittivat
aiesopimuksen

Tilikauden tärkeimpiä tapahtumia oli Aktian
ja Ålandsbankenin 26.5.2003 allekirjoittama
aiesopimus yhteisen resurssiyhtiön
perustamisesta. Tähän yhtiöön on tarkoitus
siirtää osa pankkien hallinnollisista
toiminnoista ja pääomamarkkinatoiminnoista.
Lisäksi tavoitteena on vuoden 2003 loppuun
mennessä tehdä sopimus Ålandsbankenin
pankkitietojärjestelmän käyttöönotosta
Aktiassa. Pankkien välisten taloudellisten
sidosten vahvistamiseksi Aktia on
kasvattanut omistusosuuttaan
Ålandsbankenissa ja omistaa nyt 105 000 A-
osaketta ja 877 100 B-osaketta, mikä vastaa
9,66 prosenttia yhteenlasketusta
osakepääomasta ja 2,74 prosenttia
yhteenlasketusta äänimäärästä
Ålandsbankenissa.

Näkymät vuodelle 2003

Aktian aloittamat tehostamistoimet ovat
parantaneet pankin kannattavuutta.
Alhaisesta korkotasosta, kiristyneestä
kilpailusta ja yhä varsin epävarmoina
jatkuvista talousnäkymistä huolimatta
konsernin koko vuoden tuloksen arvioidaan
ylittävän vuoden 2002 tason.

Tuloskalvosarjan voi ladata osoitteesta
www.aktia.fi otsikon Tietoa konsernista
alta.

- - -

Kannattavuus parani

Kausi lyhyesti
- Liikevoitto kasvoi 21,1 % 15,1 miljoonaan
euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon
vuotta aiemmin
- Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 12,0
%:iin (9,9 % kesäkuu 2002)
- Kulut laskivat 8,6 % 40,3 miljoonaan
euroon
- Kulu-tuotto -suhde oli 0,73 (0,81 kesäkuu
2002)
- Kotitalouksien luottokanta kasvoi 12,3 %
1 960,1 miljoonaan euroon verrattuna
vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin
- Uusien asuntolainojen myynti jatkui
vilkkaana - kilpailu kiristyi
- Kotitalouksien säästäminen* kasvoi 5,9 %
1 975,0 miljoonaan euroon
- Rahoituskate parani 0,8 % 37,3 miljoonaan
euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon
vuotta aiemmin
- Palkkiotuotot laskivat 2,5 % 15,9
miljoonaan euroon
- Aktia aloitti yhteistyön Ålandsbankenin
kanssa.

* Yksityisasiakkaiden talletukset ja
rahastopääoma Aktia-konsernissa

Tulos

Konsernin vuoden 2003 ensimmäisen
puolivuotiskauden liikevoitto oli 15,1
miljoonaa euroa, joka on 2,7 miljoonaa
euroa (21,1 %) parempi kuin vastaavana
ajanjaksona vuotta aiemmin. Alentuneesta
korkotasosta, kireästä kilpailusta,
pääomamarkkinoiden epävakaasta kehityksestä
ja yleisesti heikentyneestä taloudellisesta
tilanteesta huolimatta tuotot yhteensä
laskivat ainoastaan 0,8 prosenttia 55,9
miljoonaan euroon. Sen sijaan kulut
laskivat 8,6 prosenttia 40,3 miljoonaan
euroon pääasiassa toiminnan tehostamisen
seurauksena. Luottotappioita kirjattiin
ensimmäisen puolivuotiskauden aikana
yhteensä 1,0 miljoonaa euroa, kun
vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin
luottotappioita ei ollut. Konsernin
kannattavuus parani edellisvuoteen nähden
ja oman pääoman tuotto nousi 12,0
prosenttiin. Vastaavasti kulu-tuotto -suhde
parani merkittävästi ollen 0,73.

Tuotot

Tuotot yhteensä laskivat 0,8 prosenttia
55,9 miljoonaan euroon edellisvuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Rahoituskate parani 0,8 prosenttia 37,3
miljoonaan euroon. Sekä luottojen että
talletusten kasvu jatkui edelleen, mikä
yhdessä suojaavien johdannaissopimusten
vaikutusten kanssa paransi rahoituskatetta
markkinakorkojen jatkuneesta laskusta ja
kilpailun kaventamista
asiakasmarginaaleista huolimatta.

Palkkiotuotot kutistuivat 2,5 prosenttia
15,9 miljoonaan euroon. Palkkiotuottojen
kehitys jatkui edelleen kaksijakoisena.
Maksuliikenteestä, antolainauksesta ja
vakuutusmyynnistä saadut palkkiotuotot
jatkoivat kasvuaan. Sitä vastoin
rahastopalkkiot sekä pörssikaupan palkkiot
pienenivät edelleen laskeneiden
pörssikurssien myötä huolimatta siitä, että
rahastomerkinnät kääntyivät selkeään
kasvuun.

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan
nettotuotot nousivat 2,7 prosenttia 0,7
miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut
tuotot laskivat 15,3 prosenttia 3,4
miljoonaan euroon. Lasku aiheutui lähinnä
kertaluonteisista tuotoista edellisvuoden
aikana sekä kiinteistötuottojen
supistumisesta konsernin jatkaessa
kiinteistöomaisuutensa pienentämistä.

Kulut

Kulut yhteensä laskivat 8,6 prosenttia 40,3
miljoonaan euroon edellisvuoteen nähden.

Henkilöstökulut laskivat 2,8 prosenttia ja
olivat 18,1 miljoonaa euroa. Vuoden
ensimmäisen neljänneksen aikana henkilöstön
kokonaismäärän kasvu taittui laskuun, joka
jatkui edelleen toisen neljänneksen aikana.

Muut hallintokulut laskivat 10,4 prosenttia
11,4 miljoonaan euroon. Toiminnan
tehostamistoimenpiteiden seurauksena kulut
laskivat kautta linjan.

Suunnitelmanmukaiset poistot laskivat
edellisvuoteen nähden 14,0 prosenttia 4,2
miljoonaan euroon. Lasku aiheutui sekä
nopeutetusta poistokäytännöstä että
alhaisemmista uusinvestoinneista.
Investoinnit uudistettuun
konttoriverkostoon saatiin pääosin
toteutettua viime vuoden aikana.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 6,5
miljoonaa euroa ja osoittivat 16,5
prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna.
Lasku aiheutui pääosin myyntien seurauksena
alentuneista kiinteistökustannuksista sekä
pienentyneistä konsultointi- ja
kehityskuluista.

Lainaaminen ja säästäminen

Liiketoiminnan kasvu jatkui edelleen. Koko
pankkisektorin antolainaus yleisölle jatkoi
kasvuaan ja varsinkin asuntoluottojen
kysyntä jatkui voimakkaana. Yhäti
kiristynyt kilpailu ja sitä kautta edelleen
alentunut marginaalitaso vaikuttavat
kuitenkin pitkäjänteiseen kannattavuuteen.

Konsernin antolainaus kasvoi 9,3 prosenttia
2 504,4 miljoonaan euroon verrattuna
vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin.
Kotitalouksien luottokanta kasvoi 12,3
prosenttia 1 960,1 miljoonaan euroon ja
asuntoluottokanta 13,6 prosenttia 1 597,7
miljoonaan euroon. Asuntoluottokannan kasvu
alitti marginaalisesti markkinoiden
keskimääräisen kasvun, ja Aktian
asuntoluottokannan markkinaosuus oli
kesäkuun lopussa 4,8 prosenttiyksikköä.

Yleinen epävarmuus talouden kehityksestä
vähentyi toisen vuosineljänneksen aikana ja
pörssikurssit ovat kääntyneet varovaiseen
nousuun. Rahastosäästäminen lisääntyi
toisen vuosineljänneksen aikana selvästi
suosien vielä pääosin korkorahastoja.
Valtaosa säästämisestä kohdistui edelleen
perinteisiin pankkitalletuksiin.

Asiakkaiden säästäminen, eli asiakkaiden
talletukset ja rahasto-osuudet Aktia-
konsernissa, kasvoi 5,0 prosenttia
2 552,9 miljoonaan euroon verrattuna
vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin.
Konsernin koko talletuskanta kasvoi 4,1
prosenttia 1 961,8 miljoonaan euroon ja
konsernin hallinnoimat rahastopääomat 8,0
prosenttia 591,1 miljoonaan euroon.

Kotitalouksien säästäminen lisääntyi 5,9
prosenttia 1 975,0 miljoonaan euroon.
Kotitalouksien talletukset kasvoivat
edellisvuodesta 4,5 prosenttia 1 592,6
miljoonaan euroon ja vastaavasti
rahastopääomat 12,3 prosenttia 382,4
miljoonaan euroon. Tämän lisäksi
kotitalouksien sijoitukset Aktian
joukkolainoihin kasvoivat 31,3 prosenttia
60,9 miljoonaan euroon vuoden 2002
vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Aktian markkinaosuus kotitalouksien
säästämisestä kehittyi vakaasti.
Talletusten markkinaosuus oli 3,5
prosenttia ja rahastopääomien markkinaosuus
5,5 prosenttia.

Riskienhallinta

Luottotappiot ja -riskit
Konsernin järjestämättömien saatavien
kehitys jatkui maltillisena.
Järjestämättömiä saatavia ja nollakorkoisia
lainoja oli kauden lopussa 14,8 miljoonaa
euroa. Järjestämättömien saatavien osuus
koko luottokannasta taseen ulkopuoliset
vastuusitoumukset mukaan lukien pysyi
ennallaan 0,6 prosentissa.

Konsernin luottotappiot säilyivät edelleen
marginaalisina. Konserni kirjasi
katsauskauden aikana 0,6 miljoonaa euroa
luottotappioita ja 0,1 miljoonaa euroa
aiemmin tehtyjen luottotappioiden
palautuksia. Tämän lisäksi
toimialakohtaisia luottotappiovarauksia
tarkennettiin ja niitä korotettiin
nettomääräisesti 0,5 miljoonalla eurolla.
Yhteenlaskettu nettotulosvaikutus oli näin
ollen 1,0 miljoonaa euroa negatiivinen.
Vastaavana ajanjaksona 2002
luottotappiopalautukset kattoivat uudet
luottotappiokirjaukset, joten
nettomääräisesti luottotappioita ei
kirjattu.

Korkoriskit
Konserni lisäsi ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana
suojautumisastettaan markkinakorkojen
laskua vastaan. Toisen neljänneksen aikana
suojaavia johdannaisia ei tehty. Aktia on
tehnyt kohde-etuudeltaan 870 miljoonan
euron edestä collar-optiosopimuksia ja
291,3 euron edestä koronvaihtosopimuksia
tarkoituksenaan vakauttaa rahoituskatteen
kehitystä. Nykyisellä suojautumisasteella
korkotason mahdollinen lasku ei
merkittävästi heikennä vuoden
rahoituskatetta.

Vakavaraisuus

Vakavaraisuus säilyi lähes ennallaan
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan
nähden. Konsernin omat varat olivat 30.
kesäkuuta 237,5 miljoonaa euroa. Tästä
175,2 miljoonaa euroa oli ensisijaista omaa
pääomaa ja 62,3 miljoonaa euroa
toissijaista omaa pääomaa. Riskipainotetut
saatavat pysyivät vuodenvaihteen tasalla
ollen 1 853,8 miljoonaa euroa.
Vakavaraisuusaste oli 12,8 prosenttia ja
ensisijaisen oman pääoman suhde
riskipainotettuihin saamisiin 9,5
prosenttia.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä (voimassa
olevia työsopimuksia) on vähentynyt 55
henkilöllä vuoden vaihteesta ja oli kauden
lopussa 841 (925 vastaavana ajankohtana
2002). Varsinaisen pankkihenkilökunnan
määrä on supistunut 67 henkilöllä vuoden
vaihteesta 806:een (875/2002). Varsinaisen
pankkihenkilökunnan määrä vastaa 744:ä
kokopäiväistä henkilöresurssia (793/2002).
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
puolivuotiskauden aikana oli 858
(871/2002). Henkilöstömäärän pieneneminen
johtuu lähinnä luonnollisesta poistumasta
sekä toiminnan tehostamisen yhteydessä
toteutetuista eläkejärjestelyistä.

Muut tapahtumat toisen vuosineljänneksen
aikana

Kauppatieteiden maisteri Sven Åström
nimitettiin 13. toukokuuta johtajaksi ja
Aktian konserninjohdon jäseneksi. Åström
seuraa tehtävässä Tom Anderzénia, joka
erosi Aktian palveluksesta 5. toukokuuta.
Åströmin vastuualueena on Aktian
tietotekniikka ja digitaalisen
liiketoiminnan kehittäminen.

Aktian varallisuudenhoidosta vastaava
johtaja Stefan Tötterman erosi Aktian
palveluksesta toukokuun lopussa. Hänen
seuraajansa, varatoimitusjohtaja Robert
Sergelius aloitti toimessaan 1. elokuuta.

Aktia ja Ålandsbanken allekirjoittivat
26.5.2003 aiesopimuksen yhteisen
resurssiyhtiön perustamisesta. Tähän
yhtiöön on tarkoitus siirtää osa pankkien
hallinnollisista toiminnoista ja
pääomamarkkinatoiminnoista. Lisäksi
tavoitteena on vuoden 2003 loppuun mennessä
tehdä sopimus Ålandsbankenin
pankkitietojärjestelmän käyttöönotosta
Aktiassa. Pankkien välisten taloudellisten
sidosten vahvistamiseksi Aktia teki 2.
kesäkuuta tarjouksen Ålandsbankenin
henkilöstöoptioista. Tarjousajan loppuun
mennessä Aktia oli saanut 772 100 optiota
merkitä Ålandsbankenin B-osakkeita.
Osakemerkinnän jälkeen ja ottaen huomioon
muutoin hankitut ja aiemmin omistetut
arvopaperit Aktia omistaa 105 000 A-
osaketta ja 877 100 B-osaketta, jotka
vastaavat 9,66 prosenttia yhteenlasketusta
osakepääomasta ja 2,74 prosenttia
yhteenlasketusta äänimäärästä
Ålandsbankenissa (laskettu
Rahoitustarkastuksen kannanoton
K/43/2002/PMO mukaisesti). Osakkeiden ja
optioiden hankintahinta, optio-oikeuksien
nojalla merkittyjen osakkeiden
merkintähinta mukaan lukien, oli 16,7
miljoonaa euroa. Optioista jo suoritetun
vastikkeen lisäksi Aktia on sitoutunut
maksamaan lisävastikkeen, joka vastaa
tarjousehdoissa määritellyn ajanjakson 3.6.
-
31.12.2003 korkeimman 20 päivän
keskikurssin ja 16,35 euron erotusta,
kuitenkin korkeintaan 8 euroa optio
oikeudelta. Tämä johtaisi yhteensä
korkeintaan 6,2 miljoonan euron
lisävastikkeeseen.

Aktia laski prime-korkoaan 3,00 prosentista
2,75 prosenttiin 1. huhtikuuta ja 2,75
prosentista 2,25 prosenttiin 1. heinäkuuta.

Säästöpankkien vakuusrahasto

Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat
säästöpankkien vapaaehtoiseen
vakuusrahastoon. Rahaston säännösten mukaan
säästöpankit eivät ole yhteisvastuussa
toistensa veloista tai sitoumuksista.
Rahasto on velaton, ja 30.6.2003 sen varat
olivat 28,2 miljoonaa euroa.

Pankkien talletussuojarahasto

Vuonna 1998 perustettuun
talletussuojarahastoon kuuluminen on
pakollista kaikille pankeille. Rahastosta
korvataan tallettajan varat 25 000 euroon
asti. Vuoden 2002 lopussa rahaston varat
olivat 243,3 miljoonaa euroa.

Sijoittajien korvausrahasto

Pankit ja pankkiiriliikkeet kuuluvat
sijoittajien korvausrahastoon, jonka
tarkoituksena on suojata piensijoittajia
pankin tai pankkiiriliikkeen menetettyä
maksukykynsä. Yksittäiselle sijoittajalle
voidaan korvata enintään 20 000 euroa.
Rahaston varat 30.6.2003 olivat 4,2
miljoonaa euroa.

Näkymät vuodelle 2003

Aktian aloittamat tehostamistoimet ovat
parantaneet pankin kannattavuutta.
Alhaisesta korkotasosta, kiristyneestä
kilpailuista ja yhä varsin epävarmoina
jatkuvista talousnäkymistä huolimatta
konsernin koko vuoden tuloksen arvioidaan
ylittävän vuoden 2002 tason.

Tuloslaskelma        Konserni          Pankki
(milj. euroa)  1-6/03   1-6/02  1-12/02 1-6/03  1-6/02 1-12/02
 Korkotuotot   65,6    70,6   144,0  65,1   71,2  144,7
 Korkokulut   28,3    33,6   68,7   28,3   33,7   68,9
Rahoituskate   37,3    37,0   75,2   36,8   37,5   75,8
 Tuotot oman pää-
 oman ehtoisista
 sijoituksista  0,4    0,4   0,4   0,9   0,9   0,9
 Palkkiotuotot  15,9    16,3   31,5   13,9   13,7   26,9
 Palkkiokulut  -1,8    -2,1   -3,7   -1,2   -1,5   -2,9
 Arvopaperikaupan ja
 valuuttatoiminnan
 nettotuotot   0,7   0,6   1,6   0,7    0,7   1,8
 Liiketoiminnan
 muut tuotot   3,4   4,0   7,3   2,8    3,5   6,3
 Muut tuotot
 yhteensä    18,6   19,3   37,2   17,1    17,4   33,1
Tuotot yhteensä  55,9   56,3  112,4   53,9    54,9  108,9
 Henkilöstö-
 kulut      18,1   18,6   37,9   17,2    17,7   36,2
 Muut hallinto-
 kulut      11,4   12,7   26,5   10,9    12,5   25,8
 Poistot ja arvon-
 arvonalennukset
 aineellisista ja
 aineettomista
 hyödykkeistä   4,2   4,9   10,4   3,6    4,2   9,0
 Liiketoiminnan
 muut kulut    6,5   7,8   15,4   7,2    8,2   16,2
Kulut yhteensä  40,3   44,1   90,1   38,8    42,6   87,1
Tulos ennen
luottotappioita  15,6   12,2   22,3   15,1    12,3   21,8
 Luotto- ja taka-
 ustappiot    -1,0   0,0   -3,0   -1,0    0,0   -3,0
 Pysyviin vastaa-
 viin kuuluvien arvo-
 arvopapereiden
 arvonalentumiset  -    -    0,0    -      -   0,0
 Osuus omistus-
 yhteysyritysten
 voitoista    0,5   0,2   0,4    -     -    -
Liikevoitto    15,1   12,4   19,7   14,0    12,3   18,8
 Tilinpäätös-
 siirrot      -    -    -   -7,1    -6,0  -13,9
 Tilikauden ja
 aikaisempien
 tilikausien
 verot      -2,2   -2,2   3,0   -2,1    -2,2   -2,9
 Laskennallisen
 verovelan
 muutos     -2,0   -1,7  -4,0     -     -    -
 Vähemmistön osuus
 tilikauden voitos-
 ta/tappiosta   0,0   0,0  -0,1    -      -    -
Tilikauden voitto 10,8   8,5  12,6    4,9    4,1   2,1

Tase             Konserni         Pankki
(milj euroa)   30.6.03 30.6.02 31.12.02 30.6.03 30.6.02 31.12.02
Vastaavaa
 Käteiset varat  242,7  221,5   175,7  242,7  221,5  175,7
 Keskuspankkirahoi-
 tukseen oikeut-
 tavat saamis-
 todistukset    492,8  580,8   536,9  490,5  579,8  534,5
 Saamiset luotto-
 laitoksilta    11,2   9,4   72,7  168,8   19,0  158,4
 Saamiset yleisöl-
 tä ja julkisyh-
  teisöiltä   2 504,4 2 291,6  2 412,1 2 356,1 2 312,3 2 341,9
 Saamistodis-
 tukset       67,1   66,3   99,1  70,8   68,4  102,8
 Osakkeet ja
 osuudet      21,1   3,6    4,2  19,5   4,0   2,7
 Osakkeet ja osuudet
 omistusyhteysyrityk-
 sissä ja samaan kon-
 serniin kuuluvissa
 yrityksissä     3,0   2,6    2,8  21,7   9,8   21,7
 Aineettomat
 hyödykkeet     4,4   4,1    3,7   4,4   4,0   3,7
 Aineelliset
 hyödykkeet    114,5  126,0   122,6  83,4   92,9   90,5
 Muut varat     51,1   50,5   57,5  50,5   50,0   57,0
 Siirtosaamiset   19,8   25,8   26,5  20,8   25,2   26,2
Vastaavaa
yhteensä     3 532,1 3 382,2  3 513,8 3 529,2 3 386,9 3 515,2

Vastattavaa
 Velat luotto-
 laitoksille ja
 keskuspankeille  787,6  713,9   802,8  787,8  720,9  807,1
 Velat yleisölle 1 961,8 1 884,7  1 926,3 1 964,8 1 887,2 1 928,1
 Velat julkis-
 yhteisöille    174,6   176,7   146,7 175,3  176,8  147,3
 Yleiseen liikkee-
 seen lasketut
 velkakirjat   215,9   224,8   246,7  215,9  224,8  246,7
 Muut velat    102,2   86,1   96,7  101,5   85,6   96,4
 Siirtovelat    22,3   21,5   16,6  21,2   20,7   15,7
 Pakolliset
 varaukset     1,6    1,6    2,2   1,6   1,6   2,2
 Velat joilla on huo-
 nompi etuoikeus kuin
 muilla veloilla  69,9   90,0   86,6  69,9   90,0   86,6
 Tilinpäätössiir-
 tojen kertymä    -     -     -  46,5   31,6   39,5
 Laskennalliset
 verovelat     13,5    9,2   11,5    -    -     -
 Vähemmistön osuus
 pääomasta     0,4    0,4    0,4    -    -     -
 Osakepääoma    70,5   70,5   70,5  70,5  70,5   70,5
 Ylikurssirahasto  1,8    1,8    1,8   1,8   1,8    1,8
 Vararahasto    8,1    8,1    8,1   8,1   8,1    8,1
 Edellisten tili-
 kausien voitto  90,9   84,4   84,4  59,3  63,2   63,2
 tilikauden
 voitto      10,8    8,5   12,6   4,9   4,1    2,1
Vastattavaa
yhteensä     3 532,1  3 382,2  3 513,8 3 529,2 3 386,9  3 515,2


Taseen ulkopuoliset sitoumukset
 Takaukset ja
 pantit      35,1   43,1   38,9  35,1  43,1   38,9
 Muut taseen
 ulkopuoliset
 sitoumukset   190,3   176,8   179,3  202,4  192,3   192,3
          225,4   219,9   218,2  237,6  235,4   231,2

Johdannaissopimukset     Konserni         Pankki
 (milj. euroa)  30.6.03 30.6.02 31.12.02 30.6.03 30.6.02 31.12.02
Korkojohdannaiset 2 031,3 636,2  634,5  2 075,7  636,2   649,9
 Korkotermiinit    0,0  0,0   0,0    0,0   0,0    0,0
 Koronvaihto-
 sopimukset     291,3 296,2  294,5   335,7  296,2   309,9
 Korko-optiot   1 740,0 340,0  340,0  1 740,0  340,0   340,0
  Ostetut      870,0 170,0  170,0   870,0  170,0   170,0
  Asetetut     870,0 170,0  170,0   870,0  170,0   170,0
Valuuttajohdannaiset 34,6  17,5   16,7   34,6  17,5   16,7
 Valuuttatermiinit  34,6  17,5   16,7   34,6  17,5   16,7
Osakejohdannaiset   40,5  14,1   31,6   40,5  14,1   31,6
 Osakeoptiot     40,5  14,1   31,6   40,5  14,1   31,6
  Ostetut      20,3  7,0   15,8   20,3   7,0   15,8
  Asetetut      20,3  7,0   15,8   20,3   7,0   15,8

Johdannaissopimusten
luottovasta-arvo
 Korkojohdannaiset  18,6  6,8   10,8    20,1   6,8   11,2
 Valuuttajoh-
 dannaiset      0,7  0,5   0,4    0,7   0,5   0,4
 Osakejohdannaiset  2,2  0,6   1,9    2,2   0,6   1,9
Johdannaissopimukset
yhteensä       21,5  7,9   13,0    22,9   7,9   13,4

Tulos neljännesvuosittain
(milj. euroa)     2/2002  3/2002  4/2002  1/2003  2/2003
 Rahoituskate     19,2   19,1   19,1   18,6   18,8
 Muut tuotot      9,5   8,2   9,7   8,6   10,0
Tuotot yhteensä     28,6   27,3   28,9   27,2   28,7
 Henkilöstökulut    -9,5   -8,5  -10,8   -9,3   -8,8
 Muut kulut      -11,2   -9,9  -11,4   -8,9   -9,1
 Poistot ja arvon-
 alennukset      2,4   -2,4   -3,0   -2,1   -2,1
Kulut yhteensä    -23,1   -20,8  -25,2  -20,3  -20,0
 Luottotappiot    -0,1   -0,1   -2,9   -0,5   -0,5
 Osuus omistusyhteys-
 yrityksistä      0,1    0,2   0,0   0,2   0,3
Liikevoitto       5,6    6,6   0,7   6,5   8,5


Konsernin tunnusluvut
(milj. euroa)        30.6.2003  30.6.2002  31.12.2002
Luottokannan jakautuminen
 Kotitaloudet          1 960    1 746    1 872
 Yritykset            338     344     339
 Asuntoyhteisöt          153     148     151
 Voittoa tavoittele-
 mattomat yhteisöt         27     22      22
 Julkisyhteisöt          26     31      29
Yhteensä             2 504    2 292    2 412

Riskisitoumukset
 Järjestämättömät luotot     13,7    13,3     12,9
 Nollakorkoiset luotot      1,1     1,2     1,1
 Järjestämättömät/luotto-
 kanta sis. sitoumukset (%)    0,6     0,6     0,6

Tunnusluvut
 Liikevaihto (1         85,9    92,0    184,9
 Tulos/osake (2         0,31    0,24     0,36
 Oma pääoma/osake p.a. (3    5,17    4,92     5,03
 Oman pääoman tuotto,
 % (ROE)(4            12,0     9,9     7,2
 Kulu-tuotto-suhde (5      0,73    0,79     0,81
 Osakkeiden määrä     35 258 050 35 258 050  35 258 050
 Osakkeiden määrä keski-
 määrin kauden aikana   35 258 050 35 258 050  35 258 050
 Henkilöstön määrä keski-
 määrin kauden aikana       858     838     885

1) Korkotuottojen, oman pääoman ehtoisista sijoituksista saatavien
  tuottojen, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan
  nettotuloksen sekä muiden tuottojen yhteenlaskettu määrä
2) Liikevoitto vähennettynä vähemmistön osuudella tilikauden voitosta
 jaettuna osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä tilikauden aikana
3) Oman pääoman ja varausten yhteenlaskettu määrä jaettuna osakkeiden
  lukumäärällä tilikauden lopussa
4) Liikevoitto vähennettynä veroilla jaettuna vähemmistön osuudella
  tilikauden alun ja lopun keskiarvoisella oman pääoman, vähemmistön
  osuuden ja vapaaehtoisten varausten yhteenlasketulla määrällä
5) Palkkiokulujen, hallintokulujen, poistojen ja liiketoiminnan muiden
  kulujen yhteenlaskettu määrä jaettuna rahoituskatteen, oman pääoman
  ehtoisista sijoituksista saatavien tuottojen, palkkiotuottojen,
  arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuloksen sekä muiden 
  tuottojen yhteenlasketulla määrällä
  
Vakavaraisuus           30.6.2003  30.6.2002  31.12.2002
  Ensisijainen oma pääoma       175     166     168
  Toissijainen oma pääoma        62     60      75
  Omat varat              238     226     243
  Riskipainoitetut sitoumukset    1 854    1 729    1 860
  Vakavaraisuus, %          12,8    13,1     13,1
  Ensisijaisen oman pääoman osuus, %  9,5     9,6     9,0

Katsauskauden voitto, josta on vähennetty edellisen tilikauden 
osinkoa vastaava laskennallinen osinko, sisältyy ensisijaiseen 
omaan pääomaan.

Helsinki 18. elokuuta 2003

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Hallitus

Tilintarkastuskertomus

Olemme suorittaneet Aktia Säästöpankki
Oyj:n osavuosikatsauksen 30.6.2003
yleisluonteisen tarkastuksen. Mielestämme
osavuosikatsaus on laadittu voimassa
olevien säännösten mukaisesti. Konsernin
liikevoitto ajalta 1.1.-30.6.2003 on 15,1
miljoonaa euroa.

Helsingissä 18. elokuuta 2003

OY JOE SUNDHOLM & CO AB
KHT-yhteisö

Jan Holmberg, KHT

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikael Ingberg, puh. 010
247 6210 Varatoimitusjohtaja Jarl Sved,
puh. 010 247 6222 Talousjohtaja Jukka
Sarkanen, puh. 010 247 6509, 050 347
5988

Lähettäjä:
Jonna Varhama
tiedottaja
puh. 010 247 6294, 050 563 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi,
tiedotusvälineet